Esti Hírlap, 1965. szeptember (10. évfolyam, 206-230. szám)

Budapest evezősbajnoksága a Margitsziget melletti pesti Duna-ágban A múlt évhez hasonlóan az idén is a Margitsziget melletti pesti Duna-ágban rendezik meg Budapest eve­zősbajnokságának kétnapos küzdelmeit, amelyekre szom­baton és vasárnap kerül sor. A rajt az Arpád-hid alatt körülbelül 100 méterrel, a cél pedig a Margit-híd fölött kö­rülbelül 200 méterrel lesz. A bajnokság az első nap reggel 9 órakor kezdődik előfuta­mokkal, majd délután 15 órá­tól rendezik meg a döntőket. Utolsó előkészületi mérkőzés az osztrák-magyar előtt Magyar válogatott-Ganz-MÁVAG Két válogatott a tribünön ♦ Tízezer bécsi á Népstadionban Az osztrákok elleni világ­bajnoki selejtezőre itthon és a szomszédos Ausztriában is nagy előkészületek folynak. A hírek szerint több mint száz osztrák új­ságíró jön át a vasárnapi találkozóra és az osztrák szurkolók száma is megha­ladja majd a tízezret. A vendégek csapatát még A labdarúgó-válogatott keret újonca: Fisfer Ferenc A labdarúgó-válogatott keret újonca, Fister Ferenc, a. Vasas játékosa. A nyil­vánosság előtt először sze­repel a neve a legjobbak listáján, valójában másod­szor vette számításba a szö­vetségi kapitány. A bécsi világbajnoki selejtező mér­kőzés előtt Fistert is nevez­ték a 22-es keretbe. Játé­kára, s kiutazására azon­ban nem került sor. — Nem voltam csalódott, sőt, nagyon örültem akko­riban, hogy egyáltalán szó- bakerültem. Így vagyok most is — mondotta Fister —, s az a célom, hogy a jö­vőben még jobb játékkal szerezzek bizalmat. Fister Ferenc Székesfe­hérvárott kezdte a labdarú­gást, 1954-ben. Már az út­törők között felfigyeltek a vékonydongájú játékosra. Az Nfl ii-es Székesfehérvá­ri Vasas csapatába 1960- ban került be, három éven át balösszekötőt és balfede­zetet játszott, sikeresen. A Vasas 1963-ban igazolta le, és 1964 tavaszán az NB I- ben is bemutatkozott. A csapat valamennyi bal­oldali helyén szerepelt már. Volt hátvéd, fedezet és csa­tár egyaránt. Körülbelül egy éve ragadt meg a bal­fedezet helyén, s ebben a szerepkörben lett a Vasas első csapatának állandó tagja, és válogatott-jelölt. — Szeretem mostani fel­adatomat — vélekedett Fis­ter. — Tizenhatostól tizen­hatosig mozgok, ezen a nagy területen rengeteget lehet játszani, sokat talál- kozhatom a labdával. Segí­tek a védekezésben, táma­dásokat indítok, s ha lehe­tőség nyílik rá, a befeje­zésben is részt veszek. Eh­hez a játékhoz nagyon jó erőnlét szükséges, s az utóbbi hónapokban erre nem is panaszkodhatom. Az erővel tehát már nincs baj, most a jobb láb szorul javításra. Ezt Fister is tudja: — Erősen egylábas játé­kos vagyok — mondotta —, s ez nagyon akadályoz a játékban. Éppen ezért, a délelőtti edzéseken 25—30 percen át „iskolázom” a jobb lábamat, különleges módszerekkel. Már tapasz­talható egy kis javulás, de még mindig nem elegendő. Szeretnék válogatott len­ni .., Az 1940-es születésű Fister Ferenc ott áll a vá­logatottság küszöbén, és hamarosan nagyobb felada­tot is kaphat... ALTAFINIT ELADTÁK Játékosvándorlás az olasz klubcsapatok között — Eladtak? Ezek voltak Altafini első sza­vai, amikor kiszállt a repülőgép­ből, amely őt és a milánói tizen­egyet visszahozta Amerikából. A kérdés nem volt indokolatlan,- mialatt a Milan tengerentúl por- tyázott, odahaza Olaszországban lebonyolították a legtöbb játé­koscserét. Bizony, a kérdezőt, Altaünit is eladták, a Milántól az FC Napolihoz került. ..Eladtak?” Kissé nyersen hangzik a kérdés, brutálisnak tűnik a fogalmazás, de hát ez az igazság. A nyugati profifutball- paradicsomban a játékosok adás­vétele az esetek túlnyomó több­ségében úgy jön létre, hogy ma­ga az érdekelt, — a labdarúgó — nem is tud róla. Ö tudja meg utoljára, amikor a menedzserek már aláírták a szerződést, meg­kötötték a megállapodást. Akkor, foghegyről, a játékossal is közük a dolgot. A profi labdarúgó ilyenformán akarat nélküli tárgy, üzleti tranzakció alanya. S egyébként is: engedelmes eszköz mindenkori edzőie kezében, aki vasmarokkal fogja fegyelemre, s a futballista megánéletébői úgy­szólván alig hagy meg valamit, így aztán gyakran előfordul és r.em is csodálható, hogy neves futballisták először pletykákból vagy sajtóközleményekből érte­sülnek további sorsuk felől: őket magukat ugyanis alig kérdezik meg! így azután a profi labdarúgó sorsa: lutri. Altafini oéldául — történetesen — nyerőszámot hú­zott. amikor közölték Vele. hogv eladták a Napolinak, azt se tud­ta. hová legyen a boldogságtól. Ennek az eredetileg brazíliai já­tékosnak ugyanis nem volt már maradása E s za k - Ol a sz orszá gba n. Sok játékos azonban nagyonis boldogtalannak érzi magát ,,el­adás” után. meri olyan környe­zetbe (klubhoz, városba, stb.) ke­rül. amelyet nem szeret. Hiába... Nem tud változtatni a dolgon, a menedzserek kezében van! A brazil Altafiniért egyébként többen licitáltak. A torinói Ju­ventus már no millió lírát aján­lott érte. és cserét is: százmillió líráért átadta volna egyik meg­bízható védőjátékosát, Beroel li­nót a Milánnak. Már csaknem aláírták a megál­lapodást, amikor az utolsó pilla­natban jelentkezett a Napoli. Ajánlata: 300 millió líra! Megkap­ták Alt.atinit! Rajta kívül ' egy másik híres csatár, Sivori is a Napolihoz került. S az adásvétel többi érdekes­sége Itáliában? Az AS Roma el­adta Schnellingerü Sormanit és Angelillót a Milánnak, továbbá De Sistit (a Florentiniénak). Ez­zel több mint 2 milliárd lírás de­ficitje némileg csökkent. A Ju­ventus megvált Sivoritól (aki Herrera edzővel örökké veszeke­dett) a Napoli javára, Combit pe­dig a Varesének adta el. Viszont megvette Cinesinhót a Ca taniá­tól és Traspedmit a Varesétől. A Firvrentina közép csatárát, Orlan- dót Torino vásárolta meg, vi­szont továbbadta az angol Hi- tchenst az Atalantának. A brazil Eri Siiv- ot'ücrtv+a a Samodoriát és at *> Fő*"-hoz szerződött. (bt) nem állították össze, de min­den valószínűség szerint a következő tizenegy lép majd pályára: Szanwald — Htrn- schrodt, Binder, Koller, Lin- hardt (Ludescher) — Sturm- berger, Sabetzer — Nemec, Grausam, Kögelberger, Vieh- böck. A csapat pénteken dél­előtt autóbusszal érkezik Bu­dapestre. A találkozó iránt termé­szetesen az NDK-ban is nagy érdeklődés nyilvánul meg, hiszen a mérkőzés kimene­telétől függ az NDK labda­rúgó-válogatottjának tovább­jutási lehetősége is. Éppen ezért az NDK-válogatoít, ame­lyik szombaton Várnában játszik Bulgária csapatá­val, vasárnap hajnalban repülőgéppel a magyar fő­városba jön, hogy szemtanúja legyen a mérkőzésnek. Még egy or­szág válogatottja ül majd a tribünökön, Zakariás József vezetésével, mint már jelen­tettük, Magyarországon tar­tózkodik Guinea labdarúgó- csapata is. A magyar válogatott mától kezdve már a Népstadion­szállóban tartózkodik, és itt marad egészen a mérkőzés kezdetéig. Ma délután 16,30 órai kez­dettel kerül sor az utolsó előkészületi mérkőzésre a MÁVAG-pályán a Ganz- MÁVAG csapata ellen. Holnap és pénteken is tarta­nak gyakorlást a keret tag­jai, mindig a vasárnapi ta­lálkozó időpontjában — de a szombat sem telik el csak pihenéssel. A vasárnapi mérkőzés bí­rája a lengyel Goracznik lesz, két partjelzője Barias- juk és Majdan. Közülük Majdan vezeti a szeptember 8-án sorra kerülő Ferencvá­ros—Keflavik EK-visszavá- gót. © A HÉTVÉGI MAGYAR —OSZTRÁK labdarúgó-ese­mények közé tartozik a szombaton délután 16 órai kezdettel az Előre Sport ut­cai pályáján sorra kerülő Magyar játékvezetők—Oszt­rák játékvezetők találkozó is. A magyar együttest már ösz- szeállították: Gere — Ems- berger, Biróczki, Wottava — Lenkefi, Vízhányó — Fehér­vári, Aranyosi, Bircsák, Va­das J., Bokor. 0 A REYKJAVIKBAN lá­tottak alapján nyugodtan nézhetünk a budapesti, 8-án sorra kerülő találkozó elé — nyilatkozta Mészáros József, a Ferencváros csapatának edzője. — Bízom aban, hogy a feladat növekedésével egyenes arányban nő majd játékosaink játékkedve is. © A JÖVÖ HÉTEN sorra kerülő országos felnőtt egyé­ni súlyemelő bajnokságon mintegy negyven tagú me­zőny szerepel, s a benevezet­tek között van a kétszeres világ- és Európa-bajnok Ve­res Győző is. • TÚRÁI ANDRÁS, a PHÖBUS egykori híres középcsatára, aki már két évtizede edzösködik, a napokban az MUSZ-ben járt. „Legutóbb Békéscsabán dolgoz­tam — mondotta —, ahol jól is éreztem magam és az eredmé­nyekkel sem volt különösebb bal. Most szabad vagyok, de re­mélem, hogy rövidesen találok új csapatot”. • VASÁRNAP Balatonfüred —Tihany térségében rendezik meg az ez évi 2. országos halfo­gási bajnokságot. Reggel 6—10 óráig ..mérik össze egymással szerencséjüket” a résztvevők és az eredmény értékelése a zsák­mány lemérése után történik. Magyar sakkozók külföldön A Barcelonában folyó ifjúsági egyéni sakk-világbajnokság 8. fordulójában a magyar Faragó döntetlen eredményt ért el a holland Hartoch ellen. Havannában a Capablanca sakk-emlékversenyen a 4. fordu­lóban Szabó László legyőzte Pietsch-et (NDK), Bilek viszont vereséget szenvedett a szovjet Gellertől. Monstre asztalitenisz* verseny Csepelen Csepelen a héten két érdekes sporteseményre kerül sor. Csü­törtökön 18 órai kezdettel a pi­ros-kékek nemzetközi ökölvívó- mérkőzésen látják vendégül a csepeli sportcsarnokban a Dyna­mo Erfurt (NDK) csapatát, míg pénteken, szombaton és vasár­nap ugyanitt a már hagyomá­nyos monstre asztalitenisz ver­senyt bonyolítják le. Az utóbbi küzdelem-sorozat, amelyen a teljes válogatott keret rajthoz áll, pénteken 14 órakor kezdődik, A Kisstadionba költözik a női kézilabda-bajnokság A női kézilabda NB I. őszi idénye augusztus elején a Latorca utcai Elektromos­pályán kezdődött el, szom­battól a csapatokat a Kissta­dionba költöztetik, s itt játsz- szák le szeptember 19-ig be­zárólag a hátralevő hat for­duló 42 mérkőzését. A Kis­stadionban a héten 44x22 méteresre bővítik az Univer­siade parkettes kosárlabda­pályáját, s ezen küzdenek majd egymással a legjobb magyar női együttesek. A Budapesti Spartacus SC tor­na szakosztálya felvételt hirdet 7—13 éves fiúk és lányok részé­re. Jelentkezés 1965. szeptember 1-. 2-, 3-án 15—19 óráig VIII. Bró- dy Sándor u. 15. Spartacus Tor­na csa mokiban. NAPTAR Szeptember 1, szerda, Egyed napja. A Nap kél 5.02, nyugszik 18.25 órakor. A Hold kél 11.46, nyugszik 21.17 órakor. Júliusban csökkent. A Ma­gyar Gyapjúfonó és Szövő­gyár technológiai osztálya megállapította, hogy július­ban a szövetek minősége 0,8 százalékkal csökkent. Intéz­kedés: jobban megszigorítani a gyártásközi ellenőrzést, na­gyobb gondot fordítani az árak tisztántartására. Egye­bek között azért is indokolt, mert a közeli hetekben meg­kezdődik néhány igényes cikk gyártása exportra. Re­méljük, hogy a belföldi fo­gyasztók sem lesznek mosto­hagyerekek. ALMAVÁRÓK. Negyven­ezer hold gyümölcsösben porhanyítják a fák alját, hogy a földre hulló alma ne ütődjön. ötmillió ládát a helyszínre szállítottak. Húsz­ezer szedőedény, tízezer lét­ra kijavítva. Szabolcs-Szat- már megyében így készülnek a közelgő almaszüretre és csak kora őszi batulból és aranyparmenböl kétezer vá­gón almát fognak elszállíta­ni. Vízfogás. Régi gond a Textilmintagyártó telepen az ipari vízellátás. A gyáriak féltszemmel állandóan a mé­rőórát lesték, hogy túl ne lépjék a megengedett kere­tet. A szomszédos Jéggyár régi gondja a fölösleges hű­tővíz eltávolítása. A gondo­kat egyes-apásra megoldja egy csőrendszer, amely a Jéggyárból a Tixtilminta- gyártóba továbbítja a vizet. Lehet, hogy eddig nem vol­tak beszélő viszonyban a szomszédok? ÁLLAT-BETEGÁPOLÁS Jubilál a szombathelyi ál­latkórház. Tíz éve működik, s nemcsak a környező me­gyék gazdaságainak beteg ál­latait kezelték, hanem egzo­tikus 'vendégéket is. Így a városban járt cirkusz ele­fántjait, zebráit is. De a pá­ciensek között borzot, vad­disznót, őzet, gólyát, papa­gájt is találhatunk. Az utób­bi időben sikeres kísérletek folynak a vérátömlesztés módszerének alkalmazására. Fuvargondok. A Chinoin- gyár évi szállítási költségei meghaladják a tízmillió fo­rintot és ez még tovább emelkedik. Most nemcsak gyáron belül, hanem kívül is keresi a megoldást a szállítá­si osztály. Egyebek között a teherautók helyett vasúti ko­csikra térnek át, jobb szer­vezéssel megszüntetik a ke- resztfuva-rokat, hogy egy ke­rületbe csak egy kocsi szál­lítson. Véleményünk szerint kár volt megvárni a tízmil­lió forintot is. FELNŐTT MASZTODON. Szovjet tudósok Ogyessza kö­zelében egy hattonnás masz­todon teljes csontvázát ta­lálták. Tizenöt millió évvel ezelőtt élt, és a feltevések szerint ivás közben fulladt a mocsárba. Ez eddig a világon az egyetlen felnőtt maszto­don, amelyiknek minden csontját megtalálták. Avatják szeptemberben. Sikeresen vizsgázott a Pécsi Sörgyár új, korszerű főzőhá­za. A próbafőzés kitűnő volt, most folynak a harmincnapos üzempróbák és szeptember közepétől teljes üzemmel ké­szül a sör. SÉRTŐ STATISZTIKA. Az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének egyik statisztikája megállapítja, hogy a franciák és az olaszok isszák a leg­több szeszesitalt. Mindkét ország közvéleménye e star tisztikara érzékenyen rea­gált, Párizsban és Rómában megbeszélés volt szakembe­rek között és visszautasítot­ták az ENSZ jelentését. In­dokolás: igaz, hogy ők sok bort isznak, de egy liter bornak a szesztartalma egy pohárka whiskyvel azonos. Ahol pálinkát isznak, ott vannak az iszákosok. Éjszakai benzinkutak. Ad­dig is, míg a BUVÁTI az új benzinkutak terveit elkészíti, a Garázsipari Vállalat két te­lepen a Fóti úton és az Eg- ressy úton, éjszakai szolgá­latot tart. CSAK EGY MILLIMÉ­TER. Elkészült a szakembe­rek legfrissebb jelentése: a híres pisai ferdetorony éven­te egy millimétert dől. Ki­számították, hogy ilyen tem­pó mellett még 280 évig lát­hatjuk a tornyot. LÓVERSENY A szerdai ügetőversenyekre jelöltjeink a következők: I. Nefelejcs — Nesze — Néma levente II. Málcsi — Lődörgő — Leon­ti ne Hl. Hamar — Kukta — Kac­kiás IV. Gyehenna — Ingyenélő — Juhászné V. Juliska — Illékony — Je­lentkező VI. írókéz — Komédia — Gól­király VII. Himpellér — Leányfalu — Levelező Vili. Lakodalom — Mambó —• Kacagány. Alkoholgyár. Nem aka­runk ünneprontók lenni, de itt nem tömény szeszt fog­nak nagy mennyiségben gyártani, hanem különleges alkoholt, amit eddig Nyugat­ról vásároltunk. A kísérleti jellegű üzem a Péti Nitro­génművekben kezdte meg a termelést, igen gazdaságos hatásfokkal. • A Színházak Jegyirodája (VI., Népköztársaság útja 18.) közli, hogy fiókjaiban megkezdte a szeptemberi színházi előadások jegyeinek elővételi árusítását (x) LUDAS MANYI. A Kulich Gyula Szabadtéri Színpad Szánthó Dénes—Vécsey Ernő— Szenes Iván vidám 3 felvonásos zenés játékával nyitotta meg idén nyári előadássorozatát. A rend­kívül mulatságos, kedves darab nagy sikerére való tekintettel, most újra műsorra tűzik szom­baton. 4-én, és vasárnap. 5-én, este 8 órakor, a jólsikerült nyá­ri idény záróműsoraként. Je­gyek válthatók: a színpad pénz­táránál du. 2—7 óráig (telefon: 340—159) és a Színházak Központi Jegyirodájában, (x) Balett, Stepp, sporttánc. Ba­lett-óvóda 4 éves kortól. Vezető: Gyenes Rudolfné. VI., Maja­kovszkij u. 58. Beiratkozás 5 órától. Tel.: 423—615, 138—716. (x) Gyerekek! A távbeszélő mese­mondó műsora (171—888) szeptem­ber l-én, szerdán: Burkus (el­mondja: Turgonyi Pál). Szeptember 1. — szerda KOSSUTH: 14.00: Hírek. — 14.05: Fúvósze­ne. — 14.20: Lányok, asszonyok... — 14.50: Az ifjúság dalai. — 15.OO: Könnyűzene. — 15.40: Abel és Eszter. Gárdonyi Géza regénye folytatásokban. 16.00: Hírek. — 16.15: Tánczene. — 17.05: Ku­tatók egymásról. — 17.20: Népi muzsika. — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.15: Hazánk hírei. — 18.30: Grieg-müvek. — 19.00: „Tömeg”. Az Ifjúsági Rá­dió dokumentum műsora, — 20.00: Esti Krónika. — 30.25: Rivalda­fényben ... — 21.20: Gondolat. A Rádió irodalmi hetilapja. — 22.00: Hírek. — 22.35: Kamarazene. — 23.10: Operettrészletek. — 24.01: Hírek. — 0.10: Három Schütz-kó- rus. PETŐFI: 14.20: Tánczene. — 15.00: Hí * — 15.05—17.40: A nyugat lány- Puccini operájának közvetíti Közben 16.06: Versek, — 17.00: Hí­rek, 17,05: Versek. — 17.40: Az RH vércsoportról. — 18.00: Hang- lemezgyújtök húszperce. — 18.20: Kozmosz. — 18.45: Szép ez is! — 19.00: Hírek. — 19.05: Könnyűze­nei híradó. — 19.48—21.30: Prágai Tavasz 1965. Közben 20.48: Juhász Ferenc versei. — 21.00: Hírek. — 21.30: Kotlári Olga énekel, Keszt­helyi Pál furulyázik. — 21.56: A táncoló, daloló Párizs. Zenés ka- v atkád a mai Párizsról. — 23.00: Hírek. URH: 14.05—18.00: Budapesten és kör­nyékén azonos a Petőfi Rádió műsorával. — 18.30: Hírek. — 18.35: Kamarazene. — 19.50: Szó­rakoztató szimfonikus zene. — 21.00: Énekszámok. — 21.30: Szá­zadunk zenéjéből. — 22.30: Hírek. Szeptember 2. — csütörtök KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.32—6.00: Keg­yeli zene. Közben 5.30, 7.00: Reg­geli Krónika. 5.00. 6.00, 6.30, 8.00: Hírek. — 8.20: Reggeli hangver­seny. — 9.00: Elbeszélés. — 9.30: Népi muzsika. — 10.00: Hírek. — 10.10: Gyermekrádió. — 10.52: Klasszikus operettrészletek. — 11.34: Kozmosz. — 12.00: Hírek. — 12.15: Tánczene. — 13.00: Ri­port. — 13.15: Operarészletek. — 14.00: Hírek. — 14.05: Gyermek­kar, — 14.20: Fúvószene. — 14.30: Világhírű előadóművészek hang­versenye. — 15.10: Énekkari hír­adó. — 15.40: Abel és. Eszter. Gárdonyi Géza regénye folytatá­sokban. — 16.00: Hírek. — 16.15: Tánczene. PETÖFH 4.30—10.50: Azonos a Kossuth Rádió műsorával. — 14.20: Ope­rettrészletek. — 14.40: Gyermek­rádió. — 15.00: Hírek. — 15.05: Magyar nóták. — 15.40: Zenekari muzsika. — 17.00: Hírek. A TV MŰSORA SZERDÁN: 17.53: Hírek. — 18.00: A Magyar Hirdető műsora. — 18.10: Vissza­pillantó tükör. — 18.25: Kezdődik a tanítás . . . Kisdobosok műso­ra. — 18.45: Kisvárosokról. Be­szélgetés dr. Gonda Györggyel, a Vas megyei Tanács VB-elnökc- vel. — 19.00: Agostonék egy nap­ja. Hétköznapi látogatás egy si­masági parasztcsaládnál. — 19.20: Esti mese. — 19.30: Tv-hír adó. — 19.50: Napi jegyzetünk. — 19.55: Húsz év magyar filmjei. Mese a 12 találatról. — 21.25: Napló. Az 1930. szeptember 1-i munkástün­tetés. — 21.30: Barangolás — év­ezredek országútján. Műsor Vasi megye kulturális életének múlt­járól és jelenéről. — 22.30: Tv- híradó — 2. kiadás. A TV MŰSORA CSÜTÖRTÖKÖN DÉLELŐTT: 9.30: Kisvárosokról. Riportfllm (ism.). — 9.45i Agostonék egy napja. Riportfilm (ism.). — 10.05: Mese a 12 találatról. Magyar film (ism.) SZÍNHAZAK SZERDAI MŰSORA Fővárosi Operettszínház a Bar­tók Színpadon: Operett-cocktail (rossz idő esetén az Operettszín­ház épületében. Fél 8). — Vidám Színpad: Kicsi vagy kocsi? (fél 8). — Kis Színpad: Lehet valami­vel kevesebb? (7). — Fővárosi Nagycirkusz: Randevú a cirkusz­ban (fél 8).

Next

/
Thumbnails
Contents