Esti Hírlap, 1965. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1965-02-01 / 26. szám

A kéksáiasok a narancssárgák eilen - ri&j ....... .....---------------------­Puccs Looszbon Feltételezhetően a hadsereg belső torzsalkodásáról van szó ♦ Jelentősebb összetűzésre még nem került sor A vietnami lapok üdvözlik a Koszigin-látogatást MA DÉLELŐTTI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Beszámoló Budapest távlati fejlesztési tervéről Legfeljebb 2 300 000 lakos ♦ Zöldövezet Megakadályozni a túlzott növekedést Budapest általános város- rendezési tervét ismertette ma délelőtt Micsey János, a Fővárosi Tanács városrende­zési és építési osztálya he­lyettes vezetője. A terv a la­kosság számát maximálisan 2,3 millióban állapítja meg. Ez az a határ, amelynek ke­retein belül az egészséges életkörülmények a főváros lakosságának még gazdasá­gosan megoldhatók. Budapesten egy lakosra most átlag 30 négyzetméter földterület jut, de az elosztás kedvezőtlen, mert a főváros sűrűn beépí­tett belső területein 0,2 négy­zetméter az egy főre jutó földterület. A terv a zöldte­rületek nagyságát 5567 hek­tárról 12 790 hektárra növeli. Egységes zöldterületi rend­szert akarnak kialakítani. Az ipart a lakóterületektől zöld sávokkal, fásítással vá­lasztják el. A jelenleg 3162 hektár erdőterületet 5900 hektárra növelik. Budapesten az egészségügy sérelme nélkül és a gazdaságosság határain belül mintegy 250 ezer lakás építésére van lehetőség. Az új lakásokat elsősorban a belső és külső városrészek üres, közművesített vagy gazdaságosan közművesithető üres területein, továbbá a foghíjakon és később a leg- elavultabb városrészek egész­ségtelen lakásainak lebontá­sával keletkezett területeken lehet felépíteni. A felszaba­dulás óta mintegy 110 ezer lakás épült Budapesten. Az általános rendezési terv cél­ja a fennálló aránytalansá­gok és hiányosságok meg­szüntetése és a főváros egész­séges és korszerű fejleszté­se, egyben a város túlzott nö­vekedésének megakadályozá­sa. Már elkészültek a kerületi köz­pontok részletes rendezési tervei, meg is indult a ke­rületi központok építése. A főváros jelenlegi főútvo­nali hálózati rendszerét meg­tartják, helyükön maradnak a pályaudvarok is, de foko­zatosan megszüntetik a vas­úti sorompós kereszteződése­ket. A közlekedés gerince a villamos és a gyorsvasát. A kelet—nyugati épülő gyors- vasúton kívül újabb észak— déli irányú gyorsvasúti vo­nal egészíti majd ki a közle­kedéshálózatot. Ez utóbbi részben föld feletti, részben föld alatti — több helyen burkolat alatti — szakaszok­ból áll majd. A jóváhagyott általános városrendezési terv 25—30 évre jelöli meg Buda­pest fejlődésének irányát, a tervet azonban ötévenként felülvizsgálják. (—ts) Vientiane, február 1. Vientianéban tegnap este katonai államcsínyt hajtot­tak végre. A puccsban — a Reuter jelentése szerint —, magasabb beosztású „fiatal tisztek” vezetésével, a ve­zérkar közvetlen parancs­noksága alatt álló két szá­zad és a 17. dandár katonái vettek részt. A lázadó alakulatok meg­szállták a rádió épületét és — helyi idő szerint este fél 9 órakor — közlemény­ben jeelntették be, hogy „forradalmi bizottságot'” ala­kítottak. A lakosságot felszólították, hogy őrizze meg nyugal­mát. A rádióban ezután ka­tonai indulók és a forradalmi bizottság újabb közleményei váltogatták egymást. Boun- leut Sykosy ezredes, a puccs egyik vezetője kijelen­tette : a vezetése alatt álló cso­port Souvanna Phouma miniszterelnököt nem kí­vánja eltávolítani tisztsé­géből. Céljuk a hadsereg megerősí­tése és ennek biztosítása ér­dekében bizonyos változáso­kat akarnak végrehajtani a főparancsnokságban. Az első, egymásnak ellent­mondó jelentésekből nehéz világos képet alkotni a hely­zet rőL Feltételezhetoleg a jobb­oldali erők egymás közötti torzsalkodásáról van szó. A nyugati hírügynökségek megjegyzik, hogy Bounleut Sykosy az Egyesük Álla­mokban nyerte kiképzését. De ugyancsak jobboldali ér­zelmeiről ismeretes a puccsal szembenálló Khouprasith Abhay tábornok, helyettes vezérkari főnök, aikinek csa­patai hétfőn hajnalban Vien- tianéba indultak, hogy „hely­reállítsák a rendet”. Az első összetűzésre Víentianétől há. rom kilométernyire került sor, ahol a puccsista alaku­latok úttorlaszokat emeltek. KGST-KIÁLLÍTÁS Építészeti szabvány-kiállítást rendezett Prágában a KGST. A bemutatót megtekintették a tagországok mostani üléssza­kának résztvevői is. Balról .jobbra: Eaggyejev, a KGST titká­ra, Takác csehszlovák építésügyi miniszter, Jaroszevvicz, a len­gyel KGST-küldöttség vezetője és Apró Antal minisztelelnök- helyettes. (MTI Külföldi Képszolgálat) Megválasztották az új kerületi és fővárosi tanácstagokat A Választási Elnökség összesítő tájékoztatója A Reuter jelentése szerint két katona életét vesztette. A legújabb jelentések sze­rint a „felmentő osztag” megérkezett a fővárosba, A kék sálat viselő pucs- csista katonákat és a na­rancs-sárga színű sálat vi­selő Khouprasith Abhay- féle egységeket esak né­hány száz méter választja el egymástól. de jelentősebb összetűzések­re eddig nem került sor. Ál­lítólag megállapodás jött lét­re, amely szerint a lázadók föladják állásaikat. Souvanná Phouma herceg, miniszterelnök vasárnap este a királyi palotában keresett menedéket. (Folytatás az 5. oldalon.) A Fővárosi Választási El­nökség ma délelőtt össaesitő tájékoztatást adott a vasár­nap megtartott időközi ta­nácsi választásokról. 221 ke­rületi és 4 fővárosi tanácsi hely betöltéséről döntöttek. A szavazás reggel 7 órakor kezdődött és délre a válasz­tásra jogosultaknak több mint a fele leadta szavazatát. A kerületi tanácstagok vá­lasztásakor a névjegyzékbe vettek 92,13 százaléka szava­zott le. Az érvényes szava­zatok 99,26 százalékát a Ha­zafias Népfront jelöltjei kap­ták. Tizenegy helyen kettős jelölés volt. A fővárosi ta­nácstagok megválasztásá­ban o választók 93,35 száza­léka vett részt. Az érvényes szavazatok 99,84 százalékát a Hazafias Népfront jelöltjei kapták. A Fővárosi Tanácsba választották meg Bartos István mérnököt, Szépvölgyi Zoltánt, a Budapesti Pártbi­zottság titkárát, Poór Lajos általános iskolai igazgatót és Dávid István osztályvezetőt. Szovjet-amerikai kulturális tárgyalások Az USÁ-ban: Richter, Igor Ojsztrah, Rosztropovics A Szovjetunióban: Costa, Van Cliburn, Istomin, Stern Moszkvában: az év atlétikai viadala Washingtonban szovjet— amerikai tárgyalásokra ke­rült sor a Szovjetunió és az Egyesült Államok 1964—1965. évi kulturális egyezményé­nek teljesítéséről és az 1965. évi kulturális együttműkö­dés terveinek részletesebb meghatározásáról. Az 1965. évi terv értelmé­ben az Egyesült Államokba látogat a moszkvai Művész Színház együttese, a Mojsze- jev együttes, valamint a moszkvai filharmónia zene­kara Kirill Kondrasin kar­mesterrel. Úgyszintén az Egyesült Államokban fog vendégszerepelni Szvjatosz- lav Richter zongoraművész Igor Ojsztrah hegedűmű­vész, MsztyisZlav Rosztropo­vics gordonkaművész és Galina Visnyevszkaja, a Nagy Színház magánénekesnője. A Szovjetunióba érkezik a clevelandi szimfonikusok ze­nekara és a Juilliard vonós­négyes, Jerome Hines és Ma­ry Costa énekes, Van Cli­burn és Eugene Istomin zon­goraművész, Isaac Stern he­gedűművész. Újra összeméri erejét Moszkvában a Szovjetunió és az Egyesült Államok atlé­taválogatottja. A Szovjet­unióba érkezik az amerikai úszóválogatott, míg a szov­jet kosárlabda-válogatott az Egyesült Államokban ven­dégszerepei. További küldöttségcserék­re kerül sor a tudomány, a technika és a kulturális élet egyéb területein is. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd estig: Felhőátvonulások, többfelé kisebb eső, havazás. Sok helyen élénk északnyugati, északi szél. A hőmérséklet a keleti és déli részeken is csökken. Budapesten ma délelőtt a hőmér­séklet plusz négy fok. KRESZ-PREMIER Ma délelőtt premier. Érvénybe lépett a módosított KRESZ: a különösen nagyforgal­mú gyalogátkelőhelyeknél rendőrőrszemek ügyelnek az előírások megtartására, a forgalom zavartalan lebonyolítására. Az új szabályok megsértői ma még mentesülnek a büntetéstől, a premier napján nincs bírságolás, ez a nap türelmi Idő. Képünkön a gyalogosok főpróbája: »Vigyázat, nekem van elsőbbségem, enyém a zebra.”

Next

/
Thumbnails
Contents