Esti Hírlap, 1965. október (10. évfolyam, 231-256. szám)

1965-10-01 / 231. szám

Holnap befejeződnek a magyar-mongol tárgyalások Küldöttségünk mai programja A DJ AKARTAI RÁDIÓ KÖZLEMÉNYE: Allan ícsíny-kísérlet Indonéziában ,,Forradalmi Tanács” alakult • Letartóztatások a hadseregben Djakarta, október 1. A djakartai rádió ma be­jelentette, hogy Sukarno-el- íenes államcsínyt hiúsítottak meg. Az elnök kormányát a hadsereg kebelén belül tevé­kenykedő „Tábornokok Ta­nácsa” nevű csoport alzarta megbuktatni, ezt azonban megakadályozta a „Szeptem­ber 30. akció" elnevezésű mozgalom, élén Untung al­ezredessel, az elnöki testőr­ezred parancsnokával. Indonézia és a külvilág te­lefon- és rádió-összeköttetése ma a hajnali órákban meg­szakadt, de az AFP jelentése szerint Djakartában nyugalom van, Sukarno elnök rezidenciáját védőőrizettel látták el. Az el­nöknek nem történt bántódá- sa. ság rendje és Sukarno elnök ellen.” • A rádió bejelentette, hogy az államcsíny szervezői kö­zül húsz tábornokot letar­tóztattak. A djakartai rádió közli, hogy megalakult az „Indo­néz forradalmi tanács”, amely az ország „legfőbb ha­tóságának” szerepét tölti be. Elnöke: Untung alezredes. A rádió ismertette a tanács tagjainak névsorát is. A kül­földi rádiólehallgatók közlik, hogy a lista 45 névből áll, s szerepel közöttük Subandrio volt miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter is. Nasution eddigi hadügy­miniszter a névsorban nem szerepel. A tanács megalakulásáról szóló közlemény kijelenti, hogy a szerv „az egész in­donéz nép eszköze”. A For­radalmi Tanács fennhatósága alá rendelte a minisztertanácsot, s felszólította a kabinet­tagokat, hogy a továbbiak­ban is lássák el hivatali te­endőiket, mindaddig, amíg az új kormány meg nem ala­kul. Sukarno elnököt, aki ép és egészséges, szintén védelme alá helyezte, s védelemben részesíti a társadalomnak azokat a kiemelkedő szemé­lyiségeit is, akiket a Tábor­nokok Tanácsa fenyegetett. Texasban a Gemini utasai zös közleményt adnak ki. Küldöttségünk mongóliai programja szombaton este nagygyűléssel, majd Ceden- bal ünnepi fogadásával zárul. A nagygyűlésen Kádár Já­nos és J. Cedenbal mond beszédet. Helyi idő szerint vasárnap délelőtt 10 órakor (magyar idő szerint hajnali 3 óraikor) a magyar delegáció különre- pülőgépen hazaindul Buda­pestre. Harcok Kongóban Leopoldville, október 1. A kongói kormánycsapa­tok az észak-kongói Banká­ból kiindulva, pénteken erő­teljes támadást indítottak Fizi erődítmény irányában, amelyet a felkelők tartanak elfoglalva. Bár támadásukat könnyűbombázók is támo­gatták, komoly ellenállásba ütköztek. Jelentések szerint veszteségük négy halott és hat sebesült. A TASZSZ igazgatója Freinél Santiago, október 1. Eduardo Frei chilei köz- társasági elnök csütörtökön az Elnöki Palotában fogadta Gorjunovot, a TASZSZ ve­zérigazgatóját. A baráti be­szélgetés során Frei nagy ér­deklődést tanúsított a szov­jet hírügynökség tevékenysé­ge iránt — jelenti a TASZSZ. Minthogy hírügynökségi tudósítások nem jutnak ki Djakartából, a távirati iro­dák egyetlen hírforrása a djakartai rádió közleménye. Ez — az AP és a UPI idé­zetében — egyebek között bejelentette: Szeptember 30-án, a had­sereg néhány más alakulatá­nak támogatásával, a hadsereg Djakartában ál­lomásozó alakulatai kor­mányellenes akciót készí­tettek elő. Élükön a „Tábornokok Ta­nácsa" egy felforgató tevé­kenység céljából szövetkezett csoport állt, amelyet az ame­rikai Központi Hírszerző Hi­vatal támogatott. A csoport az utóbbi időkben igen te­vékenynek bizonyult, főleg azzal összefüggőben, hogy augusztus első hetében Su­karno elnök betegségen esett át. Minthogy az elnök halá­lába vetett reményük nem valósult meg, október 5-én, a fegyveres erők napján, kor­mányellenes akciót akartak végrehajtani, s azt tervezték, hogy Kelet-, Közép- és Nyu- gat-Jávából csapatokat vezé­nyelnek Djakartába. Az indonéz rádió szerint az ellenforradalmi államcsíny megakadályozása céljából Untung alezredes, az elnöki testőrezred parancsnoka magához ragadta a kezde­ményezést, . s megindította a „Szeptem­ber 30. akció” nevű mozgal­mat. A djakartai rádió Untung alezredest 'dézve, közölte: „A Szeptember 30. akció” ki­zárólagos célja az, hogy a hadseregen belül szétzúzza a „Tábornokok Tanácsát”. Ez utóbbi szervezet ugyanis „fe­szültséget okozott a hadsereg kebelén belül, ártó szándékai voltak az Indonéz Köztársa­Houston, október 1. Gordon Cooper és Charles Conrad amerikai űrhajósok, a Gemini—5 utazás részve­vői, hat országban tett, 13 napos kőrútjuk befejeztével, csütörtökön visszaérkeztek r. texasi Houstonbal Ma összeült a Legfelsőbb Tanács MAZUROV AZ IPARI KÉRDÉS ELŐADÓJA Ma megnyílt a Kremlben a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülésszaka, amely megvitatja az iparvezetés megjavításának kérdését és megerősíti a Legfelsőbb Ta­nács Elnökségének törvény- erejű rendeletéit. Az ülésen Mazurov, a mi­nisztertanács első elnökhe­lyettese tartott beszámolót az iparvezetés megjavításá­ról. ADEN KÉT ARCA Aden neve néhány nap óta új viharközpontot jelez a világpolitikában. A brit támaszpontváros tisztviselőnegyede és arab külvárosa közötti kontraszt némi alapul szolgál arra, hogy fogalmunk legyen az adenl arabok érzelmeiről. (MTI Külföldi Képszolgálat) HÉTFŐN KEZDŐDIK AZ ERŐPRÓBA... London belenyugszik Rhodesia önnállósulásába? Stanley Levinson telefon­jelentése: Az angol kormány a rho- desiai dohányimport beszün­tetését tervezi arra az eset­re, ha a Smith-kormány egy­oldalúan kihirdeti Rhodesia függetlenségét. Egyéb szank­cióról egyelőre nincs szó. A rhodesiai helyzetről a múlt 48 órában behatóan tanács­kozott Wilson miniszterel­nök Blackpoolban Bottomley nemzetközösségi miniszterrel. Bottomley ma visszautazik Londonba, hogy felkészüljön a Smith miniszterelnökkel sorra ke­rülő kemény alkudozásra. A rhodesiai kormányfő hétfőn érkezik az angol fővárosba. Az angol kormány mintha kezdene belenyugodni abba, hogy Smithék az önálló cse­lekvés útjára lépnek. Smith tegnap Salisburyben kijelen­tette, hogy kétévi várakozás után most már itt az idő az ön­álló cselekvésre. Utoljára tárgyal Londonban, s aztán kihirdeti a 200 000 fehér telepes uralmát je'e.i- tő függetlenséget, ame' / * .ir­tósí taná a fehérek-a négymillió színes bőr' rová­sára gyakorolt joga'/. A Wilson-kormár.y eleinte azt ígérte, hogy csak többségi uralom alap­ján nyújtana függetlenséget Rho­desiának. Később olyan ígé­retet kért Smithtől, hogy „te­gyenek lépéseket’’ a színes­bőrű többség uralmának fo­kozatos biztosítására. Most már viszont ez a követelés is elhalványult. Tény: nem va­lószínű, hogy Anglia erősza­kot alkalmazna Smithélckel szemben, mert ez a formai „függetlenség” nem jelente­ne komoly veszélyt az angol érdekekre. Viszont az is tény, ha Rhodesia egyoldalúan ki­hirdeti függetlenségét — leg­alábbis eleinte —, csak Dél- Afrikára és Portugáliára szá­míthat. Ulánbátor, október 1. Márkus Gyula, az MTI kü- löntudósítója jelenti: Kádár János, az MSZMP KB első titkára a mongóliai látogatáson tartózkodó ma­gyar párt- és kormánykül­döttség vezetője és Apró An­tal. az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Minisz*- tertanács elnökhelyettese. J. Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Minisztertanács elnökének a meghívására pénteken va­dászaton vett részt. Küldöttségünk több tagja: Kovács Imre élelmezésügyi miniszter. Erdélyi Károly külügyminiszter-helyettes és Andrásfi Gyula, hazánk mongóliai nagykövete az Ulánbátort malomipari kom­binátba látogatott el. majd megtekintette az Állami Egyházügyi Múzeum:/. A magyar—mongol tárgya­lások szombaton befejeződ­nek. A tanácskozásokról kö­Az évszakhoz képest meleg idő A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szombat es­tig: kevés felhő, valószínűleg eső nélkül. Mérsékelt, időnként élénk szél. Helyenként hajnali és reggeli párásság, köd. A hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Buda­pesten ma délelőtt a hőmérséklet 21 fok. INSI: Újabb eszmecserék Gromiko szovjet külügy­miniszter csütörtökön a szov­jet ENSZ-képviselet székhe­lyén fogadta Szingh indiai külügyminisztert. Megbeszé­lésükön a két ország állandó ENSZ-képviselői is részt vet­tek. Gromiko tegnap találko­zott még Corneliu Manescu román külügyminiszterrel. A két államférfi megbeszélése szívélyes, elvtársi légkörben folyt le. Andrej Gromiko és Dean Rusk amerikai külügy­miniszter ma az esti órákban, két napon belül másodszor találkozik, hogy megvitassa a két ország kapcsolatainak és a nemzetközi helyzetnek idő­szerű kérdéseit. Rusk Gromi­ko vendége lesz a szovjet ENSZ-képviselet székhelyén.

Next

/
Thumbnails
Contents