Esti Hírlap, 1966. május (11. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-02 / 102. szám

és felvonulás a Vörös-téren Kádár János nyilatkozata a budapesti dolgozók felvonulásáról • Világszerte tüntettek *"* -*y • * j az imperializmus ellen Verőfényes, gyönyörű, má­jusi reggel köszöntötte teg­nap a budapestieket. Már nyolc óra után valósá­gos népvándorlás kezdődött a városban, buszokon, villa­moson, gyalogosan tíz- és százezrek igyekeztek a felvo­nulási tér közelébe, a gyüle­kezőhelyekre. Jó hangulat­ban teltek a várakozás per­cei: a műkedvelő együttesek műsorokat rögtönöztek, szól­tak a táskarádiók. Kilenc óra után már útra készen állt a budapesti gyá­rak, hivatalok, intézmények dolgozóinak serege, a lelátó­kon elfoglalták helyüket az ünnepség vendégei, a magyar munkásmozgalom veteránjai, a budapesti diplomáciai kép­viseletek tagjai és huszonhá­rom külföldi küldöttség. Tíz óra előtt néhány perc­cel elfoglalta helyét a dísz­emelvényen Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke, Kállai Gyula, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, Ap­ró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, dr, Münnich Ferenc, Nemes Dezső, Somogyi Mik­lós, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, valamint Brutyó János, a Politikai Bi­zottság póttagja, a SZOT el­nöke, Németh Károly, a Bu­dapesti Pártbizottság első tit­kára, Sarlós István, Buda­pest Főváros Tanácsa végre­hajtó bizottságának elnöke, Méhes Lajos, a KISZ Köz­ponti Bizottságának első tit­kára és Egri Gyula, a Ma­gyar Testnevelési és Sportta- nács elnöke. A nemzetközi munkásosz­tály nagy ünnepén Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Szak- szervezetek Országos Taná­csának főtitkára köszöntötte a főváros és az ország dol­gozó népét. szoldarításnak ezen a nagy ünnepén különös hangsúllyal nyil­vánítja k ki együttérzésün­ket és szolidaritásunkat a hős vietnami néppel. Nem feledkezhetünk meg ar­ról, hogy miközben itt lég­gömbök szállnak a magasba, és gyermekek apjuk, anyjuk karján együtt örülnek a ta­vaszi vidámság kedves nap­jának, Vietnam egét ameri­kai bombázógépek sötétítik el, és a gyermekek ott a bombák, a géppuskagolyóik, a napalm elől menekülnek. Nem feledkezhetünk meg az imperializmus gonosz szán­dékairól és bűnös tetteiről. Azt sem feledjük, hogy olyan országban, mint a szép Indo­nézia, amelynek népe oly hő­sies harccal rázta le a gyar­mati igát. az uralkodó osztá­lyok és katonai klikkjük át­menetileg véres pusztítással tizedelhetik a haladó embe­rék, a kommunisták, a szer­vezett munkások sorait. Rá­(Folytatás a 3. oldalon.) — Május elsejének ünne­pén — mondta a továbbiak­ban — köszöntjük, és szere­tettel üdvözöljük nemzetközi osztálytestvéreinket, a Szov­jetunió és a többi szocialista ország dolgozóit, munkásait. Elvtársi üdvözletünket küld­jük a tőkés országokban élő és harcoló munkástestvé­reinknek. Szolidaritásunkról és együttérzésünkről biztosít­juk a szabadságukért és függetlenségükért, az im­perializmus ellen harcoló népeket. — Elvtársak! Május elseje közel egy évszázada szimbó­lum. Szimbóluma nemcsak a természet, hanem a társada­lom újjáéledésének is. Ezért van az. hogy az uralkodó osz­tályok örökkévalóságba ve­tett hitét összezúzó munkás­Gáspár Sándor ünnepi köszöntője Bevezető szavaiban a SZOT főtitkára, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében köszöntötte a főváros, hazánk, a magyar városok és falvak dolgozó népét; mindazokat, akik sza­bad hazánk felvirágzásán, népünk boldogulásán mun­kálkodnak. osztály ezen a tavaszi napon tartja nagy harci seregszem­léjét. Jelképes és szép egybe­esés ez. Azt szimbolizálja, hogy az emberiség tavaszát, kiteljesedő jövőjét a munkás- osztály eszméi, a szocializ­mus, a kommunizmus valóra váltása jelenti. — A nemzetközi munkás­Kádár János nyilatkozott a főváros dolgozóinak májusi seregszemléjéről. A párt el­ső titkára egyebek közt a kö­vetkezőket mondta: — A Központi Bizottság és a magam nevében szív bői köszöntöm a rádió hallga­tóit, a televízió nézőit, s raj­tuk keresztül párttagságun­kat, az ország dolgozó népét. Ez a május elsejei felvonu­lás az egyetértő, a munká­ban, a harcban élenjárók hagyományos demonstrá­ciója, ugyanakkor aktuális, évről évre változó is. Régi és hagyományos a szo­cializmus ügyéért harcoló munkásosztály nemzetközi összetartása, internaciona­lizmusa. Az itt, nálunk fel­vonulók a szocialista társa­dalmat építik, szocialista vívmányainkat védik. Ha­sonló célokért harcolnák a májusi seregszemlék rész- vevői külföldön is. Ez a szo­cializmust építő és az impe­rializmus ellen harcoló né­pek egységének kifejezője. — Nem véletlen, hanem törvényszerű, hogy ma az egész világon a ha­ladó emberek a vietnami agresszió, s általában az imperialista agresszió ellen emelik fel szavukat. Meggyőződésem, hogy a mi május elsejei ünnepségünk — a budapesti és a vidéki is — híven és jól kifejezi azt az eltökéltséget, amellyel né­pünk a szocializmust építi és szolidaritást vállal a haladó erőkkel az egész világon. Há­la a technikának, ma már mindenki rádión követheti, a televízióban láthatja — nem­csak nálunk, hanem az or­szág határain túl is —, hogy milyen hangulatban, milyen bizakodással ünnepli né­pünk május elsejét. Még egy­szer szeretném üdvözölni dolgozóinkat és szívből sok sikert kívánok a társadalmi feladatok megoldásában, az építő munkában és szemé­lyes életükben. (MTI) Ma délelőtt megnyílt az Akadémia közgyűlése A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében ma délelőtt megkezdődött tudo­mányos életünk évenként megismétlődő seregszemléje, az Akadémia közgyűlése. Je­len volt a közgyűlésen Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnökhelyettese. A közgyűlésen az Akadémia el­nökségének tagjain kívül, nagy számban vettek részt tudományos kutatók, az aka­démiai és más tudományos intézetek munkatársai, vala­mint a társadalmi, gazdasági és kulturális élet ismert sze­mélyiségei. Az elnöki megnyitó során Rusznyák István a többi kö­zött arról is beszélt, hogy egyesek kritika tárgyává tet­ték a közgyűlési beszámolók zártkörű megvitatását, mert ez esetleg gátolja a vita és a bírálat szélesebb körű kibon­takozását. Hosszú évek ta­pasztalatai alapján úgy érzi, hogy a különböző osztály­ülések, tudományos taná­csok, folyóiratok, sőt, néha a napisajtó egyes cikkei követ­keztében úgyszólván perma­nensen a közvélemény előtt áll az Akadémia, igy bőven van alkalom vitára és bírá­latra. „Korunkban rohamosan növekszik a tudományok köz­vetlen hatása a társadalmi tevékenység úgyszólván min­den ágára Ez szakadatlanul fokozza felelősségünket az egész társadalommal szem­ben.” így kezdte beszámoló­(Folytatás a 2. oldalon.) A párt és a kormány vezetői a dísztribünön: Dobi Istv án. Kádár János, dr. Münnich Ferenc, Kállai Gyula és Fehér Lajos üdvözli a felvonulókat. <mti Foto — Vigovsaki fdv.) Megindult a menet, képünk az első perceket mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents