Esti Hírlap, 1967. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

1967-04-01 / 77. szám

Díszkivilágítás, zászlófelvonás április 4-én Fiatalok fogadalomtétele, gazdag Ma a Parlamentben kiosztották a művészeti díjakat CrromiAo elutazott Kairóból Kairó, április 1. Andrej Gromjko szovjet külügyminiszter szombaton reggel befejezte háromnapos kairói látogatását, amelynek során találkozott és tárgyalt Nasszer elnökkel, valamint más egyiptomi hivatalos sze­mélyiségekkel. Gromiko látogatásáról elő­reláthatólag a délutáni órák­ban közös közleményt adnak ki. NDK-jugoszláv gazdasági együttműködés Berlin, április 1. Hakija Pozderac jugoszláv ipar- és kereskedelemügyi miniszter, aki jelenleg a Né­met Demokratikus Köztársa­ságban tartózkodik, Berlin­ben megkezdte tárgyalásait Gerhard Schürerrel, az NDK állami tervbizottságának el­nökével. A tárgyalások a két ország további gazdasági együttműködésére vonatkoz­nak. Ma délben a Parlamentben művészeti életünk kiválósá­gai találkoztak. Színházigaz­gatók, a Rádió, a Televízió, a filmgyár vezetői és szín­művészek, rendezők, film- operatőrök, énekesek gyűltek össze. Kállai Gyula, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke a megjelent vendégek előtt nyújtotta át a kormány határozata alap­ján az okleveleket a Magyar Népköztársaság új kiváló és érdemes művészeinek. A kitüntetések átadásánál meg­jelent Cseterki Lajos, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Uku Pál mű­velődésügyi miniszter és Aczél György, a művelődés- ügyi miniszter első helyette­se. A magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány a kul­túra terén elért eredményeik elismeréséül a Magyar Nép- köztársaság kiváló művésze címmel tüntette ki: Gábor Miklóst, a Madách Színház Kossuth-díjas szín­művészét, a Magyar Népköz­társaság Érdemes Művészét; a Hamlet, a IV. Henrik cím­szerepének megformálásáért és a Koldusopera főszerepé­ben nyújtott alakításáért; Gádor István Kossuth-dí­jas keramikusművészt, a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művészét; a modern magyar kerámiaművészetben nyújtott munkásságáért; Illés Györgyöt, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kossuth- díjas operatőrét, a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanárát, a Magyar Népköz- társaság Érdemes Művészét: operatőri és pedagógiai te­vékenységéért, a Húsz óra, a Pacsirta, az Aranysárkány című filmek fényképezé­séért; Melis Györgyöt, a Magyar Állami Operaház Kossuth- és Liszt-díjas magánéneke­sét, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészét: az ope­rairodalom nagy baritonsze­repeiben (Don Juan, Don Carlos, Végzet hatalma, Macbeth, Traviata stb.) nyúj­tott teljesítményeiért. (Folytatás a 2. oldalon) kulturális műsor a felszabadulás 22. évfordulóján A hagyományos ünnepélyességgel köszönti Budapest népe a felszabadulás 22. évfordulóját. A népművelési szervek, a kü­lönböző társadalmi és tömegszervezetek nagy nemzeti ünne­pünk jelentőségéhez méltó, színes, gazdag programot állítot­tak össze az idei évfordulóra. Indonézia * Maiik-látogatás Tokióban ♦ Nasution Sukarno fejét követeli Április 4-ét ünnepi dísz­ben köszönti a főváros, Fel­lobogózzák a lakóépületeket, a központi tereket nemzeti­színű és vörös zászlókkal ékesítik, a középületek, fon­tosabb állami intézmények homlokzatát a felszabadulási évfordulót üdvözlő felira­tokkal, színes dekorációk­kal díszítik. A kettős ünnep hagyományos látványossága lesz az esti díszkivilágítás. Nagy íényerejű reflektorok­kal világítják majd meg a főváros központi épületeit, műemlékeit, a Duna-hida- kat, valamint a gellérthegyi felszabadulási emlékművet és a Hősök terét díszítő Le- nin-szobrot Hagyomány már az április 4-1 ünnepélyes zászlófel­vonás is. Az évforduló elő­estéjén, hétfőn, 18 érakor, ünnepi külsőségek közölt vonják fel az állami zász­lót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, a Gellérthegyen pedig 17 órakor a Magyar Népköztár­saság nemzeti lobogóját és a munkásmozgalom vörös zászlaját. Április 4-én dél­ben az Orszógház előtt, az állami zászlónál zenés őrség­váltás lesz, miközben a Gel­lérthegyen felállított löve- gek 16 össztüze köszönti a felszabadulás ünnepét. Az őrségváltás után honvédze­nekar szórakoztatja az ün­nepi esemény közönségét. A sok éves szép hagyo­mányt követve, a budapesti­ek fővárosszerte megkoszo­rúzzák a szovjet hősi emlék­műveket. Április 3-án dél­előtt a Szabadság téri emlék­műnél és a Hősök terén a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizott­sága, valamint a forradal­mi munkás-paraszt kor­mány rendez koszorúzást Vasárnap a gellérthegyi fel­szabadulási emlékműnél az I. kerület, a Gellért téri em­lékműnél és a hősi halált halt szovjet parlamenter, Osztyapenké kapitány szob­ránál a XI. kerület lakói, a társadalmi és tömegszerve­Tart a görög válság Athén, április 1. A görög király ma folytat­ja tárgyalásait a politikai válság megoldására. A király már tanácskozott a nagy po­litikai pártok vezetőivel, de még mindig nem döntött ar­ról, hogy ki legyen a lemon­dott Paraszkevopulosz utóda. A nyugati hírügynökségek jelentése szerint a miniszter- elnöki tisztségre leggyakrab­ban emlegetett név Kanello- pulosz, a Nemzeti Radikális Unió vezetője. Kanellopulosz környezete azonban cáfolja azokat az értesüléseket, ame­lyek szerint Konstantin ki­rály őt bízza meg a kormány- alakítással. Konstantin ma a kis pár­tok vezetőivel folytatja a tárgyalásokat. Az sincs ki­zárva — vélik a hírügynök­ségek —, hogy a király eset­leg jövő hét elejére halasztja a döntést. Sőt, elképzelhető­nek tartják azt is, hogy a ki­rály feloszlatja a parlamen­tet Szép kis vicc Teherán, április 1. A Journal de Teheran áp­rilis elsejei viccmellékleté­ben nagy hóesést jósolt, ami­kor a meteorológiai intézet jelentése szép időt és napsü­tést jelzett. Ügy látszik, még­is az áprilisi jóslat volt a helyes, mert szombat reggel — amire emberemlékezet óta nem volt példa — áprilisi hóvihar zúdult Teheránra és vastag takaróval borította be az egész környéket,., zetek, a fegyveres testületek, az üzemek, gyárak, iskolák képviselői tisztelegnek vi­rággal. Koszorút helyeznek el a lágymányosiak az al- bertfalvi emléktáblánál is, ott ahol a felszabadító szov­jet katonák először lépték át a kerület határát Meg­emlékezések és koszorú/á­(Polytatás a 3. oldalon.) Újra áradásról érkeznek jelentések. Ma reggel a Mis­kolci Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi ügyeletétől ka­pott hírek szerint a Bodro­gon harmadfokú árvízvédel­mi készültséget rendeltek el. Felsöbereckinél, ahol 664 centiméterrel tetőzött a Bod­rog, s ahol a víz szintje 528 centiméterre apadt le, ma réggé* 8 órakor 814 cen­timéterre duzzadt. A harmadik árhullám az elmúlt napok esőzéseinek kö­vetkezménye. A Tisza és a Bodrog mellékfolyói megduz­zadtak, ezért a Tisza felső New Orleans, április 1. A New Orleans-i kerületi bíróság helyt adott Jim Garrison ügyész kérelmé­nek, és letartóztatási pa­rancsot bocsátott ki egy volt bártulajdonos, valamint egy kubai disszidensvezér ellen. Garrison, aki a Kennedy meggyilkolására szövetkezett összeesküvők után nyomoz,, Gordon Novel volt New Or­leans-i kocsmárost és Sergio Arcacha Smith kubai disszi- denst azzal vádolja, hogy 1961 augusztusában — tehát Djakarta, április 1. Adam Malik indonéz kül­ügyminiszter szombaton Djakartából Tokióba utazott. A külügyminiszter az ENSZ ázsiói és távol-keleti gazda­sági bizottságának hétfőn kezdődő ülésén részt vevő szakaszán, Tokajtól Tiszaval- kig ma reggel 8 órakor első­fokú árvízvédelmi készültsé­get rendeltek el. Egyelőre lassú áradás vár­ható: a vízügyi szakembe­rek szerint holnap a Bod­rog tetőzik. Sárospataknál most újra har­madfokú készültséget tar­tanak. Itt még 30—40 centi- méteres áradást várnak. Mi­vel a levonuló árhullám át­áztathatja a gátakat, fokoz­ták a védekezést. Az Észak- Tiszavidéki Vízügyi Igazga­tóság területén tegnap 1250- en védték a gátakat. 2 évvel a dallasi elnökgyil­kosság előtt — ki akartak fosztani egy Louisiana ál­lambeli lőszerraktárt. Ebből a célból szövetkeztek David Ferrie volt pilótával, Garri­son koronatanújával, aki nemrég meghalt Egyelőre nem ismeretes, hogy Gárrison milyen össze­függést lát a lőszerraktár ki­fosztására szőtt összeesküvés és az elnökgyilkosság között. Clajr. Shaw New Orleahs-i üzletembert szerdára idézték be a.' helj'i bűnügyi bíróság elé.^ • _____­indonéz küldöttséget vezeti. Utazásának célja a többi kö­zött az,. hogy kísérletet te­gyen országa néhány gazda­sági problémájának megol­dására. Az indonéz külügy­miniszter az illetékes japán hatóságoknál el szeretné érni. hogy Ja­pán fedezze a kétmilliárd dolláros indonéz hitel­szükséglet egyharmadát (egyharmadot vállalt az Egyesült Államok, a harma­dik harmadot pedig „Indoné­zia hitelezői klubjának” töb­bi tagja adná), és azt, hogy a japánok a jelenlegi közel 6 százalékos kamatot szállít­sák !'í három százalékra. Ma­lik tárgyalni fog Tokióban Hasluck ausztrál külügymi­niszterrel is. Nasution, az ideiglenes né­pi tanácskozó kongresszus elnöke péntek este beszédet mondott egy bandungi diák­gyűlésen. Nasution ismét kö­vetelte, hogy vizsgálják ki Sukarnónak az 1965-ös puccskísérletben játszott sze­repét, s a vizsgálat eredmé­nyét adják át a főügyésznek. A kelet-jával katonai kör­zet parancsnoka, Willy Sud- jono ezredes — az Antara hivatalos indonéz hírügynök­ség szerint — figyelmeztette a Kelet-Já- ván élő kínaiakat, hogy ne vegyenek részt a djakartal kormány elleni tüntetések­ben. Azonnali agyonlővéssel fe­nyegette meg azokat a kí­naiakat, akik nem vesznek tudomást a figyelmeztetés­ről. Johnson latin-amerikai tanácskozása Washington, április 1; Tegnap este Johnson elnök a latin-amerikai nagyköve­tek kíséretében különrepülő- gépen texasi farmjára uta­zott. A hét végén az ameri­kai elnök a nagykövetekkel tárgyalásokat folytat. Fő té­ma az április 12-i, Punta del Este-i AÁSZ-csúcsértekezlet lesz. Csökkent az NSZK ipari termelése Bonn, április 1. A Német Szövetségi Köz­társaság gazdaságügyi mi­nisztériumának adatai sze­rint a termelés csökkenése jellemzi a nyugatnémet ipar helyzetét A február havi ipari termelés volumene 4,7 százalékkal volt kisebb, mint az elmúlt év azonos hónap­jában. Tudományos célú olasz nukleáris reaktor Róma, április 1. A Rómától délre fekvő La­tinában 1971-ben készül el az első olasz tervezésű, Cirene elnevezésű tudományos célú nukleáris reaktor. Olaszor­szágban jelenleg négy áram­fejlesztő reaktor működik, valamennyi külföldi tervezé­sű. MA DÉLELŐTT A HŐMÉRSÉKLET 12 POK A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése vasárnap estig: Változó mennyiségű felhőzet, helyenként, főleg keleten kisebb esőkkel. Élénk, néhány helyen átmenetileg erős, csak lassan mérséklődő cszaki-cszakkeleti szél. Az éjszakai lehű- 4 lés keleten Is erősödik, a nappali hőmérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Budapesten ma délelőtt 12 fok volt. V JELENTÉS AZ ÁRADÁSRÓL Holnapra várható a Bodrog tetőzése GARRISON KÉRELMÉRE újabb letartóztatásiparancsok New Orleansban

Next

/
Thumbnails
Contents