Esti Hírlap, 1967. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

Ülésezik a Duna Bizottság Ma délelőtt megkezdődött a Duna Bizottság 25. — jubi­leumi — közgyűlése. A mai plenáris ülésen, amelyet Va- szil Bogdanov elnök nyitott meg, döntenek a mintegy két hétig tartó közgyűlés részle­tes programjáról. A tanács­kozáson megvitatják a dunai hajózás több időszerű nem­zetközi problémáját. A BIZTONSÁGI TANÁCS ÜLÉSE Az EAKa fegyverszüneti vegyesbizottság felújítását javasolja Washington, június 1. A Biztonsági Tanács szer­dai ülésén Fedorenko szov­jet küldött élesen bírálta a közel-keleti válság ügyében tanúsított amerikai magatar- t . tást és kijelentette, Vr Washingtont súlyos felelős­ség terheli a kialakult helyzetért. „Washington a béke, az igazságosság és a törvényes­ség védelmezőjének akarja feltüntetni magát. Az ilyen kijelentések azonban nem fémek össze Washington ak­cióival” — mondotta a szov­jet delegátus, rámutatva, hogy az USA megszegi a nemzetközi jog elemi szabá­lyait, amikor agressziót hajt , végre Vietnamban és ten­geri blokádot létesít olyan országok ellen, amelyekkel nem áll hadiállapotban. Amerika blokádot létesí­tett Kuba ellen, de tiltako­zik, amikor az EAK érvé­nyesíteni akarja szuverén jogait az Akabg-tengerszoros bejá­ratánál. A tanács szerdai ülésén egyébként az Egyesült Álla­mok. küldötte, Arthur Gold­berg határozati javaslatot terjesztett elő, amely felhív­ja a közel-keleti országokat arra, hogy „tanúsítsanak ön­mérsékletet" és tartózkodja­nak olyan lépésektől, ame­lyek elmérgesíthetik a hely­zetet. Az amerikai javaslat ugyanakkor követeli, hogy az EAK „biztosítsa a hajózás szabadságát az Akaba-sza- r os ban". Amerikai részről egyéb­ként egyre nyíltabban fenye­getőznek azzal, hogy amennyiben a Biztonsági Tanács nem hozza meg az Egyesült Államok és Izra­el által követelt lépéseket, a „tengeri hatalmak”, vagyis az Egyesült Álla­mok és Anglia szükség ese­tén fegyveres erővel kény­szerítik ki az A ka ba-szoros megnyitását az izraeli hajók előtt. Az arab országok képvi­selői a tanács ülésén rámu­tattak, hogy az EAK-nak jo­ga van a szoros lezárására, mert jogilag mindeddig hadi­állapotban van Izraellel és izraeli részről sorozatosan megszegik a fegyverszüneti előírásokat, fegyveres ag­ressziót hajtanak végre a szomszédos arab országok el­len. Ezt az álláspontot képvi­selte a szerdai ülésen Pacsa- csi iraki külügyminiszter és Muhammad el Farra, Jordá­nia delegátusa. Az arab kül­döttek rámutattak, hogy a feszültség egyetlen forrása az izraeli agresszió és követel­ték, hogy a tanács végre (Folytatás az 5. oldalon) Nigéria: nyugalom Lagos, június 1. Go won alezredes, a nigériai szövetségi kormány vezetője rádióbeszédben jelentette be, hogy eddig már négy állam — az Egyesült Államok, Ghana, Tanzania és Izrael — utasította el a szakadár Biafrai Köztársaság elisme­rését. Gowon felkérte az orszá­gokat, hogy ne nyújtsanak semmilyen támogatást se a szakadár tartománynak. Lagosban, a szövetségi ál­lam fővárosában, továbbra is nyugalom uralkodik és mint a UPI megállapítja, a szerdai mozgósítási rendelet óta nem figyeltek meg sem­milyen szokatlan csapatmoz­dulatot sem. Ugyanennek a hírügynökségnek az értesülé­se szerint, több száz nigériai veterán, a második világhá­ború brit hadseregének ka­tonái és az ENSZ-haderők volt tagjai, jelentkeztek ön­kéntes katonai szolgálatra. AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÚJ FELADATAIRÓL TÁRGYALT A BUDAPESTI KÉPVISELŐCSOPORT A Parlamentben tegnap megalakult a budapesti kép­viselőcsoport, vezetőjéül is­mét Vida Miklóst választot­ták meg. A képviselők Dóra János, a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága titká­rának előterjesztése nyomán megvitatták a csoport új fel­adatait, s a parlamenti mun­ka további fejlesztéséről szó­ló javaslatokat. Az ülésen felszólalt Kádár János, Kál­lai Gyula, Szirmai István, Németh Károly, dr. Babies Antal, dr. Beresztáczy Mik­lós, dr. Bognár József, Galló Ernő, dr. Harrer Ferenc, Horváth Károlyné, dr. Orbán László, Pázsit Árpád, Vas- Witteg Miklós képviselő s Kelemen Lajos, a Fővárosi Tanács vb elnökének első he­lyettese. Az országgyűlés nagyobb szerepéről, a megnövekedett feladatokról már a választás előtt sok szó esett. Az 1963— 67-es országgyűlés utolsó ülésszakán* majd a válasz­tás ideje alatt is több javas­lat, ötlet hangzott el a kép­viselői munka tekintélyének növelésére. Mégis ez a buda­pesti tanácskozás sok újat adott, hiszen először tárgyalták meg a képviselők átfogóan, csak­nem minden részletében az új elképzeléseket. (Folytatás a 3. oldalon.) Partizánsikerek Angolában Az ENSZ gyarmati kér­déssel foglalkozó bizottsága szerdán meghallgatta Do­mingos da Silvát, az angolai népi felszabadító mozgalom alelnökét. Da Silva bejelentette, hogy a mozgalmához tartozó par­tizánok az elmúlt évben 1610 portugál tisztet és katonát semmisítettek meg Angola déli tartományaiban. Élesen elítélte azt a szövetséget, amely Portugália, Dél-Afri- ka és Rhodesia között áll fenn. Afganisztán Podgornij erőm it- aratáson Hanoi utca, betonnal bélelt egy-kétszemélyes óvóhe­lyekkel, végig a járda hosszában, egymástól alig néhány lépés távolságra. (Képriportunk folytatása az S. oldalon.) Kabul, június 1. Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke ma reggel kísé­retével Kabulból Nagluba utazott. Nagluban ma a szovjet ál­lamfő jelenlétében ünnepé­lyesen felavatják Afganisztán legnagyobb vízierőművét, amely szovjet segítséggel ké­szült eL LASSAN ELVONUL AZ ESŐI OKOZÓ CIKLON Hűvös, csapadékos a meteorológiai nyár első napja Idei nyarunk első napjáról számol be a lap meteoroló­giai tudósítója. „Idei nya­runk” — mondjuk, mert a meteorológiai nyár (nem a csillagászati) június else­jével kezdődik. Először is a mai évszakfor­dulón az elbúcsúzott májust „beszéljük ki”. Május Buda­pesten 0,3 fokkal volt mele­gebb, mint a sok évi átlag. Tehát az enyheséget hozta a tavasszal, viszont a napfény­nyel adós maradt. Kerek 50 órával kevesebb volt a nap­fényes órák száma az átlag­nál, a 264 napfényes óra he­lyett csak 214 órán át süt­kérezhettünk. S érdekes — kevesebbet sütött a nap, te­hát borúsabb volt az ég —, mégis a havi csapadékmeny- nyiség jóval kevesebb volt a szokottnál, valamivel hullott csak több, mint az átlagos havi csapadék fele. A nyár nagy esőzéssel kö­szöntött be. Közép-Európa legnagyobb részén, a Fekete­tenger környékén és a Szov­jetunió európai területének délkeleti sarkában borult az ég, zivataros, esős az időjá­rás, és az évszakhoz képest igen hűvös az idő. Hazánk — pontosabban a Dunántúl nyugati része — ma rekor­dot javított: a Jeges-tenger partvidéké­től eltekintve ugyanis Eu­rópa egyik leghidegebb körzete, az Alpok környé­ke mellett. Az évszaknak megfelelő át­lagnál ma a Dunántúl nyu­gati részében 5—9 fokkal volt alacsonyabb hőmérsék­let. A Szovjetunió európai területének legnagyobb ré­szén viszont, s ugyanígy Skandináviában és Nyugat- Európában szép, napos, szá­raz, csendes az időjárás. A Keleti-tenger környékén és Portugáliában pedig az év­szaknak megfelelő átlagnál jóval melegebb az Idő. Teg­nap Stockholmban és Osló­ban 25 fok melegben stran­dolhattak az emberek, Lisz- szabonban pedig 29 fokot mértek. Nálunk pedig az elmúlt 36 órában feljegyzésre méltó, szokatlanul nagy mennyisé­gű eső hullott. A Dunántúlon több helyen mértek 100 milliméternél is több csapadékot, azaz 36 órán belül több esett le, mint az egész május hó­napra esedékes átlagot mennyiség. Például Kőszegen a május havi esőmennyiség átlago­san 90 milliméter, s most az alig másfél nap alatt 120 milliméter hullott. Az ország többi részeiből általában 15 —40 milliméter közti csapa­dékokat jelentettek. Az elmúlt kétnapos esőzés után, az esőket okozó ciklon­rendszer lassan délkelet irá­nyában elvonul, s helyet ad egy nyugat felől közeledő anticiklon hatásának. Előbb az ország nyugati felén, ké­sőbb a keleti részeken is, az esők fokozatos megszűnésére és a felhőzet felszakadására számíthatunk. k. gy. FELSZAKADOZÓ FELHŐZET A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése péntek estig: Felszakadozó felhőzet. Elsősorban ma többfelé még eső, he­lyenként zivatar. Mérsékelt, napközben a Dunántúlon meg­erősödő északi-északkeleti szél. Az évszakhoz képest hűvös idő. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 14 fok. PÉNZ ÁLL A HÁZHOZ Az OTP fiókjai és a postahivatalok megkezdték az 1966— 67-es tanévben vásárolt, betétlapokra ragasztott iskolai takarék bélyegek beváltását. A képen: egyik ifjú gyűjtő átveszi évi takarékosságának jutalmát. (Wormser felv.)

Next

/
Thumbnails
Contents