Esti Hírlap, 1966. augusztus (11. évfolyam, 180-205. szám)

1966-08-01 / 180. szám

ELLENTMONDÓ JELENTÉSEK NIGÉRIÁBÓL Cotonou, augusztus 1. Az AFP Dahomeybe érke­zett értesülések alapján azt írja, hogy még mindig foly­nak a tárgyalások Nigériá­ban a katonai kormány és a vele szembeszálló hausza- törzsbeli lázadók között. Elő­ször is tűzszüneti megállapo­dásra kellene jutniuk, de ez úgy látszik nem történt meg, mert tegnap hajnalban még lö­völdözések folytak a had­sereg két frakciója között. A francia hírügynökség sze­rint a hadsereg öt zászlóalja közül négy a lázadók oldalá­ra állt és így a kormány a 19 000 főnyi rendőri erőre tá­maszkodik. A Reuter lagosi keltezésű tudósításában viszont azt ír-, ja, hogy hamarosan számítani lehet a kormány és a lázadó ka­tonai egységek megegyezé­sére, amely azonban jelentős vál­tozásokat hoz majd a kor­mány összetételében. A hely­zet egyébként nyugodtnak látszik a fővárosban és az or­szág többi részében is. A lá­zadók által foglyul ejtett Ironsi tábornok sorsáról még mindig nem tudnak. Kongói közjáték Kinshasa, augusztus 1. A kinshasai belga nagykö­vetség tegnap közleményben cáfolta azt a szombati hírt, hogy a kongói külügyminisz­térium kiutasította Belgium lubumbashi főkonzulját. A köz’emíny szerint téves a kongói hírügynökség ilyen irányú é; t sülése. A közle­mény beszámol arról, hogy Paul Bihin belga nagykö­vet tegnap megvitatta a kérdést Bomboko kongói külügyminiszterrel. A követség szerint Bomboko is megerősítette, hogv a bel­ga főkonzult nem utasították ki. Kinshasai AFP-jelentés utal arra. hogy a kongói hatóságok maga­tartása megváltozott a zsoldosokkal szemben. A Kisanganiban néhány nap­pal ezelőtt letartóztatott zsoldosokat Kinshasába szál­lításuk után szabadon bocsá­tották. A kinshasai rádió pedig több ízben hangsú­lyozta, hogy a zsoldosok hűek a kormányhoz. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd estig: Változóan felhős idő, szórványosan előforduló zá­porokkal, zivatarokkal. Kedd délután, elsősorban a déli, délnyugati megyékben, több­felé esővel. Mérsékelt, időn­ként élénk szél. A hőmérsék­let alakulásában lényeges változás nem lesz. Budapes­ten ma délelőtt a hőmérsék­let 23 fok volt. VIETNAMI TILTAKOZÁS a demiiitarizáit övezet bombázása miatt Az amerikai katonai szó­vivő bejelentette, hogy ma hajnalban a B—52-es óriás- bőm,bázók ellenséges csapat­összevonásokat bombáztak, Saigontól alig 40 kilométer­re északnyugatra. A vasár­nap a VDK ellen végrehaj­tott akciókról beszámolva a szóvivő kiemelte, hogy az amerikai légitámadások Dong Hói térségére összpon­tosultak, azaz a demiiitari­záit övezettől északra eső területre, másrészt a Vörös folyó deltájára. A vietnami néphadsereg főparancsnoksága mellett működő összekötő bizottság tiltakozott a nemzetközi el­lenőrző bizottságnál amiatt, hogy az amerikai repülőgé­pek az elmúlt két napban, ismételt támadásokat hajtot­tak végre a demiiitarizáit övezet térsége eilen. A bom­batámadások Thai Binh és Nam Ha tartomány külön­böző célpontjai, elsősorban gátak és öntözőberendezések ellen irányultak. Az ameri­kai kalózok e barbár táma­dásai nem elszigetelt terror­akciók, hanem szántszándé­kos, megfontolt terv alapján arra irányulnak, hogy a gá­tak megrongálásával ára­dást idézzenek elő, és veszé­lyeztessék a lakosság életét — hangzik a tiltakozás. Alig 24 órával azután, hogy Wilson visszaérkezett Wa­shingtonból, az angol kor­mány ismételten támogatásá­ról biztosította a Johnson- kormányt vietnami politikája tekintetében. A Foreign Office szóvivője közölte: igazságos­nak és megalapozottnak tart­ja az amerikaiak légitáma­dását a demiiitarizáit övezet ellen. Az Észak- és Dél-Viet­namot egymástól elválasztó demiiitarizáit övezetet az amerikaiak először szomba­ton, majd másodszor vasár­nap bombázták. Apad a Duna Átvonult az árhullám Mára megnyugtató módon alakult a Duna vízállása. El­állt az esőzés, megkezdődött a lassú apadás — ez 1—2 na­pig eltarthat —, s azután, ha a Duna felső vízgyűjtőjében nem lesz újra eső, a folyam szintje rohamosan süllyed. Ma Budapesten, a Vigadó téren 705 cm vízmagasságot mértek. Jelenleg a Duna idei árhullámának tetőzése Paks és Dunaföldvár között jár, ott tetőzik, s az utána követ­kező kisebb vízemelkedés — mivel a folyam mellékfolyói is apadnak —, már teljesen ellaposodva érkezett Eszter­gom térségébe, s valószínű, hogy Budapesten szinte ész­revétlenül vonul át. A vízügyi szakemberek a legfrisebb jelekből arra következtetnek, hogy há­rom-négy nap múlva az árhullám elhagyja az or- ország területét. Ami a védekezést illeti: a Szigetközben, a Lajta men­tén, a Rába balpartján, va­lamint Szentendre vidékén harmadfokú készültségben állnak az összevont erők. Budapesten — a pesti déli szakasz kivételével — má­sodfokú ügyeletet tartanak. A fővárostól lejjebb már valószínű, hogy a harmadfo­kú készültséget el sem ren­delik. A Rákos- és a Szilas- patak visszatért régi medré­be. A Fővárosi Csatornázási Művek 200 dolgozója vasár­nap is 23 helyen szivattyúzta a vizet. Egy-két helyen, pél­dául a ül. kerületi Vöröshadse­reg útján és a budafoki Kutya-villa környékén, a Spartacus-pályán altalaj­ból fakadó vizet, úgyneve­zett „csurgásokat” lokali­záltak. A város belterületén mind a két rakpartot 30—50 cm-es víz borítja. A külső szakaszon, a Római-partnál „betört” víz ellen mindenütt megkezdték a kivezényelt karhatalom önkéntes katonáival együtt a védőgátak építését, s mára be is fejezték. A leginkább veszélyeztetett szakasz a csillaghegyi volt. (b. a.) A nagyok után megnyílt a legkisebbek kongresszusa is Barátkozás a gyermekkongresszus „tanácskozásánál, szü net ében. (mti foto — Patkó felv.) Alig fejeződött be Pécsett az ifjú eszperantisták nagy nemzetközi találkozója, teg­nap már a felnőttek is ösz- szegyűltek. Az ötvenegyedik eszperantó világkongresszus vasárnapi megnyitójára négyezernél több eszpe- rantista jött el azoknak a millióknak a képviselője­ként, akik világszerte be­szélik, olvassák vagy ta­nulják a nyelvet. Magyarország másodszor házigazdája az eszperantis­ták kongresszusának: a hu­szonegyedik kongresszust tartották hazánkban, 1929 ■ ben. A felnőttek seregszemléjé­vel egyidőben, mintegy szá . külföldi és ugyanannyi ma­gyar gyermek részvételével Budapesten, a Csatárka ú gyermekvárosban tegna r megnyílt a gyermek-eszpe­rantó világkongresszus is. Eszperantó gyermekmű­sorral, eszperantó mese- könyvvel szórakoztak a legkisebbek és a felnőttekhez hasonlóan ők is egy hétig tartják „ta­nácskozásukat”, Tizenegy halál az országutakon Ismét megdöbbentő jelen­tés a hétvégéről: tizenegy ember vesztette életét a köz­utakon történt közlekedési balesetek következtében. Az ok ezúttal is: szabálytalan­ság, figyelmetlenség, ittasság. Tegnap este Zuglóban a Május 1. út—Kacsóh Pong- rácz út kereszteződésében Székely János 44 éves gépko­csivezető, budapesti lakos Befejezés előtt az atlétaváros Gödöllői és budai sporthotelek, éttermek, szabadtéri sport színpad Gödöllőn már kész az augusztus 30-án kezdődő, Magyarországon rendezendő atlétikai Európa-bajnokság rész­vevőinek új, 1200 személyt befogadó szállodája. Képünkön: az atléták hotelje. (Wormser felvétele) A labdarúgást az atlétika követi. Hat napig a világ sportkedvelő millióinak köz­pontja Budapest lesz. A ma­gyar fővárosban augusztus 30-án kezdődik az atlétikai Európa-bajnokság. Utánanéztünk: hogyan ké­szült és készül a vendéglátó- ipar a hazánkba érkező ver­senyzők, vezetők, bírák, ri­porterek és sportbarátok fo­gadására Hol és milyen kö­rülmények között laknak, ét­keznek, szórakoznak majd az Európa-bajnokság részvevői, az EB külföldi szurkolód? Gödöllőn már kész az 1200 személyt befogadó új hármas épület. A szobák, társalgók berendezése most történik. És természetesen a konyháé: modern rövidhullámú és ult­rahullámú sütőkkel, úgyne­vezett frízsütőkkel. Az 1200 személyt ellátó önkiszolgáló (Folytatás a 6. oldalon.) szabálytalan helyen ment át az úttesten és egy 25-ös vil­lamos elgázolta. A figyelmet­len gyalogos súlyos sérülése: - be a helyszínen belehalt. / Borsodnádasd és Szentdc monkos községek közti ütve nalon Érsekbanó András 2 éves bányász szabálytalant előzött motorkerékpár jáv és összeütközött egy aut' busszal. A szerencsétlen er bér a helyszínen meghal Keszthely és Balatonszen györgy között a sorompó nél­küli vasúti átjáróban figyelmetlenül vezette mo torkerékpárját Henricz Is ván 55 éves fűtő, keszthelyi lakos és járművével eg, gyorsvonatnak ütközött. A baleset következtében ; motorkerékpár pótutas Henricz Istvánná a helyse, nen, a motorkerékpár vez tője a kórházba szállít;'; után meghalt. A Nyíregyh za és Tisza vasvár községe' közti műúton Márföldi Erze bet 18 éves segédmunka nyíregyházi lakos szabályt lanul kanyarodott kerékpn jával, s féktávolságon be1 egy személygépkocsi elé h- tott, amely elütötte. A fia’, lány a kórházba szállít után belehalt sérüléseibe. Bács megyei Tázlár közr határában Gábor Gyula 1 éves erdész, soltvadkerti 1 kos ittasan, figyelmetlen vezette motorkerékpárját t belerohant egy vele szembe szabályosan közlekedő autó buszba. Gábor olyan súly san megsérült, hogy a kór - házba szállítás után may halt. A Cegléd és Csen. i közti útvonalon Varga Dá­niel 54 éves tsz-tag, ceglédi lakos segédmotorkerékpárjá­val irányjelzés nélkül, féktá­volságon belül egy motorke­rékpár elé Icanyarodott, s a két jármű összeütközött. A karambol következtében Varga a helyszínen meg­halt, a motorkerékpár veze­tője, Czakó László Mihály 20 éves tsz-tag, ceglédi la ­kos súlyos sérülések -: szenvedett. (Folytatás a 6. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents