Esti Hírlap, 1966. november (11. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

XI. évfolyam, 258. szám 1966. november 1, kedd 7055 nyeremény talált gazdára ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A TEGNAPI SORSOLÁSRÓL ZACI Naftalin szaga lengi be a Központi Zálogház Kinizsi utcai épületét. Most szedik elő a raktárból a téli holmit. A hosszú, meleg ősz megtré­fálta a zacit: a pestiek bi­zony nem siethek a meleg ruha visszaváltásával, s félő, hogy mindenki egyszerre je­lentkezik majd az első hűvös napon. •— Mióta vannak záloghá­zak? — A zálogkölcsönt már az ókorban is ismerték, de a középkori Olaszországban fejlődött ki igazán, a polgá­rosodással együtt. Uzsorások foglalkoztak vele és 60—70 százalékos kamatot szedtek. Az első zálogházat 1462-ben Perugiában egy ferencrendi barát alapította, éppen azért, hogy gátat vessen az uzso­rások egyeduralmának. Ezért kamat nélkül adott kölcsönt, de esküvel kellett bizonyíta­ni, hogy nagy szükségből kérték. Nemsokára Orvieto- ban, Mantuában, Páduában létesültek zálogházak. — Az első hazai zálogház? — 1773-ban alapította Má­ria Terézia Pozsonyban — az alapítólevelet itt őrzik a Kinizsi utcában — a „szegé­nyek védelmére”. A valóság­ban azonban a diétára se­reglett nemes urakat, gár­distákat óvta a királynő az uzsorásoktól. Amikor az or­szággyűlés Budára költözött, a zálogház követte. — A zálogházak fénykora? — Kétségtelenül a főváros kapitalizálódása, hirtelen nö­vekedése éveiben volt. Egy­más után nyíltak meg az új zálogházak. A mai szecesz- sziós épületkolosszust külön erre a célra emelték 1903- ban. Ma is itt van a Közpon­ti Zálogház. — Milyen holmikat hoztak akkor a zaciba? — Főleg ruhát, cipőt, ágy­neműt. A legtöbb ügyfél kis­ember volt. Persze jobbmó- dúak is megszorultak, tönk­rementek. Ilyenkor éksze­rek, szőrmék, dísztárgyak kerültek zálogba. — Es ma? — Manapság már többség­ben olyan tárgyak kerülnek ide, hogy nehéz elhinni: gaz­dájuk végszükségben van. (Magnók, hűtőszekrények, motorok, fényképező-, filme­zőgépek, bundák, tv-k.) In­kább könnyelműségről lehet szó. Vannak aztán állandó ügyfelek: télen nyári öltöny­nyel, tavasszal télikabáttal jelennek meg a zaciban. — A jövő? — Zálogházra szükség van. Kisegíti az embereket kisebb- nagyobb pénzzavarukból. De a terv az: új igények szerint kell továbbfejleszteni. Sze­retnék megvalósítani — ta­lán jövőre sikerül — a meg­őrzés, a megóvás rendszerét is. Tehát: a holmit, amely­re nincs éppen szükség, és amelynek otthon nincs meg-, felelő helye, gazdája beadja a zálogházba, ahol szaksze­rűen kezelik és tárolják. Tá­volabbi terv: a zálogház vál­lalná az őrzött tárgyak javít­tatását is. — Érdekes esetek? — Történnek. Például: a feleség titokban zaciba adja férje télikabátját 200 forin­tért. Csak később derül ki, hogy a férj a kabátot házi­perselynek használta, s a bé­lés mögé már 20 ezer forintot rejtett... Más: a becsüst megtréfálják társai — saját kabátját küldik hozzá be zá­logba. „Hát ez nem sokat ér — mondja a becsüs. — Ilyen kabátra mit fizessek? .. 2x2 magánóra alatt (napköz­ben vagy este) megtanulhat tán­colni Farkas Jenő tánctanártól VIII., Gutenberg tér 3. I. 2. Tel.: 338—676. Uj módszer, (x) Az Extra Áruház értesíti ked­ves vásárlóit, hogy átépítés miatt, megnyitásig, extra ruhá­zati cikkeit a Verseny Áruház­ban, VII.. Rákóczi út 12. sz. (nyitva reggel 9-től este 9-ig. szombaton is) és a Csillag Áru­házban, VII., Rákóczi út 20. sz. alatt (nyitva reggel fél 10-től este 7-ig. szombaton du. 3-ig) árusítja, (x) Tegnap 1055 nyeremény­tárgy szerencselevélkéivel perdült meg a szerencseke­rék. A sorsoláson a 42. játék­hét szelvényei vettek részt. A legszerencsésebbek azok, akik a kisorsolt három örök­lakás egyikét nyerték. A XI. kerület, Major utca 12/b. alatti épület kétszo­bás öröklakásának nyerő­szelvényét a VII. kerület, Tanács körút 1. szám alatti totózóban vá­sárolta szerencsés gazdája, a háromszobás tulajdonosa a Lehel utcai totózó útján ju­tott nagy értékű otthonához. Most sorsolták ki a nyolca­dik budapesti lottóház épü­letének egy lakását, amelyet a Naphegy nyugati oldalán, a Mészáros utca 60/c. szám alatt kezdenek építeni. A ki­sorsolt Skoda 1000 MB gép­kocsi a XIII. kerületi OTP hálózata útján jutott szeren­csés nyerteséhez, a Trabant Bács megyébe került. Az értékesebb nyeremé­nyek közé tartozik a 21 da­Őszi - téli fotóújdonságok Somogyi Béla, az OFO- TÉRT igazgatója ma délelőtt sajtótájékoztatón ismertette a vállalat őszi és téli újdon­ságait. Az új szezonra 120 millió forint értékű fotó- és optikai cikket vásároltak. Újdonságok: a Voszhod fény­képezőgép, a Lada filmfelve­vő és hamarosan forgalomba kerül a Minilux tranzisztoros örökvakú is. NDK-fényké- pezőgépekből a Werra-matic, különféle Exa-típusok, Exakta Varex, Praktica Nova és a Praktica Matt, valamint a hozzájuk tartozó csere- objektívek között lehet majd válogatni. Az OFOTÉRT ígéri: az év hátralevő részé­ben a felsorolt készülékekhez elegendő film áll majd ren­delkezésre. A karácsonyi vá­sárra 32 ezer fényképezőgép kerül a boltokba, egyebek között a Skolnyik, a Ljubitel és a Szmena 8. Újdonság ez is: mától, de­cember 20-ig a vételár le­tétbe helyezése ellenében vé­telkényszer nélkül három hétre fényképezőgépeket és filmfelvevőket adnak át ki­próbálásra. FRANCIA, OROSZ és ANGOL tolmács-tanfolyam kezdődik a „FÁKLYA” Klubban (VI., Csen- gery u. 68.) A nyelvet közép­fokon beszélő jelentkezők a 110—630-as telefonszámon érdek­lődhetnek. (x) Modern Táncok Iskolájában kezdő tanfolyam november 3-án este 7-kor. Vezető: Gyenes Ru­dolf. Majakovszkij u. 58. Tel.: 138—716. 423—615. (X) Politikai napilap Főszerkesztő Kelen Béla Szerkesztő: Paizs Gábor Szerkesztőség: vm„ Blaha Lujza tér 1—3. Telefon: 142—220* 343—100* Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollánv Ferenc igazgató Kiadóhivatal: Budapest, vm.. Blaha Lujza tér 1—3. Telefon. 343—100 Terjeszti a Magyar Posta Index: 25 002 Szikra Lapnyomda rabból álló Export Varia szobabútor, amelynek értéke majdnem 25 ezer forint. Kettő került bu­dapesti nyerteshez, a szel­vényt a VI. kerületi, vala­mint a VIII. kerületi totózó­ban vették. Vidéken a veszp­rémi, a soproni, a debreceni és a keszthelyi OTP-fiók vá­sárlói között keresnek egy- egy szerencsés nyertest, s ju­tott Varia-berendezés a pos­ta útján eladott szelvénnyel Komárom és Tolna megyébe is. A lottóigazgatóságon lap­zártakor készül a hivatalos nyereményjegyzék, amely előreláthatóan pénteken va­lamennyi OTP-fiókban, to­tó-lottó kirendeltségen és postahivatalban díjmentesen megtekinthető. Továbbítjuk az igazgatóság kérését a lot­tózókhoz, ne felejtsék el szel­vényeiket a hivatalos nyere­ményjegyzék adataival ösz- szevetni. A nyertes szelvé­nyek benyújtási határideje november 20. — Ha ilyen hülye, akkor dögöljön meg! — E „szere­tetteljes, gyengéd” szavak egy anya szájából hangzottak el, amikor albérlője közölte gyanúját, hogy lánya mérget vett be, öngyilkos akar len­ni. A kis csepeli ház hosszú időn át a civakodások és ve­szekedések színhelye volt, nap nap után. Itt élt a 32 éves Fátyol Istvánná 12 éves fiával, és itt akart végezni önmagával és gyermekével néhány hónappal ezelőtt. Az asszony házassága már négy esztendővel ezelőtt felbom­lott, férje nem adta haza ke­resetét, mind magára költöt­te. Fátyolné az ellenforrada­lom idején elhagyta az or­szágot. Hosszas kálvária után — megjárta Franciaor­szágot és Kanadát —, a múlt évben hazatért. A viszontlá­tás azonban keserű csalódást okozott. A házban, amely az ő anyagi segítségével épült, nem volt egy nyugodt he­lye, egy nyugodt pillanata. Gülbaba és az építész F ogyasszon több burgo­nyát — ajánlja a ter­melő és a kereskedő. De a piaci szemlélődő sok más jelből is megállapíthatja: ta­lán soha még nem termett ennyi burgonya. Hol volt ta­valy és előtte októberben gülbaba? Ma sok helyen 3,20 helyett 2.80-ért adják, sőt, házhoz is szállítják. Jó volt az idő, jól dolgoztak a tsz- ek. Sok volt az idén a papri­ka, a szilva, az uborka, a zöldbab is, s a befőzni való paradicsomot egy forint kö­rül hirdették. Többen is főz­tek be, mint tavaly vagy előtte —, hiszen előnyös volt —, s még többen főztek volna be, ha.. t ... Ha néhány tervező és építész nem gondolta volna azt: a holnap családja nem főz be — sőt, nem is főz —, s nem tárol élelmiszert otthon. S terveztek mini-konyhát, sok lakás pedig kamra nél­kül épült. Hogy a távolabbi jövőben főznek-e majd ott­hon, ezen lehet vitatkozni. Sok jel azt mutatja, hogy a több szabadidő, a konyhai gépesítés, az otthoni szakács­kodás reneszánszát hozza meg. De az is tény, hogy napjainkban a mini-konyha nem vált be, s hiányzik a kamra is. Sok új lakásban az előszobát használják az éle­lem tárolására. Mivel, reméljük, a jövő­ben is lesz jó termés, és jö­vőben is közös érdek lesz, hogy otthon is tegyenek el élelmet télre, szükséges, hogy a tervezők számoljanak ezzel. At Szüleivel és kisfiával lakott egy szobában. Anyja és apja mindenbe beleszólt, s min­denért durván szidalmazták. Mikor jelentkezett a férje és helyre akarták állítani há­zasságukat, az idős emberek kitiltották vejüket a házból. A fiatalasszony idegeit a kilenc évi távoliét amúgy is megviselte, s az itthoni csa­ládi kör még tovább rontot­ta. Ügy érezte, nincs más kiút, csak az öngyilkosság, méghozzá gyermekével együtt. S az egyik heves vi­ta után elővette a már rég­óta rejtegetett mérget. A gyerek azonnal kihányta, őt pedig az orvosi beavatkozás mentette meg, mert az albér­lőnő mégiscsak kihívta a mentőket. Fátyol Istvánnét emberölés kísérletének vádjával vontá felelősségre a Fővárosi Bí­róság, s ezért egy évi és hat hónapi szabadságvesztésre ítélték, amelyet azonban öt évi próbaidőre felfüggesztet­tek. NAPTÁR November 1. kedd, Marianna napja. A Nap kél 6.27, nyugszik 16.27 órakor. A Hold kél 17.53, nyugszik 9.45 órakor. Védett tárgyak. Az Ipar­művészeti Múzeumban tart­ják nyilván az iparművészet magyar és nemzetközi szem­pontból kiemelkedő darab­jait, a középkori és koraba­rokk alkotásokat. Budapes­ten 1350, vidéken pedig 350 személynek van olyan bú­tora, textilje, kerámiája, amelyet különös értékére való tekintettel védetté nyil­vánítottak. OPTIKAI GÉP. A magyar szerszámgépipar egyik leg­korszerűbb terméke a KÖP —160-as optikai idomköszö­rű, amelynek ernyőjén a gép kezelője munka közben öt­venszeres nagyításban ellen­őrizheti a megmunkálás pon­tosságát. A gép a BNV-n nagydíjat, a plovdivi vásáron aranydiplomát nyert. A vi­lág minden részéből össze­gyűjtött prospektusok tanú­sága szerint, ennek a gépnek a tulajdonságaival csak a nyugatnémet és japán opti­kai köszörűk rendelkeznek. Szabolcsi mesék. Közei húsz éve foglalkozik dr. Er­dész Sándor nyíregyházi muzeológus a szabolcsi me­se- és mondavilág gyűjtésé­vel. Eddig harmincnál több tanulmánya jelent meg itt­hon és külföldön, több nem­zetközi szervezet tagja. Pe- nyigei históriás ballada cí­mű tanulmányát felhasznál­va, hamarosan film is készül. GÁRDONYI EMLÉKHÁZ. A Heves megyei múzeumi szervezet irányításával foly­nak a Gárdonyi emlékház helyreállítási munkái. Már visszaállították az eredeti belső festést, kijavították a padlózatot és jövőre sor ke­rül a házat körülvevő kert eredeti rendezésére. Tegnap este becsukta ka­puit a Városligetben a XIII. Vasútmodell-kiállítás. Egy hónapig tartott nyitva, s ez alatt 50 ezer látogató keres­te fel. Tegnap este megju­talmazták . a huszonötezredik gyermek és a huszonötezre­dik felnőtt látogatót. A kiál­lítás külföldön is visszhan­got keltett: a magyar model­leket hamarosan Bécsbe szállítják, s ott is bemutat­ják. FACSEMETE-SZÁLLÍTÁS. A Balatonaligai Állami Gaz­daságban, az ország legna­gyobb gyümölcsfaiskolájá­ban megkezdték a szaporító­anyag felszedését. Ezekben a napokban másfél milliót szednek fel az őszi telepíté­sekhez, s a csemeték zöme kiváló minőségű alma, őszi­barack, cseresznye és meggy­fajta A művelődésügyi minisz­ter rendelkezést adott ki, amely szerint a műszaki egyetemeken, a Marx Ká­roly Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint a tudo­mányegyetemek természet- tudományi karán féléves kö­telező tantárgyként oktatni kell a szakirodalmi ismere­teket. Célja, hogy a hallga­tók tájékozódjanak a képzé­sük szakterületéhez tartozó tudományágak legfontosabb forrásairól. Dohányújdonság. Rövide­sen kapható a csuklófedeles kartondoboz, amelyben a dohányipar kétféle új filte­res cigarettát hoz forgalom­ba. Vendégszereplés. Kéthetes nyugatnémet vendégszerep­lésre utazott a békéscsabai Napsugár bábegyüttes. Részt vesznek a 15. bochumi nem­zetközi bábfesztiválon és fel­lépnek több nyugatnémet vá­rosban. NÉPZENEI VETÉLKEDŐ. A SZÖVOSZ és a Magyar Rádió országos népzenei ve­télkedőt rendez a földmű­vesszövetkezeti együttesek részére. A vetélkedőt három csoportban bonyolítják le és az első csoport felvételeit ja­nuár elején kezdik meg. A legjobb együttes az értékes pénzjutalom mellett meg­kapja a SZÖVOSZ vándor­serlegét is. Négytagú család. A Szer­számgépipari Művek Sorok­sári úti gyárában négyféle univerzális csúcseszterga mintapéldánya készül: egy újonnan alapított gépcsalád négy tagja. A gépek alkat­részeinek mintegy 95 száza­léka közös, és ily módon nag^ sorozatban gazdaságo­san lehet gyártani. Egyirányú k5zlekedés. Ma délután 5 órától • folyamato­san bevezetik az egyirányú közlekedést a Népköztársa­ság útja, a Bajcsy-Zsilinszky út, valamint a Lenin körút által határolt területen. Az egész területen egységesen holnap hajnaltól lép életbe a gépkocsik új forgalmi rend­je. A SZEGEDI ORVOSTU­DOMÁNYI EGYETEM szü­lészeti és nőgyógyászati kli­nikáján már több száz eset­ben alkalmazták eredménye­sen az Analgomat nevű ké­szüléket a fájdalom nélküli szülés érdekében. A helyi or­voskutatók találmányát a szülő nő maga hozhatja mű­ködésbe a szakaszosan je­lentkező fájdalmak érzése­kor. Rövidesen megkezdik a berendezés sorozatgyártását. Országúti tél. A mai napig 220 teherautót, 47 hómarót és 24 útgyalut szereltek fel a téli úttakarító munkák el­végzésére. A KPM Közúti Főigazgatósága 114 új nagy hóekét is gyártat, amelynek fele november elejéig a köz­úti igazgatóságokhoz kerül. A KPM Közúti Főigazgató­sága úgy határozott, hogy kedvezőtlen időjárás esetén naponta tájékoztatja az Au­tóklubot az útviszonyokról. TELELŐ VITORLÁSOK. Az ősz beköszöntése véget vetett a hajózó szezonnak a Balatonon. A füredi hajó­gyár sporthajó üzemében na­ponta tíz nagytestű hajót emelnek ki és helyeznek el fedett tárolókban. Az elhasz­nálódott szerkezeteket kija­vítják, több hajó új vitorlá- zatot kap, hogy tavaszra üzemképesen futhasson ki a vízre. Elfogták a tettest Ma hajnalban feltörték a Szirtes út—Hegyalja út ke­reszteződésében levő KÖ- ZÉRT-kocsit és onnan tete­mes mennyiségű árut loptak el. A tettes nem jutott mesz- szire zsákmányával, mert a szolgálatot teljesítő rendőr elfogta. A tetten ért betörőt — Faragó Mihály 43 éves büntetett előéletű, foglalko­zás nélküli, IX., Ráday utca 58. szám alatti lakost — a rendőrség őrizetbe vette. Az esti iskolán. „Öt évi próbaidő“ Emberölési kísérletért elítélték az anyát EGY FEGYELMEZETLEN TANULÓ VACSORÁZZON november 4-én az OPERA ÉTTEREMBEN (VI., Népköztársaság útja 44.) VAD- VA CS ÓRA Fellép: Mátray Ági, Virág Vera, Bóka László, Huba István magyarnóta-énekes, Berkes András, Petrik József, Rigó József, Sárai Rudolf népizenekara. Konferál: Vadnay Éva. Asztalrendelés az üzletvezetőnél. (124—508) Záróra 2 órakor. Belépődíj: 6.— Ft.

Next

/
Thumbnails
Contents