Esti Hírlap, 1966. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

Exportképes a magyar színjátszás MOSZKVA UTÁNI BESZÉLGETÉS Főváros! mozik mGsora — Az első tapasztalat, s nemcsak a mi színházunké: el kell mennünk vendégsze­replésekre máskor is. Nem kell félteni a magyar szín­házkultúrát: nemcsak film­jeink vagy labdarúgó-csapa­tunk exportképes, hanem a magyar színjátszás is. Ruttkai Ottó igazgató, akárcsak a Madách Színház társulatának többi tagja, épp csak hogy kifújta az út és a turné izgalmait. A moszkvai vendégjáték nagy sikeréről már beszámoltak a tudósítá­sok. Most a tanulságokról, az élményekről beszélgetünk. — A moszkvai közönség. Az utolsó este kezdésig kint maradtam az utcán, a tömeg­ben. A színház ostromlott várhoz hasonlított, legalább annyian szorultak ki jegy hí­ján, mint amennyien befér­tek. Köztudott volt, hogy a jegyek hetekkel előre elkel­tek, mégis rengetegen pró­bálkoztak: hátha bejuthat­nak. Gondolom a Hamlet-elő- adást követő 22 perces taps­ról már hallottak, s a Kol­dusopera sikeréről is. — Az igazgatóinak mi volt a legnagyobb élmény? — Az. hogy színészeink a rendkívüli körülmények közt, a színházszeretettől és lelke­sedéstől fűtve, no meg a publikum magatartásától frappírozva. önmagukat múl­ták felül. Bessenyei még so­hasem volt ennyire csupa- érzés Tyetyerev a Kispolgá­rokban, Pécsi remekelt a Koldusopera Peackockjában. Tolnai egészen új színeket ta­lált Jelenához, Gorkij hősnő­jéhez. És Psota! Nagyon fa­radtan olyan Pollyt alakított, hogy a közönség szeme-szája elállt. Vass Éváról is csak A Műcsarnokban parádés kiállítás várja a magyar kö­zönséget — csaknem száz műalkotás ad áttekintést a mai francia festészetről. Az a festőnemzedék, mely­nek művei itt láthatók, a múlt 20 esztendőben érlelő­dött önálló arculatú egyé­nekké. Nem kisebb feladat­ra vállalkoztak, mint hogy Matisse, Braque, Picasso hagyományait újítsák meg; folytassák a Párizsi Iskola történetét. A folytatásból — továbblépésből — jutottak el az absztrakcióig: a francia festészetben ma hegemóniát élvező, s ezen a tárlaton is felsorakoztatott művek szel­leméig. A magyar kiállításlátoga­tók tehát nem festészeti di­vatok képviselőivel, hanem egy kialakult, tudatosan vál­lalt irányzat művészeivel ta­lálkozhatnak. Az összbenyo­más — bár egyes művek ná­lunk az egzotikum hatását kelthetik —, éppen ezért, magán viseli egy sajátos nemzeti kultúra jegyeit. Vul­gáris hasonlattal élve: a francia konyha pikáns, de a mi tájainkon nem általáno­san kedvelt ízeivel találko­zunk. Változatos, sokhangú fes­tészet. Művelőinek életszere- tete magával ragadó — nyo­ma sincs az alkotásokban a Nyugat-Európa egyéb művé­szeti ágaiban dívó kiábrán­dultságnak, dekadenciának, vagy nihilnek. Néhány szür­realista produkciótól elte­kintve — amelyek egyaránt sértik a művészetről alkotott felfogásunkat és jó ízlésün­ket Is — friss, az em­berre és világra szinte köl­tői odaadással figyelő mű­vek köszöntik a tárlatnézőt. Ezt az életszeretetet közve­títik nemcsak a megragadott témák, hanem a vibráló, me­leg színek is. A képek szín­kultúrája különösen megej­tő — francia vendégeink mesterségbeli tudását dicséri. A bemutatott anyag szigo­rú válogatás eredménye, lelkesedéssel lehet szólni: va­lamennyi darab szereplője­ként „le sem jött a színpad­ról” és minden feladatban remekelt. De a többi szerep­lő és a műszak is emberfe­letti munkát végzett. — Gondolom, Gábor Mik­lós berekedése okozta a leg­nagyobb izgalmat. 1. — Mint Pesten Is tudják, a hirtelen klímaváltozás (30 fokos kánikula volt Moszk­vában) és nyilván az idegiz­galom következtében Gábor Miklós hangszálvastagodást szenvedett. A Bolsoj Színház gégésze jött át azonnal ke­zelni. A második Hamlet- előadást már rongált hang­anyaggal játszotta végig, de utána boldogabb volt, mint valaha. És joggal: ha lehet, még elmélyültebb Hamlet volt ezen az estén. Nem le­hetünk elég hálásak Garics Jánosnak, aki a Magyar Elektrában beugrott Gábor szerepébe, s akit a nap hő­seként ünnepeltek a kollé­gák. Beugrásával lehetővé tette, hogy Gábor másnap gyógyultan léphessen fel a Koldusopera Bicska Maxija­ként. Az izgalomhoz hozzá­járult a szokatlan akusztika: a színészek a színpadon úgy érezték, hangjuk nem hal­latszik a nézőtéren, pedig re­mekül átjött. S a hőség miatt a ventillácló is műkö­dött, ez is szokatlan volt. — Hogy teltek az együt­tes nappalai? — örömmel sétálgattak a városban, örültek a szeretet ezernyi megnyilvánulásának, az utcán is átnyújtott csok­roknak, ajándékoknak. Nem kis elfogódottsággal látogat­tak el a Művész Színházba, a Sztanyiszlavszkij-relikviák­mint ahogy a kiállítás művé­szeti biztosa, André Lejárd utal is rá a katalógusban: „Szándékosan hagytuk ki azokat, akik tehetetlenség­ből. a váltakozó divat — új naturalizmus, pop art stb. — halvaszületett mozgalmainak híveivé szegődtek.” Ennek a válogatásnak köszönhető, hogy nemcsak reprezentatív, hanem egyszersmind reális képet kaphatunk a mai fran­cia festészet erőviszonyairól, törekvéseiről. A látottakhoz ugyanis sokféleképpen lehet közelíteni — de a művészek tehetsége, erőteljes úttörő szándéka vitán felül áll. Ami pedig a legígéretesebb és legrokonszenvesebb ebben ez úttörő szándékban — az egész kiállításban is —, az a művészet emberformáló tisz­tének szigorú megőrizni aka­rása. A francia és a magyar kormány védnöksége alatt rendezett nagyszabású kiál­lításért köszönet illeti mind­azokat, akik a magyar kö­zönség számára lehetővé tet­ték ezt a művészeti élményt. (nóti) KULTURhAZAK MOZIMŰSORA; KEGYETLEN ÉJSZAKA (szv. SZ) Fővárosi Műv. Ház (XI Fehér­vári út 47.) 6-án: h5, 7. MINDENKI HAZA (sz. ol) Gutenberg Műv Otthon (VHI., Kölcsey 2.) 5, n8, kedden szün­nap. NYOMOZ A VŐLEGÉNY (ám) Fővárosi Műv. Ház (XI Fehér­vári út 47.) 2-án: h5, 7, 5-én: 13, ha, 7. Gyerekek! A távbeszélő mese­mondó műsora (171—888) június 1-én, szerdán: Mit mondanak a majmok? (elmondja: Kállai Ilo­na). ÜGETÖVERSENY szerda du. fél 5 órakor hoz. S bizoríyára része volt a Kispolgárok sikerült előadá­sában annak, hogy a színé­szek aznap egyenesen Csehov sírjától meghatódva érkeztek a színházba. — Milyen tanulságot von­na le még a vendégjátékból? — Hosszabbra kell mére­tezni az előkészületi időt: ez az egyik tanulság. A másik tanulság olyan, amit nagy­jából előre is láttunk: a négy darabbal nagyon megnehezí­tettük saját dolgunkat. De hát: nekünk ez volt az első vendégjátékunk, meg kellett mutatnunk sokoldalúságun­kat, s győznünk kellett. Ügy hisszük, ez sikerült Is. (f. f ) Ha ezt a ffilmet hat-nyolc évvel ezelőtt mutatták volna be, alighanem az elismerés hangján írhattunk volna ró­la. Egy valós problémát mu­tat fel, őszintén és igazság­kereső szándékkal: mit csi­náljon az ifjú szerelmespár, ha itt a gyerek, szeretik is egymást, össze is házasodná­nak, csak éppen az égadta világon sehová sincs költöz­niük. Miért lett érdektelenebb ez a film. ma? Nem a té­mája miatt Mindenekelőtt azért mert ma már hozzá­szoktunk, hogy a gondolato­kat, érzelmeket filmjeink „minden poroikájukban” hordozzák, s nem bízzák azt egyedül a dialógusokra, mint a Simonffy András forgató­könyvéből Mészáros Gyula rendezésében készült pro­dukcióban. Majdnem szabá­lyos színpadi drámát látunk, imitt-amott még a felvonás­végekre is felfigyelhetünk. Ha viszont színházi drámáról van szó, akkor joggal köve­teljük, hogy legalább e mű­faj dramaturgiai követelmé­nyeinek feleljen meg a mű. Márpedig itt kissé hézagos ez a dramaturgia. Érdekes lenne a konflik­tus, amely egyfelől a régi családi hagyományokat gör­csösen őrző apa, másfelől a szükség szorította helyzetben harcoló sógora között feszül. A film azonban egyáltalán nem következetes ennek a Ma este hétkor jelentkezik az Egyetemi Színpadon a Szépirodalmi Kiadó élő fo­lyóiratának, a Szépirodalmi Figyelőnek könyvhéti külön- száma. Az írói portré rovat­ban a két idei irodalmi Kos- suth-díjast: Goda Gábort és Nagy Lászlót mutatják be. Hidas Antal új regényéről, a Fi ezek úrról beszél, Illés Bé­la A 339-es szoba című re­gényéből Bitskey Tibor ol­vas fel részleteket. Próza a pódiumon címmel Lengyel József Mérni a mérhetetlent című gyűjteményes köteté­ből, valamint Szabó Pál Szi­várványerdőjéből olvas fel egy-egy novellát Szentpál Mónika, illetve Kohut Mag­da. Az élő folyóirat íróven­dégei: Lesznay Anna és Sze­nes Erzsi, két régen idegen­be szakadt, neves írónő. Vé­gül a műsor egyik érdekes­sége lesz a Hét évszázad ma­gyar •versei című gyűjte­ményből válogatott művek bemutatása tucatnyi élvonal­beli előadóművész — Jancsó Adrienn, Kohut Magda, Szentpál Mónika, Bitskey Ti­SZERVEZES — Piriké, a felső polcról mindig maga adja a köny­veket! (Szűr Szabó József rajza.) konfliktusnak a végigvitelé- ben, s csak a végére erősö­dik fel, amikor kissé indoko­latlanul már fel is oldódik. Amennyire a főhős fiatal lány legalább nagy vonalak­ban jellemzett, annyira a le­vegőben lóg a fiatal fiú, Endre alakja, s teljesen ért­hetetlen az is, hogy végszük­ségben miért nem fordulnak segítségért a fiú apjához, aki a jelek szerint minden támo­gatást megadna. Végül is felemás érzések­kel kelünk fel vetítés után székünkből, érdekelt volna a probléma, imitt-amott fel is csillant valami a vásznon mozgó emberek igazából, de összességében nem tudott a film meggyőzni. Pedig a sze­replők közül a főiskolás Voith Ági igen jól mutatko­zott be, még ott is hitelessé reparálja a szerepet, ahol a jellemrajzban hiányok mu­tatkoznak. Cs. Németh La­joson sem múlt, hogy végül is nem nagyon hisszük valósá­gos figurának a fiatal mér- 'nököt. A legmeggyőzőbb Bá­rány Frigyes volt, aki epizód- figurájából is hiteles és tel­jes egészet tudott formálni. Forgács Ottó operatőr szinte filmről filmre meglepi a né­zőket, színvonalas, kulturált, érdekes fényképezésével, a mű alapvető színpadi jelle­gén azonban természetesen nem tudott változtatni. Bernáth László bor , Latinovits Zoltán — közreműködésével, Béres Fe­renc megzenésített Csokonai- dalokat énekel. □ HÁROMHETES nyugat­európai turnéjáról visszaér­kezett a budapesti Madrigál Kórus. Szekeres Ferenc kar­nagy vezetésével Nyugat-Né- metországban, Belgiumban, Franciaországban és Svájc- szerepeltek és több önálló hangversenyt rendeztek. Mű­sorukban régi mesterek mu­zsikáját és mai szerzők mű­veit szólaltatták meg □ A PÉCSI BALETT négy táncosa — Arm Esz­ter, Aradi Mária, Csifó Fe­renc és Gallovits Attila — részt vesz a hagyományos várnai balettfesztiválon, me­lyet július 15—21. között rendeznek meg. A zsűribe meghívták Eck Imrét, a Pé­csi Balett vezetőjét. A zsűri elnöke most is — mint ed­dig minden évben — a vi­lághírű szovjet balerina, Galina Ulanova lesz. JÚNIUS 2—S-IG: A szövegben: U. F. = úttörő Filmnapok. AZ ELSŐ ESZTENDŐ (szv. m) Május 1. h4, 6, 19, 1-én 19-kor is. Alkotmány 3, nfk hs, Hunyadi n4, f6, 8. A FEHER ASSZONY (SZV. mb. cseh) Szikra 9, 11, n2, Vörösmarty n4, 16, 8, Ady 2—5. b5, n8, ünnep 13-kor is. Munkás 2—5, n4, 16, 8, Madách 6—8, 5, Í8. A LÁTOGATÁS (szv. ói)” Uránia h4, 6, 19, Puskin 19, hll. 1. CLEO 5-TÖL 7-IG (szv. Ír) Kőbánya 3. n6, h8, Ugocsa h4, 6, 19. EGY SZOBALÁNY NAPLÓJA Fény 3, n6, h8. HAJSZA A GYÉMÁNTOKÉRT Vörösmarty kert 8. MINDEN KEZDET NEHÉZ (szv. m) Szikra 14, 6, 19, 3. hétre pro!., Bartók f4, 6, 19, 3. hétre prol., Sport 3, 16. 8, Attila 6—7, 5, 18, Tátra 2—5, h3, n6, h8. A HÉTKÖZNAPI FASIZMUS Bástya h7, 3. hétre prol. A PÁRIZS—MÜNCHENI HÁLÓ­KOCSI (NDK) Duna 15, h7, 9, Bástya flO. hl2, 2, u5, Attila 2—5, 5, 18, ünnep h3-kor is, Fény h9, hll, hl, 2. hétre prol. királylány a feleségem Művész h4, 6, f9, Alfa 3, 16. 8, Vörösmarty h9, hll, t. Városmajor kert 8, Rege h6, 8, ünnep 14-kor is, csüt. szünnap. A SZÁRNYAS FIFI (szv. mb. Ír) Puskin f4, h6, 8, Rózsavölgyi kert 8. YOYO (szv. Ír) Vörös Csillag 4. n7, 19, Bartók 9, 11. n2, Május 1., nlO, nl2. 12, Dózsa n4, 16, 8, Petőfi kert 8, 4 és 8-a szünnap. Csillag 4-én éjjel 1«. CICABABAK (szv. mb. orr*» Kossuth XHL, h4, 6, 19. Csillag n8, csüt. szünnap, Kelen 3—<5, f6, 8. A CSÁBÍTÁS TRÜKKJE (SZV. mb. ang)** Tátra 6—8, h4, 6. 19, Tanács h4, 6, 19 (norm). A SZISZTÉMA (szv. mb. ang)*** Corvin h4, 6, 19, Vörös Csillag 9, nl2, 12, Palota 5, f8, ünnep h3-kor Is (norm), Budai Park Színpad 8. FELETTÜNK AZ ÉG (SZV. Szín ír) Felszabadulás n4, 16, 8, Táncsics n4, f6, 8. A KÖZÖNYÖSÖK (szv. mb. ol)*** Budai kert 8. FÜGEFALEVÉL (szv. m) Toldi h4, 6, 19, József Attila Műv. Ház n4, 16, 8, csüt. szünnap. A TIZEDES, MEG A TÖBBIEK Ady 6—8, h5, n8. CARTOUCHE (szv. szín. Ír) Csajkovszkij kert 8. JÉGKORONGOZOK (szv. szín sz) Madách 2—5, 5, 18, ünnep tő­kor is. A VAR TITKA (mb. szín. sz) Művész 8-án nlO, nl2, 12, U. F. A BECSÜLETES SZÉLHÁMOS Munkás 6—8. n4, 16, 8. 101 KISKUTYA (mb. szín. am) Művész 2-án nlO, 12, 12. U. F„ Fórum 4—6, n6, h8, ünnep 3-kor is, U. F Kossuth XX., 7—8, 14, h6, 8, ü. F. LOBÓ, A FARKAS (mb. szín. am) Művész 3-án nlO. nl2, 12, U. F. Honvéd 6—8, 9, 11, 1. U. F., Haladás f4, h6, 8, U. F. NÉMO KAPITÁNY (szv. szín. am) Művész 4-én nlO, nl2, 12, U. F. Cinkota 3—5, n6, 18, Sziget 6—8, 16, 8, U. F. (norm), Otthon XX., 6—7, 16, 8. U. F. EGYIPTOMI TÖRTÉNET (Szín. m—egyipt) Művész 5-én nlO, nl2, 12. U. F. Szigethy 6—8, 14, h6, 8, U. F. BLOOD KAPITÁNY FIA (szin. Ol—fr—sp) Palota 5-én de. 10, Terv 6—8, 16, 8. NEVESSÜNK (am) Művész 6-án nlO, nl2, 12. ü F. Ipoly 6—«, n4, 16, 8, U. F. Tétény 3—5, h6, 8, ünnep 14- kor is, U. F. EGY KIS CSIBÉSZ VISZONTAG­SÁGAI (mb. Ír) Művész 7-én nlO, ni2. 12, u. F-, Diadal 2—5. n4, 16, 8, U. F., Honvéd 2—5, 9, II, 1. U. F., Zuglói 6—8, n4. 16. 8. U. F. (szv) VAN, AKI FORTIÖN SZERETI Felszabadulás 5-én de. 8, 111, 1. HÍRADÓ: de. 9-től du. 14-ig: Magyar Hfradó, 4. sz. Sport­híradó, A KEREK LABDA NYOMABAN (m), SZTOJAN VENYEV VILAGA (bőig), GUSZTÁV SÖTÉTBEN (m). Du. 14-től folytatólag: BARÁTI KÜLDETÉSBEN (szín. m) 4. hétre prol.) BUDAI HÍRADÓ du.: Magyar Híradó, 4. sz. Sportlifradó, VE­GYI HÁBORÚ DÉL-VIETNAM. BAN (vietnami). KÍVÁNCSI­SÁG (m), DÖRMIKE ÉS TAP­SI,KA (sz). GORKIJ id. nyelvű: A LÁTOGA­TÁS (szv. ol)** Olasz nyelvű ea. 8-kor. ANNA FRANK NAPLÓJA (mb. am) Árpád XX., 3—5, 5 és 8. AZ ARANYEMBER (szin. m) Balaton 9, 11, 1, U. F-, Béke XV, 7—8, n6, h8. U. F., Kultúra 3—5, n6, h8, ünnep 3- kor is. U. F. AZ ARANYFEJ (szín m—am) újlaki 2—5, 14, hs, 8. U. F. BUTASÁGOM TÖRTÉNETE (m) Alkotás n4, 16, 8. 2. hétre prol. Zrínyi 9, II, 1, Világosság 6—8. n6. h8. BATOR EMBEREK (mb. sz) Rákóczi 2—5. 14, h6. 8, U. F., Tétény 6—8, h6, 8, U. F. CIMBORÁK (szín. m) Béke XV, 3—4, n6. h8, U. F., Maros 6—8, 16. 8. U F. CSAK NEKED (szín. ang) Csillag 5, ünnep h3-kor is, csüt. szünnap. AZ ERDŐK KIRÁLYA (szín. D4} Alkotás h3, hll, 1. ü. F., Bányász B. 2—5, n4, 16, hS, U. F. EGY KRUMPLI, KÉT KRUMPLI Csillaghegyi Lenáru 2-án n6, 18, ÉDENTÖL KELETRE (szán. am) Rátkay 6-«, 16, 8. AZ ÉN KIS FELESÉGEM (mb. ol)** Terv 3—5, f6, 8, ünnep S-ko* is. FOLYTASSA KLEO (mb. szin. ang) Előre 8-án n6, h8. FÉNY A REDŐNY MÖGÖTT (mi Kinizsi 6—8, 14. hG, 8. FANTOMAS (szin. fr—ol) Otthon VIII., 2—5. 14, h6. 8. A GYILKOS HALALA (mb. cseh) Tisza h9, 11, n2, 2. hétre prol. A HÁROM TESTŐR + MILADY BOSSZÚJA (szin. fr) Bányász A., 19, 11. AZ „F’-AKCIÓ (mb. szín. sz) Fórum 2—3, n6, h8, U. P., Mátra 14, h6, 8, ü. F , Kárpát 6—7, n6. hS. U. F. IVANA ÉS A FUTBALL (mb, szín. cseh) Fórum 7—8, nS, h8, U. F., Petőfi 5—6, nS, h8, ünnep 3-kor is, U. F. ITÉI.ET NÜRNBERGBEN i—n. Zrínyi 3, h7. A JÉGBALETT CSILLAGA (mb. Nap 6—8. f4. h6. 8. KÉK RAPSZÓDIA (am) Tinódi 3, hC, 19. Akadémia 6—8. 3, h6. 19 A KŐSZÍVŰ ember FIAI I—n. Balaton 3, 17, Kossuth XX., 2—3. 14, 7 U. Fj Kölcsey 7—8, f4. 7 U. F. A KORZIKAI TESTVÉREK (SZtn. Bocskai 3—5, 16, 8, ünnep n4­kor is. KERESZTESEK I—H. (szín. I) Honvéd 3, h7 KETTEN HALTAK MEG (m) Bányász A. 15, 17. 19, Béke XIII., 6—8, n6, h8, Éva 6—8, 14. h8, ünnep 3-kor Is, Mikszáth 2—5, n4. 16, h8. A „LORD” ÉS BANDÁJA Újlaki 6—8, 14. h6, 8, U. P.( Petőfi 3—4. n6, h8, U. F. LÖT FELESÉGE (NDK) Bocskai 6—8. 16, 8. LIMONADE JOE (szín. cseh) Kárpát 2—5. n6, h8, ünnep 9* kor is, U. F. Kultúra 6—8, n6. h8, U. F. A MI HAZUNK (mb. sz) Béke XIII., 2—5, n6, h8, ünnep 3-kor is. MINDENKI HAZA (mb. ol) Liget 6—8. n6, h8. MAXIMRA (szín. sz) Sziget 3—5, 16, 8, ünnep n4-kor Is, U. F. NYOMOZ A VŐLEGÉNY (am) Csokonai 15, 17, 19, Óbuda 14, h6, 8. Budai Híradó nlO, 112. h2. nyári bolondságok Árpád XX., 6—8, n6, h8, Nan 2—5, f4. h6. 8. NYÚL KOLI.ÉGA HAZASSAGA Éva 2—5. 14, h6. 8, Otthon VIII., 6—48, 14, h6. 8. ORSZÁGÚTI KALAND (szín. SZ) Kinizsi 2—5, 14. h«, 8 PHAEDRA (am)*** Előre 3—7, n6, h8, ünnep 3-kor is. A PÄSZTORKIRALY (szín. bőig) Rákóczi 6—8, 14, h6, 8, U. F , Szigethv 2—5, 14. liG. 8. U. F. PATYOLAT-AKCIO (m) Csaba 6—8, n6, I18. U. F, Otthon XX., 2—5, 16, 8, ünnep n4-kor Is, LT. F. PARDAILLAN LOVAG (szín. Ír) Tündér n6. h8, ünnep 3-kor is* RAVASZ PÉTER (szin. bőig) Diadal 6—8, n4, 16. 8, U. F. Csaba 3—5, n6, h8, ünnep 3-kor is, U. F. RÁKÓCZI HADNAGYA (szín. m) Rákóczi 5-én de. 10. SÁNDOR MÁTYÁS (szín. Ír) Szabadság 2—5, 16, 8, ünnep 3- kor is, U. F, Széchenyi 6—8 n4. 16, 8, U. F. SZEGÉNYLEGÉNYEK (m) Tisza 14, h6, 8. SZIGORÚAN TITKOS (NDK) Akadémia 2—5, 14, h6, 8. SZEGÉNY GAZDAGOK (szín. m) Kossuth XX, 4—6, 14, b6, 8. U. F, Kölcsey 2—3. 14. h6, 8, U, F, Petőfi 7—8. n6, h8, U. F. A SZULTÁN FOGSÁGÁBAN Maros 3—5, 16, 8, ünnep n4-kor is, u. F. A TENKES KAPITÁNYA I—«I. Tanács 19. 12, U. F, Bányász B. 6—8 n4, h7, U. F, Ipoly 2—5, n4, h7, U. F. A TOLVAJOK SZIGETE (1) Széchenyi 2—5. n4, 16. 8, U. F. Világ 6—8, 16, 8, U. F. TIMUR ÉS CSAPATA (SZ) Béke XV, 5—6. n6, h8, ünnep 3- kor is. U. F. TILOS A SZERELEM (m) Rátkay 3—5, 16, 8, ünnep n4- kor is. Csillaghegyi Lenáru 5-én n6, 18. AZ UJ KAPITÁNY (sz) Mikszáth 6—8. n4, 16, h8. ÜZLET A KÖRZŐN (mb. cseh) Gorki) 3. 16. A VONAT (mb. fr) Csokonai n9. 11. h2, József Attila VIII. 14, 17, Marx 4 és 7. VÉRREL MEGPECSÉTELVE Zuglói 2—5. 3. 16. 8. U. F , Szabadság 6—8, 16. 8, ü. F. VADÁLLATOK A FEDÉLZETEN Világ 2—5, f6, 8, ünnep n4-kor is. U. F, Kólcsei- 1—6. 11- hC, 8. U. F. VöaflS ÉS FEKETE I—EL Világosság 3—5, 6, ünnep 3, 17. A HÉT ÚJ RÖVIDFILMJEI: KÍVÁNCSISÁG (m); Budai Híradó du., A KERF.K LABDA NYOMÁBAN Híradó, VEGYI HÁBORÚ DÉL-VIET­NAMBAN (vietnami) Budai Híradó du. GUSZTÁV SÖTÉTBEN (m) Híradó. FILMMÚZEUM (VIL, Tanács krt 3) SZTRIPTIZBAB A SOHOBAN (ang)*** 2—3-án: 10. 12, 2, 4, 4— 5-én: 10, 12, 2, 4, 6, 8, 6-án: 10, 12, 2, 7—tS-án: 10. 12, 2, 4. ÜTTÖRÖ ÁRUHÁZ IFJÚSÁGI MOZIJA (V.. Kossuth L. u. 9.) ÖT ORSZÁGON KERESZTÜL (m) NEVETŐ SÁRKÁNY (sz) 2—8-ig: 49 perces folytatólagos előadások u—18 óráig, szomba­ton 11—16 óráig. Mai francia festők KIÁLLÍTÁS A MŰCSARNOKBAN AZ ELSŐ ESZTENDŐ Ma este: Könyvheti Szépirodalmi Figyelő ^Jíoinaptóía mozikban

Next

/
Thumbnails
Contents