Esti Hírlap, 1965. szeptember (10. évfolyam, 206-230. szám)

Érdekes tudományos hipotézis Elet oxigén nélkül más égitesten A földi élet még ma is visszaemlékszik 3 milliárd éves képességére Nagy jelentőségű követ­keztetésre jogosít fel annak a vizsgálatnak az eredmé­nye, amelyet nemrég egy széndús minnesotai kőzeten végeztek — mondotta az MTI munkatársának dr. Ku­lin György, az Uránia Csil­lagvizsgáló igazgatója. — A 2,7 milliárd éves kőzetben hajdani élő szervezetek ma­radványait találták meg. Ez tehát azt jelenti, hogy a Földön kerek egymil- llárd esztendővel koráb­ban is volt már élet, mint ahogyan eddig gondolták. Levonható a leletből azon­ban ennél sokkal fontosabb következtetés is. Ma már tudjuk, hogy a Föld akkori légköre körülbe­lül olyan lehetett, mint ma a Jupiteré: az ammónia, a hidrogén és a metán keve­réke. A lelet tehát azt bizo­nyítja, hogy a földi élet oxi­gén nélkül alakult ki és ma­radt fenn jó ideig. S az ilyen körülmények között megszü­letett élet képes volt állan­dóan igazodni a légkör foko­zatos megváltozásához, mi­közben a levegőből eltűnt a metán, a hidrogén és az am­mónia, hogy helyét a nitro­gén és az oxigén foglalja el, amelyeknek együttesét ma az élet már természetes kör­nyezetének tekinti. Az életnek ez a szívós „él- niakarása” és alkalmazko­dó képessége minden ed­dig feltételezett mértéket meghalad. A fogaskerék pontosságá­val kapcsolódik ide egy ta­valyi kísérlet. Laboratóriu­mi viszonyok között mester­ségesen előállított Jupiter- légkörben mai földi növé­nyek: a kutya tejfélékhez tartozó kaktusztermetű eu- phorbiák felületén két hónap elteltével különböző bakté­riumokat és gombákat talál­tak, köztük oxigén nélkül meg­élő mikroorganizmusokat A kör tehát bezárult: a mai élet még mindig tud alkalmazkodni a csaknem hárommilliárd évvel ez­előtti feltételekhez. Vagyis a jupiteri légkör­ben keletkezett földi élet tö­kéletesen hozzáidomult az egyre változó viszonyokhoz, de még most is pontosan em­lékszik régi tudására is, és szinte egyik pillanatról a másikra ismét át tud állni a régi törvényeknek való en­gedelmeskedésre. Ebből kö­vetkezőleg tehát ma már an­nak a kijelentéséhez sincs jogunk, hogy a földihez ha­sonló élet nem létezhet más égitesteknek a mieinktől el­térő viszonyok közepette. Igenis a földitől lényegesen kü­lönböző körülmények kö­zött is kialakulhatott ugyanilyen fajta élet, és a geocentrikus szemlélet, amellyel a csillagászat Gali­lei óta szakított, menst már a többi tudományok, például az élettan terén is felmond­ja a szolgálatot (MTI) Séta a gól iát- frizsiderben Labirintus a mélyben ♦ Naponta hetvenszer: nyárból a télbe Disznó a pincében ♦120 perc Európa egyetlen földalatti hűtőházában — Ezt a vastag pufajkát is vegye magára! — Nem elég a pulóver? Hiszen kinn jó idő van.... De kísérőm nem tágít. A fenti langyosságból különös helyre indulunk: Európa erruetlen tőid alatti hűtöházá- ba. Kevesen tudják, hogy a Kőbányai Sörgyár alatt ritka kincs a félelmetes labirintus. MÁR ÉVSZÁZADOK ÓTA Tizennégy métert halad a lift a mélybe. A kétemeletes góliát-frizsidert külső em­ber képtelen bejárni, a te- kervényes folyosókon néha még a bennfentesek is fél­órákat gyalogolhatnak míg egyik végéből a másikba ér­nek. Plusz tíz fokot mutat a hő­Az elsüllyesztett hagyaték ki első magyar hajóarzenál ♦ Váltók a Bazilika pincéjében Ütközet egy szobában A magyar hajózás történe­téről szóló dokumentációs gyűjteményben nagy feltű­nést keltett az a megállapí­tás, amely szerint az első ma- gyár gőzössel egy Bernhard Antal nevű jeltaláló hajózott, csaknem két évtizeddel meg­előzve Széchenyi Istvánt, öt évig tartó levéltári, könyvtá­ri kutatás alapján sikerült ezt felderítenie Tóth Lajos amatőr történésznek. FOLYÓFŰTÉS MELEGVÍZZEL Sok hozzá hasonló magán­kutató működik: de nem mindegyikük olyan szeren­csés, mint ő, akinek vessző- paripája a magyar hajózás története. E téren egy másik érdekes felfedezése: Feste- tich György, a keszthelyi iro­dalmi és szellemi központ megalapítója építette a Zala folyó torkolatában, Fenék­pusztán az első magyar hajó­gyárat, akkori nevén: hajó­arzenált. Római korabeli erő­dök maradványai között épültek itt a vitorláshajók. Olyan hajókat készítettek, amelyek ma is díszére vál­nak a Balatonnak. Saját ki­kötővel rendelkezett a gyár ,,és télen Hévíz meleg tővizé­nek levezetésével tették ha- józhatóvá a Zala folyót. Ki gondolná, hogy a Bazi­lika pincéjében derült fény a XIX. század híres embere: Batthyány Ödön eddig nem ismert hajóépíttetési tevé­kenységére. Régi, megsárgult levelek között találták meg pecsétes borítékját. Felnyitá­sa után 100 darab váltó hul­lott ki belőle, amelyeken te­kintélyes összeget hagyott hátra a balatoni hajózás fej­lesztésére. Az örökösöktől azonban egy századdal ké­sőbb. Tóth Lajos kezébe ke­rültek a váltók. tumai: például egy teljes képsor a híres traf algán csa­táról, s egy másik az 1864- ben megrendezett New York-i „America cup” ver­senyének startjáról. Mint szenvedélyes vitorlázó, saját versenyeinek emlékeit is őr­zi, az elsőt 1914-ben, Siófo­kon nyerte meg „Mirzár” ne­vű hajójával. A népszerű sportág történetét is megír­ta már. Több évtizedes kutatói te­vékenysége alapján, számos értékes tanulmányt állított össze, akadémiai díjat nyert velük. A közelmúltban jelent meg a dunai gőzhajó­zásról írt munkája. E. M. A Kvassay zsilipből tegnap kiengedték a vizet. A szak­értők megvizsgálják, hogy az árvíz mennyiben rongálta meg a berendezést. Amennyiben szükséges, úgy kijavítják és az­után ismét vízzel telítik, 6 megindul majd a hajózás. (Bozsán Endre felvételei.) AMERICA CUP Tóth Lajos lakásának minden részlete elárulja, hogy élete nagyrészét törté­nelmi emlékek feltárásával tölti. A falon Kossuth Lajos halála előtt készült fényké­pe, Széchenyié a másik olda­lon. Festmények, rézkarcok, fafaragások: emlékek az elr ső görög hajósokról és a vi­kingekről. Ritkaság számba menő események dokumen­Hát ez történt, fiúk, ismét zátonyra futott egy szép el­gondolás. .. Amikor, alig két hónapja, fölszántunk a Nagyvakáció nevét viselő, ezer vitorlás boldog hajóra, szabad vizek végtelenje kéklett előttünk. Kinek jutott volna eszébe a szeptemberi part? Csak egyes borúlátók kezdték emlegetni a múlt hét végén, a többség azonban legyintett: Hol van az még? S lám, a mára virra­dó nulla órakor, egyik má­sodpercről a másikra — szep­tember lett. Veletek érzek, hiszen a ti korotokban, sok ezer derék magyar diáktársammal, ma­gunk is körömszakadtáig har­coltunk azért, hogy a hajó, mindörökre a nyár vizein maradjon. Fanatikusok vol­tunk. nem egy közülünk még augusztus 31-én is hitt abban, hogy másnap — valami cso­da révén —, újból augusztus elseje lesz. Be kell vallanom, a gyönyörű látomás minden alkalommal léket kapott: au­gusztus után már az én di­ákkoromban is mindig szep­tember következett, s vele a matek, a fizika, irodalom, nyelvtan, mondattan, ragozás, ikes ige, rendhagyó igék so­ra, sőt nemegyszer kínos fir­tatása magyar tanár részéről annak, hogy vajon a „vajon" jé-vel iratik-e, vagy el- ipszilonnal, és amennyiben mégis jé-vel. úgy hány jé-vel, eggyel, kettővel, esetleg töb­bel? És mi következett még? Iskolai rendtartás és ennek kapcsán nyári szép szabad­ságjogaink bizonyos mértékű nyesegetése. Otthon, családi körben, már augusztus máso­dik felében egyre sűrűbben történtek erre vonatkozó uta­lások, amikor is elhangzottak afféle kifejezések, hogy no, jön már az iskolaév, majd a fiatalúr is kénytelen lesz föl­hagyni a felelőtlen kalózko­dással. Alig egy-két hete, ugye visszapofáztunk, hogy ajaj, hol van az még? S lám, ehol-e, újból a vészkiáltók- nak lett igazuk, idekárogták a szeptembert. S ahogy ma reggel az ab­lakból végignéztem a mi kis házunk dali tanulóifjúságá­nak a fölvonulását, a szívem akart megszakadni. Mivé let­tetek. fiúk?! Oly szépen, oly szelíden ballagtok, mint vala­mi üdvhadsereg báránj/kái. mérő: idelent ez a természe­tes klíma — már évszázadok óta. Valamikor, vagy 250 esztendeje itt a mélyben bá­nyászták a kőrengeteget az épülő pesti házakhoz. A kör­nyék porzott a szállító kocsi­sortól: a fehér kőpor emlé­keit ma is őrzi az elnevezés: Fehér út... Mária Terézia korában kimerült a föld mé­lye. De a meddő bánya húsé kedvez a sörnek: elfoglalták hát az első serfőzők. Akkor kortyolhatták őseink először a kőbányai sört... — De most aztán jól szo­rítsa össze pufajkáját — fi­gyelmeztet Maróthy László, a hűtőház vezetője. Negyven esztendeje rója a pincelép­csőket, naponta hetvenszer is átlép a rekkenő nyárból a dermesztő télbe. VACOG A FOG Kattan a zár: kitárul az óriáskapu. Kocog a fog, ma­gasan kankázik a lehelet. A mínusz tízfokos hideget a hűtőcsöveken csillámló öt­centis zuzmararéteg jelzi, no meg a kőkeményre fagyott fél disznók sora. — Mit keres a disznó a sörgyári pincében? — Bérhűtést is végzünk. Budapest téli élelmiszerrak­tára ez. .» Húst, vajat és zsírt tárol­nak — vagonok százával, tyúktojást millió számra. — És mivel hűtenek? — Egyelőre még klórmag- néziumos oldattal, közönsé­ges nevén: sólével. Most épít­jük át a harmincesztendős, elavult csőrendszert klórkál- ciumos rendszerre. Ez az ol­dat jóval gazdaságosabb, mínusz harminc fokra is le­hűti a levegőt... A szibériai tél már közeli valóság: 1966 végére teljesen elkészül az évek óta folyó korszerűsítés. A terveket ma­ga a tapasztalt „pincemester”: Maróthy László készítette... AZ ÉRETLEN „FICKÓ" Kompresszor dübörgés« veri fel a kriptacsendet — Kezdődik az injekció­zás ... — ? ! Az alkóvos mennyezet fe­lett láthatatlan veszélyes üre­gek tátonganak. Az évszáza­dok során szétfagyott, szét- porlott sziklafalak nyomai. Próbafúrással puhatolják ki helyüket. Ezután hat centi vastag acélcsöveket építenek, mélyen benyúlva azokkal a mennyezetbe. Ezek: az injek­ciós fecskendők. A kompresz- szor hatalmas erővel nyom­ja majd beléjük a betonlét amely az üregbe hatoL Ott aztán hamar köt. így bontás nélkül tömitik, erősítik az ősi sziklafalat. De sörpincében mégiscsak eszébe jut a látogatónak kedvenc itala. Hol érik a sör? — A fickó — javít ki a pincemester —, így hívják ugyanis, amíg éretlen. Az ászok-pincében hatvan- hetven hektós hordókban, és ötször ekkora fémtankokban érik a folyékony kenyér. Plusz kétfokos a levegő: ezt kedveli a „fickó”. Az egyik hordóban fiatalember ágas­kodik, súrolókefével kezé­ben: mai hordólakó, modem Diogenész. Minden főzet után tisztítják a hordók, a tankok belsejét Fakupából kínálják a fris­sen csapolt nektárt. Ezzel ér véget a száahúszperces jégverem-kirá ndulás. Szőke Sándor Új hitelfajtát vezet be az OTP KERTGAZDÁLKODÁSRA: 75 EZER FORINTIG, KEZELÉSI KÖLTSÉG NÉLKÜL Ma délelőtt új hitelek be­vezetéséről tartott sajtótájé­koztatót az OTP-ben dr. Gor­don László igazgató, a hitele­zési főosztály vezetője és Bartolák Mihály, a SZÖ- VOSZ elnökhelyettese. Az új hitelfajta: mezőgazdasági termelési kölcsön. Célja a háztáji termelés nö­velésének elősegítése és en­nek révén a lakosság jobb ellátásának biztosítása. A mezőgazdasági termelé­si hitel a lakosság széles ré­tegét érinti. Igénybe vehetik mindazok, akiknek mezőgazdasági művelésre alkalmas föld­jük van — háztáji, kert, udvar — és azt növénytermesztéssel vagy állattartással igyekeznek Hová lettek a sziu-indián ^ csatakiáltásök, hova a lép- ^ csőn való lerohanások házat ^ rengető robaja, és hova leg- ^ főként, hova lettek a csodála- ^ tos beatlesi bozontok? Soha olyan szép hajzatú \ magyar tanulóifjúság nem ^ portyázott a Duna—Tisza ni- ^ dékén, mint ezen a nyáron. ^ Termő talajra hullott nálunk § a brit fenelovagok magveté- § se, dús gyapják özönlöttek el fc fiaink fülemögét, homlokát, fejtetözetét. Buján tenyésző § szőrmedzsungel tette fésűnek ^ járhatatlanná a terepet, s \ volt fiú, kinek ha édesanyja ^ meg akarta simogatni fürtéit, ^ kezdhette a szemöldöke fölött ^ és folytathatta egészen a háta ^ közepéig... Haj-haj, drága fiúk, hova ^ lett a haj... Augusztus utolsó S napján a mi kis házunkban ^ általános nagy magyar nyi- ^ rattatás kezdődött és tartott ^ olyan eredménnyel hogy el- ^ szomorodik a hajőserdőnek ^ minden igaz híve. No, de föl a fejjel. A törté- ^ nelem kerekét visszafordít a- ^ ni nem lehet, ezéknek a fe- lejthetetlevül impozáns fri-5 zuráknak átmenetileg kissé S beföllenzett. De lesz mén ki- \ kelet. Leüljük az iskolában ^ ezt a tíz kis hónapot, és alig ^ ' hogy elkövetkezik a jövő év ^ inniusa. ismét neki eresztjük a ^ ha jhagymákat. És növeSZ- ^ tűrik, majd akkor növesztünk ^ akkora bozontokat, hogy az ^ irigységtől elsánad és félóráit ^ a négy Beatles-oroszlán... Kisjó % hasznosítani. Hitelt igényel­hetnek tehát a termelőszö­vetkezeti tagok háztáji gaz­daságaik céljára, egyénileg gazdálkodó parasztok és bár­milyen foglalkozású dolgozók — ide értve a nyugdíjasokat is — kerti termelésük előse­gítéséhez. A hitel nagysága a beru­házás fontosságától függ, a legmagasabb összeg 15 000 forint. A törlesztést havi, félévi, illetve évi részletek­ben határozzák meg, a törlesztés időtartama há­rom, indokolt esetben öt év. A hitel kamata évi nyolc százalék. Kezelési költséget nem számítanak fel. Igé­nyelni lehet a lakóhely sze­rint illetékes OTP-fiókoknál, amelyek ezzel kapcsolatban már megtették az előkészü­leteket. ISMÉT MEGNYÍLT a KIS KAKKUK étterem (XIII., Pozsonyi út 12.) Magyaros ételkülönlegességek, ital választék Külföldi turnéjáról visszajött TÚRI BALOG JÓZSEF népi zenekara muzsikál nyitva éjjel 12 éráig. asztalrendelés: 121—732.

Next

/
Thumbnails
Contents