Esti Hírlap, 1965. november (10. évfolyam, 257-282. szám)

1965-11-01 / 257. szám

Mit mondott De Gaulle a holland nagykövetnek ? Diplomáciai csata Washington és Párizs között Couve de Murville francia külügyminiszter Szocsiban Koszigin szovjet miniszterel­nökkel. Képünkön (balról jobbra) Koszigin miniszterelnök felesége, Madame Murville, Koszigin és Murville. (MTI Telefoto) Gagra, november 1. Couve de Murville, fran­cia külügyminiszter tegnap látogatást tett a Gagra mel­letti üdülőben Mikojannál, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnö­kénél. A francia külügyminisz­tert Gagrában, tengerparti villájában fogadta Koszigin miniszterelnök is. A két ál­lamférfi megbeszéléseiről Moszkvában közleményt ad­tak ki, amely szerint megvi­tatták a nemzetközi helyzet kérdéseit, így az európai problémákat is, továbbá a szovjet—francia kapcsolato­kat. Az eszmecsere szívélyes, baráti légkörben folyt le. Washington és Párizs kö­zött ismét nyílt formát öl­tött a diplomáciai harc. Az Egyesült Államok megszegte a csaknem egy éve fennálló „hallgatólagos fegyverszü­netet”, és az utóbbi napok­ban erőteljes kampányt Indí­tott De Gaulle külpolitiká­ja ellen. Egy héttel ezelőtt a News­week című nagy hetilap szenzációs tálalásban közölte a francia köztársasági elnök „egy baráti ország diploma­tája” előtt tett kijelentéseit, amelyekből kiderült, hogy De Gaulle már megbánta Nyugat-Németország felfegy­verzését. A jövőben nemcsak az atomfegyvertől akarja tá­voltartani Bonnt, hanem tartósan Franciaország „ka­tonai gyámsága” alá akarja helyezni a Német Szövetségi Köztársaságot, el akarja tá­volítani az amerikaiakat Európából és szövetségi szer­ződést készül kötni a Szov­jetunióval A De Gaulle-nak tulajdo­nított kijelentéseket a francia külügyminiszté­rium erélyesen megcáfolta, a Newsweek azonban fenn­tartotta. Azóta a lapok meg­írták, hogy az informátor Hollandia párizsi nagykövete volt, akit De Gaulle nemré­giben valóban kihallgatáson fogadott. A következő támadásra a múlt hét csütörtökjén került sor, aznap, amikor Couve de Murville külügyminiszter Moszkvába utazott. Washingtonban 800 ameri­kai újságírót belső sajtó- konferenciára hívtak össze, ahol közölték velük, hogy Franciaország fel akarja bomlasztani a NATO-t, „XVIII. századbeli szövetsé­gi szerződésekkel” akarja he­lyettesíteni az atlanti kato­nai szervezetet. De Gaulle azért veti el a multilaterális NATO-atomerőt, mert Fran­ciaország atommonopóliuma alá kívánja helyezni Nyugat-Németországbt. Az amerikai lapok nem közöl­ték a sajtóértekezletet tartó személyek nevét, a francia lapok azonban megírták, Dean Rusk külügyminiszter, George Ball és McBundy ál­lamtitkárok voltak az elő­adók. Párizsban az amerikai dip­Rentfkivüli biítonsági intézkedések és fásultság Parádé Saigonban lomácial offenzfvát elsősor­ban a francia—szovjet kap­csolatok javulásával és a francia köztársasági elnök- választással hozzák összefüg­gésbe. Washington elérke­zettnek látta az időt, hogy eddigi óvatos tartózkodását feladva, nyílt támadásba menjen át Az amerikai befolyás alatt álló szövetséges országokat és h atlanti szolidaritás francia híveit is De Gaulle ellen akarja hangolni A francia lapok fenntar­tással fogadják a De Gaulle- nak tulajdonított kijelenté­seket és terveket, de rámu­tatnak, hogy a francia elnök valóban függetleníteni akar­ja Franciaországot és Euró­pát az Egyesült Államoktól. ,£chrödemek Washington címére elhangzott legutóbbi hűségnyilatkozatai — írja a Paris Presse —, úgy látszik, meggyőzték De Gaulle-t, hogy a francia—német szö­vetség nem lehet többé Európa építésének sarkkö­ve.” Párizsban számítanak ar­ra, hogy az elkövetkező he­tekben a köztársasági elnökvá­lasztási bare idején a fran­ciaellenes amerikai kam­pány fokozódni fog, annál is inkább, mert ma már nem titok, hogy De Gaulle esetleges újbóli meg­választása után, napirendre tűzetheti az Atlanti Szövet­ség mélyreható átalakítását. Léderer Frigyes Saigonban ma délelőtt a dél-vietnami nemzeti ünnep — Ngo Dinh Dlem rendsze­re megdöntésének második évfordulóján — nagy katonai díszszemle volt A nemzeti ünnep alkalmá­ból a salgonl kormány rend­kívüli biztonsági intézkedé­seket foganatosított, mivel tartott attól, hogy a Be Due dél-vietnami falu el­len tévedésből végrehajtott 48 halálos áldozatot és sok sebesültet követelő amerikai légitámadás miatti elkesere­dés, Amerika-ellenes tünte­tésekhez vezethet Eddigi je­lentések szerint incidensekre nem került sor, de nyugati sajtótudósítók jelentésükben megemlítették, hogy a tömeg fásultan és közö­nyösen nézte végig a kato­nai parádét. Edward Kennedy szenátor, a néhai amerikai elnök öcs- cse, aki délkelet-ázsiai kör­útja során eddig Dél-Viet- namban, Laoszban és Thai- földön tett látogatást, Ma­laysia fővárosába, Kuala Lumpurba érkezett. Közép-amerikai kommunista pártok értekezlete Havanna, november 1. A Kubai Kommunista Párt lapja, a Gramma vasárnapi számában közölte, hogy nem­régen megtartották a mexi­kói, a guatemalai, a salvado- ri, a hondurasi, a Costa Ri­ca-» és a panamai kommu­nista és munkáspártok ne­gyedik értekezletét. A pártértekezleten meg­vizsgálták a kölcsönös ér­deklődésre számot tartó kér­déseket, kidolgozták a közös akciók irányvonalát és hatá­rozatot hoztak Közép-Ame- rika gazdasági integrációjá­ról. Tizenhét ország tudósai Pannóniában neníMCTlíH JÁRMŰVEICTŐK hat halálos Megkezdődött az ókor szakértőinek tanácskozása az Akadémián Ma délelőtt az Akadémia dísztermében Ligeti Lajos, az Akadémia alelnöke meg­nyitotta a klasszika-filológu­sok ötödik kongresszusát. Az elnöki emelvény előtt tizen­hét kis zászló jelezte, hogy széles körű nemzetközi ér­deklődés nyilvánult meg az ókor szakértőinek budapesti tanácskozása iránt. A meg­nyitó beszédet Trencsényi- Waldapfel Imre akadémikus latin nyelven tartotta, majd az NDK, a szovjet, a ro­mán, az osztrák és a len­gyel küldött üdvözölte akadémiája nevében a kongresszus részvevőn Negyed 11 órakor ért véget a plenáris ülés, utána a négy szekció kezdte meg munká­ját. A rövid szünetben meg­kértük Trencsényi-Waldap- fel Imre professzort, mondja el, miért éppen Budapesten tartják ezt a megbeszélést. — Az EIRENE Comittée (a béke istennőjének görög neve) a klasszika-filológusok nemzetközi testületé nyolc évvel ezelőtt alakult, és minden második esztendőben más-más országban tartja kongresszusát. Így került sor most a budapesti négynapos tanácskozásra. Ügy gondo­lom, az is közrejátszott Bu­dapest választásánál, hogy a múlt években egy sor érté­kes római köri emléket tár­tak fel Magyarországon. A tanácskozás befejezése után egyébként kétnapos kirándu­lásra megyünk a külföldi vendégekkel, hogy ezeket az ásatásokat személyesen is megnézhessék. Pannóniába megyünk, a Dunántúlra, Fe­hérvár mellé, ahol a Gor- sium nevű régi római telepü­lést tárták fel a múlt évek­ben, Keszthely mellé, ahol a fenékpusztai ásatásokat mu­tatjuk be, majd Szombat­helyre utazunk, ahol az Isis­szentély és az ókeresztény székesegyház ásatásait mu­tatjuk meg vendégeinknek. Azt hiszem hogy a kong­resszus tanácskozásainak színhelyéül azért is válasz­tották Budapestet, mert a magyar archeológusok a múlt húsz esztendőben igen jelentős eredményeket értek el, nemzetközileg is vissz­hangot kiváltó tanulmányo­kat publikáltak. A négy szekció a követke­ző témákat tárgyalja: a tár­sadalmi fejlődés és az állam­formák az ókorban; az óko­ri Kelet és a klasszikus an­tikvitás kapcsolatai a vallá­sok történetében; a filozófia története és a történelem fi­lozófiája az ókorban; a Duna és a Fekete-tenger vidéké­nek népei és kapcsolataik az ókori világgal. A gépjárművezetők figyel­metlensége ismét halálos köz­lekedési baleseteket okozott a hét végén. A Bács megyei Sükösd község határában fi­gyelmetlenül vezette motor- kerékpárját Sáfár József 23 éves szobafestő, bátyai lakos, és összeütközött egy teher­gépkocsival. A baleset követ­keztében Sáfár a helyszínen, pótuta­sa, Guzsván Ferenc 31 éves egyéni gazda, bátyai lakos a kórházba szállítás után meghalt. A Makó és Földeák közötti útvonalon figyelmetlenül mo­torozott Sándor József 24 éves villanyszerelő, makói lakos. Motorkerékpárjával felborult, és olyan súlyosan A Me'-'- /lógía-i Intézet előzetes előrejelzése kedd estig; Ma erősen felhős idő, többfelé esővel. Mérsékelt délnyugati, nyugati szél. Holnap felhőátvonulások, átfutó esőkkel, meg­élénkülő, a Dunántúlon helyenként erős nyugati, később északnyugati szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges vál­tozás nem lesz. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 13 fok. megsérült, hogy kórházba szállítás közben meghalt. Pusztaegres határában fi­gyelmetlenül vezette trakto­rát Kiss István 30 éves trak­toros, dégi lakos. A traktor felborult, s ve­zetője súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt. Rúzsa község határában Papp Ferenc 26 éves gépko­csivezető a traktor vezetőfül­kéjét nem biztosította védő­lánccal. Utasa, Szabó G. Já­nos 55 éves tsz-tag, rúzsai la­kos egy zökkenőnél kiesett a fülkéből, a traktor kerekei alá ke­rült, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszí­nen meghalt. A Csongrád megyei Rend­őrfőkapitányság eljárást in­dított Gárdián István 23 éves traktoros, hódmezővásárhelyi lakos ellen. Gárdián figyel­metlenül vezette pótkocsis vontatóját, és a gorzsai álla­mi gazdaság területén elütötte Rácz Teréz 21 éves segédmunkás, mindszenti lakost, aki olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba szállítás közben meghalt. A rendőrség a figyelmetlen vontatóvezetőt őrizetbe vet­te. A írnek küliiiymiiúiier Mikoßnaal és Kosziamé1

Next

/
Thumbnails
Contents