Esti Hírlap, 1967. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

1967-04-01 / 77. szám

Éjszakai telefon ANGOL KRIMI AZ ÓDRY SZÍNPADON Csupán az első tíz-tizenöt perc vontatottságát kell tü­relemmel kivárnia a néző­nek. Frederic Knott, az an­gol krimi-darab szerzője kis­sé hosszasan, itt-ott unal­masan ismerteti a helyzetet, a szereplők jeliemét és kap­csolatait. De hát mindvégig ilyen alapos a munkamód­szere és a későbbiekben, két órán keresztül ez remekül kamatozik. Rendkívül izgal­mas krimit állít a színpad­ra. Nem adja olcsón, bizo­nyítási eljárása nemcsak gondos és aprólékos, de min­denre kiterjedően logikus és élvezetes is. A nehezebbik ol­daláról ragadja meg a mű­fajt: a gyilkosság szemünk láttára történik. Nem a gyil­kost kell tehát kitalálnunk, hanem azt, hogy a minden részletében tökéletesen ki­tervelt bűntényt hogyan le­het tárgyi bizonyítékkal is leleplezni. Ez adja a darab feszültségét és sodró izgal­mát. A maga műfajában első­rendű darab Ungvári László (a színművész) könnyed hangzású fordításában, Ka­pás Dezső vérbeli krimi-lég­kört teremtő rendezésében, Fábri Zoltán hitelességet sugárzó díszletében. Keme- nes Fanni jó fantáziával ter­vezett jelmezeiben került az Ódry Színpadra. Benkő Gyu­la, Molnár Tibor, Bárdy György, Szatmári István és Halász Jutka játszották a darab szerepeit. Kivétel nél­kül mindegyikük hiteles, élvezetes alakítást nyújtott. (bt) Kiváló és érdemes művészek kitüntetése a Parlamentben (Folytatás az 1. oldalról.) „A Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze” címmel tüntették ki: Birkás Liliant, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas magánénekesét: a Pillangó­kisasszony, Wozzeck, Rózsa­lovag, valamint a Salome cí­mű operákban nyújtott ala­kításaiért; Borsos Miklós Kossuth-dí- jas szobrászművészt: eddigi életművéért; Erdélyi Miklóst, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas karmesterét: opera- és hang- versenyvezónyléseiért, külö­nösen a Mozarti-operák ve­zényléséért; Kovács Andrást, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas rendezőjét: ren­dezői munkájáért, különösein a Nehéz emberek, a Hideg napok című filmek rendezé­séért; Kovács Károlyt, a Thália Színház színművészéit: több évtizedes sz'nművéstzi mun­kásságáért, különösen az utóbbi években nyújtott ala­kításaiért; Lontay Margitot, a debre­ceni Csokonai Színház Já- szai-dfjas színművészét: a pécsi és a szegedi Nemzeti Színházban, majd a debre­ceni Csokonai Színháziban nyújtott alakításaiért; Mikii Andrást, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas főrendezőjét: sokoldalú ren­dezői munkásságáért, külö­nösen a Wozzeok, Vémász, PeMeas és Melásande, Ma­Tavaszi muzsika Április: uj arcok, új művek ♦ Májas: tavaszi bérlet Művészek a föld minden tájáról A Zeneművészeti Főiskola nagytermében április már a szezon végét jelenti. A régi orgona felújítási munkái miatt egy időre el kell bú­csúznunk zeneéletünk patinás központjától. Az utolsó hó­nap programja azonban még sók érdekességet kínál. VENDÉGEK Ritka élvezetet ígér két in­diai művész. Kari Shankar, és Álla Rakha hangversenye, akik a klasszikus, rendkívül kifinomult hindu muzsikát szólaltatják meg húros (s.ri- tár) és ütő- (tabla) hangsze­reiken. Amit tőlük hallha­tunk. jóval több egzotikus érdekességnél: érzelemteli, költői emelkedettségű él­mény. Bombayi vendégeink április 5-én mutatkoznak be a ‘Zeneakadémián. Másnap megismerkedhe­tünk Francesco Cristofoli olasz karmesterrel, aki jelen­leg a Dán Királyi Operaház­ban működik. Ö nyerte az 1965. évi római nemzetközi karmesterverseny fődíját a Santa Cecília Accademián. Április 20-án ismét hallhat­juk Nikita Magaloff zongo­raművét a Rádiózenekar Le­hel György vezette estjén. A Zeneakadémia kistermé­nek és a Filharmónia kama­ratermének zongorájánál egymást váltják az olasz Gloria Lonni, az amerikai Jacob Lateiner, a' norvég Kjell Baekkelund és az angol Ann Schein — Szabó Csillá val, Tusa Erzsébettel, Szűcs Lóránttól, Antal Imrével, Pertis Péterrel, Sirokay Zsu­zsával és a Zempléni Kornél —Szabó Andrea zongoraket­tőssel. BEMUTATOK (Csajbók Terézia Bartók- c vtjén először hallhatjuk az 1345-ből származó „A férj keserve” című ukrán nép­dalfeldolgozást. Francesco Cristofoli tolmácsolásában megismerkedhetünk a legki­válóbb dán szerző, a 35 éve elhunyt Carl Nielsen Helios nyitányával. Sulyok Tamás vezényli Revasz Kondratye- vics Gabicsvadze vonósszim­fóniájának magyarországi bemutatóját, az ÁHZ április 13-i hangversenyén. Kadosa Pál IV. zongoraversenyét másnap a Rádiózenekar mu­tatja be a szerző közreműkö­désével, Oberfrank Géza ve­zényletével. Ferencsik János a Filharmóniai Társaság 17-i estjén Farkas Ferenc Gyász és vígasz-ával; Lehel György és a Rádiózenekar 20-án Durkó Zsolt Magyar díszítő­elem című kompozíciójával ismertet meg bennünket. Forrai Miklós vezényli a 24-i oratórium-estet, melyen elő­ször halljuk Liszt Ferenc Szent Kristóf legendáját és Ránki György 1944-kantátá- ját. TAVASZI BÉRLET Az Erkel Színházban má jus 2. és június 8 között ke­rül sor az új, öt estéből álló hangversenyciklusra. Az Al lami Hangversenyzenekart, a Filharmóniai Társaság zene­karát és a Budapesti Kórust Ferencsik János, Komor Vil­mos, Lehel György, Németh Gyula és Zubin Mehta ve­zényli. Közreműködik Anda Géza, Fischer Annie és Ann Schein. A műsor gerincét Bach. Mozart és Beethoven művei alkotják, de szerepel benne Berlioz, Debussy, Csajkovszkij, Weiner és Bar­tók egy-egy jelentős kompo­zíciója is. non Lescaut, Együtt és egye­dül, MahagOíiny című ope­rák rendezéséért; Ney Tibort, a Magyar Rá­dió és Televízió Szimfo­nikus Zenekarának koncert­mesterét: a rádióban vég­zett csaknem 30 éves művé­szi munkásságáért és számos új magyar kamaramű bemu­tatásáért; Rábai Miklóst, az Állami Népi Együttes Kossuth-díjas művészeti vezetőjét: a nép­tánc formanyelvének to­vábbfejlesztését jelentő ko­reográfusa munfcájárt; Szabó Árpádot, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs- Béla-díjas operatőrét: a Hal­iad! ballada, a Válás Buda­pesten, a Bűn című kdsfil- mek operatőri munkájáért; Szabó Iván Munkácsy-di- jas szobrászművészt: élet­művéért, művészi és peda­gógiai munkásságáért; Szecsődi Irént, a Magyar Állami Operaház Liszt-díjas magánénekesét: a Pillangó­kisasszony, Bohémélet, Bánk bán, Traviata és Faust ope­rák szerepeiben nyújtott ala­kításaiért; Szinetár Miklóst, a Tele­vízió Jászai-dijas főrendező­iéit: a televízió, opera és a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadi Tervezéseiért; Szőnyi Katit,’ az Áljaim,i Bábszínház/ Jászai-dijas fő­rendezőjét: a magyar báb­művészet fejlesztése terén elért eredményedért; Vámos Lászlót, a Madách Színház Jászai-dijas rende­zőjét: a Hamlet és a Yerrrm, továbbá a magyar színmű­vek rendezésében nyújtott teljesítményeiért KILENCKOR A HULL Kilenckor, a hullámvasúinál — ez a címe Clans Hammel színművének, amelyet Benedek Árpád rendezésében ma este mutat be a József Attila Színház. Képünkön: Vcith Ági cs Bodrogi Gyula. (MTI-foto — Tormái ielv.) Varázslók, szentek, vitézek Felfedéz a Hózápor A sámán unokája Dantét, Baudelaire-t, Lorcát fordít. Másfél milliónyi csuvasnak szólaltatja meg a modern francia és olasz lírát Ajgi, a csuvas költő. O az egyik meglepetése a Modern Könyvtár vékonyka köteté­nek, amely a fiatal szovjet költők közül mutat be néhá­nyat. A Hózápor — a felfede­zések könyve. Rab Zsuzsa avatott tollú tolmácsolásával a tőle immár két évtizede megszokott, szenvedélyes fel­fedező kedvvel újra ismeret­len területre tessékeli a vers barátait: eddig magyarul rit­kán megszólaltatott szovjet nemzetiségi lírából is ízelí­tőt ad. MOSTOHAGYEREK — Evek óta figyelem — mondja—, hogy milyen lesz az a legújabb szovjet költő­nemzedék, amelyik az első híres „új hullám” helyére lép. Amazoknál csak néhány évvel fiatalabbak, de mégis: már jó „hagyományokhoz” nyúlhatnak. Ez természetesen a mérce magasságát is jelen­ti. A kötetben szereplő nevek néhány kivétellel nem mon­danak semmit a magyar ol­vasónak. Célom nem is a ne­vek parádéja volt: összképet akartam adni a legújabb szovjet költészeti törekvé- sekrőL A magyar könyvki­adásnak mostohagyermeke a szovjet nemzetiségi líra, pe­dig milyen meglepetéseket rejteget e népek irodalma! Példa rá Ajgi, aki a szédí- tően ősi csuvas hagyományo­kat a legmodernebb európai vívmányokkal ötvözi költé­szetében. — Miben különböznek a most indulók az előttük já­róktól? Mi a legjellemzőbb lírájukban? — A kötetben csak kis há­nyaduk kaphatott helyet — Vinokurov és Voznyeszensz- kij tanácsai könnyítették meg a kiválasztást —, de eb­ből is kitűnik, hogy ennek a nemzedéknek a háború ho­mályos, de maradandó gyer­mekkori élménye — a szen­vedés. Nem a heroikus küz­delem, a hősi tettek, hanem ami húsz év utón is gyűrűzik az emberekben. Jellemzőjük a pózmentes őszinteség. Az „új hullám” missziója, a se­matikus hagyománnyal való szakítás nyers ereje után hangjuk nyugodtabb, lecsil­lapít. Melyikük lesz nagy költő? Ezt eldönteni a követ­kező évtized feladata. MEGLEPETÉSEK — A szovjet líra tolmácso­lásában mit vall legfontosabb törekvésének? — Az állandó felfedezése­ket, hogy ebben az óriási dzsurtSfelben erre is, arra is csapásokat vágjak. Szeret­ném majd egy gazdagabb kö tetben a fiatalok és főleg a nemzetiségiek lírájának tel­jesebb képét adni. — Es addig milyen újabb meglepetéseket tartogat? — Nemsokára jelenik meg az Európánál egy vaskos ó-orosz népköltészeti gyűjte­mény: Varázslók, szentek, vi­tézek címmel, ikonokkal gaz­dagon illusztrálva. Nagyon érdekes része lesz a XI— XVIII. századi egyházi éne­kek ciklusa. Ezeket az egy­ház sohasem ismerte el, vak énekes koldusok, kolduló ba­rátok „repertoárja” volt, sza- kadár remeteszekták énekel­ték. Most Ahmatovát fordí­tok. A kötet még ez évben megjelenik. (bé) ERZSÉBETI KIÁLLÍTÁS A XX. kerületi képzőmű­vészek munkáiból nyílik ma kiállítás a Pesterzsébeti Va­sas Művelődési Házban. A kerület immár hagyományos tavaszi tárlatán tizennégy alkotó — festők, szobrászok, grafikusok — 42 műve lát­ható. A kiállító művészek többsége a fiatal generáció­hoz tartozik, de jó néhány idősebb, tősgyökeres erzsé­beti festő is bemutatja leg­újabb munkáját. A XX. ke­rületi Képzőművészek Baráti Köre ma már több mint 50 tagot számlál: fiatalodat, idősebbeket, hivatásos mű­vészeket és alkotnivágyó, szépet szerető munkásembe­reket. Vallomás a kerületről — talán ezen a címen foglal­hatnánk össze törekvésüket. Nolipa István Pál, Bakallár József, Bartl József, Meszlé- nyi János, Rátkai Endre és Benes Gabor a kerület em­bereinek életét, arcát, gon­dolatait, s a jellegzetes er­zsébeti tájat villantják fel. Április i, szombat KOSSUTH: 15.00: Hirek. — 15.15: Bach- és Handel-művek. — 15.45: Népi ze­ne. — 16.21: Édes anyanyelvűnk. — 16.26: Liszt legszebb dalaiból. — 16.57: Hallgatóink figyelmé­be! — 17.00: Hírek. — 17.15: Mi- kis Tlieodorakis görög zeneszer­ző dalaiból. — 17.43: Hogyan se­gítik a geodéták a földalatti épí­tését. — 17.58: Beethoven összes szimfóniái. — IV. rész. — 19.00: Esti Krónika. — 19.25: A mada­rász. Részletek Zeller operettjé­ből. — 19.57: Ha elmondod, leta­gadom. Szatirikus játék 2 rész­ben. — Közben: 20.53: Hírek. — 21.00: A színházi közvetítés foly­tatása. — 22.00: Hírek. — 23.15: Sporthírek. — 22.20: Petrovics Emil: C*est la guerre. — Egyfel- vonásos zenedráma. — 23.25: Könnyű hangszerszólók. — 23.35: Verbunkosok, népdalok. — Köz­ben: 24.00: Hírek. — 0.10: Ver­bunkosok, népdalok c. műsor folytatása. PETŐFI: 15.10: Vavrinecz Béla: Balti né­pek táncai. — 15.20: A pénz. Föl­des György írása. — 15.30: Ko­vács Erzsi énekel. — 10.00: Hí­rek. — 16.05: Farnadi Edit zon­gorázik. — 16.28: Fiatalokról — fiataloknak! — 16.33: Híres prí­mások muzsikáinak. — 16.50: Fa­lusi percek. — 16.55: Arturo Tos­canini operafelvételeiből. — 17.15: Április. Versek. — 17.25: Délutá­ni frissítő! — 18.00: Hírek. — 18.10: Népi táncok. — 18.30: Rá­dióegyetem. — 19.00: Vidám operettkettősök. — 19.25: Jó éj­szakát, gyerekek! — 19.35; A Magyar Kamarazenekar hang­versenye. — Közben: kb. 20.25: Esti Krónika, n. Kb. 21.30: A fe­kete föld vándorai. — Kb. 21.50: Hangversenynaptár. — Kb. 22.05: Tánczene. — 22.56 Ügető verseny­eredmények. — 23.00: Hírek. URH: 18.30: Hirek. — 18.05: Táncze­nei koktél. — 18.50: Ovidii Me­tamorphosis — kantáta. — 19.02: Kamarazene. — 20.30: A Niebe- lung gyűrűje. — 21.24: Szimfo­nikus zene. — 23r00: Hírek. ÁPRILIS 2, VASÁRNAP KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.32—7.58: Reg­geli zenés műsor. — Közben: 4.45: Falurádió. — 5.00: Hírek. — 5.30: Reggeli Krónika. — 6.00: Hírek. — 6.20; Hirdetőoszlop. — Kb. 6.30: Hírek. — 7.00: Reggeli Krónika. H. — Kb. 7.30: Üj könyvek. — Kb. 7.40: A budapes­ti mozik műsora. — 8.00: Hírek. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.22: Az Állami Népi Együttes műso­rából. — 8.50: Tizenketten a dön­tőben. Üttörőjáték. — 10.00: Hí­rek. — 10.10: Arturo Toscanini népszerű szimfonikus műveket vezényel. — Közben: 10.53: Taní­tó és tanítvány. — 11.08: A nép­szerű szimfonikus müvek foly­tatása. — 11.41: A kuruc kor köl­tészete. — 12.00: Hírek. — 12.15: A cigányprímás. Részletek az operettből. — lí.45: Hirdetőosz­lop. — 13.00: A budapesti szín­házak műsora. — 13.03: Opera­áriák. — 13.24: Mesejáték. — 13.47: Néhány perc tudomány. — 13.52: Peter Nero zongorázik, Muszlim Magomajev énekel. — 14.17: \ Ferruccio Busoni zene­szerző! arcképe. PETŐFI: 4.26—7.30: Azonos a Kossuth rá­dió műsorával. — Közben: 6.20: Torna. — 10.00: A hél könnyít­és tánczenei műsorából. — 11.50: Asztaltársaság. Riportműsor. — 12.00: Kamarazene. — 12.50: Tu­dósítás az ENSZ-bői. — 13.00: TJtry Anna és Mindszenti Ödön énekel. — 13.25: Mit hallunk a jövő héten? — 13.47: Vízállásje­lentés. — 14.00: Hírek. — 14.05: idő járásjelentés. — 14.08: Petőfi útján. — A gödöllői ns'ár. — 14.54: Bach: Parasztkantáta. A TV MŰSORA SZOMBATON: 18.08: Hírek. — 18.15: Autóbusz- szál az Adriáig. Kisfiim. — 18.30: Gong ... A tv színházi króniká­ja. — 18.55: „Vörös jelek a ha­dak útján . . .” Magyar interna­cionalisták a Szovjetunióban. A Honvéd Filmstúdió dokumen­tumfilmje. — 19.15: Tájak, váro­sok, emberek. „A fekete hegyek** országában. — 19.50: Esti mese. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Vá­laszolunk ... A tv bemondóinak vidám műsora. — 20.50: Nótaszó. — 21.05: Tök az adu. Tv-játék. (IS éven felülieknek). — 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. A TV MŰSORA VASÁRNAP: 9.40: Szünidei matiné. Zseb-tv. (isin.). — 10.10: Művészeti feszti­vál. Amatőr együttesek hangver­senye. Intervízió-műsor Frunzé- ből. — 10.50: Gyöngy .irágtól lombhullásig. Homoki Nagy Ist­ván természetfilniie. — 15.13: Ta­vaszi olvadás. Népdalok, népi hangszerek. Intervízió-műsor Moszkvából. — 16.00: A titokza­tos világ. Román kisfiim. — 16.10: Ferencváros—Tatabányai Bányász bajnok! labdarúgó-mér­kőzés közvetítése a Népstadion­ból. A szünetben: A Magyar Hirdető műsora. — 18.05: Hírek. — 18.10: A logika és az automa­ták. 5. Villamosautomaták a vas­útállomáson. — 18.46: Ivanhoe. Magyarul beszélő angol filmsoro­zat. 13. Esküvői torta. — 19.05: A tv jelenti. Aktuális riportmüsor. — 19.50: Cicavízió. — 20.00: Tv­híradó. — 20.20: Nagy siker volt. Kenyér, szerelem, féltékenység. Magyarul beszélő olasz film. (14 éven felülieknek). — 21.55: Sport­hírek. — 22.05: Tv-híradó — 2. Kiadás. — 22.25: Jó éjszakát, fel­nőttek! Popeye bevásárol. SZÍNHÁZAK SZOMBATI MŰSORA: Operaház: Rigoletto (Fleischer bérlet, 8. előadás, 7). — Opera­ház Erkel Színháza: Lohengrin (5. bérlet, 8. előadás, fél 7). — Nemzeti Színház: Bűnbeesés után (7). — Katona József Szín­ház: Akt hegedűvel (7). — Ma­dách Színház: Az áruló (7); Osz­lopos Simeon (Stúdió Színpad, éjjel 10). — Madách Színház Ka­maraszínháza: Négykezes (7). — Vígszínház: Az ördög ügyvédje (7)* — ódry Színpad: Éjszakai telefon (fél 8). — Thália Színház: Torquato Tasso (7). — József Attila Színház: Kilenckor a hul­lámvasúinál (Premier bérlet, 5. előadás, 7). — Fővárosi Operett­színház: Tigris a garázsban (Komb. 12. bérlet, 5. előadás, 7). — Vidám Színpad: Nyugalom, a helyzet változatlan (fél 8). — Kis Színpad: Két férfi az ágy alatt O). — Irodalmi Színpad: Az oroszlán torka; Statisztika (H- bérlet, 4. előadás, 7). — Egyete­mi Színpad: A végzetes szere­lem játéka; Pör a szamár árnyé­káért <U ni versi tás Együttes be­mutatója, 7). — Állami Déryné Színház: Két férfi az ágy alatt ű)- — Állami Bábszínház: An­gyal szállt le Babilonba (felnőtt műsor, fél 8). — Zeneakadémia: Évszázadok muzsikája 7. (fél 8). — Kamara Varieté: Sztrip 10 (6 és fél 9). Páfesd e9y idöben pantallói kosztüm, szoknyával kiegészítve tüífí™ ^01™BAN

Next

/
Thumbnails
Contents