Esti Hírlap, 1966. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1966-10-01 / 232. szám

Ott lesz az egész ország Díjkiosztás eíőtt Pécsett Esély és vélemény ♦ Felesleges aggodalmak Ma este, pontosan 7 óra­kor Darvas József a társa­dalmi, FAbri Zoltán a szak­mai zsűri nevében átadja a II. magyar játékfilmszemle díjait A Televízió jelenti cí­mű műsor éppen 7 órakor kapcsol Pécsre, hogy a díjak átadásának néhány percét élőadásban, az egész ország láthassa. A díjkiosztás után versenyen kívül levetítik az Aranysárkányt, Ranódy László — Kosztolányi regé­nyéből készült — még be p nem mutatott filmjét, majd a meghívottak nagyon siet­nek az uránváros Olimpia éttermébe, mert 10 órakor ismét élőadást közvetít a te­levízió. A fesztivál záró­fogadásának kavargásából kiválasztanak néhány inter­júalanyt, köztük valószínű­leg a díjnyerteseket, hogy beszámoljanak egy hét ese­ményeiről. Nehéz a zsűrinek ■ Ma reggel, mikor tudósítá­somat diktálom, sokan idéz­getik az elmúlt napok emlé­keit. A kirándulást, Kodály gyönyörű Ave Máriáját a siklósi vár kápolnájában, a villányi vörösbort meg a pincepörköltet. Nem csitul­tak el a vita hullámai sem, ma délelőtt 10 órakor „ter­ven felül” folytatják a meg­beszéléseket. Vannak tehát érdekes emlékek a gazdag műsorú hétről. Ma már azért egyre több szót hallani az esélyekről. Nehéz dolga lesz a zsűri­nek — ma délelőtt ülésez­nek, s ezért még nehezebb előzetes találgatásokba bo­csátkozni. A tudósítónak azért meglehet a joga, hogy véleményét elmondja, akkor is, ha ez esetleg nem talál­kozik a zsűri döntéseivel. E lap hasábjain már számot adtunk a Szegénylegények értékeiről, nem lenne jogos és nem is lenne indokolt, ha véleményünket megváltoz­tatnánk. Fehér holló A többi öt vagy pontosab­ban négy filmmel nem ilyen egyértelmű a helyzet. Ez a négy film mind a vidámabb műfajokhoz tartozik, s mind­egyik sok erénnyel büszkél­kedhet. Kardos Ferenc és Rózsa János filmje, a Gyer­mekbetegségek, a magyar filmművészetben szokatlan, új módszerekkel kísérlete­zik, bátran és nem lebecsü­lendő eredménnyel. Máriás- sy Félix filmje, a Fügefale­vél, a mai szatírák fehér hollója, szellemes alapszi­tuációval és sok találó, ma­róan szellemes részlettel. Révész György filmje, a Minden kezdet nehéz, a mű­fajok sokaságának egységbe ötvözésével és önirónikus, politikus elmésségével nyeri meg a nézőt. Keleti Márton filmje, a Butaságom történe­te, hagyományosabb formák között, finom iróniával, könnyed szellemességgel és egy nagyszerű színészi ala­kítással nyeri meg a közön­séget Nincs megállás Nehéz lesz majd eldönteni, melyik érdemel jobban díjat s milyen legyen ez az elis­merés. Egy azonban bizo­nyos: hat versenyfilm között négy vígjáték — vagy ne­vezzük inkább humoros mű­nek — nagyszerű arány, és kevés ország filmgyártása dicsekedhet azzal, hogy az évi termésből kiválasztott hat legjobb között négy ilyen jól sikerült humoros film van. Lehet, hogy a ma folytatódó vita elutasítja a „megtorpanás veszélyeiről” elhangzott észrevételeket, le­het, hogy megerősíti azokat. Jobb lenne, ha elutasítaná. Egyetlen évben egy Szegény- legények-et és négy ilyen vígjátékot produkálni évi 18 filmből — nem megtorpa­násra utal. S ha már a jö­vő szempontjait vizsgáljuk, arról se feledkezzünk meg, hogy a Hideg napokat is láttuk már, amely majd csak jövőre lehet versenyfilm, és a nagyon érdekes Arany- sárkány, amely még ezután kerül közönség elé. Jó, ha az esztéták, kritikusok nem örülnek túlságosan hamar, de a megtorpanás egyébként sem leküzdhetetlen veszé­lyét nem kell állandóan fal­ra festeni. Végül kik kapják ma a díjakat? Izgatottan várjuk — mi « kamerák, önök va­lószínűleg a képernyő előtt — az este hét órát Bernáth László Énekes vendégek Az elég zord nyárutó, úgy látszik, Milánót sem kímél­te az idén. A Scala kolora- túr-sztárja, akit az opera­évad első vendégeként vár­tunk: Margherita Rinaldi megbetegedett Helyette úgy­szólván percek alatt kellett beugró művészt találni. A színház vezetői egyszerre két énekest kértek Itáliából, re­mélve, hogy az egyik leg­alább tetszeni fog... Az előrelátás helyes volt. Maria Luisa doni, ha nem is rend­kívüli, de feltétlenül kelle­mes produkciót nyújtott a Rigoletto és a Lammerrrioori Lucia szoprán szerepeiben. Kitűnő drámai színésznő, a bel canto éneklést jól meg­tanulta. Hangja számunkra szokatlanul súlyosnak hatott ezekben a szerepekben, me­lyek mintái még Gyurkovics Mária nagy alakításaiból él­nek bennünk és a fiatal ha­zai énekesnő-tehetségekben. (Desdemona és Traviataként bizonyára sokszorosan felül­múlta volna mostani önma­gát.) A partnere, Ettore Ba- bini azonban csalódást kel­tett. Hiába formálja szépen, ügyesen a népszerű tenordal­lamokat, ha hangja nem éri utol az olasz földön járt tu­risták emlékeiben élő, civil fiatalemberekét. Sem erőben, sem szépségben ... A tavalyi Erkel énekver­seny egyik díjnyertesét, Ga­lina Piszarenkót, a moszkvai Nagy Színház lírai szoprán­ját a Bohémélet és az Anye­gin főszerepeiben láttuk vi­szont, Rendkívül finom szín­padi jelenség. Ami nemcsak törékeny alakjára, de alakí­tására, hangjára, éneklésére is vonatkozik. Minden dal­lama, sőt, minden hangja pe­dánsan kidolgozott, minden gesztusa az énekéhez igazo­dik. Az egészet pedig komoly meggyőző erővel hitelesíti a szerepek minden mozzanatá­nak őszinte átélése. Sejtettük ezt már tavaly megismert dalkultúrájából, de e mosta­ni, sikeres vendégszereplés valamivel még rá is licitált várakozásunkra. (fodor) „...Megyünk bérezi folyamok gyanánt66 Narancsszín és fekete. Eb­ből a kettőből komponálta meg egyéni technikájú, me­rész ívű tablóját Szász End­re, a Petőfi Múzeum tegnap megnyílt új kiállításának egyik termében. Két színben mégis ezer bomlik ki — ben­ne látomás népről, forrada­lomról. Szikrázó narancsszín napkorongja az elfojthatatlan világosságot és a harcot egy­aránt felidézi. Két verskéz­irat felnagyított fényképét applikálták a képre. Az egyik A XIX. század költői, a másik A nép nevében kéz­irata. S mellette egy ugyan­csak felnagyított, szomorú tekintetű fiatal arc: a híres Petöfi-dagerrotip... ZÁSZLÓK ÉS KASZÁK A vitrinekben a reformkor és a szabadságharc irodal­mának dokumentumai: köny­vek, kéziratok, levelek — meg relikviák: Petőfi kard­ja, kokárdája, zsoldszelencé- je, tábori sakkja, melyen egy héttel a halála előtt Tordán játszott. Júlia kendője, kesz­tyűje. s a közös jegyzetfüzet Kitűnőre sikerült a dekoráció: remekmívű kis metszetek fel­nagyított változatai, az euró­pai 48-as forradalmakat fel­tüntető korabeli térkép­rézmetszet. A szászsebesi ké­pen Petőfi 49 februárjában kelt hadijelentése: „Bem tá­Fekete és narancsszín Ökrösszekér, gőzhajó Kiállítás a Petőfi Múzeumban borában vagyunk... me­gyünk bérezi folyamok gya­nánt .. S a tragikus záróakkord: egy szűkszavúságában is megrendítő fénykép fölna­gyított mása: sivár mező, elő­terében kútkáva, hátul pár ár­va fa. Segesvár. Ez az a hely, ahol kegyelet és tudomány Petőfi halálhelyét tudja. Mel­lette a Szabadság című lap 1949. augusztus 8-i számából egy közlemény: „...Koszo­rús népköltőnk, a tűzlelkű P. S. —r hír szerint — elve­szett.” MOZDULNI KELL RESZKESSETEK, FÉRFIAK Ez a négy hölgy szövetkezett a Kis Színpad új, Gyilkos- társak című bűnügyi komédiájában a tömeges férfigyilkosság, ra. Csala Zsuzsa, Géczy Dorottya, Vass Mari és Fejes Teri bűnszövetségét Kalmár Tibor rendezi. A végén kezdtük az új kiállítás ismertetését Ennek csak egyik oka, hogy maga a múzeum is átmenetileg a közepén kezdi a magyar iro­dalomtörténetet. A Petőfi Irodalmi Múzeumban tavaly határozták el, hogy az eddigi, monografikus — egy-egy író életműve köré épített — ál­landó kiállítást iroda lomtör­téneti szerkezetűvé alakítják át. S hogy ezt az átszerkesz- tést nem a kezdeteknél, ha­nem a reformkor és a sza­badságharc irodalmánál kez­dik, annak teremproblémák az okai. (A Történeti Mú­zeum majdani kiköltözése a Károlyi-palota földszintjéről a Várba: ez ad majd módot annak bemutatására, ami irodalmunk első századaiban történt.) De nemcsak ezért kezdtük beszámolónkat a végén — hanem mert a múzeum XIX. századi osztályának munka­társai által összeállított új kiállítás itt, 1948—49-nél te­tőzik; mint ahogy itt tetőzött a magyar irodalomnak ez a hihetetlenül gazdag szakasza is. A kiállítás vörösrézbe ka­lapált Széchenyi-idézettel in­dul: „Semmi sem áll csende­sen a világon, még a nap­szisztémák is mozognak — tehát csak Magyarország áll­jon s vesztegeljen mozdulat­lanul? Minekünk is mozdul­nunk kell...” KÖLCSEY KAROSSZÉKE A reformkor légköréből nő ki Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Eötvös Jó­zsef s a többiek; s megszüle­tik a magyar nyelvű színház is. Csöpp, kivilágított maket­teken látjuk két Kisfaludy- darab korabeli színpadképét; a relikviatisztelők pedig biz­tosan megilletődnek majd a múzeum új szerzeménye lát­tán: Kölcsey dolgozószobájá­nak karosszéke ez. A látvá­nyos Vörösmarty-teremben ugyancsak új szerzemény várja a látogatókat: Peresei Etelka kislánykori portréja. Fen esik Flóra Színházi kiállítás nyílt A Budapesti Művészeti He­tek, keretében ma délben A mai magyar dráma címmel kiállítás nyílt a Színháztudo­mányi Intézetben. Megnyitó beszédet Kazimir Károly fő­rendező, a Színházművészeti Szövetség főtitkára mondott. A kiállítás képet ad a ma­gyar színházak sokrétű életé­ről; a színész, a szerző, a rendező, a díszlet- és jelmez- tervező munkájáról. Fényké­pek, színes diapozitívek, szín­padképek, díszlet- és jelmez­tervek, makettek vezetik a látogatót a hagyományos for­mától az „anti-drámáig”, be­mutatva magyar és külföldi előadásokat, operát és tánc­játékot, szabadtéri előadást, körszínházat és bábjátékot egyaránt. A kiállítás előreláthatólag két hónapig tart nyitva. * 1 Október 1. — szombat KOSSUTH: 14.00: Hírek. — 14.05: Hirdető- oszlop. — 14.20: Két operanyi- tány. — 14.45: Mi történt a hé­ten a nagyvilágban? — 15.00: Csak fiataloknak! — 15.40: A méreg. Elbeszélés. — 16.00: Hí­rek. — 16.15: Hétvége ... — 18.00: Hírek. — 18.10: Issay Dobrowen vezényel. — 18.45: Tabi László vidám írásai. — 19.01: Iluszka- est. — 19.51: Jő éjszakát, gyere­kek! — 20.00: Esti Krónika. — 20.25: Népdalok. — 20.53: Fanto­mok, lidércek és egyéb szörnye­tegek. Vidám vérfagyasztás. — 21.45: Sporthíradó. — 22.00: Hí­rek. — 22.15: Jegyzetek a Szocio­lógiai Világkongresszusról. — 22.25: Táncoljunk! — 24.00: Hírek. — 0.10: A tánczene folytatása. PETŐFI: 14.00: Indulók. — 14.10: Földes György írása. Lemorzsolódás. — 14.20: Dallal-tánccal a világ kö­rül. — 14.54: Orvosok a mikro­fon előtt. — 15.00: Hírek. — 15.05: A MRT szimfonikus zene­karának felvételeiből. — 16.01: Csókold homlokon a Múzsát. Az Ifjúsági Rádió vidám műsora. — 17.00: Hírek. — 17.05: Kirsten Flagstad és Svet Svanholm Wagner-operákból énekel. — 17.40: Részlet Kertész Erzsébet regényéből. — 17.56: Verbunko­sok, magyar nóták. — 18.30: Népművelők figyelmébe! — 18.45: A Stúdió 11 játszik. — 19.00: Hí­rek. — 19.10: A Berlini Rádió énekkarának műsorából. — 19.20: A filozófia nagy problémái. — 19.33: Budapesti Zenei Hetek 1966. — Közben kb. 20.25: Uj ver­sek — kb. 20.40: Hírek. — kb. 20.45: A Nemzetközi Liszt-Bartók zongoraverseny folytatása. — kb. 21.13: Népdalok. — 21.40: Rosa Ponselle és Giovanni Mar­tinéin énekel. — 22.12: Somogyi Pál vidám írásaiból. — 22.56: Ugetőverseny-eredmények. — 23.00: Hírek. URH: 18.30: Hírek. — 18.35: A fehér ló. Operettrészlet. — 18.57: Co­relli: 12 concerto grosso Op. 6. IV. rész. — 19.35: Magnósok, figyelem! — 20.05: Monteverditől Schönbergig. — 21.23: Antibes-i Jazzfesztivál. — 22.00: Kamara­zene. — 22.30: Hírek. Október 2. — vasárnap KOSSUTH: 5.56: Rákóczi induló. — 6.00: Hírek. — 6.10—6.55: Kellemes va­sárnapot! Közben 6.25: Hirdető- oszlop. — 6.35: A zenés műsor folytatása. — 6.55: Műsorismer­tetés. — 7.15: Falusi életképek. — 8.00: Hírek. — 8.10: Lammer­moori Lucia. Részletek. — 8.55: Édes anyanyelvűnk. — 9.00: Cé­zár, a dajka. Rádiójáték gyerme­keknek. — 9.50: Alkotóműhely­ben. — 10.05: Szivárvány ... — 12.00: Hírek. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.45: Van új a Nap alatt! — 13.05: Mario Lanza énekel. — 13.19: Egy korty ten­ger. — 13.29: Issay Dobrowen vezényel. — 14.30: Társasutazás. Mamaia. — 15.30: Mérkőzések percről percre. — 16.30: Magnó­sok, figyelem! — 17.00: Legked­vesebb verseim. — 17.15: Edin­burghi Fesztivál 1966. — 18.00: Hírek. — 18.05: Népszerű művek — híres előadók. — 18.49: Egy légy. Tamási Áron elbeszélése. — 19.08: Az MRT népi zenekára játszik. — 19.50: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00: Hírek. — 20.10: Ritmus és melódia. — 21.07: Isteni komédia. —* 22.00: Hírek. — 22.10: Sport. — 22.20: A calaverasi ugróbéka. Vígope­ra. — 23.03: Jegyzetek a Szocio­lógiai Világkongresszusról. — 23.13: Klasszikus operettrészle­tek. — 24.00: Hírek. — 0.10: Csembalómüvek. PETŐFI: 7.30: A református egyház fél­órája. — 8.00: Színes népi mu­zsika. — 8.25: Alföldi tanyák. — 9.00: Operakalauz. — 10.00: Tánc­zene. — 11.00: Közvetítés Luga- nóból. — 12.50: Vidám műsor gyerekeknek. — 13.28: Népi zene­kar. — 13.45: Időjárás- és vízál­lásjelentés. — 14.00: A jazz ked­velőinek. — 14.20. Hogyan lesz az ember maradi? — 14.30: Mér­kőzések percről percre. — 15.20: Művészlemezek. — 16.00: Hírek. — 16.08: Olasz muzsikusok. — 17.00: Mit hallunk a jövő héten? — 17.30: Pillantás a nagyvilág­ba. — 17.50: Marlene Dietrich énekel. — 18.05: A helység ka­lapácsa. — 18.50: Uj kórusfelvé­teleinkből. — 19.15: Oktatás in- jekcióstűvel. — 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1966. — Közben kb. 20.25: őt után. Rádiójáték. — kb. 20.45: A hangversenyközvetítés folytatása. — Kb. 21.15: Köny- nyűzene. — 22.05: Hangverseny­naptár. — 22.20: Magyar nóták. — 22.56: Galoppverseny-ercdmé- nyek. — 23.00: Hírek. URH: 18.30: Hírek. — 18.35: Kamara­zene. — 19.35: Tánczene. — 20.10: Peter Grimes. Részlet Britten operájából. — 21.00: Régi ma­gyar költők versei. — 21.10: Le­hár: Éva. Részlet. — 21.42: Szá­zadunk zenéjéből. — 22.30: Hírek. A TV MŰSORA SZOMBATON: 16.55: Hírek. — 17.00: Casablan­ca. Magyarul beszélő amerikai film (ism.) (14 éven felüliek­nek!). — 18.40: A tv jelenti. Ak­tuális riportműsor. — 19.20: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 19.50: Hobby. Magyar bábfilm. — 20.00: Világirodalmi Magazin. — 21.30: Egy kis könnyűzene. — 22.00: H. Pécsi Játékfilmszemle. — 22.30: Tv-híradó — 2. kiadás. A TV MŰSORA VASÁRNAP: 9.05: Iskola-tv. Kémia (közép- isk. I. oszt.). A vegyületek ösz- szetételének magyarázata. — 9.30: Orosz nyelv (középisk. IH— IV. oszt.). Grisa, Andrej és Má­sa az étteremben. — 9.55: Hét- mérföldes kamera ... Uttörőhír- adó. — 10.10: Paletta. — 10.40: Foxi Maxi kalandjai. Magyarul beszéld amerikai rajzfilmsorozat. — 11.05: Üdvözlet barátainktól. Az Intervizió műsora Varsóból, felvételről. — 14.23: Tatabányai Bányász—Vasas bajnoki labdarú­gó-mérkőzés. Közvetítés Tatabá­nyáról. A szünetben: A Magyar Hirdető műsora. — 16.20: „Tele­vízió**. Magyar kisfilm. — 16.30: Nemzetközi Mezőgazdasági Ma­gazin. Filmösszeállítás külföldi mezőgazdasági érdekességekről. — 16.50: Találkozás a stúdióban. Beszélgetés a budapesti XIII. kér. tanács vezetőivel. — 17.20: Utazás jegy nélkül. A Balti-ten­ger partjainál. — 17.45: Munkás énekkarok. Közreműködik: az MSZBT központi férfikara. — 18.00: A röntgensugárzás. — 18.30: Mit akar ön megtudni Magyar- országról? — 19.30: Tv-híradó. — 19.50: Esti mese. — 20.05: Nagy siker volt... Csodálatos vagy, Júlia. Magyarul beszélő osztrák- francia film (ism.). (14 éven fe­lülieknek). — 21.40: Sporthírek. — 21.50: A barangolás vendég­könyve: Gellért Oszkár. — 22.00 Tv-híradó — 2. kiadás. — 22.20: Jó éjszakát, felnőttek! SZÍNHAZAK SZOMBAT- VASÁRNAPI MŰSORA: Operaház sz.: A nürnbergi mesterdalnokok (Rékay bérlet, 1. előadás, 6); v.: A szevillai borbély (Középisk. bérlet, 1. elő­adás, de. 11); Orfeusz (Basilides bérlet, 2. előadás, 7). — Operaház Erkel Színháza sz.: Chopiniana; Koncertmüsor: Poloveci táncok (5. bérlet, 2. előadás, 7); v.: Já­nos vitéz (Alt. Isk. bérlet, B-so- rozat, 1. előadás, de. 11); Sze­relmi bájital (6. bérlet, 2. elő­adás, 7). — Nemzeti Színház sz.: Az ember tragédiája (évadnyitó előadás, 7); v.: Bécs, 1934 (7). — Katona József Színház sz.: Ször­nyeteg (7); v.: Akt hegedűvel (7). — Madách Színház sz. (7) és v. (fél 8): Koldusopera. — Ma­dách Színház Kamaraszínháza sz. (7) és v. (fél 8): Mezítláb a parkban; v. du.: A bolond lány (du. 3). — Vígszínház sz.: Fizi­kusok (7); v.: Filmet forgatunk (fél 3); Testőr (7). — Odry Szín­pad sz.: Szegény Dániel (fél 8); . v.: Leon és Noel (fél 8). — Tha­lia Színház sz.: Az ördög és a jóisten (7); v.: A helytartó (7). — József Attila Színház sz.: Húszévesek (du. fél 3); Kény­szerleszállás (M-bérlet, I. elő­adás, 7); v.: A kaktusz virága (fél 3); Kényszerleszállás (7). — Fővárosi Operettszínház sz.: My fair Lady (fél 3); este: My fair Lady (Komb. 5. bérlet, 1. elő­adás, 7); v.: My fair Lady (fél 3); Nagymama (7). — Bartók Színház a Fővárosi Operettszín­házban v.: Hét szem mazsola (de. fél 11). — Vidám Színpad sz. (fél 8) és v. (fél 4, fél 8): Made in Hungary. — Kis Szín­pad sz.: Leszállás Párizsban (7); v.: Szegény kis betörő (3 és 7). — Építők Irodalmi Presszója sz.: Légy hű önmagadhoz (8); v.: Al­bert Camus-est (8). — Állam! Bábszínház sz.: Fából faragott királyfi; Petruska (felnőtt mű­sor, du. fél 4); v.: Gulliver Li- liputban (ll), A kacsalaki rej­tély (3), Piroska és a három kis­malac (5). — Kamara Varieté sz. (6 és fél 9) és v. (fél 4, 6 és fél 9): Krimi magyar módra.— Vá­rosligeti Sátorcirkusz sz. (3, 5, 7 és 9) és v. (de. 11, du. fél 4, fél 6 és 8): Delfin Show. — Állami Déryné Színház a Fővárosi Műv. Házban (XI. Fehérvári út 47.) sz.: Szegény crazdagok (de. 10); v.: a pesterzsébeti Műv. Házban: Oké, Mister Kovács (du. 4). Gyerekek! A távbeszélő mese­mondó műsora (171—888) októ­ber 1-én, szombaton: Aranykezű Apollónia (elmondja: Kohut Magda)«

Next

/
Thumbnails
Contents