Esti Hírlap, 1967. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

1967-05-02 / 101. szám

A szolidaritás jegyében ünnepelt a világ Három óra a Dózsa György téren Megkezdődött az Akadémia nagygyűlése A felvonulás után Kádár János a párt és a kormány tagjaival. Budapest dolgozói tegnap látványos május elsejei se­regszemlével köszöntötték a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepét. Kilenc órára már zsúfolásig megteltek a felvonulási teret Övező ut­cák. A tribünön elfoglalták helyükéi a seregszemle ha­zai és külföldi vendégei. A külföldi delegációk öt vi­lágrész dolgozóinak képvise­letében érkeztek hazánkba május elseje ünnepére és a magyar szakszervezetek szerdán kezdődő kongresszu­sára. Tíz óra előtt néhány perc­cel elfoglalta helyét a dísz- emelvényen Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Lo- sonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a kormány elnö­ke, Biszku Béla, Fehér La­jos, Gáspár Sándor, Kállai Gyula, Nemes ’ Dezső, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Németh Ká­roly, a Politikai Bizottság póttagja, a Budapesti Párt- bizottság első titkára, Blaha Béla, a SZOT elnöke, Méhes Lajos, a KISZ Központi Bi­zottságának első titkára. A felvonuló budapestieket Gáspár Sándor köszöntötte. — Május elseje — mondta egyebek között —, a tavasz ünnepe. De egyben az em­beriség tavaszának, a társa­dalmi megújulásnak is ün­nepe. Több mint hét évti­zeddel ezelőtt vették kezük­be a társadalmi megújulás, a munkásmozgalom vörös zász­laját azok, akik hittek az emberiség tavaszában. — Később így folytatta: — Az emberiség tavaszának haj­nalhasadását az orosz mun­kásosztály forradalma jelen­tette. A Nagy Októberi Szo­cialista Forradalommal kez­dődött az emberiség igazi újkori története. A szovjethatalom fennál­lásának félévszázados év­fordulóján szívünk egész melegével tolmácsoljuk a ma "íjar munkásosztály, az egész dolgozó nép forró, testvéri üdvözletét és jó­kívánságait a kommuniz­must építő nagy, szovjet népnek. * Testvéri üdvözletünket küld­jük — mondta — a szocia­lista országok dolgozóinak, köszöntjük és szolidaritá­sunkról biztosítjuk a tőkés- országokban küzdő osztály­testvéreinket, együttérzé­sünkről és szolidaritásunkról biztosítjuk a gyarmati iga alól felszabadult országok dolgozóit, a szabadságukért és nemzeti függetlenségükért harcoló népeket. Elmondotta Gáspár Sán^ dór, hogy május elseje, vi­lágszerte hatalmas tiltakozás az amerikai imperialisták szennyes vietnami háborúja ellen. A nemzetközi munkás szo­lidaritás ünnepén teljes tá­mogatásunk üzenetét küld­jük a szabadságukért és béké­jükért hősiesen harcoló viet­nami testvéreinknek. Tíz órakor megszólaltak a harsonák, s a Gorkij-fasor torkolatából kétezer úttörő futott be a térre, és köszön­tötte virágaival a párt és a kormány vezetőit, a tribünö­kön helyet foglaló vendége­Ma érkezik Budapestre Klaus osztrák kancellár Ma délután hivatalos láto­gatásra hazánkba érkezik dr. Josef Klaus, osztrák szövet­ségi kancellár. Május 5-ig tartózkodik hazánkban. A második világháború óta most első ízben fordul elő, hogy a szomszédos Ausztria kormányfője felkeresi Ma­gyarországot. A kancellárt az osztrák kormány külügymi­nisztere, dr. Lujo Toncic- Sorinj is .elkíséri magyaror­szági útjára. Ma délelőtt a Magyar Tu­dományos Akadémia díszter­mében az Akadémia 1967. évi közgyűlésével kezdődött a négynapos nagygyűlés. Az Akadémia alapszabályai sze­rint háromévenként újra vá­lasztják tudományos éle­tünk vezető testületének tisztségviselőit, a tudományos osztályok ve­zetőségét, az Akadémia bi­zottságait. Az idei közgyűlés tehát egyben tisztújító köz­gyűlés is. A tíz órakor megkezdődött közgyűlésen megjelent dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Po­litikai Bizottságának póttag­ja, a kormány elnökhelyet­tese. Az Akadémia tagjain kí­vül nagy számban jelentek meg tudományos kutatók, az akadémiai és más tudomá­nyos intézetek munkatársai, valamint a társadalmi, a po­litikai, a gazdasági és a kul­turális élet ismert személyi­ségei. A közgyűlést Rusznyák István, az Akadémia elnöke nyitotta meg. (Folytatás a 2. oldalon) Rakétaparádé Moszkvában Riadók Hanoiban ♦ Kiesinger kiruccanása Gyűlés az olimpiai faluban ♦ Ünnepség egy mini-országban A májusi gondolat: az ösz- szcfegás, a szolidaritás esz­méje talán soha nem volt még napra is annyira idő­szerű, mint a tegnapi május elsején. A világ ünnepelt — és demonstrált: milliók mu­tatták meg, hogy együtt van­nak Vietnam harcoló népé­vel, a görög katonai dikta­túra börtöneibe és gyűjtőtá­boraiba hurcolt politikai foglyokkal. A Szovjetunióban a ha­gyományos május elsejei moszkvai díszszemle, amel­A fővárosi dolgozók felvonulása után ez volt a fiatalok — sportolók, népi táncosok — színpompás záróképe a Dózsa György úton. ,MTI foto _ Pén>,es {eW ) lett, hogy újra képet adott a szovjet hadsereg korszerű ütőerejéről, fontos politikai megnyilatkozásra is alkal­mat adott. Grecsko marsall, szovjet honvédelmi minisz­ter — Brezsnyev, Koszigin, Podgornij és más szovjet ve­zető politikusok, külföldi vendégek jelenlétében — ün­nepi beszédében hangsúlyoz­ta, hogy a szovjet állam lenini kül­politikája a kommunizmus építésének érdekeit szol­gálja. Az SZKP, híven internacio­nalista kötelességéhez, áll­hatatosan harcolt a szocialis­ta világrendszer, a nemzet­közi kommunista mozgalom egységének és összeforrott- ságának további erősítésé­ért, minden módon támogat­ja a népek nemzeti felszaba­dító mozgalmát. „Bizonyos­sággal állíthatjuk — mon­dotta Grecsko marsall —, hogy sokkal hamarabb ütne az imperialista agresszorok vietnami kalandjai összeom­lásának órája, ha az összes szocialista or­szág, beleértve Kínát, ak­cióegységben nyújtana se­gítséget a testvéri vietna­mi népnek”. Mint az MTI tudósítója je­lenti, a katonai díszszemle korlátozott ideje miatt egy- egy rakétatípusból kevesebb vonult fel, viszont annál gazdagabban tükröződött a szovjet rakéta-arzenál felké­szültsége a legkülönbözőbb feladatok megoldására. Fel­vonultak a haditengerészet tompa orrú interkontinentá­(Folytatás a 3. oldalon.) két, majd megkezdődött a seregszemle. Fehér melegítős fiatalok emelték magasba a nemzetek zászlóit és fogták közre a proletariátus magas­ba szökő vörös lobogóját. Hatalmas sarló és kalapács, érkezett a tribünök elé, $ talapzatán két évszám — 1917—1967 — idézte, hogy fél évszázaddal ezelőtt győ­zött szovjet földön a szocia­lizmus eszméje. A tízéves munkásőrség négy­száz tagú díszőrségét köszön­tötte ezután a felcsattanó taps, majd nyolc és fél ezer budapesti fiatal látványos, sok színű serege bizonyította, hogy a most felnövekvő új nemzedék az idősebbekkel együtt ünnepli május elsejét. A „Világ proletárjai, egye­süljetek" jelmondattal és ha­(Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents