Esti Hírlap, 1965. március (10. évfolyam, 50-76. szám)

1965-03-01 / 50. szám

Vfoszigin beszédet mond Lipcsében A magyar küldöttség látogatásai Lipcse, március 1. Pincési Pál jelenti: Lipcsében csúcsforgalom van a nyitást követő 48 órá­ban. Koszigin szovjet miniszter- elnök és a szovjet küldött­ség többi tagja a Német Szocialista EgységpArt Poli­tikai Bizottságának Lipcsé­ben tartózkodó tagjaival együtt ma délelőtt a Német Demokratikus Köztársaság különböző szakkiállításait te­kintette meg. A mai nap ki­emelkedő eseménye az esti szovjet fogadás lesz. Ez alka­lomból Koszigin miniszterel­nök hosszabb beszédét vár­ják időszerű kérdésekről. Apró Antal, a magyar kül­döttség tagjaival, tegnap dél­után a magyar szakkiállítá­sokat tekintette meg, rna délelőtt pedig a Szovjetunió, Csehszlovákia és Lengyelor­szág kollektív kiállításait nézte végig, majd a belváro­si vásárcsarnokokat járta be. A mai nap másik magyar vonatkozású eseménye: dél­előtt oklevelet és emlékér­met kaptak azok a kiáll itók, akik a mostani jubileumi vá­sáron jubilálnak, azaz 10— 15 év óta, vagy még régeb­ben vesznek részt a lipcsei vásáron; illetve akik a vá­sár legrégibb kiállítói és részvevői közé számítanak. A kitüntetettek sorában ott volt Kallós Ödön, a Magyar Kereskedelmi Kamara elnö­ke is. közös közlemény Kairóban Meggyorsult a m unka as év heruhástísun Walter Ulbricht, az NDK Államtanácsának elnöke és Nasszer, az EAK elnöke, ma este közös közleményt ír alá a Kairóban folytatott tanács­kozásokról — jelentette be vasárnap este Abdel Megid Farid, az EAK elnöki irodá­jának főtitkára, aki maga is jelen volt a két államfő va­sárnapi megbeszélésén. El­mondotta továbbá, hogy az NDK felajánlotta, nyolcmil­lió font sterlinggel emeli az EAK-nak nyújtott hosszú- lejáratú hitel eddigi — 17 millió font sterling — össze­gét, összesen 25 millióra, ezenkívül 11 millió font ster­ling rövidlejáratú kölcsönt is nyújt. A hitelt az'EAK a második ötéves terv keretébe tarto­zó ipari létesítmények fel­építésére fogja fordítani. A megbeszélések során szóba került a technikai, ipari, kereskedelmi és kultu­rális együttműködés kibőví­tése is, valamint egy német nyelvi lektorátus megnyitá­sa Kairóban. Ezekről a kér­désekről Lothar Bolz, az NDK külügyminisztere és Aziz Szidki, az EAK ipari ügyekkel foglalkozó minisz­terelnök-helyettese írja majd alá a két ország megállapo­dásait hétfőn este. Az A1 Ahram közlése szerint tervbe vették az EAK konzulátusának megnyitá­sát az NDK fővárosában. Ulbricht kedden Nasszer elnök kíséretében Kairóból Port Saidba utazik, ott meg­tekinti a kikötővárost, majd még aznap hajóra száll és hazautazik. Közben Tel-Avivból jelentik, hogy Harriman kétórás meg­beszélést folytatott Eskol iz­raeli miniszterelnökkel, Gol- da Meir külügyminiszterrel és Rabin vezérkari főnökkel, majd utána elhatározta, hogy ismét elhalasztja elutazását. Ma újra megbeszélésre ül össze az izraeli kormány képviselőivel. Az elutazás elhalasztását hivatalosan nem indokolták, de izraeli megfigyelők véleménye sze­rint Harriman Washington jóváhagyását kérte egyes gyakorlati kérdésekben, A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd es­tig: Erősen felhős idő, több­felé havazással, havas eső­vel, esővel. Sok helyen élénk, időnként erős délkeleti-déli szél. Kissé melegszik az idő. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet mínusz 1 fok. amelyek tárgyalásai során felmerültek. Ezek között első helyen szerepelt az Iz­raelnek nyújtandó közvet­len amerikai katonai tá­mogatás, annak következ­tében, hogy Nyugat-Német- ország felfüggesztette Iz­raelbe irányuló fegyver­szállításait. Egy jeruzsálemi lap érte­sülése szerint Harriman az Buenos Aires, március 1. lllia argentin elnök hosz- szas habozás után a hadsere­get bízta meg a március 14-i parlamenti választások ellen­őrzésével és Ongania tábor­nokot, a hadsereg főparancs­nokát nevezte ki választási főmegbízottá. Az elnök eredetileg a rendőrséget akarta megbízni a válasz­tás ellenőrzésével, e terve azonban az ellenzéki pártok ellenállásába ütkö­zött. E pártok ugyanis attól tartottak, hogy a közvetlenül a belügyminisztérium alá tartozó rendőrség vita esetén Holnap Port kaidban búcsúzik az EAK tói Walter Ulbricht izraeli kormány tudomására hozta; az Egyesült Államok aggódik amiatt, hogy Izrael intézkedésekre készül a Jor- dán-folyó szabályozásával kapcsolatos arab tervek miatt. részrehajlóan járna el. A vá­lasztásokat a múlt 30 évben mindig a fegyveres erők el­lenőrizték: A DP A * beszámol arrót, hogy a perónistáknak mind a 23 választókerületben si­került biztosítaniuk részvé­telüket a választáson. A kommunisták egyes kerüle­tekben szintén biztosították részvételüket, valószínű azonban, hogy a legnagyobb kerületekben nem indulhat­nak önálló listával. A párt úgy döntött, hogy ez utóbbi kerületekben a perónista je­lölteket támogatja. felszabadulása 20. évforduló­jának tiszteletére széles körű munkaverseny bontakozik ki a határidők teljesítéséért. A kaprolaktámgyárat épí­tő vállalatok fő feladata, hogy az üzemet október 1-re kipróbálásra átadják. Ha­Khartoum. március 1. Szudán történelmének leg­súlyosabb vasúti katasztrófá­ja történt szombaton, a fővá­rostól körülbelül száz kilo­méternyire, azon a vonalon, amely Khartoumot Port Su- dannal köti össze. Az előze­tes híreikkel ellentétben, a mindeddig kiderítetlen okból sonló feladatok várnak a többi üzemet építő, szerelő vállalatra is. Tekintettel a beruházás nagy fontosságára, a Nehéz­ipari Minisztérium százezer forintot tűzött ki a verseny­ben részt vevő vállalatok dolgozóinak jutalmazására. bekövetkezett szerencsétlen­ség halálos áldozatainak száma valószínűleg jóval megha­ladja majd a százat is. Egy teljes sebességgel ha­ladó személyvonat — való­színűleg hibás váltóállítás következtében —, összeütkö­zött a vele szemben haladó tehervasúti szerelvénnyel. A roncsok egymásra tornyosul­tak, az összezúzódott sze­mélykocsikat elborítják a te­hervagonok maradványai. A roncshalmaz alatt legalább száz sebesült, vagy holttest maradt. Aa életbenmaradottak jaj­veszékelése egész éjjel hal­latszott, de hajnalra min­den elcsendesült... Az előkerült holttestek kö­zül eddig csak tizenhatot tudtak azonosítani. A szeren­csétlenség harminc másik ha­lálos áldozata a felismerhe­tő tlonségig összerancsolódott, és a helyszínen temetik el őket. A személyvonat utasai kö­zül csak három kisgyermek maradt sértetlen. LAPZÁRTAKOR JELEN­TIK: Üjabb adatok szerint százhúsz halálos áldozata volt a szombati vasúti ka­tasztrófának. Az adatok még mindig nem véglegesek. Választások Argentínában HÁROM KISGYERMEK SÉRTETLEN MARADT... Száznál több áldozata van a szudáni vonatszerencsétlenségnek Hibás váltóállítás okozta a katasztrófát ? LeirV elindult afroázs ai ú jára Prága, március 1. Jozef Lenárt csehszlovák miniszterelnök hétfőn reggel Vaclav David külügyminisz­ter kíséretében elutazott tíz­napos útjára, amelynek so­rán látogatást tesz az Indiai Köztársaságban és az Egye­sült Arab Köztársaságban. Az IL—18-as különrepülő- géppel utazó csehszlovák sze­mélyiségeket a prágai repü­lőtéren ünnepélyesen búcsúz­tatták. Bajtársik a Gellérthegyen. Mautner Mthály felvétele Ma Egy milliárd forintos költség ♦ 23 hazai és külföldi vállalat nagyszabású munkája ♦ Széleskörű verseny, százezer forint jutalom Kerek egymilliárd forintot fordítanak az idén a Borso­di Vegyikombinát bővítésé­re. A kombinátban hat üzemet építenek, bőví­tenék egyszerre. Első helyen áll a danulon műszál alapanyaggyártó üze­mének, az 5000 tonna kapa­citású kaprolaktámgyárnak építése, ugyancsak nagy fon­tosságú a nitrogénműtrágya­gyár 100 000 tonnás bővíté­se, amihez hozzátartozik egy új karbamidüzem létesítése is. Velük párhuzamosan épí­tenek nátronlúg-bepárlót, dissousgázgyárat, a 6000 ton­nás PVC-gyárat pedig 24 000 tonna kapacitással bővítik. A hatalmas beruházás, amely tekintélyes összegével, nagyméretű építkezéseivel méltán rászolgált „az év be­ruházása” elnevezésre, 15 hazai és 8 külföldi vállalatot foglalkoztat. A beruházók és a kivitelezők nemrég részle­tesen megállapodtak az együttműködés tennivalói­ban. A vállalatok és dolgo­zóik sok értékes vállalást jelentettek be, s hazánk

Next

/
Thumbnails
Contents