Esti Hírlap, 1967. március (12. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

flailé Szetté Leningrádban Moszkva, március 1. I. Hailé Szelasszié etiópiai császár ma Moszkvából re­pülőgépen Leningrádba uta­zott. A császár egy napot tölt Leningrádban. Podgornij, Koszigin, Ma­zurov és más hivatalos sze­mélyiségek kísérték ki a magas rangú vendéget a re­pülőtérre. A szovjet és az etiópiai himnusz hangjaival, díszőrséggel, tüzérségi dísz- sortűzzel búcsúztatták Hailé Szelassziét. Patoliem iráni tárgyalásai Teherán, március 1. A szovjet kereskedelmi küldöttség, amely Patolicsev külkereskedelmi miniszter vezetésével már néhány nap­ja Iránban tartózkodik, ked­den megbeszélést ' folytatott az iráni tervezésügyi szerve­zet igazgatójával. A szovjet küldöttség tagjai egész sor teheráni vállalatot és üzemet tekintettek meg. LENGYELEK RÓMÁBAN Róma, március 1. Witold Trampczynski kül­kereskedelmi miniszter veze­tésével lengyel kereskedelmi küldöttség tartózkodik Ró­mában. Angol—máltai megbeszélések Tegnap este Londonban közleményt adtak ki arról, hogy Olivier máltai minisz­terelnök és Gordon Walker brit tárcanélküli miniszter tárgyalt a Máltában állomá­sozó brit haderők kétharma­dának kivonásáról. A két ál­lamférfi ma folytatja tárgya­lásait. Bíádúr János hassainduii Moszkvából Pirityi Sándor, az MTI moszkvai tudósítója jelenti: Az SZKP Központi Bizott­ságának meghívására a Szovjetunióban tett nem hi­vatalos, baráti látogatás be­fejeztével ma délben vonaton hazaindult Moszkvából Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, és Erdélyi Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, külügy­miniszter-helyettes. A szovjet főváros Kijev- pályaudvarán a magyar ve­zetőt búcsúztatására megje­lent Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára, Alekszej Ko­szigin, az SZKP Politikai Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke, Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára, Andrej Gromi- ko külügyminiszter, és Fjo­dor Tyitov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságának tag­jai, Grant Grigorjan, az SZKP KB gazdasági osztá­lyának első vezetőhelyettese, Alekszandr Kudrjasov, az SZKP KB külügyi osztályá­nak vezetőhelyettese és má­sok. A pályaudvari búcsúzta­tásnál jelen volt Szipka Jó­zsef, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, Magyar- ország moszkvai nagykövete, valamint a moszkvai ma­gyar nagykövetség számos munkatársa. Malinovszkij-távirat Berlinbe A Német Demokratikus Köztársaság nemzeti néphad­serege ma ünnepli fennállá­sának 11. évfordulóját. MaB- novszkij marsall, a Szovjet­unió honvédelmi minisztere táviratban köszöntötte az NDK fegyveres erőit és to­vábbi sikereket kívánt az el­ső német munkás-paraszt ál­lam védelmi képességének erősítésében. Szovjet autóipari küldöttség Angliában London, március 1. A Londonban tartózkodó tíztagú szovjet autóipari kül­döttség vidéki körútra in­dult, s harminc üzemet lá­togat meg. Tizenhét napra tervezett kőrútjuk során megtekintik a többi között a British Motor Corporationt és a Leyland autókonszemt. Londoni üzleti körökben re­mélik, hogy a szovjet dele­gáció kedvező képet alkot magának az angliai autóex­port lehetőségeiről és a franciákkal, valamint az olaszokkal kötött megállapo­dáshoz hasonló nagyságren­dű rendelést ad fel az ang­liai autógyáraknak. (—son) TOMBOLÓ ORKÁN \VI «,\T-I1 HÓI' í ll \X v Harang zuhant a gépkocsira A már 12 órája tartó vi­har, a francia nyugati tenger­parti vidéken erősen aka­dályozta a közúti forgalmat és több helyen súlyos anya­gi károkat okozott. Le Havre vidékén, a 100 kilométeres sebességű szél­vihar gyakorlatilag megbé­nította a kikötői forgalmat és több személyt megsebe­sített. A Dieppe felé vezető ország­úton az utasok elhagyták gépkocsijaikat és menedéket kerestek a közeli falvakban. Az erős vihar Nyugat-Né- metországban több személy halálát és súlyos anyagi ká­rokat okozott. Az egyik halá­los baleset az észak-rajna- vesztfáliai Bedburgban ját­szódott le, ahol a templom harangját szakította le a szél. A harang egy gépkocsira zu­hant és annak vezetőjét meg­ölte. A frankfurt—stuttgarti országúton a szélvihar eltérí­tett útjából egy gépkocsit és annak két utasa karambol következtében meghalt. Új szervezet a gyümölcs- zöldségellátás javítására Szigorúbban járnak el a vevők megkárosítói ellen Teret neveznek el Hi Id Józsefről A végrehajtó bizottság mai ülése A Fővárosi Tanács végre­hajtó bizottságának mai ülé­sén engedélyezték a termelő- szövetkezetek áruértékesí­tését szervező iroda műkö­dését. Hetven közös gazdaság hoz­ta létre a TÁSZI-t, melynek feladata, hogy több zöldséget és gyümölcsöt szállítson a fő­városba az eddiginél jobb minőségben és nagyobb vá­lasztékban. A termelőszövet­kezetek Budapesten 1966-ban 423 millió forint értékű árut hoztak forgalomba. Ennek 85 százaléka zöldség és gyü­mölcs volt. A közös gazdasá­gok már régebben javasolták a TÁSZI megszervezését. hogy szélesítsék a forgal­mat, s növeljék az elárusító- helyek számát. Az ülésen bejelentették, hogy 1966-ban a vásárlók megkárosítása, főként súly­csonkítás és hamis számolás miatt háromszor annyi bün­tetést szabtak ki, mint 1962- ben. Az ellenőrző szervek sok esetben tapasztaltak árdrágí­tást s több panasz hangzott el a minőségrontás miatt is. Főként a tejiparban, a hús­iparban és a sütőiparban volt sok szabálysértés. Megálla­pították azt is, hogy a tanácsi szervek a kapott utasításnak megfelelően a vásárlók érdekeinek védel­mében az eddiginél .szigo­rúbban jártak eL A végrehajtó bizottság ha­tározatot fogadott el, hogy az V. kerületben a Perc köz, a József Attila utca, Október 6. utca és a Mérleg utca által határolt névtelen teret Hild térnek nevezzék el. Ugyan­akkor a Perc köz elnevezést megszüntetik. Március 7-én lesz Hild József, nagy klasz- szicista építészünk halálának 100. évfordulója. Az új elne­vezés nemcsak Hild József­nek állít emléket, hanem ap­jának, Hild Jánosnak is, aki fővárosunk első átfogó ren­dezési tervét készítette. A vb határozatának megfelelően a téren Hild József és Hild Já­nos érdemeit megörökítő táb­lát helyeznek el. Kritikus helyzet Közép-Jáván Feszültség Indonéziában Suharto tábornok, az indo­néz katonai kormányzat fe­je, a közóp-jávai Djogdja- kartába küldte Hamengku Buwono szultánt, a kormány gazdaságügyi miniszterét, hogy rendet teremtsen. A központi kormány ugyanis erősen aggódik a Közép-Já­ván kialakult válságos hely­zet miatt. Sükamo ebben az országrészben jelentős tö­megtámogatást élvez, s az el­múlt hónapokban többször robbantak ki heves összecsa­pások. A legutóbbi összetű­zésbe a fegyveres erők is belekeveredtek. A Sukamót támogató tengerószgyalogság a hadsereg egy másik fegy­vernemének alakulataival csapott össze, s az összetű­zésnek két halálos áldozata volt. Az egyik jobboldali diákszervezet, a KAMI dja- kartai lapja ma arról tudósí­tott, hogy Djogdj akartában „robbanékony a helyzet és azonnali katonai beavatkozás vált szükségessé”. Buwono gazdaságügyi mi­niszter, az egykori djogdja- kartai 6zultanátus volt ural­kodója, s még mindig nagy tekintélyt élvez szülőföldjén. Ezért kérték fel közvetítésre. Bundle marad New York, március 1. A 62 éves Ralph Bunche, az ENSZ különleges politikai ügyekkel foglalkozó Nobel- békedíjas főtitkárhelyettese bejelentette, hogy további öt évig hivatalában marad. A néger főtitkárhelyettes 1946, az ENSZ alapítása óta vesz részt a világszervezet tevé­kenységében, és nemrégiben visszavonulását jelentette be, de U Thant főtitkár kérésé­re megváltoztatta elhatározá­sát. Bunche az ENSZ kötelé­kében dolgozó amerikai ál­lampolgárok közül a legma­gasabb tisztséget tölti be. A Vasas nyerte a Hexagonal-tomát Mára virradóra játszotta Santiago de Chilében utolsó mérkőzését a Hexagonal-tor- nán a Vasas, amely nagysze­rű győzelemmel vívta ki a végső győzelmet. Ez alkalommal a magyar bajnokcsapat a jó hírű Uni- versidad Catholica csapata ellen játszott, s azt Farkas (10. p.), Pál II. (49. perc) és Korsós (85. perc) góljával 3:0 arányban győzte le. A félidő tehát 1:0 volt. A Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz ponti Bizottságának épületében tegnap meg­kezdődtek a lengyel—csehszlovák tárgyalások, amelyek tárgya: a két ország korábbi barát­sági szerződésének megújítása. Képünkön balról jobbra: Ochab, a lengyel Államtanács elnöke, Novotny, csehszlovák államfő, Gomul ka, a LEMP első titkára, Lenárt csehszlovák és Cyrankiewicz lengyel kormányfő. (mti — Telefoto) A Vasas, mint minden ed­digi chilei mérkőzésén, óriá­si közönségsikert aratott, s győzelme után a nézők vas­tapsának megköszönésére tiszteletkört futott a stadion­ban. Ez a mérkőzés még nem döntötte el véglegesen a tor­na teljes kimenetelét, hiszen győzelmi esélye volt a Colo- Colo elleni találkozója előtt a Világ Kupa-győztes Santos- nak is. A híres brazil csapat azonban nem tudott olyan arányban győzni, hogy elér­je a Vasas kitűnő góiarányát, s így 2:1 arányú győzelmével csak a második helyen vé­gezhetett. Végeredményben tehát a Hexagonal-torna sorrendje így alakult: 1. Vasas 8 pont, 2. Santos 8 pont, 3. Univer- sidad Catholica 6 pont, 4. Cölo-Colo. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése csütör­tök estig: Felhőátvonulások, többfelé záporeső, egy-két helyen zivatar. Élénk, időn­ként erős északnyugati szél. Á hőmérséklet kissé még csökken, de az évszakhoz ké­pest enyhe marad az idő. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 8 fok volt.

Next

/
Thumbnails
Contents