Esti Hírlap, 1966. március (11. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

MA FUTÓ ESŐK, HOLNAP SZÉL A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szerda estig: Ma felhős idő, több íz­ben futó esővel, holnap fei- hőátvoriulások, valószínűleg csapadék nélkül. Élénk, időnként erős, helyenként viharossá fokozódó észak- nyugati szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges válto­zás nem lesz. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 8 fok volt. GHANA Indira Gandhi Johnsonhox utazik Washington, március 1. Indira Gandhi, India mi­niszterelnöke március 28-án és 29-én a Fehér Házban ta­lálkozik Johnson elnökkel. Indira Gandhi március 27-én utazik az Egyesült Államok­ba, négynapos hivatalos lá­togatásra. az új rendszer politikájáról Kállai Gyula Makarioszná l Bolgár» szovjet tárgyalások Szófia, március 1. Szófiában megkezdte munkáját a szovjet—bolgár gazdasági és tudományos­műszaki együttműködési kormányközi bizottság ülés­szaka — jelenti a BTA, Újabb lépés... Uj-Delhi, március L Kétnapos tárgyalások kez­dődnek Rawaipindiben In­dia és Pakisztán között, a taskenti nyilatkozat megva­lósításával összefüggő kérdé­sekről. A 25 tagú indiai kül- . döttséget Szingh, a pakisz­tánit pedig Alt Bhutto kül­ügyminiszter vezeti. Mindkét delegációban jelen van a két ország kereskedelemügyi és közlekedésügyi minisztere. NKRÜMAH MOSZKVÁBAN ♦ QUAM-SACKEY MÉG NEM INDULT EL ETIÓPIÁBA? ♦ VITÁK ADBISZ-ABEBfBAN Árvíz Jáván Djakarta, március 1. Kétezer ember vált hajlék­talanná az esőzések követ­keztében Jáva szigetének keleti részén. Kediri várost ki kellett üríteni, mert a víz két méter magasságban el­öntötte a várost Ankrah altábornagy, a négy nappal ezelőtt hatalom­ra jutott ghanai katonai kor­mányzat a Nemzeti Felsza­badítás! Bizottság vezetője tegnap este beszédet mon­dott az accrai rádióban. A ghanai katonai kormányzat feje beszédének bevezető ré­szében hangoztatta: „a had­sereg és a rendőrség a nép óhajának tett eleget, amikor átvette a hatalmat az előző kormánytól”. Ismertette azo­kat az okokat, amelyek sze­rinte a katonai puccsot ki­váltották, majd kijelentette: felülvizsgálják Ghana pénzügyi helyzetét, és megteszik a szükséges lé­péseket a ghanai pénz szi­lárdságának megőrzésére. Biztosítják, hogy elegendő közszükségleti cikk álljon a lakosság rendelkezésére és elérhető áron. Felhívta a far­mereket, tegyenek meg min­dent, hogy minél több élel­miszer jusson el a fogyasz­tókhoz. A katonai kormányzat kül­politikai terveiről a nemze­ti felszabadítási bizottság ve­zetője elmondotta: Ghana hűséges kíván maradni az Egyesült Nemzetek Szerve­zetéhez, az Afrikai Egység- szervezethez és a Brit Nem­zetközösséghez. Ankrah hangsúlyozta, a katonai kor­mány helyreállítja Ghana jószomszédi kapcsolatait a környező országokkal, első­sorban Tógával. Elefánt­csontparttal, Felső-Voltával és Nigerrel. Csak azok a po­litikai menekültek marad­hatnak Ghánában, „akik nem fejtenek ki semmiféle politikai és aknamunkát sa­ját kormányaik ellen”. Gha­na az afrikai egység és szo­lidaritás szellemében fog te­vékenykedni, s tevékenyen kívánja támogatni az afri­kai felszabadító mozgalmat — mondta Ankrah, és ezt ígérte: a katonai kormány Kép a tragédiáról: Sea és Bassett, a nyár elején fellövésre tervezett Gemini 9 két űrhajósa T—38-ns tfnusú lökha’tásos gyakorlégépén lezuhant és életét vesztette. A ködös- esős időben az amerikai asztronauták gépe nekirepült a McDonell gyár egyik háromemele­tes épületének. Ez a gyár készíti a Gemini űrhajókat. (MTI — Telefonó) kitart az el nem kötelezett­ség politikája mellett, barát­ságra törekszik minden ba­rátságosan viselkedő ország­gal. A tábornok ismételten hangsúlyozta, hogy a hadse­reg és a rendőrség nem kí­vánja az idők végtelenségé­ig kezében tartani a hatal­mat, „csak addig, amíg el nem készül az új alkotmány és meg nem választják az új parlamentet, illetve kor­mányt”. Bejelentette, hogy újra visszaállítják Ghana régi zászlaját, amely piros-sárga-zöld szí­nű. a sárga sávban ötágú fe­kete csillaggal. Ankrah végül bejelentette, hogy a gazdasági problémá­kat egyedül nem tudják megoldani, ezért felszólítot­ta Ghaná minden barátját, nyújtson pénzügyi támoga­tást. Végezetül felhívást in­tézett az összes, külföldön élő ghanaihoz, térjenek haza az országba, s vegyenek részt annak újjáépítésében. Moszkva. Frankfurt, márc. 1. Nyugati hfrügynökségi je­lentések szerint tegnap es­te szovjet különgépen a moszkvai vnukovói repülő­térre érkezett dr. Kwame Nkrumah. A gép Pekingből szállította szovjet földre a tisztségétől megfosztott gha­nai elnököt. Moszkvában Gromiko külügyminiszter fo­gadta a vendéget. A ghanai nagykövetség, amely az új katonai rendszernek fogadott hűséget, nem képviseltette magát. Újságírókat sem en­gedtek a közeibe. (Folytatás az S. oldalon.) Mint jelentettük, a magyar kormányküldöttség afroázsiai ntazá sáról visszatérőben, rövid baráti látogatást tett Cipru­son is, ahonnan ma délután érkezik haza. Képünkön: Maka- riosz elnök, a Ciprusi Köztársaság államfője üdvözli Kállai Gyula miniszterelnököt, cmti — TéLefoto) INDONÉZIA: Katonák „káderezik“ a kormánytisztviselőket Djakarta, március 1. A tegnap Djakartában le­zajlott újabb diáktüntetése­ket követően Amir Mahmud tábornok, Djakarta katonai parancsnoka figyelmeztette az indonéz népet, ne tegyenek, vagy ne mond­janak semmi olyat, ami összetűzésekre vezethet. Muljadi ellentengernagy, az új haditengerészeti mi­niszter múlt pénteken szin­tén felhívta a lakosságot, tartózkodjon minden ellensé­ges megnyilatkozástól. E megnyilvánulások mel­lett a Reuter hírügynökség hírt ad arról is, hogy a dél- szumátrai Palembangban leállt a munka a kormány- hivatalokban és az iskolák­ban. mivel a katonai igazgatás „rostálta” a kormányalkal­mazottakat. Brazíliából kicsempészték... „Radioaktív“ botrány Rióban Brasilia, március 1. A brazil közvéleményben bombaként robbant a titkos- szolgálatnak az a hivatalos közleménye, hogy egy B—26- os típusú amerikai repülő­gép lefoglalásával kiterjedt csempésztevékenység nyo­maira bukkantak. Az AFP jelentése szerint Riograndi- no Kruel tábornok, a brazil biztonsági szolgálat főnöke sajtóértekezleten közölte, hogy öt letartóztatott ameri­kai személy vallomásából ki­derült; Ma este a Népstadionban Bp. Honvéd-Uverpool Nagy érdeklődés előzi meg a Kupagyőztesek Euró­pa Kupájának Bp. Honvéd— Liverpool mérkőzését A Népstadionban ma este 18 órakor kezdődő mérkőzés­re elővételben több mint öt­venezer jegy kelt el. A két csapat küzdelme színvonalas, igazi kupamér­kőzést hozhat. A csapatok előreláthatóan a következő összeállításban játszanak: BP. HONVÉD: Takács — Du­dás, Sipos, Mihalecz — Tussin- ger, Nógrádi — Nagy Gy., Ko­méra, Tichy. Tóth K., Katona. LIVERPOOL: Lawrence — La­wler, Byrne — Milne, Yeats, Ste­venson — Caliagham, Hunt, St. John, Thompson. Játékvezető: Vlahoiannis (oszt­rák). 1964 óta jól szervezett csempészbanda működött Brazíliában, és radioaktív ásványokat szállított illegális úton az Egyesült Államokba. A vádlottak az amerikai árufelesleg-készletből 7 da­rab kétmotoros és sugár­meghajtású repülőgépet vá­sároltak, amelyeket aztán szállítórepülőgépekké alakí­tottak át. A gépeket Brazí­liában radioaktív-elemeket tartalmazó ásványokkal rak­ták meg, majd a Famstel cég muskogee-i (Oklahoma állam) központjába irányí­tották. Onnan whiskyvel, cigarettával és különféle háztartási gé­pekkel tértek vissza. Ezeket az árukat a brazil feketepiacon értékesítették. A banda vezetői — Ralph Emerson és Sam Sexton — egy Vilma Koszicina nevű orosz emigránsnő közvetíté­sével érintkeztek ügynö­keikkel. A Jornal de Comercio cí­mű szaklap olyan jelentése­ket közölt, amelyek szerint a Famstel cégnek eljuttatott brazil csempészárut — a ra­dioaktív ásványokat — a washingtoni hadügyminisz­térium, a Pentagon vásárolta meg.

Next

/
Thumbnails
Contents