Esti Hírlap, 1966. április (11. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-01 / 77. szám

FOLYTATÓDIK A TANÁCSKOZÁS MOSZKVÁBAN A kongresszus világvisszhangfa Kádár János beszédét méltatja a szovjet sajtó Moszkva, április L A Kremlben negyedik napja tanácskozik az SZKP XXIII. kongresszusa. Folytatódik a vita a párt Központi Bizott­ságának beszámolója és a Központi Ellenőrző Bizottság jelentése fölött. A mai nap meghozta az el­ső igazi tavaszi napsütést a szovjet fővárosban. így a delegátusok nagy része kis- kabátban, felöltővel a kar­ján igyekezett a kongresszu­si palota felé. Egy nagyobb csoport tagjainak mellét új kitüntetések díszítették. Rö­viddel az ülés kezdete előtt_ került sor azoknak az ér-' demrendeknek és érmeknek1 az átadására, amelyeket nemrég ítélt oda a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa a mezőgazdaság kiváló dolgo­zóinak, akik közül sokan a kongresszus részvevői. — A tudományos munka- szervezés az ötéves terv vég­rehajtásában a legfontosabb tényezők egyike lesz — mon­dotta Konsztantyin Nyikola- jev, a szverdlovszki területi pártbizottság titkára, a mai ülés első felszólalója. Közöl­te, hogy Szverdlovszkban je­lenleg 11 ezer mérnök, tech­nikus és munkás vesz részt a tudományos munkaszerve­zési tervek összeállításában. E tervek megvalósítása elő­reláthatólag 10—15 százalék­kal fogja megnövelni a mun­katermelékenységet öt év alatt ebben a nagy ipari ke­rületben. A délelőtti ülés második felszólalója. Viktor Grisin, a szovjet szakszervezetek köz­ponti tanácsának elnöke ki­jelentette, hogy a szakszer­vezetek teljes mértékben tá­mogatják az SZKP Központi Bizottságának javaslatát, amelynek értelmében ötna­pos munkahétre térnek át a munkások és az alkalmazot­tak s hetente két szabad­napjuk lesz. Mint Grisin elmondotta, a szovjet szakszervezetek nagy gonddal fogják fejleszteni nemzetközi kapcsolataikat a külföldi munkásszervezetek­kel. Jelenleg száznál több ország szakszervezeteivel tar­tanak fenn kapcsolatokat. Kijelentette, hogy a szovjet dolgozók továbbra is támo­gatni fogják az amerikai im­perialista agresszió ellen har­coló vietnami népet. A következő felszólaló az ivanovói Zinaida Puhova volt. ★ Burlackij, a Pravda szem­leírója elemzi a kongresszus eseményeinek nemzetközi visszhangját. A testvérpár­tok — írja — nagy megelé­gedéssel állapítják meg, hogy az SZKP bel- és külpolitiká­jában egyaránt nagy követ­kezetességet tanúsít, hű a marxizmus—leninizmus és a proletárinternacionalizmus elveihez, szilárdan érvénye­síti a kommunista világmoz- galom tömörítésének politi­káját az 1957. és 1960. évi nyilatkozatok elveinek alap­ján. Nagyra értékelik a kong. resszus jelentőségét a fejlő­dő ázsiai, afrikai és latin­amerikai országok lapjai. Brezsnyev beszámolójának főként arra a részére hívják fel a figyelmet, ahol az SZKP első titkára arról be­szélt, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja interna­cionalista kötelességének tartja a nemzeti felszaba­dító mozgalmak támogatását, annak a küzdelemnek a segí­tését, amely a gyarmati és neokolonialista elnyomás alól történő végleges felszabadu­lásért folyik. (Folytatás az 5. oldalon.) A SZOT mai ülésén: Felhívás a kongresszusi munkaversenyre Gáspár Sándor referátuma időszerű gazdasági és politikai kérdésekről A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa ma délelőtt az ÉDOSZ nagytermében ülést tartott. Az ülést Karakas László, a SZOT titkára nyi­totta meg. Az elnökségben Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára és Somogyi Miklós az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai foglaltak he­lyet. Az ülés első előadója Gáspár Sándor volt Beszédében először az ár- és bérintézkedésekkel kap­csolatos szakszervezeti mun­kát és az intézkedések tanul­ságait elemezte. Elmondta, hogy a családok 53 százalé­kánál, különösen a kis fize- tésűeknél és a nyugdíjasok­nál minimálisan emelkedett a jövedelem. Sikerült javítani az eddigi kereseti arányokon, jobban segíti majd a munka sze­rinti elosztás elvét. A bér- és nyugdíjjellegű in­tézkedések több mint egy­millió dolgozóra terjedtek ki. Az ipari munkások bérren­dezésére 625 millió forint ju­tott, amelyből több mint egy- harmad részük kapott bér­emelést. Az építőiparban 300 millió forintot fordítottak bérrendezésre, az egészség­ügy területén 150 millió fo­rintot osztottak el. Az alsó- és középfokú ok­tatási intézményekben dol­gozók közül százezrein kap­tak fizetésemelést. Az állami, a szövetkezeti kis- és nagykereskedelem és a vendéglátás dolgozóinak 70 CrvulMítás a 6. oldalon.) Munkáspárti győzelem Angliában London, április 1. Harold Wilson ma reggel jókedvűen tért vissza Liver­poolból Londonba, hogy szem- és fültanúja legyen a választási végeredmény ki­hirdetésének. Erre ma dél­után kerül sor. A Munkás­párt — az eddig beérkezett adatok alapján — elsöprő győzelmet aratott a Konzer­vatív Párttal szemben és bár Heath tory pártvezér már beismerte a vereséget, Wilson — óvatosságból — be akarja várni a munkás­párti győzelem deklarálá­sát. (Folytatás az 5. oldalon.) Előrejelzés szombat estig: Túlnyomóan nappali felhőkép­ződés, legfeljebb keleten néhány helyen kevés eső. Reggeli párásság. Mérsékelt szél. Az éjszakai lehűlés kissé mérsék­lődik. A nappali hőmérséklet alig változik. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 11 fok. Történelmi jelentőségű pillanat — az első űrséta. Kislányával, az ötéves Viktóriával. Vendégünk lesz Kádár János Alekszej Leonowal a Kongresszusi Palota társalgójában. (MTI — Telefoto) Alekszej Leonov űrhajós alezredes, az első „kozmosz­séta” hőse — az MSZMP Központi Bizottsága és a kor­mány meghívására — szom­baton Budapestre érkezik. Leonov alezredes még el­utazása előtt, csütörtökön Moszkvában találkozott az SZKP XXIII. kongresszusán részt vevő magyar küldött­ség tagjaival. A kongresszu­si tanácskozás szünetében meleg, baráti beszélgetést folytattak, ahol szóba került Leonov magyarországi útja is. Az űrhajós alezredes egyebek között ezt mondta: „Űrhajós kollégáim, akik már jártak önöknél, nagyon sok szépet meséltek. Hajlan­dó vagyok akár napi huszon­négy órás programot is tel­jesíteni.” Képriportunkban bemutat­juk Leonov űrhajós alezre­dest.

Next

/
Thumbnails
Contents