Esti Hírlap, 1965. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1965-01-03 / 1. szám

HÚSZ ÉV Dobi István újévi köszöntője Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke január elsején a követ­kező újévi köszöntőt mondot. ta a rádióban és a televízió­ban: — Az ünnepi gondolatok, amelyekkel az új esztendő érkezését fogadni szoktuk — mikor éjfélkor felcsendül a Himnusz, a legönfeledtebb szórakozás is félbeszakad pár percre, valami formában mérlegre tesszük a múltat, és i jövőt. ítélkezünk magunk is dolgaink felett — az idén összefonódnak a felszabadulás huszadik év­fordulójára való emléke­zéssel. Boldogok vagyunk azért, ami van, és okulunk abból, ami húsz éve és azóta történt. — 1945-ben alapjaiban megváltozott az élet, ezen a sok vihart, szenvedést, nyo­morúságot megért, történel­mi napsütést ezer év alatt kevesett látott magyar föl­dön. A felszabadulás óta so­kat dolgoztunk. Hol jól, hol rosszul, hol több, hol keve­sebb szerencsével, de jó szán­dékkal, és valamire jutot­tunk, amiben örömünk van, amire néha büszkék is szok­unk lenni. Nyugodtan el- nondhatjuk, hogy történelmünknek soha sem volt még hasonló sikerek­ben gazdag húsz esztende­je. A nép elnyerte szabad­ságát, és végre meghódítot­ta a földet, amelyen él, ura lett saját sorsa inté­zésének. — A felszabadulás évfor­dulójára való emlékezés ta­nítást és ösztönzést ad továb­bi erőfeszítésekre, még jobb munkára a nép, a haza javá­ba. bátorítást, hogy legyünk merészek terveinkben, soha se rettenjünk vissza az álunkba vetődő nehézségek­től. Ilyenek mindig lesznek, de le tudjuk győzni őket. — 1964-ről. mint eredmé­nyekben gazdag esztendőről beszélhetünk. Ha körülné­zünk az országban — s te­gyük ezt minél sűrűbben és minél figyelmesebben — lát­hatjuk, az erősödés, a gyara­podás, a nagyobb jólét állan­dóan szaporodó jeleit és bi­zonyítékait. Látjuk a szebb és gazdagabb vá­rost és falut, a terjeszkedő, fejlődő, éjjel-nappal ter­melő ipart, szocialista me­zőgazdaságunk mindin­kább korszerű nagyüze­meit. A nép javára szolgáló intéz­ményeink fejlődését, erősö­dését. — Látjuk a munkát, ered­ményeit és mögöttük az em­bert. Az idősebbeket, akik még magukban hordozzák a húsz év előtti félelmet, s ak­kor még bizonytalan remény­kedések emlékét Is, tehát közvetlen élmények alapján tudják összehasonlítani a múltat és a jelent, lemérni önmaguk és egész nemzedé­kük cselekedeteinek értékét. És látjuk a fiatalok erős nemzedékét. A fiatalság egyik fele beleszületett, a másik belenőtt a szocializ­mus szinte korlátlan lehető­ségeibe. Hasznos, ha ők is alaposan elmélyednek a húsz év történetébe és okulnak belőle. A jövőért való fele­lősséget most már velük együtt hordozzuk, de a mun­kából és a felelősségből mind többet kell átvállalnia az ifjúságnak, ez az élet ter­mészetes rendje. — Nézzük a húsz évet és benne külön az 1964-es esz­tendőt. Törekszünk tanulni belőle, a sikerekből és ku­darcokból egyaránt. így in­dulunk neki az új esztendő­nek. örüljünk a sikereknek, de ismerjük be, tévedésein­ket és mulasztásainkat is. — Eredményeinket a kom­munisták. a Magyar Szo­cialista Munkáspárt elvhű, megfontolt, bölcs vezetésé­vel, népünk tehetségével és szorgalmával, s annak a nemzeti egységnek a segít­ségével értük el, ami a párt és a munkásosztálv körül kialakult. Sikereink. előrehaladá­sunk nagymértékben ösz- szefügg a testvéri szövet­séggel. amely felszabadí­tónkkal, a Szovjetunióval és népeivel összefűz ben­nünket, és a szocialista or­szágok minden értelemben szépen fejlődő, elmélyülő együttműködésével. — Vannak dolgaink, ame­lyek jobban mehetnének. Gondolok a munkafegyelem­re. a takarékosságra, a ter­melékenységre, a szorgalom­ra, annak a tudatnak az erő­sítésére, hogy ez ország való­ban a miénk, a dolgozó népé, annak érdekei, javai felett — legyenek azok kicsinyek, vagy nagyok — ennek meg­felelően kell őrködnünk. Ha hibáinkon akár csak fokozatosan is tudunk javí­tani, máris kevesebb pa­naszkodni valónk lesz a kihasználatlan lehetősé­gek miatt, és még erőtelje­sebb, lendületesebb lehet a fejlődés. — A múlt év tapasztalatai­val, a jövő biztató remény­ségével, a szocializmusba ve­tett hittel induljunk új fel­adatok megoldása felé az új esztendőben. Szeretettel kö­szöntőm minden magyar test­vérünket, hazánk minden hű fiát, itthon, s idegenben is mindazokat, akik lélekben, gondolkozásban velünk van­nak, egyetértenek a szocialis­ta haza boldogulására és a nemzetközi politikában a béke védelmére, a népek bé­kés egymás mellett élésre, annak szolgálatára irányuló erőfeszítéseinkkel. — Ezekkel a gondolatokkal kívánok eredményes munká­ban, sikerekben gazdag, bé­kés, boldog új esztendőt min­den kedves hallgatómnak. A hőmérséklet a fagypont körül marad Ma délelőtt plusz 1 fok A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése hétfő es­tig: Túlnyomóan borult, pá­rás idő. délen esőkkel, havas­esőkkel, északon havazások­kal. Mérsékelt, időnként meg­élénkülő szél. Budapesten ma délelőtt plusz 1 fok. Költözik a hítlgyár ♦ Új lakások ♦ Szerelik az óriáskazánt Készítik a menetrendet ♦ Palántáznak üj évkezdetről, első munkanapról számolnak be munka­társaink. Az első munkanap A telefonnál Szegner Lász­ló, a MOM KlSZ-bizottságá- nak titkaira: A diplomáciai testület vezetői az Elnöki Tanács elnökénél A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek ve­zetői január 1-én, az újév alkalmából, jókívánságaikat fejezték ki Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. • Az Elnöki Tanács fogadá­sán részt vettek: Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az rályság —, Pierre Francfort, a Francia Köztársaság —, J. J. L. Pierre Vanheerswyng- hels, a Belga Királyság —, Henry Botchway Kofi Mar- rah. a Ghánái Köztársaság —, dr. Paolo Vita-Finzi, az Olasz Köztársaság —, Keni- chiro Yoshida, Japán —, Han Dobi István és Frantisek Pisek (MTI-foto — Vigovszki felv.) Elnöki Tanács helyettes el­nökei, Kiss Károly, az Elnö­ki Tanács titkára és Gergely Miklós, a Külügyminiszté­rium protokoll-osztályának vezetője. A Diplomáciai Testület ré­széről megjelentek: Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság nagykö­vete. a diplomáciai testület doyenje, Wilhelm Meissner, a Német Demokratikus Köz­társaság —, Mihail Rosianu, a Román Népköztársaság —, Jancsó Georgien, a Bolgár Népköztársaság —, Hoang Bao Son, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság —, Sarino Mangunpranoto, az Indonéz Köztársaság —, Mo­hammed Ibrahim, az Egye­sült Arab Köztársaság —, Szón Csan Rjon, a Koreai Népi Demokratikus Köztár­saság —, Shantilal Vithalb- hai Patel, az Indiai Köztár­saság —, dr. Juan Jósé Fuxa Sanz, a Kubai Köztársaság —, dr. Adalbert Koch Svájc —, Ivor Thomas Montague Pink, Nagy-Britannia és Észak-Irország Egyesült Ki. Ke-hua, a Kínai Népköztár­saság —, dr. Francisco Ricar­do Bello, az Argentin Köz­társaság —, Karl Torsten Branded, a Svéd Királyság nagykövete, dr. Johan Hibert Zeeman, a Holland Király­ság —, Nedim Erincer, a Tö­rök Köztársaság követe, Ba- Ocsirin Dasceren, a Mongol Népköztársaság —, Jovan Andoni, az Albán Népköztár­saság —, Mouno J. Castrén, a Finn Köztársaság —, Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköz- társaság —, Henrik Holger Haxthausen, a Dán Király­ság, Nyikolaj Rogyinovics Seleh, a Szovjetunió —, Slo­bodan Borisavijevics, a Jugo­szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság —, Georges Van- dalis, a Görög Királyság —, David Giladi, Izrael Állam —, Luiz Emery Trindade, a Brazíliai Egyesült Államok —, Elim O, Shaughnessy, az Amerikai Egyesült Államok —, dr. Emil Staffelmayr, az Osztrák Köztársaság ideigle­nes ügyvivője és dr. Nae Androne, a Duna-bizottság igazgatója. (MTI) — Az első munkanap? De­cember 30-án a KISZ VB el­fogadta az 1965. évi első fél­éves munkatervünket. Ma délelőtt munkatársaimmal együtt a részletes javaslato­kon dolgozom. Üzemünkben jelenleg 12 százalék a vesz­teségidő, a KISZ vállalja, hogy ezt egyötödével csök­kenti. Uj mozgalom „szülői­ként” Is jelentkezünk. Vala­hogyan így fogalmaztuk meg: „Minőség, korszerűség, az ex­port szülője”. A lényeg, hogy a vállalat munkájának nagy része exportra kerül. Exportra pedig csak a leg­jobb minőségű, korszerű termékekkel jelentkezhe­tünk. Januárban minden osztályon háromtagú ifjúsági minőség­ellenőri csoport létesül. Ezek a meó-tól függetlenül végzik majd munkájukat. — Ennyi a délelőtt prog­ramja? — Lesz még egy megbeszé­lésem Molnár Karcsival, a fiatal műszakiak tanácsának vezetőjével és Nádudvari Zoltánnal, az ifjúsági Társa­dalmi Tervező Iroda vezető­jével. Megkaptuk a vállalat 65-ös újítási tervét, ők most ki­dolgozzák, hogy milyen részt vállalhat ebből a KISZ. — A délután? — Ebéd után sorra járom valamennyi alapszervezetün­ket, mert úgy gondolom, nem elég, hogy az év utolsó nap­ján köszöntöttük egymást, il­(Folytatás a 6. oldalon.) KOSZIGEN: Folytatjuk a békés együttélés politikáját Vezető államférfiak újévi nyilatkozatai Az év fordulója a világ­politikában is a számvetés ideje. Újévkor ezért az idén is több fontos megnyilatko­zás hangzott el. Különös ér­deklődésre tarthat számot Koszigin szovjet miniszter- elnök interjúja a legnagyobb példányszámú japán lapban, az Aszahiban. A szovjet kormányfő nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy hazája a jövőben is a békés együttélés politikáját foly­tatja, s aktívan munkálkodik a bé­ke biztosításán és a nemzet­közi feszültség enyhítésén. Koszigin javasolta, hogy a Szovjetunió, Japán és a töb­bi érdekelt ország együtte­sen szálljon síkra az általá­nos és teljes leszerelésért, az atomfegyverek eltiltásáért, az államok belügyeibe való kül­ső beavatkozás ellen. Ez je­lentősen előmozdítaná a nemzetközi helyzet egészsé­gesebbé tételét és elgondol­koztatná azokat, akiknek más a politikájuk. Ami a két ország kapcso­latait illeti, Koszágin kifej­tette, hogy az utóbbi időben, ha nem is elég gyorsan, mégis javult a kölcsönös egyet­értés a Szovjetunió és Ja­pán között. A szovjet kormány — mon­dotta — kész türelmesen és állhatatosan munkálkodni azon, hogy fokozatosan eltá­volítsa az együttműködés út- jából mindazt, ami gátolja a valóban jószomszédi kapcso (Folytatás az 5. oldalon.) Visszahívták szabadságáról a 8. angol ejtőernyős zászlóaljat, hogy Malaysia térsé­gébe irányítsák. (Tudósítás az 5. oldalon.) * un Teieíoto így fiezdődött 1965

Next

/
Thumbnails
Contents