Esti Hírlap, 1966. szeptember (11. évfolyam, 206-230. szám)

1966-09-01 / 206. szám

Regények a pódiumon SAVARIA 1966 „ Játssza el ezt az izét A belvárosi irodalmi presz- szóban, a Petőfi Sándor ut­cai Építők Műszaki Klubjá­ban, Szécsi Lajos művészeti vezető évről évre gazdagabb, újszerű programokat állít össze. A múlt évad kezdemé­nyezéseit továbbfejlesztve, vasárnap este például előad­ják a Lady L című nagy si­kerű Romáin Gary-regény pódiumváltozatát Spányik Évával. Báv.ffy Györggyel és Budai Istvánnal a főszere­pekben. Ezt a műsort a so­ron levő két vasárnap este is megismétli!!. A rákövetkező szombaton egy másik világ­sikerű mű dramatizálása ke­rül a dobogóra, Eric Knight Légy hű önmagadhoz című regényéé, amelyben Pru­dence-ot Kohut Magda, Clive-t Bánfjy György ala­kítja. Szeptember 25-én Camus- estet tartanak. Déri Éva ren­dezésében Csernus Marianne és Mensáros László közremű­ködésével. Az esten részletek hangzanak el többek között a Caligula és a Requiem egy apácáért című drámából, a Közöny és a Pestis című re­gényből. A Camus-estet Ga­lamb György szerkesztette és konferálja. Könnyű módszer A neves amerikai szatiri­kus. Art Buchwald és Petér Stone különös forrásművet használt egy musical meg­írásához. Dr. Eric Bem pszi­chológus az Egyesült Álla­mokban nagy sikert aratott, Camcs People Play (Az em­bereit játékai) című népsze­rű-tudományos művéből ké­szítenek zenés színpadi játé­kot. Mikor megkérdezték tő­lük. nem volt-e nehéz dol­guk egy orvosi mű színpadra vitelével, így válaszoltak: ..Semmi vész. El kell sajátí­tani a könyv alapeszméjét, és ki kell találni egy sztorit, ami illik hozzá.” A kű csa hk i rejtély Róka Picii határozott, erélyes. Sok aetektívregényt olvashatott, nyilván ezért tudja olyan pontosan, ho­gyan kell egy klasszikus mesterdetektívnek viselked­nie, továbbá hogyan kell egy nyomozást lefolytatni. Bizonyára a detektívregé- nyekböl tanulta azt is, hegy a valamirevaló mesterde- tekíívnek feltétlenül tarta­nia kell egy segédét, mert ki­látott már Wattson ná’iküli Sherlock Holmest? Igaz, hogy az ebben a minőségben alkalmazott Mormota Meny­hért kissé aluszékony, de üs-* se kő, legalább nem zavar sok vizet... Miért nvomoz Róka Ricsi? A játékkártyák városában titokzatos bűnesetek történ­tek. Eleinte csak apróbb in­góságoknak veszett nyo­muk, egy nap azonban is­meretlen tettesek elraboltak egy óvodás kiskacsát. S bár Róka Ricsi bűnüldözési szenvedélye minden tiszta- etet megérdemel; ki tudja, mivé fajulnának az esemé­nyek, ha Tacskó Tomi hír­lapíró és amatőr nyomozó nem kapcsolódik be a nyo­mozásba? Az Állami Bábszínház nézőterén egyelőre még csak A kacsa'alá rejtély című új oábkomédia rendezője és rója, Urbán Gvula és a báb­tervező Bródy Vera figyeli a színpadon történteket. A kétrészes bábkrimi h.'vata- ’os bemutatójára csak szep­tember 18-én, vasárnap ke- -ül sor, de a mulatságos bűnügyi történet hősei, sze­replői már teljes felkészült­séggel mozognak. Ki a tettes? A kacsalaki rejtély klasszikus detektív- játékszabályainalk értelmé­ben természetesen nem az. aki... No de a bemutató előtt mi sem árulhatunk el többet. (n.) Gyerekek! A távbeszélő mese- mondó műsora (171—888) szep­tember 1-én, csütörtökön: Játsz- szunk, nyuszi! (elmondja: Kohut Magda). Szombathely, az egykori Savaria, büszke .múltjára. Utca, étterem, szálloda, mo­zi és még ki tudja, mi min­den viseli a kétezer éves la­tin városnevet, hogy a ven­dég. az idegen ne feledje: tiszteletre méltó öreggel áll szemben: a város lakói pedig ne feledjék: e tiszteletre mél­tó múlt — kötelez. S minél többet tárnak fel gondos ku­tatók Colonia Claudia Sava­ria ókori nagyságából, annál szebb terveket szőnek a mo­dem Szombathely jövőjéről. Kiásnak régi alapokat és a növekvő büszkeséghez jól il­lő, szerény szívóssággal ala­pozzák holnapjukat Egy cso­dálatos antik kultusz szenté­lye köré épül az új Szombat­hely kultúrája. A szentély annak Idején Isis kultuszát szolgálta, aki az Ios szigeti kőtábla szerint így szólott magáról: Én va­gyok Isis — a mindenség uralkodónője... Én szabtam meg a törvényeket... Én vá­lasztottam el a földet az ég­től. Én jelöltem ki a csilla­gok pályáját... Én találtam fel a hajózást Én teremtet­tem meg a hatalmas Igazsá­got ... Én semmisítettem meg a Tirannusok hatalmát Én szerettettem meg az asz- szonyokat a férfiakkal. Én tettem az Igazságot hatalma­sabbá az aranynál és az ezüstnél. Én ismertettem meg az Igazságot szépnek. Az Isis szentély feltárt ma­radványai között négy éve rendezték az első Varázsfu- vola-előadást „Ó, Isis és Osiris...” — a világ legmél- tóságtelibb fohásza, Sarastro áriája azóta minden nyáron felhangzik e csodálatos kör­nyezetben. Az idén újabb remekmű újjászületését inspirálták a klasszikus szellemben fogant, s a képzelet és valóság egy­kori szent játékait övező kő­kulisszák. Gluck operáját elevenítették fel a budapesti Operaház művészet és a szombathelyi műkedvelők közösen. Iph: géniáról, a Diana szentélyében főpapnö- vé lett cycénei királylányról szól a darab, ahogy azt Euri­pidész megírta. A dráma szen­vedéseken edzett, nemes érzé­sekre épül: részvét, jóindulat, baráti önfeláldozás szólal meg benne. Ezeket a konkrét cselekményhez fűződő érzel­meket emeli általában embe­ri érvényűvé Gluck tiszta, nemes muzsikája. A játék vége: Diana — deus ex machina — békét teremt a lauruszok földjén, felcsendül az áldott béke himnusza. A szombathelyi Iseum ol­tára úgy ékelődik a nézők koszorújába, mint az oltár­ból lett antik-görög színpa­dok. Ez a környezet, és a ze­névé emelkedett beszéd, Gluck zseniális közvetítése, olyan klasszikus élménnyel ajándékozta meg a minden­felől odaérkezőket, amelyről sokat olvashattunk, de mai fantáziával soha hűen fel­idézni nem tudtuk. Az ope­raházi együttes, a szombat- helyi muzsikusok, kórusta­gok és táncosok — Koródy András és Huszár Klára íz­lést és mértéket tartó irá­nyításával — a szó régi, ran­got adó értelmében váltak egységes műkedvelő és mű­ápoló társasággá, mely az évezredek mondavilágában fogant művet nem muzeális látványossággá, hanem ele­ven élménnyé tette. Déry Gabriella énekelte a címszerepet, mely nemcsak hangjához, énekkultúrájához illik igen szerencsésen, de mértékkel patétikus drámai alakítókészségéhez is. Méltó­ság és közvetlenség finoman kiegyensúlyozott ellentétpár­jára épült ez a zenében ih­letett alakítás. Partnerei: az Orestes szerepébe beugró, fiatal Nagy Sándor, a klasz- szikus stílusban fölényes- biztosán eligazodó Réti Jó­zsef, a szkíta királyt vad in­dulatokkal megszólaltató Se­bestyén Sándor és a kisebb szerepek alakítói is a szoká­sos művészi lelkiismeretes­ségnél jóval drágább áldoza­tot vittek az Iseum — ezút­tal Dianának szentelt, valójá­ban azonban a mi tisztele­tünkre és örömünkre szolgá­ló — oltárához. Két előadás kedvéért vállalták a hosszú és fáradságos előkészületeket, a heteken át tartó helyszíni próbákat, az amatőrökkel va­ló foglalkozást és összecsiszo­lódási — pihenő idejük fel­áldozását — soha meg nem fizethető hivatásszeretelből. Az idei Savaria Napok ér­téke ezzel az előadással ma­gasra emelkedett és új fejlő­dési szakaszhoz készített ala­pot. Szombathely nyári ese­ménysorozata Plautus komé­diájának, a Devecseri Gábor avatott tollával újjáélesztett és korszerűsített Szamár- vásárnak előadásával ért vé­get: betetőzve a hagyomá­nyos, látványos történelmi karnevállal. Ez utóbbi a vá­ros 4000 apraját-nagvját mozgatja meg évről évre, akik büszkén viselik két év­ezredes múltjuk kosztümjeit, s idézik fel e múlt kiemelke­dő eseményeit. A fejlődés kö­vetkező állomása nyilván az lesz, hogy a történelmi ese­ményeket avatott író rendezi hatásos játékká és a tömeg­jelenetekben legjártasabb rendezőművészek tanítják majd be... A fejlődés és a cél, mely felé a Savaria Napok halad­nak, az idén nyilvánvalóvá vált. Kodály igazát bizonylt­ja, aki a hagyományokról oly szép képet festett: minél mélyebbre ereszti gyökereit a fa a földbe, annál maga­sabbra nőnek lombjai. Fodor Lajos Szeptember 1. — csütörtök KOSSUTH: 15.10: Zengjen dalunk! A Ma­gyar Hádió énekkari híradója. — 15.4?: Fiatalok stúdiója. Nyugta­lan homolt. — Végh Antal novcl- lésltötetének bemutatója. — 16.00: Hírek. — 16.15: Csak fiata­loknak! — Tánczenei műsor. — 16.53: Hitler utolsó tíz nanja. Es­küvő, végrendelet, öngyilkosság. Karsai Elek dr írása. — 17.10: Komlóssy Erzsébet énekel. — 17.30: Közvetítés az Atlétikai EB- rőt. fKözben tánczene). — 18.00: Ml történt a nagyvilágban? — 18.15: Hazánk hírei. — 18.20: Az Ifjúsági Rádlószínoad bemutató­ja. Szigeti veszedelem, ni. rész. — Zrínyi Miklós eposzának rá­dióváltozata. — 19.38: A Stúdió 11 játszik. — 19.50: Hírek. — 20.00: Karlovy Vary—Keszthely. Kör- kapcsolásos nemzetközi vetélke­dő. — Kb. 21.30: Nótacsokor. — 22.00: Hírek. — 22.15: Sporthírek. —. 32.20: Uj felvételeinkből.. — 21.41: sirály a szélben. Austra Skujina lett költönő versei. — 22.56: Lili bárónő. Részletek Huszka—Martos operettjéből. — 23.30: Zenekari muzsika. — 24.00: Hírek. — 0.10: A Jazz kedvelői­nek: a Neo Dixieland együttes játszik. — 0.25: Himnusz. PETŐFI: 15.00: Hírek. — 15.05: Délutáni frissítő! — 16.15: Heti hangver­senykalauz. — 17.90: Hírek. — Szerte a világon megem­lékeztek Bert Brecht halálá­nak 10. évfordulójáról. A rengeteg cikk, tanulmány, visszaemlékezés közül a színházi világban nagy szen­zációt keltett az a részlet, amelyet Ernst Josef Auf­richt, egykori berlini szín- igazgató adott közre, össze! megjelenő „Meséld el, hogy bebizonyítsd az igazad” cí­mű emlékirataiból. Aufricht a Theater am Schiffbauer - damm vezetője volt a húszas években. Pontosabban 1927- ben vette át a színházat és rendezőként Erich Engelt, dramaturgként Vámbéry Ró­bertét szerződtette. Darabja nem volt. Elmentek a ld- adókhoz, a szerzőkhöz, senki nem tudott kész művet adni. Lehorgasztott fejjel ültek be egy kiskocsmába. Ott kör­meit a fiatal költő: Bert Brecht Leülitek az asztalá­hoz és kipuhatolták, van-e valamilyen kézirata. Van mej valamim Elmesélt egy témát, de a fejüket rázták. „Van még valamim — mondta Brecht, holnap tudok belőle adni 17.05: Vécsey Ernő táncdalaiból. 17.13: Miért nem használják? A KGM Műszaki Fejlesztési és Üzemszervezési Intézet munkájá­ról. — 17.25: Kis fúvósegyüttesek játszanak. — 17.35: A Kilimand­zsáró-gép. —- Ray Bradbury ame­ri író fantasztikus elbeszélése. — 18.00: Négy Mozart hangverseny­ária. — 18.30: Uj gondok a sze­mészetben. Dr. Radnóti Magda egyetemi tanárral beszélget dr. Fke Károly. — 18.49: Közvetítés az Atlétikai EB-röl. Közben: tánczene. — 19.40: Verdi: Nabuc- co. Négyfelvonásos opera. — Közben: 21.00: Hírek. — 21.05: Az operaközvetítés fotytatása. — 21.58: Könnyűzene. — 22.30: Ifj. l akatos Vince népi zenekara ját­szik. — 23.00: Hírek. — 23.15: Műsorzárás. URH: 18.30: Hírek. — 18.35: Wagner; Tannhäuser — Nyitány és Vé- nuszbarlang jelenet. — 18.59: Mahler összes szimfóniái. V. szimfónia. — 20.13: Kenyér és kémia. — 20.28: Tánczene. — 21.15: Brahms-hangverseny. — 22.15: Belga és jugoszláv népda­lok. — 22.30: Hírek. — 22.45: Mű­sorzárás. Szeptember 2. — péntek KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.32—7.58: Haj­naltól reggelig! Zenés műsor. — hat képet; átdolgoztam John Gay Koldusoperáját. 1728- ban volt a bemutatója, nem is Londonban, hanem valamilyen elővárosban .. Másnap reggel elmentek Brecht lakására — bútoro­zott szobát bérelt —, hogy a •kéziratot elhozzák. Nyom­ban megállapodtak abban, hogy ezzel nyitják a Schiff- bauerdamm színház új évad­ját. Brecht kijelentette, hogy van egy szerzőtársa is, Kurt Weill zeneszerző. Aufricht- mak nem tetszett a zene és szólt a színház karmesteré­nek, Theo Mackebennek (a budapestiek a „Dubarry” ré­vén ismerik), készüljön rá: bele kell komponálnia a mu­zsikába. Bicslia Maxinak Harald Paulsent hozták a színházhoz, Polly szerepére pedig a kor híres színésznő­jét, Carola Nehert szerződ­tették. 1928. augusztus 1-én kezdődtek a próbák. Az első napon beállított a zeneszer­ző Kurt Weill a feleségével együtt „Szeretném önnek eljátszani a zenémet — mondta a színigazgatónak. — De van még egy másik kívánságom is, léptesse fel a feleségemet Majd írok neki egy számot” A feleség Lotte Len ja volt, akit addig nem sokan ismertek ezen a pá­lyán. A gyászruhás hölgy Az első igazi bonyodalom ott kezdődött, amikor Carola Neher nem jelent meg a próbán. Minden oka meg- volt rá, férje, Klabund, a költő (Krétakör című darab­ja világsiker volt; Budapes­tem Bajor Gizivel adták), hal dók! ott. Néhány nap múl­va Klabund meghalt és a ssínmvvészmő gyászruhában megjelent a színházi próbán. Összevesztek, Carola Neher A következő hónapokban egy sor külföldi fesztiválon képviselteti magát a magyar filmművészet. Párizsban a főiskolások diplomafilmjei- nek versenyét rendezik meg, amelyen a Nagyfülű, a Tes­tamentum és a Képek és emberek című magyar fil­mek szerepelnek. A Gyer­mekbetegségek, Kardos Fe­renc és Rózsa János mun­kája. a Szalonikiben meg­rendezésre kerülő fílmverse- nyen vesz részt. A Kanadá­ban megrendezésre kerülő fesztiválon Hintsch György Iszony című munkája, vala­Közben 4.43: Falurádió. — 5.00: Hírek. — 5.30: Reggeli Krónika. — 8.00: Hírek. — Kb. 8.30: Hí­rek. — 7.00: Reggeli Krónika II. kiadás. — Kb. 7.30: Uj könyvek. — 8.00: Hírek. — 8.05: Műsoris­mertetés. A budapesti mozik, a vidéki színházak és a kiállítások programja. — 8.20: Mit főzzünk? A lányok-asszonyok főzési ta­nácsadója. — 8.25: Este. Arka- gyij Avercsenko meséjét fordí­totta Raáb György. — 8.35: Hangversenv gyermekeknek. — 8.55: A vásárlók nevében kérem! — 9.00: A lótusz-színű selvemru- ha. — Szemelvények a vietnami irodalomból. —■ 9.28: Ifi. Magya­rt Imre néni zenekara játszik. — 10.00: Hírek. — 10.10: Meseposta. — 10.30: Édes anyanyelvűnk. — 10.33: Delly Rózsi és Maleczkv Oszkár énekel. — 10.59: lottó­eredmények. — 11.00: Rádió-ope­rettekből. — 11.57: Hallgatóink figyelmébe! — 1?.00: Hírek. Lot- tóeredménvek. Nemzetközi lap­szemle. Idő járás jelentés. — 12.15: Jelentés az Atlétikai EB-ről. — 12.20: Zenekari muzsika. — 12.57: A budapesti színházak mű­sora. — 13.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad. — 14.00: Hírek. — 14.05: Sándor Ju­dit énekel. — 14.30: Róka Móka bábszínháza. Gyermekrádió­PETŐFI: 4.26—10.57: Azonos a Kossuth Rádió műsorával. — Közben 6.20: Torna. — 10.00: Zenés műsor felkapta Brecht kéziratát és a lába elé vágta: „Játssza el ezt az izét egyedül!” — és el­hagyta a színházat. Hiába küldtek neki virágcsokrot, hiába próbálták rábeszélni, Carola Neher szóba sem állt velük. Keresgéltek szereplő­ket, de mindegyik más szín­háznál volt elfoglalva. Roma Bahn, egy kis, kék szemű, szőke nő még kapható volt Polly eljátszására. Be nem teszem a lábam A főpróbán sok ismert színházi ember hagyta el tüntetőén a színházat, mond­ván: badarság, meg fog buk­ni. Húzni kell — volt a szín­háziak véleménye. De ki­nek a szerepéből húzzanak? Az egyik főszereplő, Erich Panto, Peachum alakítója bőrönddel jelent meg és kö­zölte, ha egy sort kihúznak, ő máris szedi a sátorfáját és utazik vidékre. Ezt mondták a többiek is. „Ebbe a szín­házba többé be nem teszem a lábamat!” — üvöltött Brecht. „Én sem!” — kiál­tott Kurt Weill. Természete­sen estéi-e mindketten ott voltak. Az első kép végén egy tenyér sem verődött ösz- sze. Amikor az ágyúdalt kezdték énekelni, az egész nézőtér közönsége egy em- berfcént ugrott fel és dobog­va, tapsolva követelte az új­rázást. A szünetben már el­dőlt. hogy siker van, csak egyetlen ember üvöltött a méregtől, fel és alá szalad­gálva a nézőtéren és a szín­padon: „Ez nem színház, ez istálló!” Kurt Weill, a zene­szerző volt, mert feleségét el­felejtették a színlapon fel­tüntetni. Aznap este megszületett a világ egyik legnagyobb szín­házi sikere. Kristóf Károly mint a Kedd és a Koncert című kisfilmek vesznek részt. Egy spanyolországi gyermekfilm-bemutatón ugyancsak a Gyermekbeteg­ségek szerepel majd. Egy barcelonai színesfilm-talál- kozón a Gyermekbetegségek és az Elégia szerepel. Egy jugoszláviai sportfii mtalál- kozón az 58 hiásodperc, A négyszázadik találkozó és A vízilabda mesterei című alkotásokkal veszünk részt. Október végén a tokiói nem­zetközi rövidfilm-fesztiváton az Elégia reprezentálja kis- filmgyártásunkat. üdülőknek a 24# és a 344 méte­res hiilléml osszon. — 10.00: Hí­rek. — 10.55: Útikalauz üdülők- nck. — 10.59: Lottóeredmények. — 11.00: Balatoni időjárás jelen­tés ma?var és idegen nyelvep. — 12.00: Hírek. — 12.15: Idegen nyelvű hírek. — 13.40: Idegen nvelvű vízjelzőszolgálat. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: A Fáy-éey (Utes játszik, Korda György énekel. — 14.15: Válasze\./ik hallgatóinknak. — 14.30: Magyar fúvószene. — 14.50: Mihály András — Gál Zsuzsa: Emlék és intelem. A TV MŰSORA CSÜTÖRTÖKÖN 17.00: Hírek. — 17.05: Szeptem­beri köszöntő. — 17.30: Atlétikai EB. Közvetítés a Népstadionból. — 19.50: Esti mese. — 20.00: Tv- híradó. — 20.20: Hat ország hat filmje. Hétköznapi fasizmus. Ma­gyarul beszélő szovjet doknmen- tumfUm. — 22.40: Tv-híradó — 2. kiadás. A TV MŰSORA PÉNTEKEN DÉLELŐTT: 9.30: Hat ország hat filmje. Hétköznapi fasizmus. Magyarul beszélő szovjet dokumentum­film (ism.). — 11.50: Hasznos ki­rándulás. Riportfilm (ism.). SZÍNHAZAK CSÜTÖRTÖKI MŰSORA: Madách Színház Kamaraszín­háza: A bolond »ány (7). — Vi­dám Színpad: Made in Hungary (fél 8). — Kis Színpad: Leszállás Párizsban (7). — Városligeti Sá­torcirkusz: Delfin Show (3, 5 és 7 órakor). Egy nemzetközi gengszter banda nagystílű manővereiről szól a Rablás nápolyi módra című film, amelyben Vittorio de Sica egy kipróbált rablót alakít. Partnern#je — képünkön — a most feltűnt, fiatal amerikai színésznő. Raquel Welch. A fil­met Ken Annakin rendezL (MTI Külföldi Képszolgálat) Magyar filmek külföldi fesztiválokon J .. J £í A KOLDUSOPERA BEMUTATÓJÁNAK ögjGlí íll» •• KALANDOS TÖRTÉNETE

Next

/
Thumbnails
Contents