Esti Hírlap, 1966. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

Nemzetközi találkozó a Városházán A Keleti-tenger leányának képviselői vendégségben A budapesti szigetek sorsa ODALENT már öltözte tik az aluljárót Mégis visszakerül a randevú-óra Közöljük az építés jövő heti „műsorkalauzát Tegnap még míniurnfiiro- san virított az oszlopkor, má­ra: galambszürke. Budapest szívében, a Blaha Lujza té­ren alul-fölül, percről percre változik a kép. A volt Nem­zeti helyén, az építés „füg­göny nélküli színpadának” eseményeit reggeltől késő es­tig figyeli a járdákon ácsorgó közönség. Néhányan már jól tájékozott „szakértőkként” magyarázzák a fejleménye­ket. Teherautók jönnek, meg­rakják a régi út felszabadult törmelékével, fordulnak mennek. Légkalapácsok zúg­nak fülsiketítőén, apróra vágják a felesleges betont. Dübörögnek a légsűrítők. Óriási „spulnikról” ólomká­beleket gombolyítanak. Újabb kockakő-szállítmány érkezett. A Klauzál és az Akácfa utca között már áll­nak az új lámpaoszlopok. Felszerelték a tér és az ide vezető utcák új KRESZ- tábláit és az új közlekedé­zánsan szép lesz Budapest legforgalmasabb helye. Aki két éve nem járt erre, no­vember végén nem ismer a térre. A Nemzeti elbontásá­val „megnagyobbodott”, a villamosok, autók új útvona­lon járnak, a Corvin Áruhá­zát ezüstös „sztaniolba” cso­magolják, az Akácfa utca sarkára hamarosan új, mo­dern palotát építenek. Ám éppen most, e napokban szemlélődve látjuk: mennyi­vel jobb lett volna ez a tér, Budapest lüktető szíve, (Folytatás a 8. oldalon) Enyhe éjszaka A hőmérséklet ma délelőtt 18 fok A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése vasárnap estig: Szombaton erősen felhős idő, többfelé esővel, néhány helyen zivatarral. Vasárnap általában kevesebb felhő, he­lyenként még esőkkel, esetleg zivatarral. Gyenge, időnként kissé megélénkülő, változó irányú szél. A hőmérséklet ala­kulásában lényeges változás nem lesz. Budapesten ma dél­előtt a hőmérséklet 18 fok volt. A Budapesti Művészeti Hetek módot adtak, hogy a Városházán megrendezzék több baráti főváros vezetői­nek találkozóját. Sajnos, né­hány vendég csak később jö­het Budapestre — másutt is az ősz elején sűrűsödik a munka —, ezért tegnap este még csak Varsó, Prága és Szófia küldötteit üdvözölhet­ték a budapesti vezetők. De ez mitsem változtat azon, hogy fővárosunk történeté­ben a tegnapi volt az első ilyen találkozó. SZAJNA MEGYEI KÜLDÖTTSÉG Természetes, hogy a négy szocialista testvérváros kép­viselői most elsősorban a- művészeti együttműködés szemszögéből értékelték a Fővárosi Tanács kezdemé­nyezését. A „hetek” gazdag eseményei képet adnak a magyar kultúra csaknem minden ágának eredményé­ről. De már lépések történ­tek, hogy a „hetek” alatt a magyar és a külföldi vendég ízelítőt kapjon a baráti fővá­rosok művészeti életéből is. Lassan érlelődik, kibon­takozik a még alig felmérhe­tő jelentőségű ötlet, javaslat: a kelet-európai fővárosok együttműködésében rendez­zék meg Budapesten megfe­lelő időközben a kelet-euró­pai kultúrák nagy találkozó­ját — valamilyen művészeti olimpiát. A Szajna megyei tanács küldöttsége befejezte látoga­tását. A magyar képzőművé­szet ezeréves kiállítását meg­ismerhették Párizsban is, most itt o mai Budapest mű­velődése érdekelte a vendé­geket. Legkedvesebb élmé­nyük a Fazekas Mihály gimnáziumi óra volt, amikor a tizenötéves fiúk és lányok Baudelaire nyelvén elemez­tek új francia verseket. FEKETE HATTYÚK A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének másik két hí­re: jövőre bemutatják Bécs- beit a fővárosunk életéről szóló kiállítást. Henry Stjern- qvist, a koppenhágai városi tanács elnöke pedig meghív­ta Sarlós Istvánt a dán fővá- 1 ,-osba. 1967-ben lesz 800 éves Koppenhága. Hamarosan Pestre érkezik Helsinki küldöttsége. A fin- '.ek szívesen hívják Helsinkit a Keleti-tenger lányának. Az zeréves magyar főváros mellett valóban ifjú lány, alig több mint 400 éves, 1550. június 12-én alapították. Budapest és Helsinki kö­zött aránylag kevés a ha­sonlóság. Az északi főváros a tenger mellett épült, la­kossága negyedannyi, s a Bartók Béla úti tavon fehér hattyúk, a Töölö szőke vizén fekete hattyúk úszkálnak. Mégis kölcsönösen hasznos a kapcsolatok felvétele. A finnekét, akik most készítik Helsinki fejlesztési tervét, főként a városrendezési. ta­pasztalatok érdeklik — min­ket a világhírű finn építé­szet új eredményei. A PIHENÉS, A KULTÚRA SZIGETE Helsinkinek sok szigete van. Az egyiken szabadtéri múzeumot, a másikon állat­kertet rendeztek be. s vál­tozatosan hasznosítják a töb­bi szigetet is. Ez tanulságos lehet, amikor hamarosan döntenünk kell a pesti szi­getek jövőjéről. Egyik — a városházán elterjedt — vé­lemény: a hajógyári sziget mentesítse a Margitszigetet. Vagyis Óbudán épüljenek fel az üdülők, itt kapjanak he­lyet a sportolók, ide költöz­zenek át a klubok. És a Margitsziget? A pi­henés és a kultúra szigete legyen. Bővítsék ki botani­kai kertjét, fásítsák, általá­ban a rendezés készüljön fel a fentebb már 'említett mű­vészeti olimpia megvalósítá­sára. Mert találhatnánk-e megfelelőbb helyet nyáron az egyik ötlet: a Duna men­ti színházi fesztivál meg­rendezéséhez, mint a Mar­gitsziget? Hasonlóan a nem­zetközi szobrászati kiállítás otthona lehetne a Sziget. Mindez nagyrészt még csak ötlet, javaslat. De mi­vel talán minden eddiginél hatásosabban szolgálhatják a kölcsönös megismerést, meg­érdemlik, hogy már részle­tesebben foglalkozzunk ve­lük. Aczél Kovách Tamás si rendszer jelzőlámpáinak egy részét. Elkészült a Csokonai és a Népszínház utca új burkola­ta. Az Akácfa utca követke­zik. A Corvin homlokzatán megjelentek az első alumí­niumcsíkok. A patikaház ka­puja beljebb került, a kibon­tott falakon Lotz-freskót ta­láltak. S amit a közönség nem lát: az aluljáróban a csarnok „nyers” építése véget ért. Most már „öltöztetik”. Lábára fe­kete márványcipőt, oldalaira fehér márványköntöst húz­nak. A munkával jól halad­nak. A lépcsők készek, ra­gyognak az őszi napfényben. Építik az automata üzlet­sort, szerelik a kirakato­kat, a telefonfülkéket, a hírlapárusítót. Már bizonyos: ami itt ké­szül, az színvonalas, és az épí­tés nagykönyvéböl pontról pontra megvalósítva, impo­UPI-KÉP MOSZKVÁBÓL Az UPI amerikai hírügynökség képszol gálaiától vette át az MTI ezt a moszkvai fel­vételt, a befejezés előtt álló Rossz!ja Szállóról, amely hamarosan — ezer szobával — meg­nyitja kapuit. Gromiko megbeszélései Gromiko, az ENSZ ülés­szakán résztvevő szovjet kül­döttség vezetője találkozott Toncic-Sorinj osztrák kül­ügyminiszterrel. A szovjet külügyminiszter pénteken megbeszélést folytatott Ab­ba Eban izraeli külügymi­niszterrel is. Indulás kedden, irány: Mexic Idén is megrendezi a me­xikói olimpiai bizottság ok­tóber 12. 23. között az úgyne­vezett „előolimpiát”, ame­lyen Magyarország is részt vesz hat sportágban, 29 tagú csapattal. A csapatban 18 versenyző utazik és 6 szakvezető: dr. Sir József, Nagy Jenöné, Szé­kely Éva, Granek István, Sá- kovics József és Hollósi Géza. A szövetségek jelölték ki az egyes sportágakban indu­ló versenyzőket, s ennek alapján az atléták közül Me- cser, Nagy Zsuzsa, Kalocsai és Zsivótzky, a kajak-kenu- zók közül Wichmann, Hess és Kemecsei, a tornászok kö­zül Ducza és Tréssel, úszás­ban Turóczy és Lenkei, a ví­vásban Kamuti Jenő dr., Ju­hász Kati, Pézsa és B. Nagy, birkózásban Varga, ölveti és Steer indul. — Részvételünknek fő cél­ja a tapasztalatszerzés és a kapcsolatok kiépítése — mondta Terényi Imre, az MTS elnökhelyettese. Októ­ber 24-én eleget teszünk a kubai meghívásnak, és át­utazunk Havannába, ahol be­mutatókon, versenyeken in­dulnak a magyar sportolók, és november 2-án hazaindu­lunk. A csapat kedden fél 11-kor repülőgépen, Brüsszel és Montreál érintésével utazik Mexico Citybe. Repülőgép tevekaram AZ EGYIPTOMI MESTERPIEOTA AYÍTOAOY-IIIIAVIRJA Kairó, október 1. Páratlan bravúrral men­tette meg 43 utasát a Mis- rair egyiptomi légiforgalmi társaság pilótája, Juszri Ali kapitány. Az egyiptomi légiforgalmi vállalat szovjet gyártmányú Antonov gépe pénteken dél­után Luxorból startolt, ami­kor a kifutópályán egy el- bitangolt tevének ütközött. A teve nyomban kimúlt, de a karambol a gén futóművé­nek felét leszakította. Az Antonov a kairói re­pülőtérre érkezve úgy szállt le, hogy az épen maradt egyik kerék a betonon gu­rult végig, míg a futómű ronccsá vált másik fele a sivatagi homokot szántotta fel. A veszélyes manőver közben a gép is kiállta a próbát. Az utasok — köztük 18 amerikai turista — szin­te semmit sem éreztek meg az egészből. MŰVÉSZETI OLIMPIA?

Next

/
Thumbnails
Contents