Esti Hírlap, 1965. augusztus (10. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-02 / 180. szám

A legyőzőiteknek ad igazat, leleplezi a gyarmatosítót EURIPIDÉSZ ÜZENETE A HUSZADIK SZÁZAD EMBERÉNEK ♦ ILLYÉS GYULA ÜLTETI ÁT A VÍGSZÍNHÁZ SZÍNPADÁRA A GÖRÖG TRAGÉDIÁT Illyés Gyulát tihanyi házá­ban népes vendégsereg köze­pette találom. Arról kezdjük a beszélgetést, hogy Illyés Gyula Sartre EuripidésZ- átdolgozását, a Trójai nőket, a Vígszínház számára újból átdolgozza. BUKÁS ÉS SIKER — Nem ez az első ilyen munkám — mondja —, noha a magyar közönség legfeljebb ebből az interjúból értesülhet róla, mert annak idején a színlapon nem szerepeltettem a nevem. Ben Johnson Vol- pone-ját egyszer átdolgozta Stefan Zweig, rövidebbre is fogta, vagy a felét kihagyta. Aztán Jules Renardnak ez sem volt jó, ő mégegyszer át­gyúrta a darabot. S nekem ez került a kezembe. Ebből a két átdolgozás során már tel­jesen kilúgozták Ben Johnson eredeti vaskasságát, finom, sőt néhol finomkodó lett. Én aztán visszaállítottam a mű eredeti szellemét, atmoszfé­ráját. Nemcsak az eredetiből kihagyott jeleneteket újítot­tam fel, szituációkat, cselek­véseket is teremtettem, amik Ben Johnsonnál sosem szere­peltek, mégis az ő stílusát hozták vissza a színműbe. Nos, ugyanezt teszem a Tró­jai nőkkel is. Euripidész ere­deti szövegével nemrég elő­adták a darabot New YorK- bam, óriási sikerrel. Párizs­ban Sartre átdolgozása ’vi­szont megbukott. Bár, mint hallom, ennek oka elsősorban a rossz rendezés volt. Én most az eredeti Euripidést aka­rom. visszaállítani, ami a mű szellemét illeti. De ismét csak alkalmazok más, a ina embe­rének gondolatvilágához kö­zelebb álló jeleneteket is. KETTŐ ELVESZETT — A Trójai nők három ré­szes munka egyik része. Saj­nos, a másik kettő elveszett. Felhasználva azt, amit az el­veszett részekről tudunk, megpróbálom a három rész egykor meglevő, együttes fe­szültségét, izgalmát ebbe, a Vígszínház színpadára kerülő egybe sűríteni. Munkámmal napokon belül elkészülök. A Sartre-féle átdolgozásban modem szabadverset mond­tak a szereplők, tán ez is száműzte az eredeti görög at­moszférát a színről. Én szi­gorú görög versmértékben írom. Hogy nem lesz-e ez ne­hezen mondható? Éppen el­lenkezőleg! Kitűnően beszél­hető, a színész alakítását se­gíti az itt alkalmazott görög versmértékek rendszere. — Hogyan fogadja majd a magyar közönség a Trójai nőket? — Hiszem, hogy jól. A színmű a legyőzött trójaiak­nak ad igazat: a diadalmas­kodó, zsarnok görögökkel szemben. S mindezt egy gö­rög írta! Ma játszva a dara­bot: az évszázadokon át gyar­matosító európaiak ázsiai, af­rikai kegyetlenkedései ellen szól. A ma emberének igen izgalmasan beszél minden fajta nyelv, arcszín, faj, val­lás miatti megkülönböztetés, előítélet ellen. S erre az inte­lemre, sajnos, még szüksége van a XX. század emberének is. Ezek a gondolatok szerin­tem intenzíven hatnak majd a Vígszínház színpadáról, ugyanúgy, mint az amerikai, s más európai színpadokról. A színház egyébként igen nagy szeretettel és lelkese­déssel készül a darabra. Mindössze egyetlen elképze­léssel nem értek egyet: görög vendégrendező meghívásáról esett szó. Szerintem ez feles­leges, mert akkor mindjárt görög közönséget is kellene hívni. A magyar közönség íz­lését a mi rendezőink isme­rik, s ehhez igazodva kell színre vinnünk a görög vilá­got, az ottani atmoszférát is. B3LHABÁL — Más színművön is dol­gozik? — Igen, Maszkabal, vagy talán Bolhabál címen három- felvonásos parasztkomédiát írok a Déryné Színháznak. Noha jól ismerem a komédia szereplőinek világát, életét, ellenőrizni kívánom magam, és járni fogom a társulattal a falvakat, végigülöm az elő­adásokat, utána pedig beszél­getek a nézőkkel. S az ő vé­leményük felhasználásával, menet közben is módosítok majd a darabon. Vélemé­nyem szerint a magyar szín­házi élet egyik problémája, hogy az alkotók — tisztelet a kivételnek —, elszakadnak a kétkezi dolgozók ábrázolni kívánt életétől. — Úgy fogalmazott, hogy. ez az egyik problémája szín­házi életünknek... — Mindent felsorolni nem az én feladatom. Még egyet azonban megemlítenék, ör­vendetes dolog, hogy meg­nyíltak a színházak kapui a nyugati szerzők előtt. De gyakran nem az .igazán érté­kes alkotásokat hozzák a ma­gyar színpadokra. Lehet, hogy ennek devizális okai is vannak, ám inkább keveseb­bet és jobbat! S a fércművek helyett jó mai magyar dara­bokat. Még többet! Ezt az igényt erősíti Németh László és Illés Endre da­rabjainak méltó sikere, de olyan biztató, drámaírói vénájú fiatalokat is látok, mint Szakonyi Károly, Ka- mondy László, Vészi Endre, Csurka István. S mások­ban is van tehetség. Csoóri Sándornak például csak film­forgatókönyvét olvastam, de abból kiviláglik: kitűnő drá­mákat tudna írni. Csak ösz­tönözzék, támogassák őket a színházak. Méltó sikert hoz ez nekik is. Ezt a színvonalas magyar darabokat istápo­ló József Attila Színház, Ma­dách Színház, Vígszínház példája bizonyítja. Szálkái Sándor A Syncom a Margitszigeten lyén marad, sőt, alig hajlan­dó hazamenni. Meg is érdemli a figyelmet ez az előadássorozat, a XIII. kerületi József Attila Műve­lődési Ház érdekes kezdemé­nyezése. Húsz tánczenekart foglalkoztatnak ^Budapesten talán a legtöbbet), ezeknek akarnak most nyilvánosságot biztosítani. Augusztus három vasárnapjára övék a Vörös­marty mozi. — A zenekarok tagjai ta­nuló és dolgozó fiatalok — mondja Simándy József, a kultúrház igazgatója. — Többnyire ösztönösen, hallás után játszanak. Lelkességük figyelmet érdemel. Minden pénzüket erősítőkre, hangsze­rekre költik. Segítenünk kel­lett őket, hiszen közönségük is van, amelyet főleg az ő ze­néjük elégít ki. Az első nagy taps a Syn­com együttes játéka után hangzik fel. Gyors interjút készítünk az együttes tagjai­val. Tanulnak is, nemcsak játszanak. Általában zongo­rázni tanultak, több-keve­sebb ideig, egyikük tizenkét évig. A szaxofonos a konzer­vatóriumban klarinéton ját­szott. Az együttes egy másik tagja pedig sokáig tanult — hegedülni... d. 1. SÉTÁLÓ SZALÁMIK. GÖRDÜLŐ ÖTLETEK Fogadtatás a senki földjén. A hét végét Budapesten végigvacogó fővárosiak talán el se hiszik, hogy szombat— vasárnap kellemes idő volt Szegeden. Csillagos ég alatt tárhatták meg a Tragédia premierjét, és vasárnap este is csak néhány csöpp ijeszt­gette a Turandot közönségét. Napközben is jó idő volt, al­kalom változatos programok­ra. De mit csinálnak a Tisza- parti város vendégei estig, az előadásig? Például jókat esznek. A szegediek ebben az évben nagy gondot fordítottak arra, hogy különböző éttermeik­ben specialitásokból válogat­hassanak a hazai és a kül­földi vendégek. Haltepertő fogyasztóival ugyan nem ta­lálkoztunk (bár több helyen is kínálja az étlap), a birka­pörkölt hívei azonban annál számosabbak. Száz adag egy bográcsban A Birka Csárda kondérai ott Totyognak a híd tövében, s a szakács bérmentve el­árulja a receptet: vágy egy teljes birkát — körülbelül 21—22 kiló húst —, előbb rakd le a fejét, aztán rá a húst, egysorba, hagymát, megint húst, megint hagy­mát, megint húst. Adj hozzá 25 deka csípős paprikát, egy kis borsot, mikor már há­romnegyedrészt megfőtt: harminc deka piros paprikát, s mielőtt leveszik a tűzről, másfél liter bort. .Kész száz adag birkapörkölt. — S mennyi fogy egy ilyen ünnepi vasárnapon? FOXI MAXI ES AZ AUTOS GÓLYA PÉNZVÁLTÁS A SENKI FÖLDJÉN NEMCSAK A DÓM-TÉR TAPSOL SZEGEDEN — Húsz-huszonnégy birka — válaszolják szerényen a csárda szakácsai. A vendég kiállítások sorát járhatja végig. Mégis sokan vannak, akik egy másfajta kiállítást, a '„növények tárla­tát” nézik szívesen. Egy kis kirándulás a mikro- busszal, s máris kint van a vendég Újszegeden, az egye­tem fűvészkertjében. Csend, nyugalom, nagyszerű illatok és pompás látvány. Pirosas indiai lótusz: a vezető sze­rint európai ritkaság, sehol máshol nem terem meg; az­tán itt a szecsuáni ősfenyő, amely átmenet a tűlevelű és a lombos fa között. Rózsa­kért, kaktuszok, trópusi me­legház, minden gyönyörű, a látogató Csak azt sajnálja, hogy semmiből sem vásárol­hat. Szőke Tisza A Szőke Tisza a hajó neve, amelyik itt horgonyoz a híd közelében, s valóságos szóra­koztató kombinát. A hajó orra előtt kis úszóstrand — öltözködés a kajütökben. A hajó másik végében étterem, bár és lent szállodaszobák. Az ünnepi játékok vendégei­nek állandó esti találkozó- helye. Még azt is sikerült el­érniük, hogy udvarias és gyors legyen a kiszolgálás, Újabb magyar filmsiker Locarnóban véget ért a 18. Nemzetközi Filmfesztivál. A nagydíjat, az Aranyvitorlát, egy angol film, Négyen, haj­nalban címmel nyerte. Há­rom Ezüstvitoíla-díjat adtak ki egy csehszlovák, egy me­xikói filmnek és Szabó Ist­ván Álmodozások kora című filmjének. Augusztus 2. — hétfő KOSSUTH: 16.00: Hírek. — 16.15: Gyermek­rádió. — 16.55: Könyvről könyv­re. — 17.05: Tánczene. — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.15: Hazánk hírei. — 18.30: Az Ifjúsági Rádió rejtvényműsora. — 18.50: Schumann: A költő sze­relme — dalciklus. — 19.20: Népi muzsika. — 20.00: Esti Krónika. — 20.30: Operettrészleteik. — 30.50: Családi körben ... — 22.00: Hí­rek. — 22.15: Elbeszélés. — 22.30: Szórakoztató muzsika. — 22.59: Schönberg: Két egyfelvonásos opera. — 24.00: Hírek. — 0.10: Csárdások. PETŐFI: 15.50: Délutáni hangverseny. — 17.00: Hírek. — 17.05: Lányok, asszonyok ... — 17.35: Édes anya­nyelvűnk. — 17.40: A Melbourne-i Rádió felvételeiből. — 18.15: Népi zenekar. — 18.45: Mezőgazdasági előadás. — 18.55: Hírek. — 19.00: Örökké. Aljosin színművének közvetítése Veszprémből. 21.00: Hírek. — 21.05: Elhurcolt kincsek nyomában. — 21.25: Tánczene. — 22.15: A hét zeneszerzője: Schu­mann. — 23.00: Hírek. URH: 14.05—18.00: Budapesten és kör­nyékén azonos a Petőfi Rádió műsorával - — 18.30: Hírek. — 18.35: Könnyűzene. — 19.28—22.15: Händel: Judas Makkabeus — ora­tórium. Közben, 20.38: Láttuk, hallottuk ... — 22.15: Jazz. — 22.30: Hírek. Augusztus 3. — kedd KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.32—8.00: Reg­geli zene. Közben 5.30, 7.00: Reg­geli Krónika, 5.00, 6.00, 6.30, 8.00: Hírek. — 8.20: Smetana operáiból. — 9.04: Gyermekrádió. — 9.20: Mezei csokor. — 9.45: Rémusz bácsi meséje. — 10.00: Hírek. — 10.10: Két vonósnégyes. — 10.50: Családi körben... — 12.00: Hí­rek. — 12.15: Tánczene. r- 13.00: Törvénykönyv. — 13.15: Mozart: B-dúr divertimento. — 13.45: Me­zőgazdasági előadás. — 14.00: Hí­rek. — 14.05: Fúvószene. — 14.20: Biológiai előadás. — 14.35: Wag­ner: Tannhäuser — nyitány. — 15.00: Délutáni frissítő. — 16.00: Hírek. — 16.15: Délutáni frissítő folytatása. — 16.28: Cigányok. Puskin románcának közvetítése. — 17.00: Autósok, figyelem! PETŐFI: 4.30—10.58: Azonos a Kossuth Rádió műsorával. — 14.20: Tánc­dalok. — 14.30: Verbunkosok. — 15.00: Hírek. — 15.05—18.23: Gou­nod: Faust, ötfelvonásos opera közvetítése. MAI MŰSOR: Városmajori Szabadtéri Szín­pad: Szentivánéji álom (8). Gyerekek! A távbeszélő mese­mondó műsora (171—888) augusz­tus 2-án, hétfőn: Pétiké közleke­dik (elmondja: Szemes Mari). Radnay György operaénekes szerint csak a szóda maradt régi, amelyik itt soha nem akar kijönni az üvegből. S a külföldiek? Jönnek, jönnek, ott vannak a város­néző mikrobuszon, a fűvész- kertben, a campingben, a strandon, s természetesen mindennap a határon. Mert Röszke például szombaton több mint ezerkétszáz útlevél nélküli vendéget fogadott. A senki földjén ott az IBUSZ kirendeltsége Mikor a jugoszláv határsorompó felemelkedik és az autó át­gördül, egy modem kis pa­vilon előtt megállítják. Ha nincs útlevél, tizennégy fo­rintnak megfelelő dinárért 48 órára szóló belépési enge­délyt kapnak a vendégek. S egy kis pénzt is válthatnak. A magyar határsorompóhoz már ezzel az irattal érkeznek. Gyakran még az előadásra is itt vásárolják meg a jegyet. S ha valakinek kedve van hosszabbítani, bent a város­ban újabb 24 órát kaphat. Ifjúsági karnevál Hazaiak és külföldiek va­sárnap este egyforma érdek­lődéssel várták a KISZ-esek karneválját.’ Legalább húsz­ezer ember szorongott a Széchenyi tér két oldalán a kanyarodó út. mellett és egé­szen fent a hídig, türelmesen álldogáltak a nézők, hogy ta­núi lehessenek a fiatalok karneváljának. Negyven vál­lalat, üzem fiataljai jöttek el, hogy ötletességükről számot adjanak. S ötletekben nem is volt hiány: gördült láthatat­lan kerekein egy pirostetős kis családi ház, az ablakból fiatal pár integetett, a kémé­nyen gólya állt s csőrében, gézbe bugvolálva — egv szép személyautót hozott. Megér­kezett kis vonatával Foxi Maxi és egész társulata, lát­hattuk a trójai falovat, Odysszeuszt, és ki tudja, há­nyadik Ramzes^t, de nem maradtak ki a szegedi spe­cialitások =em: óriási szegedi papucs, benne szemrevaló szegedi kislánv. benne, azaz az orrában fiit. Szalámik sé- taf'káltak el a nézők orra előtt, s'kis pirospaprikákból óriási piros paprika készült, amelv ki tudja milyen jár­művön gördült el a közönség tapsa közepette. Bernáth László MOST AKTUÁLIS! 30—607o engedmény! Mintás és sima bútorvászon váitozatos divatszínekben porvédő és autóiilésvédő huzatra V., Tanács krt. 18. VII, Lenin krt. 62. VII., Thököly út 6. IX.. Tolbuhin krt. 11. Hangfalak, erősítők tucatja a margitszigeti Vörösmarty mozi dobogóján. Syncom, Tacskó, Nevada ... összesen hat amatőr tánczenekar vált­ja egymást az est folyamán. Fölöttük a szigeti filmszínház vetítőfalának jellegzetes íve, és az esőfelhők, amelyek egész este elázással fenyege­tik a táixfz^pe ifjú rajongóit A mintegy 1200 főnyi néző- közönség a műsor végéig he­I Hent tetszett | I Sportszerűtlen § s Szombat délután a Kos- s suth Rádióban szegedi ri- § port hangzott el. Beszámolt a város látnivalóiról, a kül- $ földről és az ország minden \ részéből érkező vendégek ^ jó hangulatáról. Mindezt ^ szívesen hallgattuk. Az is természetes, hogy a szegedi s körképet festő riport a Dóm ^ teret sem kerülte ki: tájé- S koztatott a szabadtéri játé- kok készülő premierjéről, s Az ember tragédiája próbá- s járói. § Nagyon meglepett viszont, J hogy a tájékoztató híradás c rögtönzött bírálatra is vál- s Ialkozott. Az egyik fősze- ^ replő játékáról olyan észre- vételeket közölt sok száz- s ezer rádióhallgatóval, ame- s Issekre a riport szerzőjének ^ a főpróbán látottak alapján ^ még nem volt joga. A fő- próba — különösen a nagy s statisztériával és bonyolult ^ technikai apparátussal dől- § gozó szabadtéri játékok esetében — elsősorban nem s arra való, hogy a színészek S kész alakítással kápráztas- ^ sák el a kedves előzékeny- ségből vendégül Látott ripor- c tereket. Éppen ezért, nem ^ megvárni a véleményalko- $ tással a bemutató estjét: — ^ sportnyelven szólva — spo-rtszeiűtlen. X-

Next

/
Thumbnails
Contents