Esti Hírlap, 1965. június (10. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

A VIETNAMI HELYZET Nagy győzelem a Thanh hegyi csatában Már 302 repülőgépet lőttek le a VDK felett Tüntetés Quat ellen Saigonban A dél-vietnami szabadság- harcosok „Felszabadítás" hír- ügynökségének közlése sze­rint a május 27-ről 28-ra vir­radó éjszaka a Thanh hegy­ségben a szabadságharcosok meg­támadták az amerikai ten­gerészgyalogosok egyik tá­maszpontját, amelynek fel­adata a közelben épülő re­pülőtér védelme volt. A heves közelharcban 45 amerikai vesztette életét. Ez volt eddig az amerikai ten­gerészgyalogosok legsúlyo­sabb vesztesége a szabadság- harcosokkal vívott ütközetek során. A Vietnami Tájékoztató Iroda közlése szerint az észak-vietnami légelhárítás Thanh Hoa tartományban hétfőn délután lelőtt egy Thunderchief típusú ameri­kai repülőgépet. A gép egyi­ke volt azoknak az amerikai repülőgépeknek. amelyek thaiföldi támaszpontról fel- szállva észak-vietnami cél­pontokat bombáztak. Ezzel múlt év augusztus 5-e óta 302-re emelkedett a VDK fö­lött lelőtt amerikai gépek száma. A közlemény kiemeli, hogy Thanh Hoa tartományban és a VDK 4. katonai körze­tében csak májusban 36 amerikai gépet lőttek le. Az AP saigoni tudósítójának jelentése szerint a dél-vietna­mi katolikusok nagyobb meg­mozdulásra készülnek Phan Huy Quat miniszterelnök kormánya ellen. Mára utcai tüntetéseket szerveztek, és Saigon külvárosaiban, ahol a katolikusok nagvobb szám­ban élnek, a hajnali órák óta Quat-ellenes röpiratokat ter­jesztenek. A saigoni katoli­kus érsekség felszólította mindazokat a személyeket, akiknek hozzátartozóit a múlt héten a kormány által nyil­vánosságra hozott puccskísér­lettel kapcsolatban letartóz­tatták, lépjenek érintkezésbe az érsekséggel, hogy az meg­felelő lépéseket tehessen a le­tartóztatottak érdekében. Az állítólagos puccskísérlet egyik vezetője, Pham Ngoc Thao ezredes, valamint az összeesküvés vádjával le­tartóztatott, mintegy 50 személy jó része is katoli­kus. Colombóban, Ceylon fővá­rosában buddhista szerzete­sek nagyobb csoportja tün­tetett tegnap az amerikai nagykövetség épülete előtt, tiltakozva, az Egyesült Álla­mok vietnami fegyveres be­avatkozása ellen. Berlinben hétfőn vietnami szolidaritási gyűlést tartottak. A diák teteit húz Ma megkezdődtek a szóbeli érettségik A Fáy András Gimnázium nem túlságosan nagy szak- előadótermébe nehezen fér be a IV./C 38 diákja. Egyéb­ként is, ilyenkor alig tudnak egymásra figyelni, mindenki saját vizsgadrukkját igyek­szik leplezni, mert ugye, egy 18 éves ifjú hölgynek, külö­nösen pedig egy fiatalember­nek, igazán nem illik elfogó­dottságát mutatnia. — Re­mélhetőleg az elnök meg­nyugtató szavai, amelyek arról számolnak be, hogy az írásbelik igen jól sikerültek, s mindenki érettségizhet —, nyugtatólag hatnak az ide­gekre. Igaz, egy kislány sze­me arról árulkodik, hogy a várakozás hosszú perceiben a könnyei is kicsordultak, any- nyira idegeskedett. Megtörténik a beosztás, s nem tudni, kik örülnek job­ban. Azok, akik rögtön itt­maradhatnak, vagy akikre csak délután, sőt, holnap, vagy holnapután kerül sor Húzás, felkészülés, néhány perc, s az első érettségiző lány már ott ül a vizsgabi­zottság előtt. Már, amikor a tételt húzta, látszott rajta, nagy kő esett le a szivéről, ennél szebb magyar tételről egyetlen érettségiző diák sem álmodhat: Petőfiről kell neki beszélni. Csak a vázlat ismertetése egy percig tart, s így a vizsgáztatóknak nincs más dolguk, mint megjelöl­ni, hogy a vázlat melyik ré­szét akarják hallani. Ma reggel országszerte megkezdődtek a középisko­lákban a szóbeli érettségi A legizgalmasabb pillanat: a tcíelhúzás, (Bozsán ieiv.) vizsgák. " i Irány: Algír * Indulás: július 26 i. Kijelölték a magyar VIT-küidöttség tagjait A NATO hadügyminiszte­rei kétnapos értekezletük második napján katonai ta­nácsadóik társaságában foly­tatják megbeszéléseiket az Észak-atlanti Szövetség leg­hevesebben vitatott problé­máiról. Von Hassel, az NSZK had­ügyminisztere ismét félreért­hetetlenül követelte, hogy Bonn részt vehessen az at­lanti blokk nukleáris straté­SZKP-ddegíció Szófiában Szófia, június 1. A Szuszlov vezette szov­jet pártküldöttség hétfőn a délutáni órákban a dev- nyai ipari körzetben látoga­tást tett a Marx Károly Ve­gyiművekben, ahol a dolgo­zók nagygyűlést rendeztek a vendégek tiszteletére. Ezt követően a szovjet küldött­ség felkereste a Dmitr Kon- dov szőlőtermelő állami gaz­daságot. ■ i i ■ i i 1 Szovjet tudósok * az USA-ban Washington, június 1. A két éve megkötött szov­jet—amerikai tudóscsere­egyezmény értelmében hét­főn tíz szovjet atomtudós ér­kezett az Egyesült Államok­ba. ahol atomreaktorokat szemlél meg. glájában és taktikájában. McNamara négy vagy öt had­ügyminiszterből álló bizott­ság megalakítását javasolta. Az AP jelentése szerint az értekezlet részvevői már az első nap után belátták, hogy nem érhetik el egyik célju­kat: 1970-re nem tudnak ki­állítani harminc NATO-had- osztályt, mivel a tagállamok nem hajlandók növelni ka­tonai és pénzügyi hozzájáru­lásukat. A tanácskozás ma délután befejeződik. Bizottsági ülés a Parlamentben Az országgyűlés jogi, igaz­gatási és igazságügyi bizott­sága kedden délelőtt ülést tartott, amelyen az állam- igazgatási eljárásról szóló 1957. évi 4. törvény gyakor­lati végrehajtásának tapasz­talatait tárgyalták meg. (MTI) Robbanás a vidám parkban Baltimore, június 1. Baltimore-ban, az egyik vidámparkban tűzijátékpe­tárdák robbantak fel. Har­mincöt személy megsebe­sült. A fővárosi távbeszélőnév­sor 1963-ban jelent meg, s most itt az ideje újabb ki­adásnak. Ez azonban papír hiányában egy évet késik, pedig már most nagy szük­ség lenne az új teletonkönyv- re. hiszen a statisztikai átlag szerint a mostaniban minden harmadik adat megváltozott, használhatatlan, nem szólva arról, hogy a két év alatt felszerelt, mintegy 25 000 új telefon- állomás előfizetőjének ne­ve. telefonszáma sincs a könyvben. Az új előfizetők egyébként még az elavult névsort sem kaphatják meg, mert egy éve elfogyott. A posta már készül az új összeállították a IX. Világ­ifjúsági Találkozón részt vevő 400 tagú magyar kül­döttséget. A KISZ Központi Bizottságánál elmondták az MTI munkatársának, hogy a delegátusok között helyet kaptak az ifjúság úgyszól­ván minden rétegének kép­viselői, az ipar és a mező- gazdaság kétkezi munkásai csakúgy, mint a diákok vagy az ifjú mérnökök és techni­kusok, illetve az egyéb hiva­tások művelői. A küldöttség tagjai valamennyien az al­kotó munkában elért ered­ményeikkel, az ifjúsági szer­vezetekben végzett tevékeny­ségükkel szolgáltak rá a megtiszteltetésre. Százan művészeti életünk, 35-en pedig a magyar sport követeiként utaznak Algír­ba. Részt vesz majd a se­távbeszélönévsor kiadására. A szerkesztés naponta ponto­san bevezeti a változásokat a tudakozó 7 és fél kilós, óriási házi telefonkönyveibe. Igaz, hogy a sok adatmozgás miatt lassan már ezek is megtelnek. Elkészültek az ér­tesítő levelezőlapok, amelye­ket minden előfizető megkap majd. A levelezőlapok szétküldé­sére — amelyeken kérik az előfizetőket az esetleges vál­tozások bejelentésére — augusztusban, szeptemberben kerül sor. Az új telefonkönyv kiadá­sához a szükséges papír be­szerzése okozza a legnagyobb gondot. A tíz évvel ezelőtti telefonkönyv például mind­össze 300 oldalas volt, az 1963-as már annak éppen kétszerese, 600 oldalas, és regszemlén a KISZ Köz­ponti Művészegyüttesének rajkózenekara, népi tánc­csoportja és énekkara, va­lamint a Bergendi Táne- zenekar. Helyet kapnak a delegáció­ban az idei Ki mit tud? fő­díjának nyertesei is, akik többek között olyan neves művészek társaságában lép­nek majd fel, mint Galambos Erzsi, Bodrogi Gyula, Toldy Mária és Aradszky László. Ismét ott lesz a seregszemlén az első Ki mit tud?-on fel­tűnt ifjú „füttyös”, Hacky Tamás. A sportküldöttségben olimpikonok és sokszoros magyar bajnokok, többek között Antal Márta, Egervári Márta, Kontsek Jolán, Mada­rász Csilla, Dobay Gyula, Földi Imre, Gyuricza József, Kozma István, Nagy Zsig­267 tonna papírból készült. A tervezett új telefonkönyv újabb száz oldallal bővül, 15 százalékkal több adatot tartalmaz majd s 380 ton­na papir kell hozzá. Lehetséges, hogy a több mint 700 oldalasra tervezett új te­lefonkönyvnél újítás beveze­tésére is sor kerül. Ameny- nyiben ugyanis a nyomda, a könyv vastagsága miatt, nem tudja kellő mennyiségben el­készíteni a névsort, esetleg két kötetben adják ki. Ak­kor viszont már külön kötet­ben lesznek a közületek te- lefonszámai, s külön kötet­ben a magánelőfizetők név­sora. A Postavezérigazgatóság il­letékes szakosztályának tájé­koztatása szerint az új buda­pesti távbeszélönévsor a jövő év második negyedében jele­nik meg. (MTI) mond, Tóth Géza, Varga Já­nos képviselik az atlétákat, úszókat, súlyemelőket, vívó­kat stb. A magyar labdarú­gók közül a Győri Vasas ETO lép majd Algírban pá­lyára. A különböző művészeti ágak képviselői három nemzeti műsorban — köztük egy gálaesten és mintegy húsz nemzetkö­zi műsorban adnak számot tehetségükről, tudásukról. Egy alkalommal az algíri ki­kötőben, a világifjúsági ta­lálkozók eddigi rendező or­szágainak együtteseivel és szólistáival együtt szórakoz­tatják majd a seregszemle részvevőit. A sportolók be­mutatók sorozatán mérkőz­nek ellenfeleikkel; ezúttal ugyanis nem rendeznek VIT- sportversenyeket. A világifjúsági találkozón részt vevő magyar küldöttek, akiknek egyharmada lány és fiatalasszony, július 22-én találkoznak Budapesten. Addig gyűlé­seken, baráti összejövetele­ken és más eseményeken, többek között kis VIT- eken, ifjúsági napokon vesznek részt s kapják meg szőkébb hazá­juk fiataljainak jelképes megbízólevelét. A delegáció két csoportban, július 26-án és 27-en IL—18-as különre- pülűg' oekkel indul Algírba. (MTI) A Meteorológiai Int«. Jt előzetes előrejelzése szerda estig: Változékony idő. Vei« hőátvonulások, ma inkább csak északnyugaton, hölnie többfelé eső. zivatar. Mérsé­kelt, időnként élénk délnyu­gati-nyugati szél. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 19 fok. NCSIC SIVMI... Ma véget ér a NATO-tanácskozás Hétszáz oldalasra tervezik az új telefonkönyvet Esetleg két kötetben adják ki ♦ 25 ezer előfizető adatai hiányoznak

Next

/
Thumbnails
Contents