Esti Hírlap, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-02 / 1. szám

DOBI ISTVÁN ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE DOBI ISTVÁN, AZ ELNÖKI TANÁCS ELNÖKE VASÁRNAP ÜJÉVI KÖSZÖNTŐT MONDOTT A RÁDIÓBAN ÉS A TELEVÍZIÓBAN. Ismét óesztendőt búcsúz­tatunk, megint új évet kö­szöntünk — mondotta. — Mögöttünk egy munkás, si­kerekben sem szűkölködő év, előttünk az új esztendő új tervekkel, tennivalókkal. A pártkongresszusnak az egész nemzetre nagy jelentőségű tanácskozása után újult erő­vel és fokozott bizakodással indulunk az új esztendőbe. A kongresszus kijelölte a leg­fontosabb feladatokat és minden reményünk megvan, hogy a párt vezetésével, a népfrontban tömörülve, nem­zeti egységben végrehajtjuk terveinket, megvalósulnak nagy céljaink. A mögöttünk levő eszten­dők eredményei és a mind­inkább meggyorsult fejlő­dés munkálásában szerzett tapasztalataink igazolják az önbizalmat, amivel né­pünk termelő és építő munkáját végzi, és az újabb feladatokkal szem­benéz. A nemzetközi helyzet né­hány jelensége mélységesen nyugtalanít, azonban bíztató jelekkel is találkozunk, me­lyek a népek és kormányok felelősségérzetéről tanúskod­nak. Jó érzés megfigyelni ha­zánk megnövekedett tekinté­lyét és érezni, hogy a válsá­gok elhárítására irányuló erőfeszítésekben a világ kü­lönböző fórumain milyen megbecsüléssel értékelik Magyarország szerepét. A vietnami háború hírei fájdalommal töltenek el minden jóérzésű embert, szerte a világon, s ma már elmondhatjuk, hogy szinte világnézeti különbség nélkül. Egy hős nép akaratának, szabadságvágyának semmi- bevétele és az az irgalmat­lan kegyetlenség, amivel az amerikai hadsereg a viet­nami háborút folytatja, emberek százmillióiból vált ki keserű tiltakozást. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk vietnami testvé­reink szenvedésének enyhí­tésére, önvédelmi harcuk tá­mogatására. Ez ma már egész népünk szenvedélyes kíván­sága, elhatározása. Bízunk benne, hogy a segítség, amit a Szovjetunió és a testvéri országok Vietnamnak nyújta­nak, másrészt a világközvéle­mény növekvő ereje rákény­szeríti az Egyesült Államok kormányát, hogy tartsa tisz­teletben a vietnami nép bé­kéjét, szabadságát, nemzeti függetlenségét és önrendel­kezési jogát. Az amerikai politika miatti aggodalmak nem kis mérték­ben járulnak hozzá, hogy az Egyesült Államok nem egy szövetségese önálló lépéseket tesz az európai megbékélés és rendezés felé. Közeledést keresnek a szocialista orszá­gokkal, erősödnek a gazda­sági és kulturális kapcsola­tok. A Szovjetunió nagy tekin­téllyel és felelősségérzettel munkálkodik földrészünk és a világ biztonságáért, de tudnunk kell, hogy az euró­pai népek békés egymás mellett élésének munkálá­sában Kelet és Nyugat ha­tármezsgyéjén nekünk is megvan a szerepünk és fe­lelősségünk. Ezért veti latba a párt és a kormány népköztársaságunk megnövekedett tekintélyét is a béke, a szabadság, a nem­zeti függetlenség szolgálatá­ban. Szocialista építkezésünk­nek abba a szakaszába érkez­tünk, amikor az elért ered­ményeik megtartása és meg­szilárdítása, az életszínvonal és a jólét további növelése érdekében nagyobb hang­súlyt kaptak a gazdasági kér­dések. A jólétnek és az or­szág gyarapodásának, a gaz­dagodásnak az alapja a mun­ka: a föld és az ipar lehető­ségeinek korszerű kihaszná­lása a gépek, a technika és az ember szellemi, fizikai ere­jének helyes összehangolásá­val, szorgalommal, tehetség­gel, takarékossággal, és a munka eredményének anya­giakban is megmutatkozó, méltó értékelésével. Nagy re­formok születtek és vannak kibontakozóban, az iparban és a mezőgazdaságban szapo­rodnak az eredmények, növe­kedik a termelés, gazdagodik, szépül az élet, és teljesítjük terveinket. A boldog új esztendő biz­tosítéka, ha fokozzuk erő­feszítéseinket a kitűzött nagy célok megvalósítása érdekében. Ne legyünk el- bizakodottak. Ezután is lesznek akadályok utun­kon. De legyünk bátrak a vállalkozásban, a menet közben mutatkozó nehéz­ségek leküzdésében, szilár­dak az elhatározottságban, hogy haladunk előre a párt által helyesen kijelölt úton országunk javára, népünk boldogulására. A gazdasági reformok, a párt kezdeményezései és az elhatározott szociális intéz­kedések kedvezően érintik az anyák, a családok, a paraszt­ság helyzetét és ennek meg­felelő fogadtatásban részesül­tek. A munkás-paraszt szö­vetség tovább mélyült, és új jellemvonásokkal gazdago­dik. Jelentős intézkedések történtek a tömegek művelő­dése, kulturális fejlődése ér­dekében. Erősítjük szocialista intézményeinket és a közélet demokratizmusát. A tömegek mind nagyobb közvetlen be­leszólást nyernek az államve­zetésbe, a tanácsok munká­jába, a közügyek intézésébe. Ez, persze, nagyobb felelős­séget is jelent, de tudjuk, hogy népünk érett és képes a legnagyobb történelmi fele­lősségek vállalására. — Bizakodással lépjük át az 1867-dik esztendő kü­szöbéi, s én ebben a szellemben kí­vánok békés, boldog új esz­tendőt minden kedves hall­gatómnak, egyéni, családi és közösségi életében egyaránt — fejezte be újévi rádiókö­szöntőjét az Elnöki Tanács elnöke. Ma, az év első munkanapján, a Ganz Vili amossági Művekben megkezdték az 1966 utolsó napjaiban elkészült gépek csomagolását. Képű nkön: Füsi Géza csoportvezető és Horányi Ferenc szerelő szállításhoz készíti elő a péti óriáskompresszor hajtómotorjához készített állórészt. (Folytatás a 3. oldalon.) (MTI-foto, Hidas János íclv.) Saigon, január 2. A dél-vietnamá őserdőben és a síkságokon ma reggel hét órakor (helyi idő) ismét megszólaltak a fegyverek. Véget ért az újévre meg­hirdetett 48 órás tűzszü­net. A fegyvernyugvás lejárta után az amerikai és a dél­vietnami csapatokat nyom­ban harcba vetették. Tan Son Nnut repülőteréről va­dászbombázók, a guami tá­maszpontról pedig B—52-es óriásbombázók emelkedtek a magasba, hogy megindulja­nak a kiszemelt célpontok jelé. Alig ért véget a tűzszü­net — mint az AP jelenti —, a nyolcmotoros B—52-es lé­gierődök máris bombázták a Vietnamot kettéosztó demi- litarizált övezetet. Az amerikai hadvezetését a fegyverszünet ideje alatí több ízben parancsot adott támadás megindítására. Ennek legkirívóbb példája — mint az AFP emlékeztet rá — az volt, amikor az Egyesült Államok légierejének va- (Folytatás az 5. oldalon.) Budapesti szilveszter Vidám hangulatban búcsúzott a főváros az óesztendőtől, s köszöntötte az új, 1967-es esztendőt. Kitett magáért az élel­miszerkereskedelem, a vendéglátóipar, s az általános jó­kedvhez hozzájárult az Országos Áruházi Vállalat tréfás di­vatbemutatója. Talpon volt a Köztisztasági Hivatal, a Taxi­vállalat, a Fővárosi Villamosvasút, a Távbeszélő Főigazgató­ság, a Fővárosi Autóbuszvállalat. Megérkezett az újévi malac. minden idők szilveszterének fontos kelléke: Vidám hangulat a Citadellában, ahol igen sok külföldi vendég győződött meg a magyaros jókedvről és vzn-Iégszerz- tetről. - (MTI íoto — Pálfai le Ív.) A jólét, a gyarapodás alapja a munka AZ ÉV ELSŐ MUNKANAPJA I II XII. évfolyam, 1. szám MMBb illlliiliiiíiliililiilllillllillllililil'iilliliili o*íj i367 januar > helio I mm hí ni § m lllllinnÉntti iliiiiiili Biiii::.Jh1 P O L T I IC A I NAPI LAP Véget ért a tűzszünet — folytatódnak a harcok „MEGELŐZŐ" BOMBÁZÁSOK

Next

/
Thumbnails
Contents