Esti Hírlap, 1965. december (10. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

Legyen vagy ne legyen S emmi ok az izgalomra, ha jól dolgoztatok, itt sem fogtok rosszul szerepel­ni. Ilyen, vagy ehhez hason­ló mondatok minden érettsé­gi előtt elhangzanak, mikor az egész osztály felsorakozik és az elnök üdvözli a matu- randusokat. Ettől a nyuga­lomra intő mondattól azon­ban a diákok rendszerint még nyugtalanabbak lesz­nek. Legutóbb azonban a Parlamentben hangzottak el olyan szavak, amelyek az egész érettségit kérdésessé tették. Az érvek egyáltalá­ban nem jelentéktelenek. így hangzanak: A matúra valaha belépő­jegy volt egy kapun, s aki bekerült, azt hihette magá­ról: bizonyos társadalmi és anyagi felemelkedés lehető­ségeinek birtokába jutott. Persze, gyakran az érettségi végül is csak a kistisztviselő könyökvédős nyomorúságá­hoz volt elegendő — de ah­hoz valóban elegendő volt. Manapság viszont, amikor a nyolc általánost, tehát a régi gimnázium első négy osztá­lyát is, a beiratkozott gye­rekek mintegy 90 szá­zaléka elvégzi, nyilvánva­lóan más a helyzet. S akik kikerülnek a nyolcadikból, azoknak a negyven százalé­ka középiskolai tanuló lesz, tehát érettségizik. Ilyen helyzetben, no meg termé­szetesen az alapjaiban meg­változott társadalmi rend­szer miatt is, a matúra el­vesztette régi jelentőségét. Minek van szükség rá, ha nem egyéb, mint a négy kö­zépiskolai osztály elvégzését bizonyító okirat? Miért ve­zetjük félre a szülőket, akik még mindig azt hiszik, hogy az érettségi: kiutalás az író­asztalhoz? Az ilyen következtetés azonban nem helytálló. El­sősorban azért nem, mert a középiskolások szülei na­gyon jól tudják — ha más­tól nem, hát éppen saját gyerekeiktől —, hogy az érettségi ma semmi másra nem való, csak arra, hogy tulajdonosának joga legyen egyetemi felvételét kémi. S ha a felvétel nem sikerül, éppen úgy lehet belőle ka­Cián a főnök miatt Az ember idegei végesek — jövel áldott méregpohár! Fgy szem cián a főnök miatt... egy a televízió miatt... ng most egyet a közlekedésért... mi vain még? Mégsem sikerül elegánsan itthagyni a modern élet ezer kis macerálását. Bezörget ugyanis a szomszéd: szalámi van a közértben. Lehet ilyen­kor halálba menaú? Na, ugye... Mert az élet n.em egyszerű. Nemcsak Budapesten, más nagyvárosokban sem, tehát Bukarestben sem. Ott is le kell menni a pincébe tüze­lőért, ott is le keli mondaná a legízesebb falatokról, ha az ember karcsú akar ma­radni, ott Is élnek szószátyá­rok, képmutatóak ... Ezeket az ismeretlen ismerősöket mutatta be az Egyetemi Színpadon elragadó román vendégünk, Mircea Crisan, a bukaresti Tandarica bábszín­ház Én és az anyag című vendégjátékában. A Buda­pesten vendégszereplő ro­mán bábszínház felnőttmű­során ah azzal az örömmel tapsoltunk, amellyel a buda­pesti közönség minden szín­vonalas kabaréműsort fogad. A Tandarica színház gyer­mekelőadásán a len,ingnád i bábszínház produkciójából már ismert A kíváncsi kis- elefánt szerzett örömet a gyermekközönsógnek. A nyel­vi nehézségek ellenére — a bábhősök kalandjai önmagu­kért beszélnek — a budapesti gyermekek hálás tapsorkán­nal jutalmazták a román ven­dégművészeket. A kétrészes mesejáték bábui aratták a legnagyobb sikert, amiért — a felnőttelöadás díszleteit is ő tervezte — Mi óra Buescu bábnjüyészt illeti dicséret. (nóti) TILOS A SZERELEM zámkovács, mint irattári ik­tató. (Nem véletlen — amint ezt a parlamenti vitában többször is megállapították, hogy a gyerekek igen nagy számban ostromolják a szak- középiskolák és techniku­mok kapuit.) Ennek ellenére nagy szük­ség van az érettségire, s megszüntetése — e sorok írójának véleménye szerint — a gimnázium színvonalá­nak oly mértékű csökkenésé­hez vezetne, amely kérdéses­sé tehetné ezt az egész isko­latípust. Minden gyakorló pedagógus bizonyíthatja, hogy alig van nagyobb tanu­lásra ösztönző erő a közép­iskolákban, mint éppen az érettségi. A leglustább diá­kok is megpróbálják kicsit összeszedni magukat, ha az érettségire gondolnak. Min­den érettségizett felnőtt is elmondhatja saját tapaszta­lataiból, hogy amit megta­nult a középiskolai anyagból, azt többnyire az érettségire való felkészülés idején szed­te össze. A pszichológusok a megmondhatói, hogy milyen nagy a különbség a tizen- négy-tizenöt éves kamasz és a tizennyolc éves fiatal kö­zött, mennyivel könnyebben tudja a 18 éves elrendezni, megjegyezni azt az anyagot, ami két vagy hárem évvel korábban még nagy nehézsé­geket okozott számára. M ás kérdés, hogy ezt az összefoglaló vizsgát jobbá, a változott körülmé­nyekhez jobban alkalmaz- kodqyá kell tenni. Történt is már néhány intézkedés, bár nem elegendő. El kellene ér­ni, hogy az érettségi ne csak emlékezetpróba, hímem egy­re inkább gondolkodási al­kalom legyen, hogy ne az is­mert fordulatokat akarják visszahallani a jelöltektől, hanem valami eredetit, még akkor is, ha az nincs telje­sen összhangban a tanultak­kal. Az ilyen matúráért le­het verekedni, lehet az el­képzeléseket elemezni, de csak — az érettségi fenntar­tásának alapján. Nem tenne jó szolgálatot a magyar ok­tatásügynek, ha a matúrát megszüntetnénk. Beraáth László \ Könyvöjdonságok Jiri Wolker válogatott verses­kötete Vendég áll m házhoz cím­mel jelent meg. Hámori Ottó re­génye A második reggel cím­mel került kiadásra. Megpróbál­tatás a cúne Varjas Miklós első regényének. Gerherd Niese isme­retterjesztő írása Érdekességek a világűrben címen látott napvilá­got. Keszthelyi Zoltán verseskö­tete Feltámadt nyár címmel je­lent meg. Simái János első ver- seskötete Látás és látomás cí­men jelent meg. Frank, aki ez alkalommal nem V., mint Dürrenmatt- nál, csak úgy közönségesen brigádvezető egy exkavá- toros csapatban, s ha nem is király, mindenesetre sok diktátort vonással rendelke­zik. Hosszú prédikációkat tart, nem riad vissza az erő­szaktól sem, s miként egy művelt uralkodóhoz illik, néha még bölcsességeket is mond. Máskülönben nem valami drámából, hanem a következő hosszú szerzői névsor novelláiból került elő: Déry Tibor, Feleki Lász­ló, Rákosi Gergely, Stpkay Barna, Somogyi Pál, Ha­ntos György, s végül, akik a végső, forgatókönyvi jelle­met adták Frank barátunk­nak: Palásthy György és Rényi Tamás. A sok szerző azonban nem ártott meg sem Franknak, sem Hercegnek, sem a bri­gád többi férfi bel- és női kültagjának. Vidámak, jó kedélyűek, természetesek, könnyedek, s mi nézők, álta­lában igen hálásak vagyunk az ilyen jótulajdonságo­kért. Frank barátunk egyébként nem rokon nél­kül való — a világirodalom megannyi házasságellenes hőse közül az egyik, aki egé­szen addig tiltakozik a csa­ládalapítás ellen, amíg egy vidorabb hölgy az anya- könyvvezető elé nem vezeti. Frankkal is ez történik, de mivel nemcsak ő egyedül en­nek a brigádnak a tagja, ezt a régi történetet módunkban van valóban mai körülmé­nyek között végigélni és vé- gigszórakozni. Talán csak azt nem értjük, hogy Rényi Ta­más rendező miért glancolta oly fényesre a brigádnak még a fürdőszobáját is. Nem ment volna a humor rovásá­ra — ellenkezőleg —, ha egy kicsit reálisabb életkö­rülmények között találko­zunk ezekkel a munkások­kal. Mindenesetre így is ízléses, jó humorú, kedves vígjáték elégíti ki a közönség határ­talan nevetésszomját. S mint a magyar vígjátékokban ál­talában, úgy itt is, igen nagy szerepet kapnak a színészek a szórakoztatásban. Alig le­het külön kiemelni valakit is — valamennyien kitűnően komédiáznak. Mégis talán Avar István Frankja és Dar­vas Iván Hercege fakasztja a legtöbb nevetést, s a lá­nyok közül a filmen. ritkán látható Hacser Józsa. For­gács Ottó operatőr, akinek már oly sok érdekes hangu­latú üzemi felvételével is­merkedtünk meg, most meg­őrizve ezek hangulatát, igen jól alkalmazkodott világos és tiszta képeivel a vígjátéki stílushoz, — bel — A KENDŐ CSAK KELLÉK A fehér kendő csak kellék Jean Gabin számára, aki George Raft amerikai színésszel (a Van, aki forrón szereti című filmben is játszik) közösen alakítja egy új film főszere­peit. Képünk tehát egy filmbeli jelenetet örökített meg. □ MOSZKVÁBA UTA­ZOTT Bízó Gyula, a Műve­lődésügyi Minisztérium szín­házi főigazgatóságának veze­tője és Kazimir Károly, a Thália Színház főrendezője. □ BRIGITTE BARDOT legközelebb Bunuel, a világ­hírű rendező Szerzetes című filmjének főszerepét játssza. Jacques Charrier, BB egy­kori férje viszont Svédor­szágban áll kamera elé. Vj filmjének rendezője Ingmar Bergman. □ ÉRDEKES BEMUTATÓ színhelye, lesz december 6-án a TIT budapesti székházá­nak előadóterme: Dürren­matt: írói élmény című drá­máját a Felolvasószínpad mutatja be. A bevezetőt Fáy Árpád mondja. O A KI MIT TUD? orszá­ga lettünk, legalábbis erre mutat, hogy már nemcsak idehaza, hanem külföldön is sorra magyar versenyzők nyerik a nemzetközi tv-ve- télkedőket. Mint a legfris­sebb hírek jelentik, Hanno­verben nyolc ország verseny­zői között ügyességi és intel- Vgencia kérciásekben réti'1? zett vetélkedőn a Magyar Televízió nevében Borbai Kálmán, a HUNGAROTEX 23 éves előadója lett az első. O TABI LÁSZLÓ vidám tv-játékának, a Titkok éjsza­kájának forgatása a napok­ban befejeződik. A tv-játé- kot Deák István rendezte, a főszerepeket Kiss Manyi, Sinkovits Imre, Ráday Imre, Agárdi Gábor és Bárdy György játsszák. Hamarosan elkezdik Illyés Gyula „Tű- vé-tévők” színműve tv-vál- tozatának felvételeit Horvai István rendezésében. A ze­nét Ránky György kompo­nálta, a verseket Jékély Zol­tán írta. D A TÉLI KÖNYVVÁ­SÁR alkalmából a Liszt Fe­renc téri Könyvklubban ren­dezett kiállításon írók de­dikálják műveiket Csütör­tökön délután Várnai Zseni, péntek délelőtt Solymár Jó­zsef, délután pedig Berkesi András és Tabák András dedikálják műveiket □ A MESE ÉS A GYER­MEK címmel péntek délután 5 órakor vitát rendez az író­szövetség ifjúsági bizottsága. A bevezetőt Lengyel Dénes irodalomtörténész tartja. tetszett Hangos folyóirat A Szépirodalmi Kiadó életrevaló ötletet valósított meg az Egyetemi Színpa­don: Szépirodalmi Figyelő címmel hangos folyóiratot „jelentetett meg”. Költők és regényírók, novellisták, kritikusok, humoristák és szerkesztők beszélgettek, vitatkoztak a közönség előtt, vagy vallottak művé­sz! elképzeléseikről, olvas­tak fel írásaikból; neves színészek és előadóművé­szek pedig a jelenlevő köl­tők verseit mondták. Az írók, költők, kritikusok so­rában Domokos Mátyás, Féja Géza, Garai Gábor, Hámori Ottó, Karinthy Fe­renc, Máté György, Mezei András, Nagy Péter és Vas István lépett színpadra, s talán e rövid alfabetikus felsorolás is jelzi, milyen érdekes estében volt része az élő folyóirat közönségé­nek. A nagyon igényesen vá­logatott és színvonalasan előadott versek közül hadd emeljük ki külön is Nagy László remekmívű versét, a Menyegzőt, Berek Kati előadásában. A nagyszabá­sú vers — Nagy László „Himnusz minden időben’* című, nemrégiben megje­lent csodálatos kötetének egyik darabja —, az utóbbi évtized magyar lírájának egyik legkiemelkedőbb, vi­tathatatlanul maradandó alkotása. Berek Kati szen­vedélyes, átélt tolmácsolá­sában az est nézőinek fe­ledhetetlen élménye, (aasi Fővárosi mozik műsora DECEMBER 2—8-IG; TILOS A SZERELEM (szv. m) Vörös Csillag 4, n7, f9; Hu­nyadi n4, fC, 8; Tátra h4, 6, f9. A SZERELEM ÖRAl (ol)** Corvin h4, 6, 19; Szikra nlO, nl2, f2. ISZONY (szv. m)** Uránia h4, 6, f9, 3. hétre prol.; Bartók 6, f9, 3. hétre prol.; Felszabadulás f6, 8 (norm); József Attila Műv. Ház f6, 8, 2-án és 4-én szünnap; Palota f8 (norm) SZERELMES BICIKLISTÁK (szv. m) Szikra h4, 6. f9, 5. hétre prol.; Csillag 4-én éjjel 10; Rege 3—5, hG, 8, ünnep f4-kor is. PATYOLAT-AKCIÓ (szv. m) At­tila 2—5, 5, f8, ünnep h3-kor is; Tisza f4, li6, 8 (norm); Széche­nyi n4, f6, 8; Alkotás h9, hll, 1 (norm); Ta­nács h4, 6, f9 (norm). SZÖKÉSBEN (mb. sz) Művész li4, 6, f9; Alkotmány 6—8, 3, n6, h8; Madách 2—5, 5, f8, ünnep h3-kor is. MEGSZAKÍTOTT REPÜLÉS (mb. lengy) Toldi h4, 6, f9; Fény 3, n6, h8. EGY KIS CSIBÉSZ VISZON­TAGSÁGAI (szv. mb. francia) Puskin n4, f6. 8; Vörös Csillag 9, nl2, f2; Bartók 9, nl2, f2, h4; Sport n4, f6, 8. AMERIKA ÉJJEL (szv. szín. olasz) Alfa n4, f6, 8; Puskin h9, hll, l; Táncsics n4, f6, 8; Ugo- csa h4, 6, 19. ARSÉNE LUPIN (színes francia) Duna f5, li7, 9; Árpád n6, h8, ünnep 3-kor is, csüt. szünnap. KÉREM A PANASZKÖNYVET (mb. szovjet) Kőbánya 2—ő, 3, n6, h8; Attila 6—7, 5, f8; Józséf Attila Műv. Ház n4, 2-án és 4- én szünnap. AMERIKA, AMERIKA I—II. rész (szv. amerikai) Bástya 7, Má­jus 1. n4, 7; Madách 6—8, h6. PHAEDRA (szv. amerikai)*** Dó­zsa f6. 8. FEKETE TULIPÁN (szv. színes francia) Kossuth XIII., f4, 6, f9; Bástya 9, fl2. 2, f5; Csillag 5, n8, ünnep h3-kor is, csüt. szünnap. JELSZÓ: KERESEK EGY UT­CÁT (szv. jugoszláv) Vörös­marty h4, 6, f9; Május 1. 9, 11, 1; Alkotmány 2—5, 3, n6, h8; Kőbánya 6—8, 3, nG, h8. CSODÁLATOS ÉLET (szv. szín. angol) Dózsa n4. PINOCCHIO (mb színes ameri­kai) Művész nló, nl2, f2. HÓFEHÉRKE (mb. színes ame­rikai) Fény ii9, hll. hl. 101 KISKUTYA (mb. színes ame­rikai) Palota 5, ünnep h3-kor is; Budai Híradó 6—8. nlO, fl2, h2. MI, HOLLANDOK (mb. holland) Felszabadulás n4. A KORZIKAI TESTVÉREK (szv. színes olasz—francia) Vörös­marty 9, nl2, f2; Haladás 2—5, Í4, 6, f9. Ének az ESŐBEN (színes ame­rikai) Palota 5-én de. 10. EGY OLASZ VARSÓBAN (len­gyel) Felszabadulás 5-én de. f9, fii, fi; Bányász A, f4, h6, 8. HIRADÖ: Magyar Híradó, 24. sz. Világhíradó, KEUKENHOF A VIRÁGPARADICSOM (ny-né- raet), AJTÓK (lengyel), A HÓ­EMBER (bolgár), % KÉT PÓ­LUS (bolgár). Reggel 9-tői eite 10-ig folytatólag/' í ^ ' BUDAI HÍRADÓ du.: Magyar Híradó. 24. sz. Világhíradó, 3. sz. Ifjúsági Híradó (1965), BÜ- CSÚ A FŐVÁROSBAN (m), A KÉT PÖLUS (bolgár). Délután 4-től este 10-ig folytatólag. GORKIJ id. nyelvű: A HÍD (szv. nyugatnémet), német nyelvű előadás 8-kor. AMERIKA EGY FRANCIA SZE­MÉVEL (színes francia)** Gor­kij f4, h6. ARANYKEZŰ MÁRIA (színes szovjet) Akadémia 2—5, £4, h6, 8; Honvéd h9, 11, n2. ADUA ÉS TÁRSNŐI (olasz)*** Kárpát 8, ünnep 6, 8, szerda szünnap. BAJAZZÓK (olasz) Alkotás n4, Í6, 8. BUBE SZERELMESE (mb. olasz) Haladás 6—8, f4, h6, 8; Tinódi 2—5, n4, Í6, 8. BALLADA A KATONÁRÓL (mb. szovjet) Bocskai 3—5, f6, 8, ün­nep n4-kor is. CARTOUCHE (színes francia) Rákóczi 2—5, f4, hG, 8. EGY KATONA MEG EGY FÉL (mb. színes olasz) Nap 6—8, f4. hG, 8. AZ ELCSERÉLT RANDEVÜ (szovjet) Honvéd f4, h6, 8. EZERARCÜ HŐS (szovjet) Ki­nizsi 6-48, f4, h6, 8; Mikszáth 2—5, f4, h6, 8. EGY POHÁR VÍZ (színes nyu­gatnémet) Zrínyi h9, 11, n2. EGY KRUMPLI, KÉT KRUMPLI (mb. amerikai) Éva 2—5, f4, h6, 8. EGY GYILKOSSÁG KRÓNIKÁ­JA (mb. NDK) Maros 6—8, f6, 8; Rátkai 3—5, fS, 8, ünnep n4- kor is. EGY AMERIKAI PÁRIZSBAN (színes amerikai) Terv f6, ün­nep 3-kor is, csütörtök szün­nap. ÉN ÉS A TÁBORNOK (angol) Liget 2—5, n6, h8, ünnep 3-kor is. AZ ÉDES ÉLET I—H. rész (ol)*** Kelen 4—5, 6. FOLYTASSA, KLEO (mb. szín. angol) Szabadság 2—5, f6, 8, ünnep 3-kor is; Balaton h9, 11, n2, f4. A FEHÉR KARA VAN (mb. szov­jet) Bányász A, h9, 11, n2. GÖRBE TÜKRÖK BIRODALMA (mb. színes szovjet) Budai Hír­adó 2—5, nlO, fl2, h2. A GYILKOS HALÁLA (mb. csehszlovák) József Attila VIII. 2—5, f4, h6, 8; Rákóczi 6—8, f4, hG, 8. HUSZARKISASSZONY (mb. szí­nes szovjet) Zuglói 6—8, n4. f6, 8. A HAZUG LÁNY (mb. francia)** Maros 3—5, Í6, 8, ünnep n4-kor is; Akadémia 6—8, f4, h6, 8. HAJRÁ, FRANCIAK (színes fran­cia) Otthon VHI., f4, h6, 8. HARC A BANDITÁKKAL (szov­jet) Rátkai 6—48, f6, 8. HÁRY JANOS (színes magyar) Szigethy 6—8, f4, h6, 8; Kultú­ra 3—5, n6, h8, ünnep 3-kor is. IDEGEN VÉR (mb. szovjet) Té- tény 3—5, h6, 8, ünnep f4-kb? is. JOG ÉS ököl (lengyel) Csaba 6—8, n6, h8. A KATONA APJA (mb, szovjet) Előre 3—5, n6, h8, ünnep 3-kor is; Óbuda 6—8. f4, h6, 8; Liget 6—8, n6. h8; Marx 2—5, n4, f6, 8. A KOLUMBUSZ HAJÓ INASA (színes szovjet) Fórum 6—8, n6, h8. KERESZTESEK I—II rész (szí­nes lengyel) Kossuth XX., 2—5, Í4, 7; Sziget 3—5. 6, ünnep 3 és f7. KŐSZÍVŰ EMBER FIAI I—IL rész (színes magyar) Béke XIII.. 6, ünriep 2 és f7; Vilá­goság 6, ünnep 3 és f7, csü­törtökön szünnap. A KOBRA-AKCIÓ (szovjet) Tündér 6—8, n6, h8. A KÉK ÖBÖL REJTÉLYE (mb. színes szovjet) Bányász B, n4, f6, h8 KELLEMETLENKEDŐK (francia) Csillaghegyi Lenáru 2-án n6, f8. KÖNNYŰ ÉLET (mb. szovjet) Csillaghegyi Lenáru 5-én n€, Í8. A „LORD” ÉS BAND A JA (mb. lengyel) Tanács nlO, nl2, Í2; Béke XV, 3-^5, n6, h8, ünnep 2- kor is; Tinódi «—8. n4, f6, 8» MUHTAR, HOZZAM (szovjet) Diadal 2—5, n4, f6, 8. MONTE CHRISTO GRÓFJA I—II. rész (színes francia) Zuglói 2— 5, n4, h7; Tétény 6—8, h6. A MEZTELEN DIPLOMATA (magyar) Otthon XX., 6—7. f6, 8. MICSODA ÉJSZAKA (magyar) Mikszáth 6—8, f4, h6, 8. MANDRIN KAPITÁNY (színes olasz—francia) Szabadság 6—8, f6, 8; Ipoly 2—5, n4, f6 8. MIT CSINÁLT FELSÉGED 3-TOL 5- IG? (színes magyar)** Bala­ton hG, 8. MAX LINDER TÁRSASAGÁBAN (francia) Kinizsi 2—5, f4, h6, 8. MR. HOBBS SZABADSÁGRA MEGY (színes amerikai) Kos­suth XX, 6—8. f4, h6. 8; Otthon XX., 2—5, f6, 8, ünnep n4-kor • is. MESESOROZAT — Tisza h9, 11, n2; Rákóczi 5-én de. 10. . A NAP ÉS AZ ÓRA (francia) Előre 6—«8, n6, h8; Óbuda 2—5, f4, h6, 8. NEHÉZ SZERELEM (olasz)** Terv 8. csütörtök szünnap. NAGY VOLGÁI CSATA (szov­jet) Csaba 5-én 3. ROBIN HOOD ÜJ KALANDJAI (szín. angol) Fórum 2—5, n6. h8, ünnep 3-kor is. RIÓI KALAND (színes francia) Mátra f4, h6, 8; Cinkota 3—5, n6, f8. ROBBANTSUNK BANKOT (mb. francia) Bocskai 6—8, fG, 8. SÁNDOR MÁTYÁS (színes fran­cia) Csokonai h9, 11, n2, f4 A SAINT TROPEZ-I CSEND­ŐR (színes francia) Világ fG, 8, ünnep n4-kor is. SCSÖRSZ (szovjet) Nap 2—5, 14, hG, 8. A SZABADSÁG ELSŐ NAPJA (mb. lengyel)*** Csokonai h6, 8. A SZULTÁN FOGSÁGÁBAN (spines szovjet) Mátra 9, 11, ii2. SZÁRNYAL A DAL (színes szov­jet) Béke XV.. 6-^ n6, h8; Szigethy 2—5, f4, h6, 8. SZÉLVIHAR (színes jugoszláv— olasz) Ipoly 6—8, n4, fG, 8; Kelen 3-án f5, 7. SZÁLLNAK A DÁRVÁK (mb. szovjet) Kultúra 6—8. n6, h8. TÁVOLI VILÁG (színes szovjet) Rege 6—8, h6, 8. VOLT EGYSZER EGY ÖREG EMBER (mb. szovjet) Diadal 6— 8, n4, f6, 8; Éva 6—8, f4, hG, 8; Tündér 2—5. n6, h&, ünnep 3- kor is. VÖRÖS ÉS FEKETE I—II. rész (mb. színes francia)** Zrínyi f4, 7. WERNER HOLT KALANDJAI (mb. NDK) Kárpát 5, ünnep 3­kor is, szerda szünnap. VAN, AKI FORRÓN SZERETI (amerikai) Kölcsey f4, h6, 8; Újvilág f6, 8, ünnep n4-kor is, szerda szünnap. A WINDSORI VÍG NŐK (színes angol) Sziget 6—8, f6, 8. VIHAROS ALKONYAT (mb. szovjet) Csaba 3—5, n6, h8; Marx 6—8, n4, f6, 8. ZÖLDÁR (magyar) József Attila VIII., 6—8, f4, h6, 8. A HÉT RÖVID FILMJEI: LÉPCSŐ LEFELÉ (magyar) Fény du. KÖTELESSÉGÜNK (magyar) Bá­nyász B. BOHÖCISKOLA (magyar) Művész de. FILMMÚZEUM (Vn. kér. Tanács körút 3. szám) ÉDENTÖL KELETRE (színes, szv. amerikai) 2—3-án: nlO, fl2, h2, 4; 4-én: nlO. fl2, h2, 4, n7, f9; 5-én: fl2, h2, 4, n7, f9; 6-án: nlO, fl2, h2; 7^-8-án: nlO, fl2, h2, 4. 4-én reggel 9 órakor bér­leti előadás. KULTÜRHÁZAK MOZIMŰSORA: FOLYTASSA. CLEO (szv. fran­cia) Gutenberg Műv. Otthon VIII., Kölcsey 2.) n6, f8, ked­den szünnap. HAJRA, FRANCIAK (francia) MOM Művelődési Háza (XII. kér., Csörsz u. 18.) 5-én, 8-án: f3, h5, 7. ÖZVEGY MENYASSZONYOK (magyar) Szakszervezetek Mű­velődési ' Háza (XI. kér., Fehér­vári út 47.) 6-án: h5. 7. SZÁLLNAK A DARVAK (szov­jet) Szakszervezetek Művelődé­si Háza (XI. kér.. Fehérvári út 47.) 2-án: h5, 7; 5-én: f3, h5, 7, ÜGETŐVERSEKY szerda du. fél 5 órakor ^JJoínaptóí a mozikban

Next

/
Thumbnails
Contents