Esti Hírlap, 1967. március (12. évfolyam, 51-76. szám)

1967-03-01 / 51. szám

Nem is olyan titokzatos ELEMI KIBERNETIKA A TELEVÍZIÓBAN Ha felállítanánk a korunk­ra legjellemzőbb tudomá­nyos és technikai vívmányok listáját, a kibernetika feltét­lenül előkelő helyet kapna a sorrendben. A jámbor lai­kusban — és mi vagyunk többen — az elektronikus automaták elképesztő telje­sítményei szinte misztikus tiszteletet ébresztenek, hi­szen alig tudunk többet a „gondolkodó gépekről”, mint hogy egyre több területen válnak az ember segítőtár­saivá. S tán még inkább el- bátortalanodunk, ha arra gondolunk, hogy egy elektro­nikus géphez néhány száz négyzetméter területű és több kiló súlyú kapcsolási rajz készül. AUTOMATÁK Ebbe a titokzatos világba vezeti be nézőit A logika és az automaták című ismeret- terjesztő tv-sorozat hét adá­sa. — Nem is olyan titokzatos ez a világ — mondja Sylves­ter András rovatvezető —, legalábbis ami az alapelve­ket illeti. Rúzsa Imre mate­matikus érdekes, mindenki számára érthető köznapi pél­dákkal is illusztrált előadá­sában világítja meg az elekt­ronikus automaták működé­sének logikai alapelveit, s ezek valójában nagyon egy­szerűek. A sorozat nem kí­ván nézőitől előzetes ismere­teket, ezzel szemben megta­nít néhány egyszerű automa­ta összeállítására is. Rúzsa Imre bemutatja pél­dául, hogyan lehet megter­Velo Radev rendező nevét a Baracktolvaj című film tette ismertté világszer­te. A bolgár filmművészet egyik legeredetibb tehetsége. A Cár és a tábornok című filmjét már több mint fél esztendeje mutatták be a bolgár mozik és rendkívül nagy sikert aratott. A cárt alakító Naum Sopov egy be­szélgetés alkalmával el­mondta, hogy kisgyerekként látta a cárt, sőt megállt előt­te, mert Borisz cár ügyelt arra, hogy népszerű legyen. Minden adandó alkalommal, megjelent a nép között, elve­gyült az emberek körében, így került az alig hatéves Naum Sopov elé is. A nép­szerűségnek ez a hajhászása nem volt teljesen hatásta­lan. Egyes rétegek körében sokan hitték, hogy a cár va­lóban szemben áll a néme­tekkel, s ezt a véleményüket a cár halála is erősítette. Hi­szen Hitler 1944-ben Német­országba hivatta Boriszt, ahol — megmérgezték. Radev filmje a történelmi tények alapján leszámol ezekkel az illúziókkal. A filmben eredeti nevén sze­replő Zaimov tábornok élt, létezett és osztályhelyzete, sőt barátságuk ellenére KÉRJEN MINDEN ALKALOMMAL DANULON CIPŐFŰZŐT! TARTÓS, MEGBÍZHATÓ ÖGETÖVERSENY szerda du. fél 5 órakor vezni és megépíteni egy sza­vazatszámláló automatát, sőt olyan áramkört, amely ösz- szead. Ez utóbbihoz megta­nítja a számtan morséját: a kettes számrendszert. — A tv számos ismeret­terjesztő műsora elnyerte már a közönség tetszését. A Deltával szemben a leggyak­rabban elhangzó „kifogás” az, hogy ritkán és rövid mű­soridővel jelentkezik. Mit ígérnek ebben az évben egy­re növekvő táboruknak? FEHÉRJÉK — Programunkban job­bára olyan témákat tervez­tünk, amelyek századunk je­lentős tudományos jelfedezé­seit hozzák közelebb a né­zőkhöz, segítenek eligazodni A frissen restaurált kis- szebeni Madonna, a jánosré- ti kétszámyú főoltár, a kis- kassai Vizitáció, a liptóná- dasdi Madonna — ezek az eddig csaknem ismeretlen XIV., XV., XVI. századi ma­gyar művek itt várakoznak — egyelőre még csak a fiai­hoz támasztva — egy sor jó szembe fordult a cárral. Zai­mov valóban veszélyeztetve látta a bolgár nép érdekeit. Borisz ezért kivégieztette. Kettőjük szellemi és erköl­csi párbajáról szól a film, amelynek erénye, hogy sem Radev, sem a cárt alakító Sopov nem akart előre íté­letet mondani a cárról. Áb­rázolták magányosságát, bi­zonyos fajta szembenállását családjával, s így emberileg körüljárhatóbbá tették jelle­méit. A színészi alakítást az is dicséri, hogy Na­um Sopovot — akit a ma­gyar közönség a Baraektol- vaj francia fogolytisztjében ismerhetett meg — tavaly, a Karlovy Vary-d fesztivá­lon a legjobb fórfialakítás dijával jutalmazták. A holnap esti díszbemuta­tón, a hazánkba érkező bol­gár filmdelegáció tagjaként, Naum Sopovot is üdvözöl­hetjük. — bel — □ VÁCI MIHÁLY-INTER­JÚT és -fényképet közölt a Lityeratumaja Gazeta feb­ruár 15-i száma, a Min dol­goznak az írók című rovatá­ban. □ A CHARLEY NÉNJE című világsikerű bohózatból, az amerikai Homer Brandon művéből magyar színpadok részére zenés komédiát ír Nádas Gábor és Halász Ru­dolf. □ JEANNE MOREAU újabb alkalmat kapott, hogy sokoldalú művészetét csillog­tassa. Filippe de Broca új filmjében egy midinettet ala­kít. Partnere Jean-Claude Brialy. □ FIRENZÉBEN nyolcad­szor rendezik meg a Népek fesztiválját, amelynek kere­tében néprajzi és szocioló­giai filmeket mutatnak be. az egyre hatalmasabbra duz­zadó ismeretek között. Két konkrét kérést is teljesíthet­tünk: a Delta tudományos . híradó műsoridejét 35 percre emeltük, s az eddiginél jó­val többet ismertetünk a ma­gyar tudomány érdekességei­ből. Nagyon sok nézőnk kí­vánsága teljesül: a népsze­rű tudós, dr. Benedek István, a sámánok tevékenységétől a modem orvostudományig a gyógyítás történetéről tart majd előadásokat. Érdeklő­désre tarthatnak számot a rendkívül érdekes kísérle­tekkel fűszerezett biokiber­netikai adások, az élet kelet­kezésének és az átöröklés­nek problémáját is érintő sorozat a fehérjékről, vala­mint a relativitásról szóló ismerős között, együtt azok­kal a Párizst megjárt s Pes­ten is nagy sikerrel bemuta­tott régi magyar inűvekkel, amelyeket a tavalyi, ezer év magj’ar művészetét bemuta­tó kiállításon láthattunk. Jövő héten a Szépművészeti Múzeum két földszinti oldal­termében kiállítás nyílik ezekből a régi magyar mű­vekből — mielőtt újabb nagy útra indulnak. A tavaly előtti svájci és a tavalyi párizsi magyar kiál­lítás ugyanis Európa-szerte fölkeltette az érdeklődést a magyar képzőművészet múltja iránt Londonban is. így került bele a Victoria and Albert Museumban ren­dezendő kiállítás az angol— magyar kulturális csere­egyezménybe. Valódi kalandok Igazi útikaland levegője csap meg Sebes Tibor köny­véből, tanúságául annak, hogy nemcsak a régebbi Af­rika Ígért élményeket, izgal­makat és sok veszélyt láto­gatóinak, hanem a mai is. Rabszolgahajó és varázslók, találkozás oroszlánokkal, és hamisítatian elefántvadá­szat, s ezzel együtt, .az örök Afrika mellett a könnyed és szellemes útleírás megismer­tet azzal is, amit csak a mai Afrika nyújt. Jambó Kili­mandzsáró! e kellemesen borzongató és sok ismeretet nyújtó új úti kaland-kötet cí­me. (ti) □ CSEHSZLOVÁK—AME­RIKAI koprodukcióban fil- mesítik meg Zilahy Lajos Valamit visz a víz című re­gényét. A film forgatóköny­vét Zilahy írja. Rendező Jan Kádár. □ SOPHIA LOREN sze­rencsétlen szüléséből felépül­ve, megkezdte új filmjének forgatását Rómában filmezik és a Karenina Anna olasz változatának főszerepét játsz- sza. Érdekesség, hogy a vi­lágon egyszerre két Kareni­na Annát forgatnak. A má­sik a Szovjetunióban, Tatjá­na Szamojlova címszereplé­sével készüL □ MIHAIL ROMM kétré­szes filmben keres választ arra a kérdésre, milyen a mai ifjúság. Az első rész a nyugati fiatalokkal, a máso­dik a szovjet ifjúsággal fog­lalkozik. • előadások. <b. é.) Vendégénekesek Daniele Barioni Ma este mutatkozik be Bu­dapesten a Metropolitan ki­váló olasz tenoristája, Da­niele Barioni, akit így üdvö­zölt a kritika: „Legyen üd­vözölve Daniele Barioni, ko­runk új Carusója!” (World Telegram.) Tito Gobbi sze­rint a legszebb hang a maga szerepkörében, kitűnő szí­nész és nagyszerű színpadi jelenség. Európa, Amerika, Afrika operaházainak állan­dó és igen népszerű közre­működője lett. Magasan ho­norált, exkluzív szerződés­ben kötötte le a His Master’s Voice hanglemezgyár, s már eddig két film főszerepét énekelte és játszotta el. Az Erkel Színházban március 1-én Radameszt alakitja, az Operaházban 4-én Edgar szólamát énekli a Lammer- moori Luciában. Csütörtökön, március 2-án német művész, Ernst Gruber énekli a Tannhäuser címsze­repét. A hónap közepén pe­dig Georgi Genov, a szófiai operaház kitűnő baritonistá­ja szerepel nálunk a Don Carlos T5-i előadásán Posa márkit, az Aidában (18-án) Amonasrót alakítja. Végül egy előzetes, régen várt hír: április végén Bu­dapestre érkezik Astrid Vár- nay, Bayreuth, Bécs, New York, London és még számos metropolis ünnepelt Wagner- hősnője, hogy Isolda és Ort- rud szerepében mutatkozzék be. Paródia parádé Az Irodalmi Színpadon be­mutatott Paródia parádé cí­mű műsorában Mikes Lilla nehéz utat választott: szatí­rából, paródiákból állította össze műsorát. Még senki sem próbálkozott azzal, hogy teljes háromórás műsorban álljon ugyanezekkel a műfa­jokkal a közönség elé. Sze­rencsére a magyar szatíra és pamflet-irodalom olyan gazdag, hogy a jelek szerint még három óránál többre is futotta volna s a kitűnő ösz- szeállítás múltból és jelen­ből merítve témát és szerzőt, rendkívül szórakoztató volt. A szórakoztatáshoz, s a mű­sor változatosságához nagy mértékben hozzájárult Vuji- csics Tihamér és Szűr Szabó József, akik nem egyszerűen a változatosságot biztosító „betétszámként” szerepeltek, hanem gondolatilag kapcso­lódtak mindahhoz, amiről az est folyamán szó esett. Az ötletes összeállítás mel­lett a siker legfőbb forrása, hogy ez a műfaj, a humor, rendkívül közel áll . Mikes Lilla művészi egyéniségéhez. Éppen ezért sajnáljuk, hogy a számok közötti nagyon rö­vid összekötő szöveg nem könnyedebb, nem csevegóbb, hiszen a műfaj és az Irodal­mi Színpad méretei is oly családiassá tesznek egy-*egy ilyen estet, hogy megkíván­ják az előadótól ezt a köz­vetlenséget. Kárpótolt vi­szont az ötletes szcenirozás, amely egy székkel, egy rajz­zal is színpadi hangulatot te­remtett. (A Paródia parádét az Irodalmi Színpad márci­us 15-én ismét műsorára tű­zi.) — bel — Gyerekek! A távbeszélő mese­mondó műsora (171—888) március 1-én, szerdán: A vén varjú he­tedik fia (elmondja: Kállai Ilo­na). Fővárosi mozik műsora A szövegben a gyártó orszá­got csak kezdőbetűvel, vagy rö­vidítve jelöljük. Egyéb rövidíté­sek: mb. magyarul beszélő, szv. szélesvásznú, ** 16 éven felüli­eknek, *** csak 18 éven felüliek­nek. A budapesti mozik pénztári rendje egész nap játszó mozik­ban pénztárnyitás az előadás kezdete előtt 1 órával aznapra és egy napra előre. Csak dél­után működő moziknál pénztár- nyitás az előadás kezdete előtt másfél órával aznapra és három napra előre. OTELLO GYULAHAZÁN (m) Művész 4, n7, f9 Bástya nlO, nl2, f2 Kőbánya n4, f6, 8 TJgocsa n4, f6, h8 Palota vas. de. 10 KATÓN ALANYOK (szv. mb. Ol.) Kossuth XIII. f4, 6, f9 Puskin 10, fi Május 1. 10, fi Sport h3, n6, h8 Alkotmány h3, n6, h8 Dózsa f4, 6, f9 A CAR ÉS A TÁBORNOK Szikra h4, 6, f9 Fény 3, n6, h8 UTÓSZEZON (szv. m.)** Puskin 3, f6, 8; 2. hétre proL Bartók 3, f6. 8; 2. hétre prol. Hunyadi 3, f6, 8 Attila 2—6 h5, n8, ünnep n3- kor is SIKÁTOR (szv. m.)** Bástya h4, 6, f9; 4. hétre proL Óbuda 2—5 Í4, h6, 8 Budai Híradó 9, 11, 1 (norm.) HÖLGYEK ES URAK Uránia 3, f6, 8 Munkás 3, f6, 8 EGY MAGYAR NABOB -f KAR- PÄTHY ZOLTÁN Vörös Csillag 1, Í5, 8; 11. hét­re prol. Május 1. 3, f7; 11. hétre prol. József Attila Műv. Ház n4, h7, csüt. szünnap Felszabadulás vas. de. 8, fl2 Tétény h6, ünnep f4, 7, csüt, szünnap ÉLET A KASTÉLYBAN Alfa 3, f6, 8 Vörös Csillag h9, hll Palota 5, f8, ünnep h3-kor ti (norm.) Kultúra n6, h8, ünnep 3-kor is, csüt. szünnap DRAGA JOHN (szv. svéd)*»* Táncsics n6, h8 Tátra 6 f9 LATHATATLANOK (SZV. SZ.) Toldi h4, 6, f9 Kossuth XX. 2—5, f4, h6, 8 Táncsics 3 FALSTAFF (szv. mb. sp.—sváj­ci) *• Duna 4, f7, 9 Bartók 10, fi Madách 6—8 5, f8 EDES ÉS KESERŰ (szv. m.) Felszabadulás 3, n6, h8 Tinódi 2—5, 3, f6, 8 A HÓHÉR (szv. mb. sp.—ol.)** Csokonai n4, f6, h8 Szikra' nlO, nl2, Í2 Ady 2—5 h5, n8 BETYÁROK (szv. rom.) Csokonai h9, hll, 1 Tátra h4 Világ f6, 8, ünnep n4-kor is BUDOS VIZ (szv. m.) Madách 2—5 5, Í8, ünnep h3- kor is Ady 6—8 h5, n8 Diadal 2—5 n4, f8, 8 (norm.) PIPÁK (szv. szín. cseh—osztr.) *» Fény h9, hll, hl Otthon XX. 6—8 f6, 8 TOM JONES (mb. szín. ang.)*** Művész f9, 11, f2 ARANYRANETT (cseh) Attila 7-én hő, n8 A NAGY MEDVE FIAI Ady 5-én 13 Maros 16, 8, ünnep ní-Kor is, szerda szünnap A szombat éjszakai különelóadások műsora: Alkotmány: OTHELLO GYU­LAHAZÁN <m.) Ili Bartók: OTHELLO GYULA­HAZÁN (m.) ni Bástya: KATONALANYOK (szv. mb. ol.)*» 11 Csillag: FALSTAFF (szv. mb. sp.—svájci)** 10 Május 1.: KATONALANYOK (szv. mb. ol.) •• 10 HIHADO: Magyar Híradó, A DUNA PÁRTJÁN (m.), MA­GYAR TÁNCOSOKKAL GÖ­RÖGORSZÁGBAN (m.), TISZ­TA ŐRÜLET (m.), GUSZTÁV RÉSÉN (m.) reggel 9-től este ll-ig folytatólag BUDAI HÍRADÓ du.: Magyar Híradó, JÖ MULATAST, FEL­NŐTTEK! (magyar rajzfilmek, prolongálva): GUSZTÁV ÉS A VILÁGBAJNOKSÁG, INDIÁ­BAN, HA EN FELNŐTT VOL­NÉK, KÜZDELEM, GUSZTÁV MODOSIT, SNAPLO, ÖT PERC GYILKOSSÁG, ELLOPTAK A VITAMINOMAT, TÍZ DEKA HALHATATLANSÁG, GUSZ­TÁV KARÁCSONYKOR, dél­után 3-tól este 10-ig folytató­lag APA (m.) Otthon XX. 3—5 f6, 8, ünnep n4-kor is Akadémia 2—5 f4, h6, 8 Éva 2—5 f4, h6, 8 ARANYSÁRKÁNY (szín. m.) Ritkái 3—5 fS, 8, ünnep n4-kor is AUTÓT LOPTAM (mb. SZ.) Bethlen 2—5 f4, h6, 8 Kinizsi 2—5 14, h6, 8 Diadal 6—8 n4, f6, 8 Tanács nlo, nl2, f2 Óbuda 6—8 f4, h6, 8 az Állhatatos feleseg Alkotás n4, 16, 8 Bányász A. f4, h6, 8 A BATRAK BÁTRAI .(Sz.) Éva 6—8 f4, h6, 8 BERLINBEN (NDK) Kölcsey 2—5 3, f6, 8 A BETÖRŐ (szín. ang.) Csaba vas. 3 BOLDOG HÁLÁL ANGYALA (mb. cseh) Bányász B. n4, te, h8 BUTASÁGOM TÖRTÉNETE (m.) Újvilág Dózsa Műv. Ház 5-én n4, f6, 8 BESZÉLJÜNK A NŐKRŐL (mb. Ol.)*** Alkotás h9, hll, 1 CODINE (szín. rom.—fr.)** Tanács h4, 6, f9 EGY KRUMPLI, KÉT KRUMP­LI (mb. am.) »látra f4, h6, 8 AZ ELSŐ ESZTENDŐ (m.) Szigethy 6—8 ft, h6, t AZ EDES ELET I—IL (ól.)*« Tinódi 6—8 3, f7 EGIHABORO (mb. fr.—ol.—nyn.) ** Újvilág Dózsa Műv. Ház 6—7 ÉS AKKOR A PASAS . . . (m.) Kelen 4—5 5, n8 A FARAÖ I—II. (szín. mb. 1.) Béke XV. 6—8 n6 Zuglói n4, 7 A FEHÉR ASSZONY (mb. cseh) Sziget 6—8 5, f8 FOTO HABER (m.) Zrínyi h9, 11, n2 FOGAS KÉRDÉS (mb. sz.) Béke XV. 3—5 n6, h8, ünnep 3-kor is m Kossuth XX. 6—8, Í4, h6, 8 Petőfi 6—8, n6, h8 Rege 3—5 h6, 8, ünnep f4-kor is , GYEREKKOCSI (svéd)*** Szabadság 6—8 n6, h8 HAMU ES GYÉMÁNT (1.)** Zrínyi f4, h6, 8, 8. hétre proL HATTYÚDAL (m.) Kárpát 6—7 n6, h8 HÍVÁS A 03-ON (mb. sz.) Szabadság 2—5 n6, h8, ünnep 3-kor is Kölcsey 6—8 f4, h6, 8 IDEGEN AGYAKBAN Csillaghegyi Lenáru 2-án n€, fél 8 INTIM MEGVILAGITÄSBAN Gorkij f4, h6, 8 JÉGBALETT CSILLAGA (mb. szín. sz.) Csillaghegyi Lenáru 5-én n6, fi JO NAPOT, ÉN VAGYOK Fórum 2—5; 5, h8, ünnepnap 3, 5, h8. JO MULATAST, FELNŐTTEK! (m. rajzfilmek) Budai Híradó 3-tól este 10-ig folytatólag KALAND AZ ARANYPARTON Balaton f4, h6, 8 királylány a felesegem Honvéd f4, h6, 8 A KISASSZONYOK KÉSŐBB JÖNNEK (cseh)** Rátkai 6—8 ttí, 8 Terv 6—8 fo, 8 KISVÁROSI LADY MACBETH (jug.)*** Otthon VIIL 2—5 f4, h6, 8 küldetés bahcsiszerajba (sz.) Bányász A. h9, 11, n2 A LANYRABLÖ (szín. L) Bocskay 6—8, Í6, 8 LENIN LENGYELORSZÁGBAN (mb. sz.—1.) Bethlen 6—8 f4, h6, 8 LÉPÉSEK AZ ÉJSZAKÁBAN Sziget 3—5 5, f8, ünnep h3-kor is A MATADOR (ol,) Tündér 6—8, n6, h8 MÁGNÁS MISKA (m) Tündér 2—5, n6, h8, ünnep 3-kor is. MONA LISA TOLVAJA (mh. szín. ol.—fa.) Haladás f4, h6, 8 Széchenyi n4, f6, li8 MUHTAR, HOZZAM! (sz.) Bocskay 3—5 f6, 8, ünnep n4r- kor is NEM SZOKTAM HAZUDNI (mj Tisza f4, h6, 8; 3. hétre proL A NEGYVENEGYEDIK (szín. sz^ Nap 2—5 f4, h6, 8 Csaba 6—8 n6, h8 NIKKI (mb. szín. am.) Rege 6—8 h6, 8 NYOMOZ A VŐLEGÉNY (am.) Nap 6—8 f4, h6, 8 NYOMORULTAK I—IL (mh. szín. NDK—fr—ol.) Szigethy 2—5 n4, 7 ÖT JÓMADÁR (ang.)** Kinizsi 6—8 f4, h6, 8 Tisza h9, 11, n2 Kárpát 2—5 n6, h8, ünnep 3~ kor is PHAEDRA (am.)*** Balassi n6, h8, ünnep 3-kor it RÁKÓCZI HADNAGYA (szín. m.) Marx 2—5 n4, f6, 8 RIÓI KALAND (szín. fr.) Mátra 9, 11, n2 ROBBANTSUNK JANKÓT! (mb. fr.) Marx 6—8 n4, f6, 8 RÖVID EMLÉKEZET (fr.) Fórum 6—8 n6, h8 SAKK-MATT (mb. rom.) Akadémia 6—8 f4, h6, 8 Újlaki 6—8 Í4, h6, 8 SZAKADÉK FELETT (SZ.) Ipoly 2—5 n4, f6, 8 SZARNYAK (sz.) Kelen 3-án 5, n8 SZERELEM A MEGFELELŐ IDEGENNEL (mb. am.)** Csaba 3—5 n6, h8 Terv 3—5 f6, 8, ünnep 3-kor Is SZEGÉNY GAZDAGOK (szín. m.) Honvéd h9, 11, n2 A SZÉLHÁMOSNÖ (m.) Ipoly 6—8 n4, f6, 8 A TOLVAJOK SZIGETE (1.) Balaton h9, 11, n2 TÜRELEMJATÉK (mb. ang.) Béke XIII. 2—5 n6, h8, ünnep 3-kor is Otthon VIII., 6—8, f4, h6, 8 UTAZÁS A HITVESI AGY KÖ­RÜL (színes NDK) Petőfi 3—5, n6, h8, ünnep 3-kor is. VAN, AKI FORRÓN SZERETI Béke XIII. 6—8 n6, h8 ZORBA, A GÖRÖG (mb. gör.)** Csillag 5, h8, ünnep n3-kor is A HÉT UJ RÖVIDFILMJEI: JÖ MULATAST, FELNŐTTEK! (magyar rajzfilmek): Budai Híradó du. A DUNA PÁRTJÁN (m.): Hír­adó, Kőbánya MAGYAR TÁNCOSOKKAL GÖ­RÖGORSZÁGBAN (m.): Hír­adó A HANGSZEREK VILÁGÁBÓL (m.): Szikra du. GUSZTÁV ÉS A VADÁSZEB (m.): Ugocsa FILMMÚZEUM (VIII., Tanács krt. 3.) A MAGAS FAL (cseh) 2—3-án : 10, 12. . 2, 4; 4—5-én: 10, 12, 2, 4, 6, 8; 6-án : 10, 12* 2; 7-8­•án: 10, 12, 2, 4 KULTÜRHÄZAK MOZIMŰSORA: BATRAK BÁTRAI (szv. sz.) MOM Szakasits Árpád Műv* Háza (XII., Csörsz u. 18.) 5- én, 8-án f3, h5, 7 GYEREKKOCSI (szv. svéd)*** 3-án 7, 5-én h5, 7 BÜDÖSVlZ (szv. m.) Ganz-MA VÁG Műv. Ház (VIII.* Golgota u. 3.) 6-án, 8-án 7 ÖT JÖMADAR (ang.)** 2-án h5, 7; 5-én f3, hi 7. AMERIKA, AMERIKA MI. rész Fővárosi Műv. Ház (XI., Fe­hérvári út 47.) 6-án f6 A SZÉPMŰVÉSZETIBEN IS LÁTHATÓ LESZ A Madonnák Londonba mennek dlolnaplól a mozilzlan A CÁR ÉS A TÁBORNOK

Next

/
Thumbnails
Contents