Esti Hírlap, 1966. november (11. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

KÉT FŐVÁROSI CSAPAT — Nagyon súlyos felelős­ség terhét viselték a BVSC játékosai azért, mert hosszú ideig a táblázat élén tanyáz­tak, s az ellenfelek sorra bajnokaspiránsként kezelték a vasutascsapatot — mondta kérdésünkre Gyarmati Já­nos, a 31 ponttal harmadik helyen álló BVSC edzője, aki nem is olyan régen még az NDK válogatottjának volt a mestere. — Amikor jött az első váratlan vereség, lelki­leg megviselte a fiúkat, s he­tekig nem tudták összeszed­ni magukat. Az edző elmondta, hogy a múlt szerdai, A-válogatott elleni edzőmérkőzés nagy fordulatot hozott a csapat hangulatában. — Debrecenben már ennek a jó hatását láthattuk a A Vasas egykori játékosa, Vadász Károly — az elhunyt Kispéter Mihály nyomdokain — ütőképes együttest ková­csolt össze a Ganz-MÁVAG csapatából, amelynek a vég­hajrá heteiben igen szeren­csés a helyzete: — Mi már nem utazunk vidékre — mondta kérdé­sünkre Untsch Ervin szak­osztályvezető —, két találko­zónkat a Kőbányai úton, a Debrecen és az Oroszlány együttesével vívjuk, s har­madik mérkőzésünk színhe­lye a Soroksári út lesz, ahol az Egyetértés csapatával ját­szunk. A szakosztályvezető sze­rint legalább öt pönt szük­séges ahhoz, hogy a Ganz- MÁVAG, amely jelenleg 29 ponttal a hatodik helyen áll, legalább az osztályozón való szereplés jogát kivívja. — Balszerencsénk volt, bogy Egerből csak az egyik pontot hozhattuk el — foly­tatta —, pedig nem voltunk messze a győzelemtől ser.i. Ez a második pont most erő­síthetné esélyeinket. így <s bízunk abban, hogy akár az Ózd, akár a Dorog ellenében kivívjuk a feljutást, mert a csax>at szelleme kitűnő, s já­tékosaink egyénileg jól kép­zettek. Az összekötőt és kö­zépcsatárt játszó Végh a gól­lövőlista negyedik helyén DVSC elleni mérkőzésen, s az azon elért, 4:1 arányú eredményben — folytatta—, amely még nagyobb lehetett volna, ha csatáraink kihasz­nálják helyzeteik nagyobb részét. Vasárnap a Szőnyi úton az Egyetértéssel játszik a BVSC, s otthonában játszik majd a Szállítók ellen is. Idegenben csak egy mérkő­zése lesz, az Oroszlány elle­ni: „A három mérkőzésből öt pontot szeretnénk kihar­colni, s ez elég lenne ahhoz, hogy osztályozó nélkül ke­rüljünk feljebb — mondta Gyarmati. — Szerintem a bajnok a Szeged lesz, a má­sodik helyért a BVSC és az Eger, a negyedikért a Ganz- MÁVAG, a Komló és a DVSC fut nagy versenyt.” áll, jól bevált Fenyvesi II. József, a Ferencváros volt játékosa, is, s a csatárt és fe­dezetet egyaránt jól játszó Balogh, az MTK-ból átkerült Rattmann, a saját nevelésű Szedlák egyaránt nagy érté­kei az együttesnek. — A küzdőképességen van még javítanivaló — fe­jezte be beszélgetésünket a szakosztályvezető —, ezen a téren tanulhatnánk például az Eger együttesétől. Ha eb­ben is lesz javulás, s felke­rülünk, bizonyos, hogy hét­ről hétre 5—6000 gyári szur­kolónk segíti majd buzdítá­sával a csapatot az élvonal­ban is a pontszerzésben. Maros László A nemzetközi labdarúgás­ban a héten is egymást kö­vetik az események. Ezek kö­zül is kiemelkedik a kedd délután Milánóban sorra kerülő Olaszország—Szov­jetunió barátságos válogatott mérkőzés. Különösen olasz berkek­ben nagy az érdeklődés,. hi­szen arra számítanak, hogy az azzuri 11 valamit javít a szovjet csapat elleni játéká­val és eredményével gyászos világbajnoki szereplésén. Ezt várja mindenki, s ennek tu­lajdonítható — hírügynöksé­gi közlések szerint —, hogy — a jegyek elővételben el­keltek, amely pedig ma már ritkaságszámba megy, ha tét nélküli mérkőzésről van szó. A leváltott Edmondo Fabbri helyett, ideiglenesen Ferruccio Valcareggi látja el az olasz válogatott szakveze­tői tisztségét. Első ténykedé­se, -a„csapat-összeállítás, azt mutatja, hogy nem akár koc­káztatni a San Sire stadion­ban, pályára küldendő csa­pata szinte a teljes Interna- zionale, pontosabban nyolc játékosa, akiket két nápolyi és egy torinói labdarúgó egé­szít ki. A heti nemzetközi labda­rúgóprogram: NOVEMBER 1., KEDD: Milánó: Olaszország—Szovjet­unió barátságos válogatott mér­kőzés. Elégé: FC Liége—Lokomotiv Leipzig WK visszavágó (az első mérkőzés 0:0). NOVEMBER 2., SZERDA: Bukarest: Románia—Svájc vá­logatott mérkőzés az Európa- bajnokságért (0. csoport). Madrid: Spanyolország—Svéd­ország barátságos vál. mérk. London: Anglia—Csehszlová­kia, barátságos vál. mérk. vvk-talalkOzök: Utrecht: Utrecht—Westbrom­wich Albion. Zágráb: Zágrábi Dinamó— Dunfermline (2:4). Glasgow: Kilmarnock—Ant­werpen (1:0). Budapest: Ferencváros—örgry- te (0:0). NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK: Nápoly: Napoli—Odense VVK mérk., (4:1). A Honvéd kezdi a KK-t A részt vevő magyar csa­patok megegyeztek ellenfe­leikkel KK-mérkőzéseik idő­pontjában. A Tatabánya— Wacker Innsbruck találko­zók időpontjai: november 30. Tatabánya, december 8. Innsbruck. A Bp. Honvéd a Szpartak Trnavával november 9-én, a Latorca utcában, 17.30 óra­kor játszik először, majd no­vember 16-án 14 órakor Trnavában. Az V. Dózsa november 23- án a Megyeri úton, 14 órai kezdettel fogadja a Szlován Bratislavát, majd november 27-én játszik Pozsonyban, 14 órai kezdettel. A Sportuszoda igazgatósága közli, hogy november 7-én az uszoda egész nap zárva lesz. Szófia: Bulgária—Jugoszlávia barátságos vál. mérk. NOVEMBER 5., SZOMBAT: Stockholm: Svédország—Dánia barátságos vál. mérk. NOVEMBER S., VASÁRNAP: Amszterdam: Hollandia—Cseh­szlovákia barátságos vál. mérk. (MTI) Koreából és Mexikóból érkeznek A Koreai NDK-ban vendégsze­repeit magyar labdarúgó B-vá- logatott november 2-án érkezik vissza Budapestre. A második nemzetközi sporthéten, a „pró­baolimpián” részt vett magyar versenyzők Kubából november 3-án, csütörtökön érkeznek ha­za. „Korong-élmények" a Szovjetunióban TAPASZTALATCSERÉRE, szov­jetunióbeli szakmai élmények meghallgatására gyűltek össze hétfő este a Kisstadionban a jégkorongszakosztályok edzői. Rajkai László, a válogatott ed­zője számolt be annak a három hétnek tanulságairól, amelyet Moszkvában, Kijevben, Minszk- ben, majd ismét a szovjet fő­városban eltöltött, a légj óbb szovjet klubcsapatok felkészülé­sét tanulmányozva. A MAGYAR VÁLOGATOTT EDZŐJE elmondotta, hogy a vi­lág legjobb amatőr jégkorong­válogatottjának hazájában már a kis gyerekek, az iskolások ki­választása az egyesületekbe szinte egyedülálló a világon, legfeljebb Kanadában olyan nagy és széles körű a kiváloga­tás lehetősége, mint a Szovjet­unióban. Az ifjúság részére évenként megrendezésre kerülő nagy ,,Aranykorong”-torna min­den évben mintegy hárommillió fiatal jégkorongozót hív az ut­cák, terek, iskolák csapataiból a palánkok közé. A SZOVJET BAJNOKSÁG I. osztályában, amely a mi labda­rúgó NB-nknek felel meg — ismertette Rajkai László — há­rom csoportban küzd osztályon­ként 12—13 csapat. A legerősebb az A csoport. A II. osztályban — földrajzi tagozódás szerint — 4 csoportban 10—10 csapat ját­szik, az alsóbb osztályokban vá­rosok, megyék, járások szerint folyik a bajnokság. A legjobb ifjúsági csapatok is négy föld­rajzi csoportban küzdenek. RAJKAI LÁSZLÓ több mint háromórás tájékoztatását az ed­zők nagy érdeklődéssel hallgat­ták és jegyezgették. Azért jó volna, ha a sok-sok értékes, a technikára, taktikára, a csapat­részek gyakorlására, a botkeze­lésre, az időnként fellépő „hoki- undor” levezetésére, a kapus­foglalkoztatásra, az edzéseken használatos tornaszerek ismerte­tésére és még számos egyébre kiterjedő előadás anyagát a Jég­sport Szövetség szervezetten is hasznosítaná, hogy a játékosok, vezetők, a „téli futball” hívei tanulhassanak belőle! A Budapesti Történeti Mú­zeum és a Testnevelési Tudo­mányos Tanács a Múzeumi Hó­nap keretében sporttörténelmi vetélkedőt rendezett tegnap dél­után a Történeti Múzeumban. A selejtezőből négy IX. kerületi általános iskola öt-öt fős csapa­ta került a döntőbe, ahol a ma­gyar sport és testnevelés 1800— 1950 közötti történetének kiemel­kedő eseményeiből vizsgáztak: szóban és írásban. Kétórás küz­delem után, a szellemi vetélke­dőt a Toronyház utcai iskola csapata nyerte a Lobogó utcai B. és A. csapat előtt. Az október 18-i számban saj­nálattal olvastuk, hogy a „Porrá lettél.. .” című cikk megjelent anélkül, hogy a cikk szerzője a kérdéssel kapcsolatban a legil­letékesebbet, a magyar brikett­ipar vezetőit is meghallgatta volna. A cikk „Valóság brikettügy­ben” alcíme a való helyzet leg­fontosabb tényezőit sem ismer­tette. Véleményem szerint a népgazdaságra káros általános következtetéseket von le. A cikkben 12 perről írnak. Va­lóban 12 peres ügy volt az ipar és a kereskedelem között 1964 decemberétől a mai napig. A hazai brikettipar ez idő alatt 2 611 498 tonna brikettet termelt kétmilliárd forint értékben. Ha a perek számát a perek időtar­tama alatt termelt brikett meny- nyiségéhez és termelési értéké­hez viszonyítjuk, úgy meg kell állapítanunk, hogy amennyiben még függőben levő perben is, tehát az összes 12 perben elma­rasztalnának, úgy az elma­rasztalás teljes értéke az ossz termelési értékünknek mindösz- sze két ezrelékét tenné ki. Ügy érezzük, hogy ez a szám egé­szen más megvilágításban adja a hazai barnaszén brikettek mi­nőségének kérdését, mint ahogy a cikkből a tájékozatlan olvasó elképzeli. A fenti két ezrelék magába foglal három kirakatpert is: a kereskedelem a brikett helyte­len kezelésével és tárolásával demonstrálni akarja a hazai bri­kett rossz minőségét. Fenti pe­rekből indul ki a vita az ipar és a /kereskedelem között, s az Es­ti Hírlap, véleményem szerint a népgazdaság szempontjából ká­rosan szólt az ügyhöz. A levelem előző részében ki- imitatott két ezreléknyi károso­dás megszüntetése céljaink kö­zött szerepel és minden igyeke­zetünk arra irányul, hogy a kö­zeljövőben ki is küszöböljük. 1966-ban a beérkezett s még füg­gőben levő reklamáció 170 000 forint értéket képviselt. A fenti évben előállított termelési érték­hez viszonyítva 3 tízezrelék szá­Azt írja a cikk: „mit ér az 5100 kalória, ha 10 mázsa után 2 mázsa hasznavehetetlen por marad a pincében”. E megállapí­tás valótlanságát bizonyítja az, hogy 1966. évben a tatai briket­tel kapcsolatban egyetlen ilyen irányú reklamáció sem volt. A cikk a hazai brikettek mi­nőségét az NDK-brikettel ha­sonlítja össze, amikor említi, hogy a vásárló az NDK-briket- tért sorbaáll. Az NDK-brikett semmilyen körülmények között nem hasonlítható össze a hazai brikettel. A brikettgyártásnak a feladata mindig a széntermelés­ből keletkezett apró szenek da- robosítása, tehát mindig a szén adott, ehhez kell megkeresni a brikettezési technológiát. A mi feladatunk nem az, hogy a hazai piacról az import NDK- brikettet kiszorítsuk, hanem az, hogy gondoskodjunk a lakosság kulturáltabb tüzelőanyagellátá­sáról úgy, hogy termékeinkben még kétezrelékes károsodás se következzék be. Véleményem szerint a sajtó, az Esti Hírlap csak abban az esetben segítene a hibák kijavításában, ha nem mozaikokból összeállított cik­kekkel, alaptalanul ostorozná az ipart, hanem valóságos hi­bákra rámutatva ösztönözne azok kijavítására. Tóth József igazgató Brikett Termelő és Széndúsító V, Budapest VIII., Mária u. 10. FEBRUÁR 15-IGTART: . MAI KOLUMBUSZ TOJÄSA — Pedig dobozolt tojás volt! Dobozos tojás Mindeddig abban a feltevésben éltem, hogy a dobozos tojás egy­ben minőségi garanciát Is jelent. Sajnos, csalódtam, ugyanis vásá­roltam a Mártírok útja 1. szám alatti ABC-áruházban két doboz to­jást, á 12 forintért és mindegyik dobozban egy-egy romlott tojást találtam. Kicsit drágának találom, hogy ilyenformán 2,40 forintos ár­ban fizettem a tojás darabját. Kár lejáratni a dobozos tojás hírnevét ilyesmivel. Both Attiláné n„ Zsigmond tér 2. Elvittük volna ... Az október 17-én megje­lent „Elment az uszály, ma­radt a tanulság” című cikk­hez szeretnék hozzászólni. Sajnos, a hamburgi hajószál­lítás ügyében senki nem szólt vállalatomnak, a GAFU-nak. Tulajdonképpen az újságból értesültem cseh­szlovák kollégáink hamburgi hajószállításáról. Szeretném elmondani, hogy ilyen szállí­tásra alkalmas szállító­járművek vállalatomnál sok­szor kihasználatlanul pihen­nek fuvarhiány miatt. Nem­Technológia? A Luxus Áruházban vásá­roltam egy nagyon szép barna antilop félcipőt feke­te díszítő tűzéssel 320 forin­tért. A cipőt kényelmesnek találtam. Az utcán kínos meglepetés ért: valami kés­ként hasogatta lábamat. Ha­zatértem után megállapítot­tam, hogy a cipő béleletlen és a bőrtűzés széle eldolgo- zatlan. Miután a cipő egy­szer lábamon volt, az áruház cipőosztályának vezetője nem vette vissza és rekla­mációmat elutasította azzal, Köszönet A napokban megjelent „Nincs Pilis térkép” c. alat­ti érdeklődésemre több tér­kép is érkezett címemre. Ez­úton szeretném mindazok­nak megköszönni, akik mél­tányolták panaszom, s kise­gítettek térképpel. Bár az illetékesek reagál­tak volna pyen élénken pa­naszomra. Pálinkás László régen egy negyvennyolc­kerekű trailert átlakítottunk hajószállítás céljára. Cseh­szlovák kollégáink éppen a mi tapasztalataink alapján alakították ilyen típusúvá trailer] ükét. Egészen biztos vagyok, hogy ha vállalatom megbízást kapott volna az említett fuvarra, bizonyára elvállalta volna és sikerrel meg is oldotta volna ezt a feladatot. Deutsch Jenő gkv. Vontatás Szocialista Brigád vezetője / hogy ez a cipő „technológiá­ja”. Miután a cipőre szüksé­gem van, beragasztottam ragtapasszal úgy a lábam, mint a cipőt és így vagyok kénytelen viselni. Érthetetlen, hogy egy ősz­re, télre készült drága cipő­nek miért nem az a techno­lógiája, hogy bélelve legyen, hisz nem olcsó cipőről van szó. Ha bebélelik, úgy a tű­zés széle nem okoz fájdal­mat. F. B.-né Budapest örömmel írhatom, hogy „Panni” falam végre teljes és nagyon köszönöm segítsé­güket. Levelem nyomán annyian ajánlották fel se­gítségüket, hogy nem is tudtam, hová menjek. Ké­rem, tolmácsolják köszöne- temet külön a Divatcsarnok, Otthon Aruház, valamint a Budapesti Bútoripari Válla­lat III. gyáregység vezetői­nek. Prágai György Bp. III Viador u. 7. TISZTA ESET — Remélem, most maga sem vonja kétségbe, hogy fel­vágták!?... (Endrődi rajza.) 5-6000 GYÁRI SZURKOLÓ VÁRJA A FELKERÜLÉST MA MILANÓBAN olasz-szovjet válogatott mérkőzés Válasz brikettügyben az NB I. árnyékában Egyaránt öt pontot remél a hátralévő három fordulóban a BVSC és a Ganz-MÁVAG1 Kevés érdekesebb tanulmány adódik mostanában a labdarúgás kedvelói számára, mint az NB I/B-s labdarúgó-bajnokság tabellája, amely a felsorakoztatott tizenhat együttes eddigi teljesítményének számszerű adathalmaza mellett arról beszél mindennél ékesebben, hogy a legnépszerűbb sportág e nemrég teremtett osztálya a leg­nagyobb reményeket is túlszámyalóan sikert aratott! Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy a listavezető, 33 pontos Eger és a kilencedik helyen álló 2S pontos Szállítók együttese között — három fordulóval a bajnokság befejezése előtt -* mindössze öt pont a különbség. Ez a nagyfokú kiegyensúlyozottság mellett azt is mu­tatja. hogy — nagyon a szélsőségeket tekintve —, még a kilencedik­ből is lehet — bajnok. De kiélezettség van a kiesés szempontjából is, hiszen a felkerüld első két helyezett, s az ózd, illetve a Dorog együt­tesével osztályozót vívó harmadik és negyedik helyezett mellett a következő hetekben izgalmas kilencven perceket él még át a 25 pon­tos 10. helyezett Budafoktól a 1«. helyezett, 22 pontos Miskolci VSC-lg mind a hét együttes! ... Két fővárosi csapat áll még heves harcban azért, hogy felke­rüljön a magyar labdarúgás élvonalába. Ezeknek szakvezetőit szó­laltattuk meg: milyen erőfeszítéseket tesznek, s milyen reményeket táplálnak — az NB L árnyékában ... FORDULAT AZ A-VÁLOGATOTT ELLEN...

Next

/
Thumbnails
Contents