Esti Hírlap, 1967. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

A kötetet illusztrálta: Nagy László Anouilh: A barlang Vannak versek, amelyek a színek élményével is meg­ajándékoznak. Dylan Tho- maséi ilyenek. Különös köl­tői világa — a határok nél­küli mindenség, a burjánzó őstermészet, a szerelem, az emlékek álomvilága — zöl­det és óaranyat idéz fel. — Azt is. Bennem mégis inkább kéket, fehéret, vörö­set. A világmindenség és a tenger, a hó és jég, a vér és az élet színeit — mondja a kötet illusztrátora. Megkapó hangulatú képeivel pedig mindert sugallni, megidézni •tudja — csupán fehérrel és feketével. Előtte a nyitott kötet: a költészetével Európát felka­varó angol poéta összegyűj­tött verseinek reprezentatív magyar kiadása. Az iroda­lom barátainak valódi cse­mege ez a könyv, s külön érdekessége, hogy illusztrá­cióit — néhány vers remek­be formált fordításával együtt — Nagy László készí­tette. — Életem első rézkarcai. Nem klasszikus értelemben vett illusztrációk — ahhoz egészen más módszerrel kel­lett volna dolgoznom — a versek szürrealizmusát vet­tem alapul, hangulatát igye­keztem visszaadni. Megértet­ni akartam ezt a varázslatos, elragadó világot. Elégedetlen vagyok, bár nem érzem ma­gam hivatásos grafikusnak. — Ügy tudjuk, nemcsak a kötet fordítója, illusztrátora, hanem kiadásának szorgal­mazója is volt. — Valamiképpen roko­nomnak érzem Thomast. Képeibe, csakúgy, mint én, igyekszik minél nagyobb erőt sűríteni. De ő derű­sebb ... En is romantikus vagyok. Meg akarom változ­tatni a világot, a költő mun­kásságának egyetlen értelme ez. Ettől szintén romantikus színezetet kap a költészet, csakúgy, mint a versbe adót*» energia. Meggyőződésem: ha a költő elveszti romantiká­ját és önérzetét, mn+eszik a tetvek. — Volt idő, amikor nem így ' érzett... — Igaz. De tudatom mé­lyén mindig ez az indulat élt. — Végül az elmaradhatat­lan kérdés: szeretnénk hal­lani legközelebbi terveiről. Egy idő óta nem olvashat­tunk új Nagy László-verse- ket. — Műfordításaimból állí­tok össze egy válogatást, az én világköltészeti képemet. Desz benne új Rimbaud- és Majakovszkij-fordítás, ame­rikai, jugoszláv és bolgár versek. Szó van róla, hogy az Irodalmi Színpadon sor kerül szerzői estemre, Berek Kati és Latinovics Zoltán közreműködésével. És a leg­fontosabb: továbbra is ver­seimmel viaskodom. (bársony) Hogy került egy nyaraló diákfiú a kerten át a balato­ni üdülő egyik emeleti szo­bájába, ahol egy szép fiatal- asszony tölti a nyarat? Huli­gán mászott-é be az erké­lyen át a szobába sötét szán­dékkal, vafey egy szerelmes ifjú? A helyi rendőrség ne­hezen bogozza ki a tényeket, keresi az enyhítő körül­ményt. „Enyhítő körülmény” Bemutató a József A darabbeli Szerző nem a drámaírás kulisszatit­kait, csak a darabot író szer­zőt leplezi le. A játéknak szánt formabontás akarat­lan önvallomássá válik. Ki­derül ugyanis, hogy nem emberi és színházi igazságok merész feltárásáért akasztja meg a szerző unos-untalan a cselekményt, hanem mert jó­formán nincs cselekménye, és ezt betétszellemeskedésekkel igyekszik elkendőzni. Hosz- szadalmas expozíció után, nagysokára felvonultatja a szereplőit. Grófokat s grófnő­ket egyfelől, cselédséget más­— ez a címe az új Tabi-víg- játéknak, amelynek pre­mierje holnap este lesz a Madách Kamaraszínházban, Lengyel György rendezésé­ben. Képünkön a női fürdő­köpenybe bújtatott fiú és a szép fiatalasszony — Cs. Németh Lajos és Dómján Edit — vetnek némi fényt az éjszakai látogatás jellegé­re. Attila Színházban felől. S újabb remény lob­ban : no, most bizonyosan gyilkos paródiáját látjuk a század eleji melodrámáknak, szatirikus kifigurázását az avítt helyzeteknek, a hús­vér nélküli, sémaszereplők­nek. Nagy kópé ez az Anouilh, ilyen fondorlatosán vezet minket a célhoz! Ehe­lyett, sajnos, az derül ki, hogy nem parodizál semmit, „egy az egyhez” játszat le egy századelejien avítt melo­drámát. Érdektelenek, olykor nevetségesek a helyzetek. Ál- konfliktusok, idejét múlt műpróblémák, sémafigurák hazug panoptikuma vívja re­ménytelen harcát érdeklődé­sünk megnyeréséért S mégis: amikor tavaly a Nagyvilágban olvastam a da­rabot, magam sem voltam egészen bizonyos, hogy csak­ugyan így van-e. Nem akar­tam hinni a szememnek, mindig vártam, hogy most, no, majd most jön a fordulat, az igazi. Kibontakozik az egésznek az értelme, a krimi­rész is megoldódik (hogy ki ölte meg a szakácsnőt), és a lélektani motívumok, a tár­sadalmi háttér, a mondaniva­ló is kiteljesedik, szatirikus ábrázolásban. Túlságosan vi­lághírű Anouilh ahhoz, semhogy könnyen elhiggyem: ilyen hamis ékszer is kike­rülhet jobbára drágaköve­ket csiszoló műhelyéből. S igazán csak az előadás győzött meg a meztelen igazságról. Nem azért, mint­ha a József Attila Színház jobb műre érdemes, tehetsé­ges együttese nem követett volna el mindent, hogy jó es­tét szerezzen. Nem játszották félre a darabot. Nagyobb baj történt. A darabot játszották el. S amiről olvasva még bi­zonytalankodhattam, arról itt, a színpad és a színészek könyörtelen fényt árasztó közegében kiderült, hogy csakugyan élettelen. Anouilh- nak ott van igaza, amidőn ezzel a mondattal fejezi be: „Bocsássák meg a szerző hi­báit, hölgyeim és uraim. De ezt a darabot sohasem tudta megírni.” Még megbocsátób- bak lennénk, ha meg sem írta volna ... ŰJ TABI DARAB (MTI foto — Keleti Éva felv.) A tavalyi cannes-i nagy­díjas, Pietro Germi filmje most kerül a magyar közön­ség elé. Tulajdonképpen nem panaszkodhatunk: Germi pontosan azt nyújtja a filmben, amit a cím és a szerző neve után vártunk. Üjabb szatíráját az olasz társadalmi életnek, s elsősor­ban annak az egyedülálló álszent viszonynak, ami Olaszországban az erős egy­házi befolyás következtében a házasság körül kialakult. Ez alkalommal egv észak­olasz városka orvosával, hi­vatalnokával, patikusával, kereskedőjével és arany if jó­ságával találkozunk. A város és a társaság a keret, a hát­tér, amely előtt a három epizódból álló történet leját­szódik. Az elsőben a nagy­hangú, pletykás orvos elhi­szi barátjáról, hogy impo­tens és tovább is adja a hírt, amíg ki nem derül, hogy éppen ettől a baráttól kapta meg a kötelező szarva­kat. A második história egy „kitörés” története, amelyben a papucs alatt nyögő kishiva- talnok szerelemre gyullad, ledobja a konvenció, az unt és elviselhetetlen feleség béklyóit, nyíltan vállalja szerelmét — amíg a legfon- dorlatosabb eszközökkel vissza nem kényszerítik a házasságba. A harmadik tör­ténet — alighanem a legjobb a három közül — egy, a vá­rosba tévedt falusi leányzó­ról szól, aki szinte ártatlan könnyedséggel engedi, hogy a trevisói férfiak kézről kéz­re adják, amíg ki nem derül, hogy a lányka még tizenhat esztendős sincs. Per, tárgya­lás, megvesztegetés és ter­mészetesen helyreáll a „fedd­hetetlen” erkölcsű hölgyek és urak lelkinyugalma. Mint a történetek elbeszé­léséből is kiderül, Germi filmje most sincs híján a tár­sadalmat ostorozó szatirikus vonásoknak. Így például a második történetben az egy­ház, az előkelőségek és a bank szerepe került pellen­gérre. A harmadikban a pa­rasztok, az igazságszolgálta­tás, a sajtó viszonyait teszi ne­vetségessé. Végül is azonban mintha egy árnyalattal eny­hülne Germi társadalmat szatirizáló kedve. Egy kicsit jelzi már az a körülmény is, hogy az epizódfilmek ta­goltságához nyúl, átfogó, egységes koncepció helyett, s tulajdonképpen filmjének vitathatatlanul komikus vo­nalát a pikantéria adja. A határán táncol a szatírának és a kommerciális csiklandós filmeknek, de vitathatatlan a hallatlan szituációteremtő ereje, az a hitelessége, amellyel az olasz viszonyo­kat ábrázolja, s készsége a jellegzetes olasz figurák megtalálásához. (Lásd: Sca- rabello kullancsfiguráját.) Germi gondolatai tehát ke­vésbé tartalmasak, mint ko­rábbi filmjeiben — szórakoz­ni azonban legalább úgy le­het most is rajta, mint ré­gebben. Bernáth László D ANYÁMASSZONY KA­TONÁJA a címe a legújabb zenés vígjátéknak, amely­nek szövegét László Endre, zenéjét Behár György szerez­te. A győri Kisfaludy Színház készül bemutatására. □ NAGY MARIANNE, az Irodalmi Színpad tagja önál­ló estet tart február 3-án a visegrádi „őrtorony” irodal­mi presszóban. Közreműkö­dik: Németh Alice énekesnő. Zongorán kísér Pataki Éva. □ NAGYKANIZSÁN gyűj­teményes kiállítás keretében, nagy sikerrel mutatták be Erdős László, a sportolóból lett festő tájképeit és falusi életképeit. □ MÉGGYESI MÁRIÁT, a Fővárosi Operettszínház tag­ját, szeretettel fogadták a pozsonyi nézők. A múlt hé­ten önálló előadóestre hívták meg. CSAK FIATALOKNAK! TAVASZI EXPRESS UTAK Moszkva—Leningrád— Moszkva 11,5 nap vonattal IV. hó 1850,— Ft Moszkva—Leningrád Moszkva 9 nap repülővel, IV. hó 2150,— Ft Moszkva 6 nap repülővel IV. hó 1600,— Ft Prága 4,5 nap vonattal IV. hó 650,— Ft Jelentkezéseket elfogadunk Budapest V., Szabadság tér 16. Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda Telefon: 317—777. Nyilván a József Attila Színház sem akarta ezt el­hinni, amikor olvasta a da­rabot, ezért esett bele Anouilh csapdájába. Hozzá­véve azt a szubjektív okot is, hogy éppen Anouilh igaz és gyönyörű darabjával, a Be­esettel aratott nemrég olyan megérdemelt siliert. S ha egy szerző egyszer már beválik egy színháznál, az nehezen tudja elhinni, hogy ugyanan­nak az írónak egy másik mű­ve lehet rossz is. Valahogy így kerülhetett a József Attila Színház színpa­dára ez a gyenge Anouilh- darab, Kazán István rende­zésében, Wegenast Róbert díszleteivel, Klumák István fordításában. S hogy még­sem egészen kárbaveszett es­te, az néhány figyelemre méltó színészi teljesítmény­nek köszönhető. Gobbi Hilda megrendítő perceket teremt, Anouilh helyett is éle­tet lehel a szakácsnő figurá­jába. Almási Éva finoman árnyalt alakításában mély drámai tüzek lobognak. Rá­day Imre annyi bölcsesség­gel és lendülettel játssza el a Szerzőt, hogy már-már el­hisszük neki: nem egy­szerűen darabos, unalmas, kommersz melodrámát írt, hanem csakugyan szemünk láttára küszködik egy nagy dráma nehezen elrendeződő anyagával. Bodrogi Gyula végre bebizonyíthatja, amire a színháztól az utóbbi évek­ben kevés alkalmat kapott: hogy nemcsak a zenés vígjá­tékok biztos befutója, hanem valódi drámai színész is. Kállai Ilona, Örkényi Ém, Téry Árpád, Soós Lajos, Sza­bó Ottó, Láng József, Fodor Tamás és Bárány Frigyes is megpróbált valami életet le­helni sablonból és sémából összetákolt figurájába. Barabás Tamás Fővárosi mozik műsora FEBRUÁR 2—8-IG INTIM MEGVILÁGÍTÁSBAN (cseh) Puskin f6, 8 Fény f5, f7, Í9 BETYÁROK (szv. rom) Kossuth XIII. h4, 6, f9 Május 1. h9, hll, hl Bástya nlO, nl2, f2 Munkás n4, f6, 8 HÖLGYEK ÉS URAK (szv. mb. ol)** Alfa h3, n6, 8 Szikra f9, hll, 1, ti Dózsa 3, f6, 8 Fény 9, fl2, 2 EGY MAGYAR NABOB + KÁR- PÁTHY ZOLTÁN (szín. sz. m) Vörös Csillag 9, fi, 4, h8, 7. hétre prol. Május 1. 3, f7, 7. hétre prol. Bartók flO, 1, 7. hétre prol. Tátra 4, h8, 4. hétre prol. Madách 6, ünnepnap h3, f7, 2. hétre prol. Ady 6, ünnepnap h3, f7 BÜDÖS VÍZ (szv. m) Uránia n4, f6, 8,- 2. hétre prol. Alkotmány 3, n6, h8 Attila 2—5 h5, n8, ünnepnap f3~ kor is Kossuth XX. f4. h6, 8 ZORBA, A GÖRÖG (szv. mb. görög)** Művész n4, 6, h9 (norm.) József Attila Műv. Ház Í3, n6, 8, csüt. szünnap Szabadság h7 DRÁGA JOHN (svéd)*** Művész f9, hll, 1, 3. hétre proL SIKÁTOR (szv. m)** Szikra 6, 8, 4. hétre prol. Ugocsa n4, f6, 8 • Táncsics n4, Í6, 8, Világ 6—8 f6, 8 Petőfi 3—5 n6, h8, ünnepnap 3- kor is NEM SZOKTAM HAZUDNI (m) Bástya h4, 6, f9 (szv) Tanács nlO, nl2, f2 Fórum n6, ünnepnap 3-kor is (szv) Balassi 2—5 n6, h8, ünnepnap 3-kor is Akadémia 6—8 Í4, h6, 8 GYEREKKOCSI (szv. svéd)*** Puskin f9, hll, 1, n4 Sporty 4, 6, 8 PIPÁK (szín. szv. cseh—oszt­rák)** Duna f5, h7, 9 Csokonai 4, 6, 8 Bartók f5, f7, f9 Hunyadi n4, f6, h8 A MONA LISA TOLVAJA (szín. szv. mb. ol—fr) Csokonai f9, 11, f2 Zuglói n4, f6, 8 RÖVID EMLÉKEZET (fr) Kőbánya 6—8 n4, f6, 8 A SZÉP ANTÓNIÖ (szv. ol)** Kőbánya 2—5 n4, Í6, 8 Csillag 6—8 5, n8 TOM JONES (szín. szv. mb. ang)*** Palota 5, Í8, ünnepnap f3-kor is (norm) Fórum h8 FOGAS KÉRDÉS (SZV. mb. sz) Attila 6—7 5, f8 Otthon XX. 6—8 f6, 8 - ÖT JÖMADÁR (ang)** Toldi h4, 6, f9 (szv) Alkotás h9, hll, 1 Széchenyi n4, f6, h8 HAMU ÉS GYÉMÁNT 0)** Palota vas. de. 10 ...Zrínyi f4, h6, 8, 4. hétre prol. * SZOMBAT ÉJSZAKAI KÜLÖN­ÉLŐ ADÁSOK MŰSORA: Alkotmány: ÉDENTÖL KELET­RE (szín. szv. am) 10, Bartók: HÖLGYEK ÉS URAK (szv. mb. ol) fii, Bástya: BETYÁROK (szv. rom) 11, Csillag: EGY MAGYAR NABOB + KARPÁTHY ZOLTÁN (szín. szv. m) 10, HÍRADÓ: Magyar Híradó, Ez to­jás (1), Cirkusz rex (jug), Em­berek a felhők felett (szv. sz), Maszatka (1), Gusztáv takaré­kos (m). Reggel 9-től este 11- ig folytatólag. BUDAI HÍRADÓ du.: Magyar Híradó, Eszperantó-forrás (m), Sámuel (m), Tavasz Norvégiá­ban (m), Gusztáv és a vadász­eb (m). Délután 4-től este ló­ig folytatólag. AKNAVESZÉLY NINCS (sz— jug) Bányász B n4, f6, h8 APA (m) Maros 6—7 f6, 8 Világ 2—5 f6, 8, ünnepnap n4- kor is Tisza f4, h6, 8, 2. hétre prol. Tanács h4, 6, f9, 3. hétre proL ARANYSARKANY (szín. m) Kultúra 3—5 n6, h8, ünnepnap 3-kor is Mikszáth 2—5 n4, f6, h8 Újvilág-Dózsa Műv. Ház 6—7 f6, 8 AZ ARANYFEJ (szín. m—am) Csaba vas. 3 AZ ARANYRANETT (cseh) Csillag 3—5 5, n8, ünnepnap h3- kor is BERLINBEN (NDK) Otthon XX. 2—5 f6, 8, ünnep­nap n4-kor is BESZÉLJÜNK A NŐKRŐL (mb. ol)*** Honvéd h9, 1, n2 BOLDOG HÁLÁL ANGYALA (mb. cseh) Kárpát 6—7 n6, h8 CARTOUCHE (szín. fr) Bocskay 3—5 f6, 8, ünnepnap nl-kor is CHAPLIN KAVALKÄD (am) Ipoly 2—5 n4, f6, 8 A DOMB (mb. ang)** Balaton h3, n6, h8 EGY ASSZONY JÁRT ITT (fr) Petőfi 6—8 n6, h8 EGY NYÁRON AT TANCOLT (svéd) Tétény 3—5 h6, 8, ünnepnap f4- kor is ESŐS VASÁRNAP (szín. mb. sz) Kárpát 2—5 n6, h8, ünnepnap 3-kor is ÉS AKKOR A PASAS .. . (m) Bányász A f4, h6, 8 ÉGIHÁBORÜ (mb. fr—ol—nyn)** Tinódi 2—5 3, f6, 8 éljen a köztársaság (cseh) Rákóczi 4—5 n4, h6, n9 ÉG KULCSA (szín. mb. sz) Balaton h9, hll, hl FEL A FEJJEL (szín. m) Honvéd f4, h6, 8, 3. hétre proL A FÁRAÓ I—II. (szín. mb. 1) Bethlen n4, 7 Óbuda n4, 7 A FOTTA HOSE (szín. sz) Üjvilág-Dózsa Műv. Ház 5-én n4, f6, 8 Rákóczi 6—8 f4, h6, 8 FOLYTASSA KLEO! (szín. mb. ang) Újlaki 6-8 ti, h6, t HAJÓKKAL A BÁSTYÁK EL­LEN (szín. sz) Tündér 2—5 n6, h8, ünnepnap 3-kor is HÁROM HÁBORÚ (NDK) Diadal 6—8 n4, f6, 8 HIDEG NAPOK (m) Alkotás n4, f6, 8 Kölcsey 2—5 14, h6, 8 HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT VA­GÁNY (szín. zenés nyn) Csaba 3—5 n6, h8 Tinódi 6—8 3, fG, 8 A HŐS, AKI FÉL (mb. cseh) Bocskay 6-án Í6, 8 Szigethy 2—3 f4, h6, 8 ÍTÉLET NÜRNBERGBEN I—IL (mb. am) Szigethy 4—5 f4, 7 JO NAPOT, ÉN VAGYOK! (mb. sz) Gorkij f4, h6, 8 KATONAZÉNE (szín. m) Nap 6—8 f4, h6, 8 KÉK RAPSZÓDIA (am) Csillaghegyi Lenáru 2-án n6, f* KÉT NAP AZ ÉLET (szín. ír­ói)** Balassi 6—8 n6, h8 2X2 NÉHA ÖT (szín. m) Csillaghegyi Lenáru 5-én n6, fS KIRÁLYLÁNY A FELESÉGEM (fr) Sziget 3—5 5, f8, ünnepnap h3- kor is A KISASSZONYOK KÉSŐBB JÖNNEK (cseh)** Kultúra 6—8 n6, h8 Sziget 6—8 5, f8 A KULCS (mb. jug) Diadal 2—5 n4, f6, 8 Kinizsi 6—8 f4, h6, 8 LENIN LENGYELORSZÁGBAN (mb. sz—1) Bocskay 7-én f6, 8 Haladás 6-án f4. h6, 8 A LEGSZEBB (mb. NDK) Szigethy 6—8 f4, h6, 8 LÉPÉSEK AZ ÉJSZAKÁBAN (sz) Rege 3—5 h6, 8, ünnepnap f4­kor is Terv 6—8 f6, 8 A LÉGIÓ (mb. !)•• Éva 2—5 n4, h7 ' A MATADOR (ol) Budai Híradó nlO, fl2, h2 MÁGNÁS MISKA (m) Béke XIII. 2—5 n6, k8, ünnep­nap 3-kor is MORÁL 1963 (mb. nyn)*** Kölcsey 6—8 f4, h6, 8 A NAGY MEDVE FIAI (szín. NDK) Béke XV. n6, h8, ünnepnap 3- kor is, csüt. szünnap Otthon VIII. 2—5 f4, h6, 8 Tétény 6—8 h6, 8 A NEGYVENEGYEDIK (szín. sz) Újlaki 2—5 f4, h6, 8 NIKKI (szín. mb. am) Marx 6—8 n4, f6, 8 Mátra 9, 11, n2 Nap 2—5 f4, h6, 8 NYOMOZ A VŐLEGÉNY (am) Bányász A h9, 11, n2 ORSZÁGÚTI KALAND (szín. Sz) Ipoly 6—8 n4, f6, 8 ÖRÖK MEGÚJULÁS (szín. m) Haladás 7—8 f4, h6, 8 PARDATLLAN LOVAG ű>zín. fr) Rátkai 3—5 f6, 8, ünnepnap n4- kor is PERBEN ÖNMAGÁMMAL (mb* sz) , Bocskay 8-án f6, 8 RIÓI KALAND (szín. fr) Szabadság f5, ünnepnap n3-kor is RANGON ALUL (m) Otthon XIII. 6—8 f4, h6, 8 SAKK-MATT (mb. rom) ’ Csaba 6—8 n6, h8 A SIKER ARA (mb. ol) Béke XIII. 6—8 n6. h8 Haladás 2—5 f4, h6, 8 SOK HŰSÉG SEMMIÉRT (m) ** Rátkai 6—8 f6, 8 SZEGÉNYLEGÉNYEK (m) Éva 6—8 f4, h6, 8 Rákóczi 2—3 f4, h6, 8 101 KISKUTYA (szín. mb. am) Terv 3—5 f6, 8, ünnepnap 3~ kor is SZENTJANOS FEJEVÉTELE (m) Marx 2—5 n4, f6, 8 SZERELEM A MEGFELELŐ IDEGENNEL (mb. am)** Mikszáth 6—8 n4, f6, h8 A TOLVAJOK SZIGETE (I) Zrínyi h9, 11, n2 A TÖKÉLETES BŰNTÉNY (mb. fr)** Tisza h9, 11, n2 Kelen 3—5 5, n8 Kinizsi 2—5 f4, h6, 8 Maros 2—5 f6, 8, ünnepnap n4­kor is Rege 6—8 h6, 8 Tündér 6—8 n6, h8 UTÁN AM GAZFICKÓK! (szín. NDK) Rákóczi vas. de. 10 VAN, AKI FORRÓN SZERETI (am) Akadémia 2—5 3, f6, 8 VÖRÖS ÉS FEKETE I—II. (szín. mb. fr)** Mátra f4, 7 A HÉT ÜJ RÖVIDFILMJEI: SAMUEL (m): Budai Híradó du., SZONETT (szv. m): Bartók du., Duna, TAVASZ NORVÉGIÁBAN (m) I Budai Híradó du., ESZPERANTÓ-FORRÁS <m) f Budai Híradó du., ORSZÁGRÓL ORSZÁGRA (a Magyar Filmhíradó Világmaga­zinja) : Kossuth XIII., Táncsics, GUSZTÁV TAKARÉKOS (m): Híradó. FILMMÚZEUM (VII., Tanács krt. 3.) KRISZTINA KIRÁLYNŐ (am) 2—3-án: 10, 12, 2, 4. 4—5-én: 10, 12, 2, 4, 6, 8. 6-án: 10, 12, 2. 7—8-án: 10, 12, 2, 4. KULTÜRHAZAK moziműsora A FÁRAÓ I—II. (1) MOM Műv. Háza (XII., Csörsz u. 18.) 5-én: n3, n7. 8-án: 5. SZERELEM A MEGFELELŐ IDEGENNEL (szv. mb. am)** 3-án: 7. 5-én: h5, 7. BÁTRAK BÁTRAI (szv. sz) Ganz-MAVAG Műv. Háza (VIII., Golgota u. 3.) 6-án, 8- án 7. SZERELEM A MEGFELELŐ IDEGENNEL (mb. am)** Ganz-MAVAG Műv. Háza (VIII., Golgota u. 3.) 2-án: h5, 7. 5-én: f3, h5, 7. NEM ÉR A NEVEM (szín. m) Fővárosi Műv. Ház (XI., Fe­hérvári út 47.) 6-án: h5, 7.- Jioínunlóía mozikban HÖLGYEK ÉS URAK

Next

/
Thumbnails
Contents