Esti Hírlap, 1965. május (10. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-03 / 102. szám

07 VILÁGRÉSZ ÜNNEPE Milliók köfzöntötték május 1-et Színes, vidám felvonulás Budapesten Somogyi Miklós beszéde 'V- K T *■ ' ' mm AZ ÁLLAMI ZÁSZLÓT A KOSSUTHW száma Dominikában Amerikai csapatok az első vonalban A Magyar Népköztársa­ság állami zászlaját, amely a nemzetközi munkásmozga­lom nagy ünnepe, május 1-e alkalmából két napon át lengett a Parlament előtti Kossuth téren felállított ár­bocaidon — ma délelőtt ün­nepélyesen katonai tisztelet- adás közben levonták. Pontosan 10 órakor kürt­szó harsant, jelezve Kovács Imre vezérőrnagy érkezését, aki — miután meghallgatta a csapatzászlóval felsorako­zott díszszázad parancsnoká­nak jelentését — ellépett a díszegység előtt és üdvözölte azt. Ezután a díszőrök pa­rancsnoka engedélyt kért a vezérőnagytól az állami zász­ló levonására, amelyet az Internacionálé hangjai köz­ben engedtek le. A Gellérthegyen a felsza­badulási emlékműnél ugyan­csak ma. délelőtt vonták le katonái tiszteletadás közepet­te a háromszhiü magyar nemzeti lobogót és a nem­zetközi munkásmozgalom hagyományos jelképét, a vö­rös zászlót. (MTI) A ma délelőtti, legfrissebb jelentések szerint Santo Do- mingóban amerikai csapatok váltot­ták fel a Bosch volt elnök visszatérését követelő fel­kelőkkel szemben álló do­minikai katonai egységeket az első vonalban. Az amerikai csapatok , csak­nem teljesen bekerítették a felkelők által ellenőrzött régi városnegyedet. A Sáp Isidrö légitámaszpontra két- pércenként érkeznek a ka­tonákat, fegyvert és lőszert szállító amerikai gépek. A szigeten állomásozó ame­rikai erőket tizennégyezer főre növelték. Tegnap a tűzszünetet csak szórványos lövöldözés törte meg — ezek során két ame­rikai katona meghalt —, a múlt hét heves harcaihoz képest viszonylag nyugodt volt a helyzet. A harcoknak — ugyancsak lapzártakor ér­kezett jelentés szerint — ed­dig körülbelül ezer halálos áldozata van, a sebesültek száma 1200. A nyugati új­ságírók egyik csoportja a tűzszünetet felhasználva, lá­togatást tett a felkelők ál­tal ellenőrzött régi város­negyedben. Az AFP tudósí­tójának jelentése szerint az utcák siralmas képet nyújtanak, az üzletek kira­katait betörték, az szél le­szakadt telefondrótokat ló­bál cs az egész negyeden a „halál jellegzetes szaga ér­ződik”. Az utcákon sok helyütt te- metetlenül hevernek a ha­lottak. Az AFP tudósítója be- (Folytatás az 5. oldalon.) — Huszonegyedik szabad májusi ünnepünkön, a nem­zetközi munkásosztály és a proletárszolidaritás nagy ün­nepén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa nevében köszöntőm szocialista hazánk egész dol­gozó népét. — Forró szeretettel kö­szöntőm forradalmi tapasz­talatokban gazdag és az épi- tömunkában példásan helyt­álló munkásosztályunkat, kö­szöntőm szocialista falvaink dolgozó parasztságát, vala­mint a szellem alkotó műhe­lyeinek munkásait, a tudo­mány, a művészet és a kul­túra dolgozóit, a szocializ­mus ügyéért munkálkodó ér­telmiségünket ' — mindazo­kat. akik húsz szabad esz­tendő történelmi vívmányai­nak és eredményeinek hor­dozói. — Forró szeretettel és test­én üdvözlettel köszöntőm a május elsejei ünnepségünk­re hazánkba érkezett szak- szervezeti küldöttségeket, a világ dolgozó százmillióinak képviselőit, akik eljöttek hoz­zánk, hogy tolmácsolják a nemzetközi munkásosztály harcos, forradalmi üdvözle­tét a szocializmus teljes fel­építésében munkálkodó ma­gyar népnek. — Ezen a napon immár hetvenhat esztendeje min­den évben magasra emelik világszerte a munkásosz­tály vörös lobogóit. Het­venhat esztendeje a ma­gyar dolgozók is évről évre megülik a világ proletariá­tusának nagy ünnepét. — Munkásosztályunk kez­dettől fogva kivette részét a május elsejék méltp megün­nepléséből. A magyar mun­kásság legjobbjai mindig odaadó áldozatkészséggel, kemény, harcos lendülettel küzdöttek a májusi ünnep fő céljaiéit, a nemzetközi A sportolók felvonulása 1965. május 1. Budapesten Budapesten a Dózsa György úton 250 ezer ember derűs, látványos seregszemlé­je köszöntötte május elsejét. A munkásosztály nagy ünne­pének reggelén zászlódíszbe öltöztek az utcák, a terek. A felvonulási téren a Gorkij fa­sor torkolatában Marx, En­gels, és Lenin hatalmas képét helyezték el, a lelátókat pe­dig a testvéri szocialista or­szágok zászlói diszíTették. Vörös és nemzetiszínü lobo­gók lengtek a teret övező épületek homlokzatán. Csaknem húszezren foglal­tak helyet a tribünökön: a munkásmozgalom veterán­jai, a fővárosi gyárak és intézmények kiváló dolgo­zói. Ott volt a diplomáciai kép­viseletek sok vezetője és tag­ja, valamint a május elsejére hazáinkba érkezett külföldi szakszervezeti delegációk né­pes csoportja. Néhány perccel tíz óra előtt a diszemelvényen elfog­lalta helyét Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja. Megszólaltak a harsonák, s a felvonulási té­ren Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szakszerveze- zetek Országos Tanácsának elnöke köszöntette a 21. sza­bad május elsején Budapest dolgozóit, az ország népét.' munkásosztály erőinek egy­ségéért és összefogásáért, a dolgozók igazságának ér­vényre juttatásáért, a sza­(Folytatás a 2. oldalon.) Tizennégyezerre nőtt a beavatkozók —■BMeas • r v

Next

/
Thumbnails
Contents