Esti Hírlap, 1967. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

Gyertyafény, gázlámpák, autóstop... Általános sztrájk Franciaországban Kevés vonat • Lassú a Metró • Bezártak az iskolák Franciaországban ma 24 órás általános sztrájk kezdő­dött. Először a villamosipari dolgozók szüntették be a munkát, ők már tegnap 9 órától kezdve nem adtak elektromos áramot az ipar- vállalatoknak. Ezzel egyide­jűleg sztrájkba léptek a vas­utasok és az Air France lé­gitársaság alkalmazottai is. A* év első általános sztrájkjára Franciaország legnagyobb szakszervezeti szövetségei és szervezetei hívták fel a munkásságot. Sztrájkba szólította a dolgo­zókat az Általános Munkás­szövetség (CGT), a Francia Demokratikus Munkásszö­vetség és a Pedagógusok Or­szágos Szövetsége. Jóllehet, a Force Ouvriere vezetősége megtagadta a sztrájkfelhí­vásban való részvételt, ennek a szakszervezeti szövetség­nek helyi és szakmai szer­vezetei is csatlakoztak a sztrájkhoz. Franciaország dolgozói „az akció napjává” nyilvánítot­ták február 1-ét. A városokban, falvakban gyűlésekre, tüntetésekre ké­szülnek. Párizsban tüntető menet indul a Place de la Republique-től a Place de Bastille-hoz. A francia mun­kásság — a bérek és a nyugdíjak eme léséért, a munkafeltételek' javításáért, a szakszerveze­ti jogok kibővítéséért har­col, és azt követeli kor­mányától, hogy tegyen eré­lyes intézkedéseket a mun­kanélküliség csökkentésé­re. A ma reggeli hírügynöksé­gi jelentések szerint Párizs különböző kerületeiben meg­szűnt a villanyszolgáltatás. A kávéházakban, vendéglők­ben gyertyával vagy gáz­lámpával világítanak. A me­netrendszerű vonatoknak legalább a fele nem indul, a metró Párizsban csigalassú­sággal jár, és sokkal ritkáb­ban, mint rendesen. A nagyváros főútvonalaira 18 ezer rendőrt vezényeltek, hogy segítsenek a csúcsfor­galomban. Akik a metróról kiszcrul- nak, azok vagy autóstop­pal, vagy a rendelkezésük­re bocsátott katonai teher­autókon közlekednek. Az iskolák bezártak. Sok irodaház és kormányhivatal csökkentett személyzettel in­tézi az ügyeket. LONDON: Koszigin útja előtt Londonban folytatódnak Koságin szovjet miniszter- elnök küszöbön álló angliai hivatalos látogatásának elő­készületei. Az angol főváros­ban ma reggel ismertté vált, hogy Gromiko külügyminisz­ter ft^nx ies^ri el Koszigint londoni útjára. Helyette Szoldatov külügyminiszter­helyettes utazik, aki 1966-ig szovjet nagykövet volt Ang­liában. Koságin kíséretében lesz továbbá a Grúz és az Észt SZSZK miniszterelnöke is. (—son) Hószivárvány Moszkva, február 1. Míg a Szovjetunió déli köztársaságaiban már a ta- vasá vetésjelentéseket adják ki, Moszkva erős hideggel lé­pett a februárba. A mínusz 30 fokos éjszakai fagyok nap­pal is alig enyhülnek, s a szovjet főváros környékén január 31-ére virradó éjsza­ka mínusz 38 fokot is mértek. Ma reggel, ; ’élkeleti égbol­ton hószivárvány gyönyör­ködtette a moszkvaiakat. IJ.ytlH l UK 1«J.V- Ttt. t GEOÍA Meghalt a második áldozat is . Kcnncdy-fok, február 1. A mára virradó éjjel, öt és fél órával kórházba szál­lítása után, belehalt súlyos égési sebeibe az újabb űrka­bin-szerencsétlenség második áldozata is. A robbanás a texasi San Antóniában egy kísérletre való felkészülés közben történt. Tűz ütött ki egy űrkabinban, amely szín­tiszta oxigénnel volt feltölt­ve. Két személy vesztette életét, kísértetiesen olyan körül­mények között, mint pén­teken Kennedy-fokon az Apollo-program első há­rom űrhajósa. A Reuter-iroda munka­társa szerint az újabb tragé­dia igen heves tudományos vitákat indított el az űrha­jók tervezésének kérdései­ben. Igen sokan módosításo­kat követelnek, és ha e kö­veteléseknek helyt adnak, akkor lehetséges, hogy az Apollorprogram akár két évet is késik. A program célja: ember eljuttatása a Holdra. A; vita lényege, hogy az űrkabinokat tiszta oxigénnel töltsék-e fel — ami veszélye­sen gyúlékony —, vagy pedig használjanak más keveréket, például a szovjet kísérletek­nél alkalmazott oxigén-nitro­gén vegyületeket. Ha gázkeveréket alkal­maznak, akkor jelentős súly­többlettel kell számolni, vi­szont a két gázból álló ve- gyület sokkal lassabban ég és az esetleges tűz megfékezhe­tő. A kedd esti katasztrófa, akárcsak a Kennedy-fokon lejátszódott pénteki tragédia, arra vall, hogy véletlen tűz esetén a tiszta oxigénben a pilótáknak nincs esélyük a menekülésre. MAS TÁJÉKOZTATÁS A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL dBrear.. ■ 'C-MHHBBBlHBHBHBHHBBBBBBBBBBBBBn^BBB^BHi 80 ezer fiatalt várnak a szakmunkásképzők Budapesten 22 ezer gyerek tanulhat szakmát Az idei tanévben a tavalyihoz hasonlóan, ismét a szoká­sosnál jóval több gyerek ül az általános iskolák VIII. osztá­lyának padjaiban, a szokásosnál jóval több szülőnek és gye­reknek okoz gondot az életpálya megválasztása. A pályaválasztás problé­máihoz igyekezett segítséget nyújtani az a sajtótájékozta­tó, amelyet ma délelőtt a Magyar Sajtó Házában Hor­váth Géza, a Munkaügyi Mi­nisztérium főosztályvezető­helyettese, Havas Ottóné, a Pályaválasztási Tanács kép­viselője és Perlaki Béla, a Fővárosi Pályaválasztási In­tézet munkatársa tartott. Is­mertették azokat a feltétele­ket, amelyekkel a tanműhe­lyek, iparitanulóképző-inté- zetek várják a fiatalokat. Az 1967—68-as tanévben összesen 80 ezer gyereket vesznek föl országosan a szakmunkásképző intéze­tekbe, tízezerrel többet, mint az elmúlt tanévben. Budapesten 22 ezer fiatal tanulhat szakmát az új tanévben. Elmondották: melyek azok a szakmák és iparágak, ame­lyek elsősorban várják a fia­talokat. A vasipar az eszter­gályos, a marós, a különfé­le lakatos szakmákba várja az utánpótlást. Szükség van villanyszerelőkre, az építő­iparban víz-, gáz- és csősze­relőkre, építőipari gépszere­lőkre, kőművesekre és szá­mít a fiatalokra a vegyipar is. Abból a négyezer férő­helyből, amely a műszerész­tanulók rendelkezésére áll, minél többet akarnak fenn­tartani a lányoknak. 2700 jelentkezőre számít a textilipar, 2300-ra a ruha­ipar és hétezerre a keres­kedelem és a vendéglátó- ipar. A harmadik ötéves terv és a soron levő tervidőszakok munkaerőszükséglete meg­követeli, hogy sokkal több lány tanuljon szakmát, mint az elmúlt években. 107 szak­mába jelentkezhetnek a lá­nyok, valamint 30-féle tech­nikumba és 8-féle szakközép- iskolába. Sok gondot okoz a lányok szakmai oktatásában egy­részt a munkahelyek elzár­kózása, másrészt bizonyos családi előítéletek, az „író­asztal-bűvölet”. Gondosan és körültekintően olyan szakmákat jelöltek ki a lá­nyok részére, amelyek al­kalmazkodnak a női alkat­hoz. Szó volt az úgynevezett emelt szintű szakmunkás- képzésről is. A 'Munkaügyi Minisztérium tantervei biz­Stnog volt Nagy hőmérsékleti és idő­járási ellentétek jellemzik kontinensünk meteorológiai helyzetét. Nyugaton folyta­tódik az enyhe levegő be­áramlása, s a hőmérséklet itt 0 fok fölött, 5—7 fok volt. Ugyanakkor már Varsóban is mínusz 10 fokot mértek, Moszkvában mínusz 22-t, •Kijevben mínusz 6-ot, sőt, az Ural előterében mínusz 40 fok alatti értékekről kaptunk jelentéseket. A Kárpát-medence e két­fajta levegő határzónájába esik, de a meleg levegő még csak 1500 méter magasan van Budapest felett. A főváros fölött 1500—2200 méter magasságban plusz 2 fokos enyheséget mértek ugyanakkor lent, talajközei­ben mínusz 4 fokos a hideg. A főváros egy-két helyén smogot, úgynevezett füstkö­döt tapasztalhattunk a dél­előtti órákban. Ez nem volt jellemző az egész városra, hi­szen a Ferihegyi repülőtér felszálló utasait ragyogó nap­sütés fogadta. A felhőtakaró 200 métertől 1500 méter vastagságban borult a városra. Felette — mint az érkező, s távozó repülőutasok ta­pasztalhatták —, szikrázó, tiszta napsütés van. tosítják, hogy hároméves szakmunkásképzés után két­éves „ráépített” tananyaggal érettségi bizonyítványt sze­rezhessenek a fiatalok, ősz­től 300 ilyen osztály indul az országban, a jelentkezők harminc szakmában válogat­hatnak, ezek között van szerszámkészítő, esztergá­lyos, autószerelő, géplakatos, általános és karosszérialaka­tos, a lányok számára pedig a műszerész és női szabó szakma. Budapesten száz ilyen osztályt nyitnak meg. A továbbtanulás ügyeit a tanácsok intézik, hiszen ők ismerik legjobban a helyi körülményeket. A jelentke­zési lapokat időben meg­kapják az iskolák, s velőik a Munkaügyi Mi­nisztérium tájékoztatóját és pályaválasztási kézikönyvét, amely fölsorolja a választha­tó szakmákat és iskolákat Jubileumi ünnepség a Népszabadság székházában Ma délelőtt a Szabad Nép megjelenésének 25. évfordu­lója alkalmából a Népsza­badság-székházban a Rózsa Ferenc emléktáblánál ün­nepséget tartottak. Ünnepi beszédet mondott Máté György, Rózsa Ferenc egy­kori munkatársa, a Népsza­badság főmunkatársa. Az ünnepségen megjelent és koszorút helyezett el Szir­mai István, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, dr. Orbán I.ászló, a Közpon­ti Bizottság tagja, a KB osz­tályvezetője, Gosztonyi Já­nos, a Központi Bizottság tagja, a Népszabadság fő- szerkesztője, Vadász Ferenc, a Népszabadság pártszerve­zetének titkára, Naményi Géza, a Tájékoztatási Hiva­tal vezetője, Barcs Sándor, a MUOSZ elnöke, Siklósi Nor­bert, a MUOSZ főtitkára. Koszorút helyeztek el az em­léktáblánál a fővárosi napi­lapok, valamint a Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Dol­gozói Szakszervezetének képviselői. Az ifjúságról tárgyalt a végrehajtó bizottság A budapesti ifjúság hely­zetét vitatta meg ma dél­előtt a Városházán a Fővá­rosi Tanács végrehajtó bi­zottságának és a KISZ Bp. bizottságának közös tanács­kozása. A fővárosban 550 000 fiatal él. Ez Budapest lakos­ságának több mint a negye­de. A vita részletesen foglal­kozott nevelési, oktatási, el­helyezkedési kérdésekkel, majd megtárgyalták az ifjúsági építkezés terveit. A harmadik ötéves tervben mintegy 3500 lakást akarnak felépíteni ifjúsági társashá­zakban. Az építkezésekhez a Fővárosi Tanács megfelelő telkeket biztosított. Ifjúsági társasházak épülnek a XVIII. kerületben, a Kinizsi Pál utcában, a XX. kerület­ben, a Vécsey utcában, a X. kerületben, a Kada utcában, és a XI. kerületben, a Hen­germalom utcában. A négy kerületben csak­nem négyezer lakás épülhet fel, ezért azt javasolták, hogy a tervezett 3500 lakáson kí­vül mintegy 400 lakást is még a KISZ rendelkezésére bocsássanak. Elhatározták: a tanács illetékes szervei tanulmányozzák, hogyan A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése csütörtök estig: Erősen felhős, párás, helyenként ködös idő. Többfelé ónos szitálás, később ónos eső, eső. Mérsékelt déli, délnyu­gati, csütörtökön napközben megélénkülő és északnyugatira forduló szél. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet mínusz 4 fok volt. segíthetik a megjelölt te­rületeken a közművesí­tést. Megvitatták a budapesti fiatalok művelődési, üdülés1 és szórakozási lehetőségeit is. A végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy jelentős összeggel támogatja a fővá­rosi úttörők központi tatai táborának építését. A ta­nácskozáson több javaslat hangzott el úttörőházak épí­tésére, újabb üdülőtáborok szervezésére, és megfelelő ifjúsági őszi-téli táncos szó­rakozóhelyeket kívánnak lé­tesíteni. A részletes terveket a nyáron a végrehajtó bizott­ság elé terjesztik. A közös tanácskozás után a végrehajtó bizottság megtárgyalta és elfogadta a budapesti idegenforga lomról szóló jelentést. Budapestet 1966-ban 1 millió 300 ezer turista látogattc meg, ezenkívül mintegy 60( ezer átutazó turista töltőt', rövidebb időt a fővárosban. Sokat fejlődött a vendéglá­tás, ugyanakkor szóvá tet­tek több olyan visszás jelen­séget, amelynek megszünte­tésére javaslatokat tettek a kereskedelem vezetői. Jelen­tős kezdeményezésnek tekin­tik a budapesti művészeti hetek' megrendezését, s ide­genforgalmi érdekből is szükségesnek látják a mű­vészeti hetek programjának kibővítését. A vb-ülés ezután megtár­gyalta és elfogadta a Fővá­rosi Gázművek jelentését, amelyet lapunk harmadik ol­dalán ismertetünk.

Next

/
Thumbnails
Contents