Esti Hírlap, 1965. április (10. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

Ünnepélyesen fogadták a román, a bolgár párt­és kormányküldöttséget Megérkezett Budapestre a szovjet katonai küldöttség J Koszorúzási ünnepségek a hősi halottak síremlékénél Ma hazánk felszabadulásá­nak huszadik évfordulója alkalmából koszorúzási ün­nepségeket rendeztek a fel­szabadító harcokban életüket vesztett román, bolgár, jugo­szláv, angol, lengyel és ame­rikai hősök temetőjében. A román hősök síremléké­re az Elnöki Tanács koszorú­ját Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, az Elnöki Tanács helyettes elnöke és dr. Pong- rácz Kálmán, az Elnöki Ta­nács tagja helyezte el. A kor­mány nevében dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari mi­niszter, Losonczi Pál föld­művelésügyi miniszter és Mód Péter, a külügyminisz­ter első helyettese koszorú­zott. Elhelyezte az emlékmű­vön a kegyelet koszorúját Emil Bodnaras, a Román Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja, a miniszter- tanács elnökhelyettese veze­tésével hazánkba érkezett román párt- és kormánykül­döttség. Megkoszorúzták a síremléket a budapesti dip­Az angol és lengyel kato­nák emlékművét a solymári angol katonai temetőben az Elnöki Tanács nevében Barcs Sándor és dr. Mihályfi Ernő, az Elnöki Tanács tagjai ko- szorúzták meg. A kormány képviseletében dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter, dr. Trautmann Rezső építés­ügyi miniszter és Szilágyi Béla külügyminiszter-helyet­tes helyezett el koszorút. A budapesti angol nagykövet­ség koszorúját Ivor Thomas A Művelődésügyi Minisz­' téli um ban ma délelőtt kiosz­tották a hazánk felszabadu­lásának 20. évfordulója al­kalmából adományozott, 1965. évi művészeti díjakat. Montague Pink nagykövet, T. A. Cave ezredes, katonai attasé és R. J. H. Vprichard ezredes, légügyi attasé tette az emlékműre. A budapesti lengyel nagykövetség koszo­rúját Jan Kiljanczyk nagy­követ és Waclaw Jackowski ezredes, katonai és légügyi attasé helyezte el. Megkoszo­rúzták az emlékművet a Honvédelmi Minisztérium, valamint Pest megye politi­kai és társadalmi szerveze­teinek nevében is. kára. Részt vett az ünnepsé­gen kulturális életünk több vezető személyisége. Aczél György, a, művelő­désügyi miniszter első he- helyettese üdvözölte a meg­MA DÉLELŐTT kiosztották az idei művészeti díjakat A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-pa­raszt kormány meghívására, ma délelőtt párt- és kor­mányküldöttségek érkeztek Budapestre. A Román Népköztársaság párt- és kormányküldöttsé­gét Emii Bodnaras, a Román Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja, miniszter el­nök-helyettes vezeti. A dele­gáció tagjai: Teodor Has, Crisana tartomány pártbizott­ságának első titkára, Ilié An- tonescu, nyugalmazott altá­bornagy, és Mihail Rosianu, a Román Népköztársaság bu­dapesti nagykövete, aki a magyar fővárosban csatla­kozott a küldöttséghez. A román párt- és kor­mányküldöttséget ünnepé­lyesen fogadták a Ferihegyi repülőtéren. A küldöttség fo­gadásán megjelent Fock Je­nő, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a kor­mány elnökhelyettese, Szur- di István, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Losonczi Pál földművelés­ügyi, Tausz János belkeres­kedelmi, dr. Trautmann Re­zső építésügyi miniszter, Kö- peczi Béla és Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizott­ságának osztályvezetői, Ve- néczi János, az MSZMP Bu­dapesti Bizottságának titká­ra, Gyenes András az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezető-helyettese, Erdé­lyi Károly külügyminiszter- helyettes, s a politikai élet több más vezető személyisé­ge. Ott voltak a fogadtatáson a Román Népköztársaság bu­dapesti nagykövetségének tagjai. A delegációt a repü­lőtéren a budapesti üzemek több ezer dolgozója köszön­tötte. Az ünnepélyes fogadtatás után a román vendégek a magyar közéleti vezetők tár­saságában gépkocsikba ül­tek, s rendőri díszmotonosok kíséretében elhagyták a re­pülőteret. A Bolgár Népköztársaság küldöttségét Zsivko Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt politikai bizottságának tagja, a minisztertanács első el­nökhelyettese vezeti. A dele­gáció tagjai: Miso Misev, a munka- és bérügyi bizottság elnöke, Vlagyimir Sztojcsev nyugállományú vezérezredes és Jancso Georgien, a Bol­gár Népköztársaság budapes­ti nagykövete, aki Budapes­ten csatlakozott a küldött­séghez. A bolgár párt- és kor­mányküldöttséget a bolgár és nemzeti színű lobogókkal, vörös zászlókkal feldíszített Ferihegyi repülőtéren ünne­pélyesen fogadták. A vára­kozók között ott volt a buda­pesti gyárak, üzemek, hiva­talok több ezer dolgozója. A repülőtér betonján díszőrség sorakozott fel csapatzászló­val. A vendégek fogadására megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a kormány elnök- helyettese, Németh Károly, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, Kovács Im­re élelmezésügyi miniszter, Veres József munkaügyi mi­niszter, Lakatos Dezső, az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetője, Szép­völgyi Zoltán, az MSZMP Bu­dapesti Bizottságának titkára, Gyenes András, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezető-helyettese, Erdélyi Károly külügyminiszter-he­lyettes, valamint politikai életünk számos más vezető személyisége. Ott voltak a fogadtatásnál a Bolgár Nép- köztársaság budapesti nagy- követségének tagjai. Az ünnepélyes fogadtatás a díszőrség díszmenetével zá­rult, majd a bolgár vendégek magyar közéleti vezetők tár­saságában gépkocsikba ül­tek és rendőri díszmotorosok kíséretében szállásukra haj­tattak. Lapzártakor Budapestre érkezett a húsz év előtt Ma­gyarország felszabadításáért harcoló szovjet katonák és partizánok, s a harcokban el­esett szovjet hősök hozzátar­tozóinak küldöttsége. A ven­dégek fogadására a Keleti pályaudvaron megjelent Ró­nai Sándor, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság elnöke, Czinege Lajos, az MSZMP Politikai Bizott­ságának póttagja, honvédel­mi miniszter, Orbán László és Rácz Sándor, a Központi Bi­zottság osztályvezetői, Ka­tona Imre, a Budapesti Párt- bizottság titkára, Sarlós Ist­ván, a Fővárosi Tanács vb- elnöke, Harmati Sándor, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának titkára és Kristóf Károly, az MSZBT főtitkára. Az ünnepélyes fo­gadtatáson részt Vett G. A. Gyenyiszov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, s ott volt sok budapesti dolgo­zó, a vendégek több régi is­merőse. Ugyancsak ezzel a vonat­tal érkezett Budapestre a szovjet p>artizánok, békehar­cosok, valamint a szovjet szakszervezetek küldöttsége. lomáciai képviseletek, a ma­gyar néphadsereg, a Buda­pesti Pártbizottság, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa és a Fővárosi Tanács nevében. Az ünnepségen megjelent Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jelenteket, majd Ilku Pál művelődésügyi miniszter nyújtotta át a kitüntetése­ket. ja, a Központi Bizottság tit­(Tudósitás a 2. oldalon.) Kádár János cikkét közli a Pravda Moszkva, április 1. A Pravda mai számában kivonatosan közli Kádár János­nak, az MSZMP KB első titkárának, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnökének „Húsz év a szabad fejlődés útján” című cikkét. A cikk a „Légy boldog Magyarország!” című könyvben jelenik meg, amelyet a Pravda és a Népszabadság szerkesztősége ad ki Magyarország felszabadulásának 20. év­fordulója alkalmából. Taylor Johnsonnál Saigon, április 1. A Da Nang-i amerikai lé­gitámaszponttól mintegy 56 kilométernyire délre, To m Ky és Que Sow’Városok ko­zott mára virradó éjszaka heves csata zajlott. . A legújabb jelentések szerint a partizánok hat he­likoptert lelőttek, de a „légi­híd” műveletben részt vett valamennyi helikopter talá­latot kapott. Az ütközetben két amerikai életét vesztet­te, 14 pedig megsebesült. Washingtonban Johnson elnök szerdán este fogadta Taylor tábornokot. Ez cáfol­ta azokat a sajtó jelentéseket, amelyek szerint az elnöknek benyújtotta volna lemondá­sát nagyköveti tisztségéről. Elkészült az autópálya új szakasza Ma délelőtt adták át a forgalom,nak Taylor ma ismét találko­zik Johnson elnökkel. A Reu­ter értesülése szerint ez al­kalommal terjeszti elő rész­letes javaslatait a Vietnam­ban követendő amerikai po­litikával kapcsolatban. Moszkva, április L Ma délelőtt Kiss Dezső közlekedés- és postaügyi mi­niszterhelyettes megnyitotta a bécsi és a balatoni autó­pálya hét kilométeres új sza­kaszát, amelyet térképraj­zunkon a 6,3 és a- 13,3 kilo­méter között vastag fekete vonal jelez. Az ország első autópályája a Budaörsi út fe­lől közelíthető meg, erre a célra épült keresztezésmen­tes csomópontokról. Csak géplcocsik közlekedhetnek rajta, gyalogosoknak az át­járás tilos, életveszélyes, mert az autók óránként 120 —140 kilométeres sebességgel is száguldhatnak a tükörsi­ma betonon. A 28 méter szé­les autópálya két-két nyom­távát négy méter széles zöld­sáv választja el egymástól. Az autópálya tovább épül. A Kelenföld—Ferencváros közötti vasútvonal északi ol­dalán halad tovább, új köz­úti Duna-hídon kapcsolódik majd a Hungária kőrúthoz. Az utóbbi megoldást a for­galom nagysága ma még nem indokolja. Ezért most az autópálya Budapestre, az Osztyapenko-szobornál épü­lő, keresztezésmentes, több szintű forgalomelosztó hely­ről halad tovább gyorsforgal­mi úton a Budaörsi úti lak­tanyáig. Ezt a szakaszt most építik. A laktanyától az Er- zsébet-híd, illetve a Koszto­lányi Dezső tér irányába az utak korszerűsítését, szélesí­tését a Fővárosi Tanács az idén és jövőre elvégzi. Az utóbbi napokban szov­jet hajók kapitányai több al­kalommal közölték rádióüze­netben a moszkvai tengeri flottaügyi minisztériummal, hogy az amerikai fegyveres erők megsértik a tengerha­józás szabadságát. A Vodnij Transzport című lap 17 olyan szovjet hajó ne­vét sorolja fel, amelyet ame­rikai katonai repülőgépek valamilyen módon zaklattak. A forgalom részére 1965 tarasmn átadott szakasz ~ Budaörs ífg Kelenföld pu Törökbálint >KamaraerL H£! Ottóm

Next

/
Thumbnails
Contents