Esti Hírlap, 1966. augusztus (11. évfolyam, 180-205. szám)

1966-08-01 / 180. szám

/. MAGYAR TÁNCDA Változás a iesti tagozaton A művelődésügyi miniszter legújabb rendelkezése értel­mében a dolgozók gimnáziu­mának esti tagozatán az ide­gen nyelvek kötelező tanítá­sa az 1966—1967-es oktatási évtől fokozatosan megszűnik. Az első osztályok részére új óratervet adnak ki. Eszerint az első évfolyamban a ma'- gyar irodalmat kettő, a ma­gyar nyelvet szintén kettő, a történelmet egy, a matemati­kát négy, a kémiát három, a biológiát kettő, a földrajzot pedig heti egy órában tanít­ják. A második, harmadik és negyedik évfolyamok órater­vei változatlanok maradnak a következő tanévben. A miniszteri rendelkezés kimondja, hogy az idegen nyelvek a dolgozók gimnáziu­mának valamennyi évfolya­mában rendkívüli tárgyként taníthatók, az oktatás alap­jául az általános gimnázium esti és levelező tagozatának szervezési és működési sza­bályzatában foglaltak szol­gálnak. Az idegen nyelvek rendkívüli tanítása önköltsé­ges. A rendkívüli tárgyként oktatott idegen nyelvek tan­tervéről, óratervéről és az ahhoz használható tanköny­vekről a Művelődésügyi Mi­nisztérium közoktatási főosz­tálya intézkedik. (MTI) Aognsztns 14: nemzetközi kórusfesztivá l Debrecenben Augusztus 14-én Nemzet­közi kórusfesztivált rendez­nek Debrecenben. Világhí­rű kórusok jelezték rész­vételüket: az Észt Szocialis­ta Köztársaság karnagyainak kórusa, a világhírű oxfordi egyetem kórusa: a Scola Cantorum, Svájcot a Buliéi vegyeskar képviseli, Bulgá­riát és Lengyelországot pe­dig a Sumeni vegyeskar, il­letve az Echo kórus. Ezenkí­vül kórus érkezik Finnor­szágból, Jugoszláviából, Csehszlovákiából és az NDK-ból is. A magyar kórusok közül részt vesz a fesztiválon a váci Vox Humana, a veszp­rémi Városi Vegyeskor, a győri Szakiskola kórusa, a Budapesti Férfikar és a pé­csi Nevelők Háza Kamara­kórusa, A fesztiválon lépnek zsűri elé azok a kórusok, amelyek kérték nemzetközi minősítésüket Harlekin a Balatonnál Néhány nap óta új ma­gyar filmet forgatnak a Bala­ton partján. Vasárnap a ba- latonföldvári öbölben a ki­rándulók és fürdőzők nagy érdeklődéssel figyelték azt a fehér vitorlást, amely sok más színes vitorlájú hajótól követve ringott az öböl be­járatánál a hullámos, tarajos vizen. Mellette egy motor­csónakon a film stábja, a felvevőgép a Harlekin és szerelmese egyik fontos jele­netét vette fel. Miről szól a film? Fiatalok balatoni szerelméről. A hős (Bujtor István) minden év­ben a Balatonra jár, hogy vitorlásában pihenje ki ma­gát és közben szerelmeket gyűjt. De a hűség fogalmát nem ismeri... Akad egy lány (Harlekin: Sáfár Anikó, filmstúdió-növendék), aki ragaszkodik a szerelem mel­lett a hűséghez is. Ennyit a rövid tartalomból. A rendező Fehér Imre. Az iró Bertha Bulcsu. Az ope­ratőr Lakatos Iván. A film­ben szereoet kapott Ajtay Andor. Fónay Márta, Szabó Ottó, Spányik Éva, Király Levente és sokan mások. Jazzpárbaj a Csokonai Műve­lődési Házban (Bp. XV. kér. Eötvös u. 64—56. Telefon: 293 - 785.) 1966. augusztus 6-án, szom­baton este fél 8 órakor. Közre­működnek: Ltversing, Nevada, Nivram és Rivers együttesek. Műsor után tánc éjjel 2 óráig. Belépődíj: 12 és 15 forintos ár­ban. Megközelíthető n 25-ös autóbusszal. Vendégségben „A vendégség” Döntött a zsűri és a közönség Tizenkét szám szerepel az augusztus 20 -i döntőn az Erkel Színházban A Magyar Televízió által meghirdetett I. magyar tánc­dalfesztiválra 50 zeneszerző több mint 400 kompozícióval jelentkezett. A zeneszerző megjelölés, persze, igen sok esetben túlzás, ha arra gon­dolunk, hogy hányán voltak képtelenek egyetlen strófá- nyi dallamot összeeszkáfoál- ni még a legelkoptatottabb slágerközhelyekből is; s még inkább, ha elgondoljuk, hogy ez a hivatást jelölő, rangos szó rendesen olyan nevek mellett szerepel, mint Mo­zart, Verdi, Bartók... De hát mit tegyünk? A szavak csak szavak, melyeket ki-ki úgy értelmez, ahogy tud. Egyesek például ezt, hogy szerző, olyan embernek kép­zelik, aki valahonnan be­szerzi a zenét. A lángész sa­ját ihletéből, a művelt mu­zsikus saját tehetségéből és elsajátított tudásából. Aki­nek pedig se zsenialitás, se tehetség, se tudás nem ju­tott, az a mások által el­hullatott zenei limlomok kö­zül. Kaparj, kurta...! A kurták java kihullott az első rostálásnál. Az arra il­letékes bizottság úgy találta, hogy nyilvános előadásra 194 dalocskát engedélyezhet a benyújtottak közül. Ebből a televízió által felkért szak­emberek 60 számot tűztek a három elődöntő műsorára. Itt szakértőkből és laikus slágerkedvelőkből álló zsűri adta a pontokat, a Madách Színház közönsége a tetszés- nyilvánítás különböző foko­zataival tüntetett, majd a televízió nézőiből mintegy 40—50 ezren szavaztak. Kér­dés, szükség volt-e a szak­emberek mellett a közönség képviselőinek meghívására a zsűribe, ha egyszer a közön­ség úgyis szavazhat?! De végeredményben ebből sem­mi kirívó eltolódás nem született. A szélsőséges véle­ménykülönbségek sohasem a zsűri szakértő, illetve laikus tagjai között, hanem mindig a néhány muzsikus körén belül támadtak: az egyik hat pontot adott ugyanarra a számra, melyet a másik ma­ximális 20 pontra értékelt. Ebben tudatos állásfoglalást nyilvánítottak nemcsak a dallamszerkesztő lelemény színvonala, hanem a külön­böző tánczenei irányzatok mellett, vagy ellen. Az első meglepetés az volt, hogy az elődöntők zsűrije és közönsége nagyjából egyet­értett, vagy egyformán osz­lott két táborra. Az adott pontszámok és a tetszésnyil­vánítás átlaga többé-kevésbé egyezett. S ekkor jött a má­sodik meglepetés: a televizió- nál ülő közönség sohasem arra a dalra adta legtöbb szavazatát, mely a színház­ban ülőknek és a zsűrinek legjobban tetszett! Ugyanak­kor* egészen alacsonyra he­lyezett számot elsöprő több­séggel emelt az élvonalba. Ha ezt a szélesebb közízlésre fényt vető szavazást jobban szemügyre vesszük, méghoz­zá a sikert aratott táncdalok fénvében, kiderül: lényeges különbség van a divatos, modernebb, új hangvételre gyorsabban reagáló városiak (főleg budapestiek) és fiata­lok, illetve a régies — pol- kás. magyarnótás, kuplés — dallamokhoz iohban ragasz­kodó falusi és idősebb kor- osztálybeli emberek ízlése között. Ilyen vegves mérlegelés és sok lépcsőfokos válogatás után alakult ki az I. magyar táncdalfesztivál döntőjének programja, melyben végül is a következő slágerjelöltek szólalnak meg (zárójelben a zsűri és a közönség szava­zatával együttesen elért pontszámot jelezzük, melyet azonban a döntőben már nem vesznek figyelembe). Nádas—Fülöp: Ezután so­ha nem lehetsz senkié — énekli Németh József (306). — Gyulai-Gaál—Hajnal: Nem leszek a játékszered — énekli Kovács Kati. — Niko- lits—Boros: Mi fáj? — ének­li Sztevanovity Zorán (293). — Auth—Halmágyi: Hol jár az eszem? — énekli Zalat- nay Sarolta (275). — Bágya— G. Dénes: Más ez a szerelem — énekli Toldi Mária (262). — Payer—S. Nagy: Nincsen olyan ember — énekli Koncz Zsuzsa (257). — Ambrus— Kleeber: Ismeretlen lány — énekli Aradszky László (249). — Dobos—Szenes: Annyi ember él a földön — énekli Koós János (241). — Szöré­nyi—Bródy: Még fáj a csók — énekli Szörényi Levente (232). — Berki—Kalmár: Mit hoz a jövő? — énekli Vámosi János (218). — Lovas—Hal­15.0«: Tánczenei koktél. — 15.40: Rokonok. Móricz Zsigmond regé­nye folytatásokban. IV. rész. — 16.00: Hírek. — 16.15: Harsan a kürtszó! A Gyermekrádió műso­ra. — 16.55: Édes anyanyelvűnk. — 17.00: Magyar muzsika. — 17.21: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zenekara ját­szik. — 17.57: Hallgatóink figyel­mébe! — 18.00: Mi történt a nagyvilágban? — 18.10: Hazánk hírei. — 18.15: üj operaleme­zeinkből. — 18.44: Harcoló Viet­nam. I. Terepszínben. — 19.04: A Magyar Televízió I. Táncdal- fesztiválja. A döntőbe jutott da­lok. — 19.54: Jó estét, gyerekek: — 20.00: Esti Krónika. — 20.20: Sporthíradó. — 20.30: Júliusban hallották először. Tánczene. — 21.00: Családi körben... Vizen- járők. — 22.00: Hírek. — 22.15: Orfeusz az alvilágban. Részletek Offenbach operettjéből. — 22.50: Mai szemmel... — 23.00: Kama­razene. — 24.00: Hírek. — 0.10: Csárdások. — 0.25: Himnusz. PETŐFI: 15.00: Hírek. — 15.05: Virtuóz müvek — virtuóz előadók. — 16.25: Verbunkosok, népdalok. — 17.00: Hírek. — 17.05: Két dalcik­lus. — 17.18: ötórai tea. — 18.20: Lányok, asszonyok... — 18.50: mágyi: Idegen utakon — Fnekli Tárkányi Tamara (208). — A. Nagy—Szenes: Bizony, így van ez — énekli Bakacsi Béla (207). A döntőt augusztus 20-án rendezik az Erkel Színház­ban. Itt új zsűri előtt vizs­gáznak a számok, mely nem lesz tekintettel az elődöntő­ben elért sikerre és helye­zésre, s odaítéli a Szerzői Jogvédő Hivatal, a Zenemű­vészek Szövetsége, a Magyar Rádió és Televízió elnöke, a Hanglemezgyártó Vállalat és az Országos Rendező Iroda igazgatóinak díjait. S ami talán ennél is kecsegtetőbb: a számok javát elindítja a slágersikerek útján ... Filmdalok. — 19.00: Hírek. — 19.10: Népszerű íúvós átiratok. — 19.25: Gazdaszemmel hazánk mezőgazdaságáról. — 19.40: Mo­dern fesztiválok évkönyveiből. Bécsi Ünnepi Hetek. — 20.30: Talajtani kutatóúton Kubában. — 20.50: Kodály-kórusok. — 21.00: Hírek. — 21.05: Rácz Béla népi zenekara játszik. — 21.33ÍUJ fel­vételeinkből, Sebestyén János csembalózik. — 22.00: Toldy Má­ria énekel. — 22.15: A hét zene­szerzői: mai lengyel mesterek. — 23.00: Hírek. — 23.15: Műsorzá­rás. URH: 18.30: Hírek. — 18.35: Könnyű­zene. — 19.35: Láttuk, hallottuk... A Rádió színház-, film- és mű­vészetkritikai rovata. — 19.55: Mendelssohn: Éliás — oratórium. — 22.30: Hírek. — 22.45: Slüsor- zárás. Augusztus 2. — kedd KOSSUTH: 4.2C: Rákóczi induló. — 4.30: Hírek. — 4.32—7.58: Hajnaltól — reggelig. Közben 4.45: Falurádió. — 5.00: Hírek. — 5.30: Reggeli Krónika. — 6.00: Hírek. — Kb. 6.30: Hírek. — 7.00: Reggeli Kró­nika II. kiadás. — Kb. 7.30: Uj könyvek. — 8.00: Hirek. — 8.05: Műsorismertetés. A budapesti mozik, a vidéki színházak és a JrXUítüsoR programja. — 8.20: F. L. « CSORTOS GYULA SÍREMLÉKE A magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjának, Csor- tos Gyulának síremlékét készíti Mikus Sándor. Képünkön a művész az emlékmű vázlatával. (Foto: Selmeczi) Augusztus 1. — hétfő KOSSUTH: A genovai Teatro deli' Opera Giocosa sikere A télies nyár derekán, hogy ne kelljen sem az éne­keseknek, sem a közönség­nek dideregnie, a Margitszi­get beköltözött az Erkel Színházba. A szabadtéri színpadok igazgatósága jól vizsgázott előrelátásból, amikor bevezette ezt az újí­tást. Jól vizsgázott a műso­rok és szereplők megválo- gatásában is: a pécsi tánco­sok Don Jüanja, a látvá­nyos, élvezetes Denevér, a remek berlini revü után ezt bizonyította a genovai opera- társulat két estje. Domenico Cimarosa víg­operája (A vendégség) elő­ször került a magyar közön­ség elé, s az együttes olyan sziporkázó játékkal lepte meg az utóbbi időben el-el- kényeztetett operarajongó­kat, amilyenre csak ők, a commedia dell’arte hazájá­nak. a bel canto kultúra szü­lőföldjének énekesei képe­sek. Nagy kár, hogy ezt a kitűnő produkciót aránylag kevesen látták-hallották. Tulajdonképpen most indul­na rohamra a rendkívüli él­ményre mindig készen álló közönségsereg, mely az egy­formán hirdetett ismeretlen vendégművészekkel szem­ben eleinte bizalmatlan. Ám, semmit sem sajnál jobban, mint ha valami igazi él­ményről lemarad. Most is­mét van mit sajnálniok a le­maradóknak. Az első felvonás után ez még nem volt nyilvánvaló. Ügy tűnt, mintha a feledés­ből előbányászott darab in­kább csak művészettörténeti érdekesség, stílusbemutató­ra szolgáló alkalom lenne. S a közönség, finom érzékkel, méltányolta is a gondosan kezelt múzeális kincsnek tű­nő játék- és énekkultúrát. A második felvonásban aztán olyan eleven hús-vér embe­rekké váltak az előbbi, bá­jos porcelánfigurák, hogy senkinek sem jutott többé eszébe művészettörténet és stílus, hagyomány és kultú­ra; elkapott bennünket a já­ték élménye, érzékszerveink­kel és fantáziánkkal bekap­csolódtunk a sodrásba, fel­támadt bennünk a játszó ember. Akik ismerik a „nápolyi Mozart” nálunk is népszerű, leghíresebb remekét, a Tit­kos házasságot, most a benn­fentesek örömével fedezték fel a cselekmény és a mu­zsika hasonlóságait: a ki ki­nek lesz párja, a „mindenki mást szeret” bonyodalmait, a hoppon maradt számítást, a titkokat leplező és titko­kat leleplező éjszakai záró­képet ... Gluck hatására is­mertünk. amikor a házasod­ni készülő Massimo úr, a halottnak hitt hölgy körül bánkódott, másutt Mozart zenekari színeire, de azt is megtudtuk, miben követte Rossini (Rosina és a paró­kát fésülő öreg házvezetőnő egy-egy áriájában, a Sevillai borbélyban) Cimarosát, mi­lyen hagyományok staféta­botját nyújtotta előre ez a darab Verdinek, sőt a Dene­vér szerzőjének. S mert re­mekműről van szó, ezek az áttételek éppúgy nem zavarnak, mint Shakes- peare-éi, vagy Bach-éi. S mert remek művészek tol­mácsolták, mindent, nem­csak megértettünk az olasz nyelvű előadásból, hanem felszabadultan élveztünk is. A produkció két Spiritus rektora: Fernando Mainardi karmester és a rendező­főszereplő Michele Casato. De megjegyezzük valameny- nyi kitűnő szereplőt: Lucia- na Serra, Giovanna Vinci, Letizia de Luca, a csillogó tenor: Gavino Ardis, a bril­lírozó, szellemes Enzo Rai- mondo, a pompásan komé- diázó Giuseppe Murmura és Ambrosio Canepa nevét is. Abban a reményben, hogy még halljuk őket — itt Pes­ten. Fodor Lajos Nők Könyvespolca — Szegeden „Gondolatban én is ott va­gyok és örülök a szép, gaz­dag programnak, a kedves társaságnak, melyben ré­szem lett volna. Kérem, gon­doljanak reám egy szép sze­gedi társaslappal, de még jobban örülnék egy fénykép- felvételnek, aláírásokkal. Még egyszer nagyon köszö­nöm szíves figyelmüket, őszinte üdvözlettel, Vékey Sándorné N 4183.” A levelet több másikkal együtt, a Szegedre futó kü­lönvonat étkezőjcocsijában mutatta a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat igaz­gatóhelyettese. Az utazást az Expresszel együtt, ők szer­vezték a Nők Könyvespolca mozgalom résztvevőinek. Csaknem ezer vendég uta­Micimackó. — 8.41: Könnyű dal­lamok. — 9.20: Nézze meg, pénzt ad érte! — 9.25: Zenekari muzsi­ka. — 10.00: Hirek. — 10.10: Népi zenekarok muzsikálnak. — 10.45: Hanns Eisler dalaiból. — 11.00: Kétzongorás muzsika. — 11.57: Hallgatóink figyelmébe. — 12.00: Hírek. — 12.15: Tánczenei koktél. — 12.59: Budapest kulturális programjából. — 13.00: Törvény- könyv. A Rádió Jogi műsora. — 13.15: Operarészletek. — 14.00: Hirek. — 14.05: Muzsikáló fiata­lok. — 14.35: Európa tengeri ka­pui: London. — 14.50: Nádas Gábor táncdalaiból. — 14.59: Mo­zart első és utolsó szimfóniája. PETŐFI: 4.26—10.58: Azonos a Kossutb Rádió műsorával. — Közben: 6.20: Torna. — 10.58: Műsorzárás. — 10.00—12.30: Zenés műsor üdü­lőknek a 240 és a 344 méteres hullámhosszon. — 10.00: Hírek. — 11.00: Útikalauz — üdülőknek. — 11.03: Balatoni időjárásjelentés magyar és idegen nyelven. — 12.00: Hirek. Nemzetközi lap­szemle. — 12.30: Idegen nyelvű hírek. — 13.40: Idegen nyelvű vízjelzöszolgálat. — 13.45: időjá­rás és vízállásjelentés. — 14.00: Verbunkosok, magyar nóták. — 14.34: Tardos Béla: Keserű esz­tendő — szvit vegyeskarra. HÉTFŐI MŰSOR: Károlyi kert: Magyar Állami Hangversenyzenekar (vezényel: Roberto Benzi. C-sorozat, 1. elő­adás, este 8. Rossz idő esetén í-í”). zott vasárnap Szegedre, hogy este megnézze Az ember tragédiája előadását. (Az eső ugyan megijesztette a néző­sereget, de másfélórás késés­sel, végül csillagos ég alatt, megszólaltak a fanfárok, és sikerült vízmentesen végig­nézni a Tragédiát.) Ma délelőtt a Szegedi Nemzeti Színházban tartot­tak ankétot a meghívott vendégek. Földes Anna, a Nők Lapja munkatársa tar­tott bevezetőt, amelyben az olvasás örömeiről beszélt. Azoknak, akik eljöttek ide, ma már nyilvánvalóan nem kell erről sokat beszélni, hi­szen azért lettek e könyvba­rát mozgalom tagjai. Az el­múlt másfél-két esztendőben igen jelentős tábora lett en­nek a könyvklub-formának. Jelenleg mintegy 13—14 ezer állandó folyószámlával ren­delkező tagja van. Mint min­den ilyen mozgalomnak, ter­mészetesen, bizonyos anya­gi előnyöket is nyújtanak, évente kétszer 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhat­nak könyveket, megkapják a mozgalom számára külön­leges kiállításban készülő, számozott köteteket. Ilyen kedvezmény a 400 forintos folyószámla is. Az ankét után szegedi vá­rosnézés következik a prog­ramban, s este indul vissza a különvonat a Nők Köny­vespolca szegedi vendégei­vel. —bel— Verdi-kongresszus Velencében tegnap meg­kezdődött a nemzetközi Ver- di-kongresszus. A rendező bizottság meghívására Eősze László, Kovács János, Lend- vay Ernő és Várnai Péter utazott Velencébe. A ma­gyar küldöttek előadásokat tartanak a kongresszuson.

Next

/
Thumbnails
Contents