Esti Hírlap, 1964. december (9. évfolyam, 282-306. szám)

1964-12-01 / 282. szám

MA ESTE ROPPAN AZ ELNÖKI KALAPÁCS fi tanácskozások éjszakája az ENSZben Nehézségek az amerikaiak mű-válsága körűt Ipper Pál telefon jelenté se: Hazai idő szerint este 21 órakor 112 tagállam képvi­selőjének jelenlétében dr. Carlos Sosa Rodriguez, ve­nezuelai nagykövet, a múlt évi közgyűlés elnöke felmegy az emelvényre, hogy meg­nyitódnak nyilvánítsa a XIX. közgyűlést. Ennyi és nem több az, amit még az utolsó előtti percekben tudni lehet a programból. Hogy aztán mi következik, sok körülmé­nyen múlik. Tegnap a késő éjszakai órákig folytak a tárgyalá­sok a mondvacsinált vál­ság megoldására. Amikor ma reggel e soro­kat diktálom, minden csepp­folyós, és attól félek, a meg­nyitás pillanatáig nem is vá­lik szilárdabbá. Ismeretes, hogy ez a műválság abból következett be, hogy az Egyesült Államok rá akarja bírni a szocialista orszá­gokat, Franciaországot és más országokat, hogy fizes­senek az ENSZ kongói ka­tonai akcióiért. Az ENSZ alapokmányának 19. parag­rafusára hivatkozva azt ál­lítják, hogy e műveletek költségei, amelyeket jogelle­nesen, a Biztonsági Tanács megkerülésével határoztak el, egyszerűen tagdíjhátra­lékok, és e cikkely szerint az az állam, amely kétévi tagdíjjal tartozik, automati­kusan elveszti szavazati jo­gát a közgyűlésen. A szovjet álláspont jól is­mert — ezúttal nem is­métlem. Az amerikaiak viszont hó­napok óta úgy belelovalták magukat ebbe az eleinte csak választási, belpoliti­kai ügynek látszó állás­pontba, hogy már nem tudnak „kimászni” belőle. Ha feladják álláspontjukat, csatát vesztettek. Abban nem reménykedhetnek, hogy a közgyűlés szó nélkül tudo­másul veszi álláspontjukat. Ha pedig szavazásra kerül a sor, kétharmados többség­re volna szükségük a győze­lemhez. Néhány héttel ez- ezelőtt még reménykedhet­tek ebben a többségben, mert az afro-ázsiai országo­kat tartózkodásra igyekez­tek rábeszélni. Kongói ag­ressziójuk után azonban ez nem lesz egyszerű, külö­nösen azok után, hogy 14 afrikai ország tegnap este a Biztonsági Tanács sürgős összehívását kérte az amerikai—belga katonai beavatkozás ügyében. így tehát újabb és újabb javaslatokkal állnak elő, ha nem ők maguk, altkor kel­lően sugalmazva. El akarták ismét napoltatni — ezúttal harmadszor — a közgyűlést. Majd azt a megoldást pró­bálták elfogadtatni, hogy a közgyűlés első szakaszában szavazás nélküli vita foly­jék csak, hiszen akkor nem merül fel a szavazati jog kérdése, és ezután halász­szák el a további tárgyaláso­kat, lehetőleg február köze­péig. A szovjet delegáció ezt a tervet tegnap a leghatáro­zottabban visszautasította, mondván, hogy a közgyűlés­nek a szokásos módon kell folynia. Gromiko szovjet és Rusk amerikai külügyminiszter tegnap majdnem négyórás „ebédet” tárgyalt végig, de az eredményről csak annyi derült ki, hogy „nem döntöttek”, tehát a vita foly­tatódik. Ha nem is azonnal, mert Rusk visszasietett Wa­shingtonba, hogy Taylor Sai­gont nagykövet mai jelentés- tételénél jelen lehessen a He­hér Házban. Holnap azonban ismét itt lesz New Yorkban. A hajnali órák értesülései szerint Gromiko esti látoga­(Folytatás az 5. oldalon.) ÍGY LÁTJA A FÉNYKÉPEZŐGÉP Érdekes felvétel készült New Yorkban, az ENSZ székhazáról. A fotoriporter ISO fokos objektívvei dolgozott, s így kapta a nem min­dennapi képet. ura — Rádiófotó) Párizs Csőmbe ellen tüntet De Gaulle ma fogadja a kongói politikust ♦ Francia segélynyújtás? Leopoldville kívánságlistái Léderer Frigyes jelenti: „Csőmbe gyilkos!”, „Sza­badságot Kongónak!” A pá­rizsi Etoile téren és környé­kén tegnap este több ezer főnyi tömeg tüntetett Csőm­be ellen. A munkások, diá­kok, köztük sok afrikai fő­iskolás, követelték: Lumum­ba gyilkosa azonnal hagyja el Franciaországot, A párizsiak kihívásnak te­kintik, hogy a véres kezű kongói kalandorpolitikus városukban tartózkodik. Ma délután azonban De Gaulle kormányfőnek kijáró tisztelettel fogadja Csombét az Elysée-palotában. Hivatalos helyen azt han­goztatják, hogy a látogatást már hónapoklcal ezelőtt terv­be vették, nem függ össze közvetlenül a stanleyville-i eseményekkel. Francia poli­tikai körökben azonban meg­lepetést keltett, hogy Csőm­be a balsikerű belga—ameri­kai agresszió után, éppen a legválságosabb helyzetben jött Párizsba De Gaulle-lal tárgyalni. Leopoldville-ből való el­utazása előtt Csőmbe hosz­A MUNKAEBÉDEN Három héttel a hivatalos start előtt Lappföldtől Kasztiliá A tél három héttel a hi­vatalos start előtt beköszön­tött Nyugat-Európába, sőt, mint az AFP írja, rögtön „brutális offenzívát” indí­tott. Európa-szerte havazik, és nem is csupán hegyvidé­keken. Párizsban a december el­ső napjára virradó éjszakán fehér hótakaró borította be az utcákat, a „csillaggarázs­ban” parkírozó gépkocsikat. A francia-alpesi üdülőhelye­ken viszont javában síznek már: Veti d'lsere lesiklópályáján 40 centiméter vastag a hó. Síparadicsom várja a sporto­lókat a Pireneusokban is. A hőmérséklet egész Francia- országban fagypont körül jár. Az észak-olaszországi ma­gaslati üdülőkben szintén átvette uralmát a tél. Ma­donna di Campiglio vasútál­lomást másfél méteres hó borítja, s továbbra is hava­zik a Brenner-hágón. A hókotrók állandóan munkában vannak, hogy fenntartsák a forgal­mat Nem kímélte a tél az Ibériai-félszigetet sem: bő­ségesen hullottak a fehér pelyhek a kasztíliai fennsík északi részén. A skandináv félszigeten teljhatalmú ú'r a hideg. Svédországban, a Lappföldön levő Kirunában mínusz 20 fokot mértek, Norvégia észa­ki részében 30 fokkal szállt a zéró alá a hőmérő higany­szála. Számos főútvonalat elvágott a havazás. A • sarki légtömegek roha­ma nem volt ilyen heves Angliában, Belgiumban, Hol­landiában és Nyugat-Német- országban. A brit szigeteken sűrű köd telepedett a tájra, különösen a Temze mentén áthatolhatatlan a mindent beborító ködfüggöny. Az amszterdami repülőtér egy ideig a rossz látási viszonyok miatt nem fogadhatta a gé­peket. Ami szomszédainkat illeti, Ausztriában a hó ugyancsak megnehezítette a közlekedést, különösen Tirolban, ahol a félméteres vastagságot is el­éri. Csehszlovákiában is műkö­désbe léptek a hóekék a hegyesebb tájakon. Kemény hidegek köszön­töttek be az Egyesült Álla­mok közép-nyugati részén is, s a Michigan tó partján csak a legnagyobb nehézségek árán tudják fenntartani a közlekedést az utakon. New Buffalóban a zord idő miatt bezárták az iskolákat is. Egyedül a Szovjetunióból érkeznek „melegebb hírek”. „December úgy kezdődik, mint máskor a március” — írta tegnap este az Izvesztyi­ja. Túlnyomóan felhős idő A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szerda estig: Túlnyomóan felhős idő, legfeljebb néhány helyen kisebb eső. Mérsékelt szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 5 fok. szú kívánságlistát állított össze a francia elnök részé­re. Többek között katonai se­gítséget, sőt, francia zsol­dosok kiküldését akarta kérni. A leopoldville-i francia nagykövet tanácsára azon­ban szerényebbre fogta kí­vánságait. Párizsba érkezve kijelentette: nem kér katonai támogatást, csak politikai se­gítséget és meg akarja kö­szönni De Gaulle „megértő magatartását”. A francia kormánynak nem érdeke, hogy a stanley­ville-i agresszióhoz hasonló fegyveres beavatkozással ma­ga ellen fordítsa az afrikai országokat. Párizs, a bizertai támadást és a gaboni ejtőernyős ak­ciót elfeledve, újabban is­mételten leszögezte: szigo­rúan a be nem avatkozás elvéhez tartja magát, A leopoldville-i kormány válságos helyzetét azonban ki akarja használni arra, hogy megvethesse lábát Kon­góban, a belga és amerikai társaságok féltve őrzött, ki­váltságos vadászterületén. Franciaország már több íz­ben gazdasági segítséget ajánlott fel a leopoldville-i kormánynak, de süket fülek­re talált. Csőmbe most olyan hely­zetbe került, hogy két kéz­zel kapott az eddig figyel­men kívül hagyott ajánlat után. Franciaországnak még min­dig jelentős befolyása van az afrikai országok egy részé­ben, jelenleg értékesebb tá­maszt jelent Csőmbe számá­ra az ENSZ-ben és más fó­rumokon, mint az Afrika- szerte imperialista agresszor- nak bélyegzett Egyesült Ál­lamok vagy Belgium. De Gaulle — nem minden kockázat nélkül — Csombéra teszi fel kártyáját. A leopold- ville-i miniszterelnök bizo­nyára nem hagyja el üres kézzel az elnöki palotát. A francia kormány kész nagyobb beruházásokra Kongóban, négyszáz fran­cia szakember pedig útra készen áll, hogy „műszaki segítséget nyújtson” a hely­színen. Csombénak azonban újabb zsoldosokra és ehhez kész­pénzre van szüksége. Szaba­don akar rendelkezni a fran­cia hitelek egy részével. Egyelőre az Elysée-palota tit­ka: sikerül-e ezt a célját el­érnie. — Köszönöm, ebből a fogásból nem kérek! (Endrődi rajza)

Next

/
Thumbnails
Contents