Esti Hírlap, 1967. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

Balett Sopianae A BÉCSI ÜNNEPI HETEK MAGYAR NYITÁNYA SZOMSZÉDOK A DUNA PARTJÁN Euripidésztől — a Vörös Csepelig Ünnepi műsor Glezoszért Angyalföldön A Währinger Strasse 2. szám alatti tájékoztató és sajtóköz­pont vendégei reggeltől es­tig kérdeznek: Miről kapta nevét a Pécsi Balett? Mikor írta Molnár Ferenc az Ibo­lyát? Ki koreografálta a Cso­dálatos mandarint? Hány éves Eck Imre és mit kom­ponált a Vérnászon kívül Szokolay Sándor? A válasz­adók is fáradhatatlanok, mindenről tudnak, minden adatot elmondanak a Bécsi Ünnepi Hetek magyar részt­vevőiről. A nagy érdeklődést nemcsak a sajtóközpont for­galmán mérhetjük. Az oszt­rák főváros külföldi feszti­válvendégei és hazai közön­sége felfigyelt Az ember tra­gédiája körüli vitára. Kétség­telen, hogy a helyenként vi­haros polémia a mű és a Burgtheater őszi előadásso­rozata szempontjából sokkal többet ér, mint az udvarias se.mmitmondás, a rutinos közhelyesség. A könyvesbol­tok Madách és Bartók műveit ajánlják és a kirakatok egyik slágere ezekben a napokban az Ünnepi Hetek Almanach­ja. A barátság Almanachja A „Szomszédok a Duna partján” mottó alá rendezett cikkgyűjtemény a dunai né­pek kulturális kapcsolatait, egymás jobb megismerését kívánja elősegíteni. Ezt a gondolatot üdvözli a kötet el­ső lapjain Franz Jonas köz- társasági elnök, dr. Theodor Piffl-Percevic oktatásügyi miniszter, Bruno Marek bé­csi polgármester és Gertrude Sandner kultúrtanácsos. Az Almanach szerzői: osztrák, cseh, szlovák, horvát és ma­gyar írók, újságírók, művé­szettörténészek és zenekriti­kusok, a kulturális hagyo­mány közös értékeit; kölcsön­hatásait elemzik, érdekesen, tanulságosan. A magyar szerzők — Mádl Antal, Bol­dizsár Iván, Hevesi Lajos és Gerő László is ezt a célt kö­vették. Ulrich Baumgartner, az Ünnepi Hetek intendánsa, az Almanachot és a gazdag programsorozatot bevezető cikkében Németh László sza­vait idézi: Ideje olyannak megismernünk egymást, ami­lyenek az elmúlt fél évszázad történelmi fordulatai után valóban vagyunk. Az Ünnepi Hetek program­ja a Thetater an der Wienben zajlik. A hangulat valóban Duna-völgyi, cseh, horvát és magyar művészek szállták meg a színházat. És itt van az Orfeo és Euridice című Haydn-opera nemzetközi mesterhármasa: Joan Suther­land, Nicolai Gedda és Spiro Malas. A Haydn-pro- dukcióban — amely az Ün­nepi Hetek önálló vállalkozá­sa —, mi is érdekeltek va­gyunk. Rudolf Hartmann, az előadás rendezője Eck Imrét hívta meg koreográfusnak, Bretus Mária és Tóth Sándor pedig szólószerepet táncol. A siker nem maradt el, ami a vendégénekesek hírének és nagyszerű teljesítményének köszönhető. Sem a szceníro- zás, sem a rendezés nem tar­togat meglepetéseket, beéri azzal, hogy keretet biztosít a sztáráriák tündöklésének. Kezdeményezések szempont­jából hasonlóan szerény az Ünnepi Hetek drámiaprogram- ja. Hangadók a klasszikusok. A Burgtheater a Faust két részét és Lessing Bölcs Na- thánját, a Volkstheater Euri­pidész—Sartre Trójai nők cí­mű tragédiáját játssza. A XX. századot Pirandello, Molnár Ferenc, Edward Al- bee, Christopher Fry és Sar- kadi Imre képviseli. Pontosság és kifejező erő A modem művészet a Nachtstudio előadásain, a Theater an der Wien éjsza­kai programjában vonul fel. Ezt a sorozatot nyitotta meg a Pécsi Balett, amelynek híre megelőzte művészeit. Az együttes északi turnéja, lon­doni és moszkvai sikere nyo­mán, o Balett Sopianae már­kát magasan jegyzi a nem­zetközi szakmai közvéle­mény. Ez, persze, jól is esik, ugyanakkor meg is nehezíti a művészek dolgát. Az együt­tes nagy teherbírását, össze- forrottságát és kitűnő tech­nikai felkészültségét bizo­nyítja, hogy a táncra kevés­sé alkalmas, szokatlan szín­padon is a fesztivál első fe­lének egyik legmelegebb, leg­őszintébb sikerét tudta kivív­ni. A közönség ünnepelte Eck Imrét és táncosait. Vélemé­nyét az Arbeiter Zeitung kri­tikusa így foglalta össze leg­tömörebben: csodálatos pon­tosság, nagy kifejező erő, al­kotó képzelet és ízlés jellemzi a pécsiek teljesítményét, Mél­tatja a cikk Maros Rudolf ze­néjét és Gombár Judit kosz­tümterveit is. A vendégsze­replés jó szolgálatot tett a legmaibb magyar zenének. A Nachtstudio közönsége a pre­mieren megjelent Maros Ru­dolf mellett Szöllősy András, Kurtág György és Petrovics Emil nevével és egy-egv mű­vével is megismerkedett Eck Imre vallomása A műsor átgondolt volt, egyetlen este keretében íze­lítőt adott Eck Imre és az együttes céljairól, eszközei­ről, s arról az érzés- és gon­dolatvilágról, amelynek ki­fejezésével a balett hatásle­hetőségeit a mi korunk igé­nyeihez kívánják közelebb hozni. A Couperin etűdök klasszikus harmóniát és gé­pies monotóniát derűs játé­JÜNIUS 1. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH: 15.00: Hírek. — 15.10: Kérdez­zen! Üzemi postánkból. —15.15: Ott a völgyben. Répáshuta. — 16.15: A szép Galathea. Részle­tek Suppé operettjéből. — 16.37: Kedd, szerda, csütörtök . . . Do* bozy Imre regénye, XII. rész. — 16.56: Hallgatóink figyelmébe! — 17.00: Hírek. — 17.15: Daloló nagyvilág. — 17.43: Mitől kispol­gár? V. rész. — 17.58: Hangver­seny a stúdióban. — 18.23: Is- meri-e? Könnyűzenei rejtvény- műsor. — 19.00: Esti Krónika. — 19.30: „Sanzon-presszó”. — 20.00: Közvetítés Münchenből. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarának és énekkarának Beethoven- hangversenye. — Kb. 21.50: Film­dalok. — 22.00: Hírek. — 22.20: Sporthírek. — 22.25: Slágerről slágerre. — 23.20: Régi operamu­zsika. — 24.00: Hírek. — 0.10: Só­lyom Janka sanzonfelvételeiből. PETŐFI: 15.00: Tánczene. — 15.45: Bizet: Carmen-fantázia. — 16.00: Hírek. — 16.05: Munkásságáról, tervéről beszél Kahána Mózes. — 16.12: Murray Dickie énekel. Fritz Kreisler hegedül. — 16.28: Dar­vas József két regénye — 16.36: Virágénekek. — 16.50: Sportvi­lághíradö. — 17.00: Rossini: Teli Vilmos. — 17.15: Elfogyott . .. Áruellátás a vendéglátóiparban. — 17.25: Délutáni frissítő! — 18.00: Hírek. — 18.10: Magyar nó­ták. — 18.23: Emberpiac. Irodai­kasságot és fegyelmezett pon­tosságot békítenek össze. A négy miniatűr még inkább ujjgyakorlat, egy-egy — csak a mai emberre és elsősorban fiatal emberre jellemző — hangulat, magatartás átját­szása a tánc nyelvére. A Maros Rudolf zenekari etűd­jeire készített koreográfia nagyobb igényű vállalkozás. Eck Imre vallomása önma­gáról, nemzedékéről és ar­ról: hogyan látják ők a mai- világot és benne lehetőségei­ket, hogyan fogalmazzák meg a pózokkal és féligazságok­kal leszámoló őszinteség programját. A bonyolultsá­gában izgalmas mű értelme­zésére és értékelésére még visszatérünk. Most sem lehet azonban említés nélkül hagy­ni a bécsi ősibemutató sike­rét biztosító táncosokat: Végvári Zsuzsa, Aradi Mária, Árva Eszter, Bretus Mária, Handel Edit, Stimácz Gab­riella, Uhrik Dóra, Csifó Fe­renc, Fodor Antal, Hetényi János és Tóth Sándor dicsé­retes teljesítményét. ml műsor. — 18.53: Kreisler karmester muzikális klubjában. — 19.52: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00: Esti Krónika II. — 20.30: Hölgyválasz. Részletek az ope­rettből. — 21.01: Társasjáték. Rá­diójáték. — 21.44: Színes népi muzsika. — 22.25: Mi a struktu­ralizmus? — 22.35: Saljapin fia­talkori felvételeiből. — 22.5«: Galoppverseny-eredmények. — 23.00: Hírek. URH: 18.00: Hírek. — 18.05: Hangle­mezparádé. — 19.00: Dallapicco­la: A börtön dalai. — 19.25: Haydn—Brahms est. —* 20.40: Jazz. — 21.00: Figaro házassága. Részletek a Mozart-operából. — 21.50: Szimfonikus zene. — 23.00: Hírek. JÜNIUS 2. PÉNTEK KOSSUTH: 4.30: Hírek. — 4.32—7.57: Reg­geli zenés műsor. — Közben: 4.45: Falurádió. — 5.00: Hírek. — 5.30: Reggeli Krónika. — «.00: Hirek. — Kb. 6.30: Hírek. —7.00: Reggeli Krónika II. — Kb. 7.30: Uj könyvek. — Kb. 7.45: Mit főz­zünk? — 8.00: Hírek. — 8.05: Mű­sorismertetés. A budapesti mo­zik, a vidéki színházak és a ki­állítások programja. — 8.22: Szovjet dalok. — 8.32: Operett- részletek. — 9.05: Gyermekrab­lók. Regényismertetés. — 9.30: Sanzonpresszó. — 10.00: Hírek. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: Édes anyanyelvűnk. — Múzeum a zsebben A Képzőművészeti Könyv­kiadó ma bemutatta az új­ságíróknak legújabb, most megjelenő kiadványsorozatá­nak két első darabját. A könyvecskék mérete: 3x4 centiméter. Különböző színű bőrökbe kötve jelen­nek meg, s színes reproduk­ciókat tartalmaznak. A szö­veg magyar, német, angol és francia nyelvű; a könyvecs­kéket átlátszó műanyag tok védi. Az első kettő a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép- művészeti Múzeum 28—28 legszebb festményének rep­rodukcióját tartalmazza. A vállalkozás egyedülálló: ilyen méretű reprodukciókat eddig még sehol sem csináltak, leg­alábbis könyv alakban nem. A Kossuth Nyomda ragyogó technikával elérte, hogy a reprodukciók ebben a mé­retben is élvezhetők marad­janak. Egyelőre a magyar nyelvű kiadvány jelenik meg, s utá­na az idegen nyelvűek is. Harminc forintért árulják majd őket a könyvesboltok­ban, valamint a Szépművé­szeti Múzeum és a Galéria eladási kabinetjeiben. Terve­zik, hogy a világ más nagy múzeumairól, így a Drezdai Képtárról és a Louvre-ról is készítenek hasonló kiad­ványt. 10.35: Saljapin orosz operaárii- kat énekel. — 10.59: Lottóered­mények. — 11.00: Kamarazene. — 11.57: Hallgatóink figyelmébe! — 12.00: Hirek. — 12.15: Tánczene. — 13.00: A budapesti színházak műsora. — 13.03: Beszéljük meg! — 13.08: Zenekari muzsika. — 14.30: Gyermekrádió. PETŐFI: 4.26—7.57: Azonos a Kossuth rádió műsorával. — Közben: 6.20: Torna. — 10.00—13.15: Zenés műsor üdülőknek. — 10.00: Hi­rek. — 10.59: Lottóeredmények. — 11.00: Balatoni időjárásjelen­tés. — 12.00: Hírek. — 12.15: Da­lok. — 12.30: Kodály: Háry Já­nos — szvit. — 12.56: Válaszo­lunk hallgatóinknak. — 13.11: Népdalcsokor. — 13.47: Vízállás- jelentés. — Kettőtől — hatig ... Zenés délután. — 14.00: Híreit. — 14.05: Idöjárásjelentés. — 14.08: Gitármuzsika. — 14.25: Turista­járatok. — 14.35: Cigány dalok. — 14.55: Bélyeggyűjtők ötperce. A TV MŰSORA CSÜTÖRTÖKÖN 14.30—15.00: Iskola-tv. Környe­zetismeret (ism.). — 18.00: Hírek. — 18.05: Hétmérföldes kamera. Uttőrőhiradó. (ism.). — 18.20: Te­lesport. — 18.45: A világ térképe előtt. — 19.00: Kapcsoljuk . .. Helyszíni közvetítés. — 19.30: Holnapi gondok. Riportfilm. — 19.30: Esti mese. — 20.00: Tv-hlr- adó. — 20.20: Kutyaházban. Ma­gyarul beszélő angol filmbelié­Angyalföldön, a Frange- pán utcai Fémmunkás Kul- túrotthonban, a Hazafias Népfront és a Partizánszövet­ség gyűlésén forr a hangulat Mire Ortutay Gyula beszélni kezd, már mindenkit megfo­gott és elragadott a művészet és költészet szava: a Görögor­szágért, a görög demokráciá­ért és az Akropolisz hőséért, Manolisz Glezoszért érzett aggodalom. FÉLELMETES REFRÉNEK Glezosz felnagyított képe ott függ a színpad fölött. Pontosan 26 éve, hogy letép­te a horogkeresztes zászlót az Akropolisz csúcsáról, s most ismét — veszélyben van. „Életének félelmetes refrén­jei” — ahogyan Somlyó György beszélt róla a gyűlé­sen, mindenkit megborzon­gatnak: hát ennyiszer újra meg újra szembeszállhat egy ember a zsarnoksággal, s a zsarnokság ennyiszer újra meg újra szembeszállhat a világ közvéleményével ? Devecseri Gábor a Lamb- rakisz-gyilkosság idején járt Görögországban: ez az él­mény ihlette itt felolvasott versét; Képes Géza is egy görögországi emlékét öntötte versbe. S a közönség érzéke­nyen reagál a megrendítő görögországi párhuzamokra. Érzik — s a műsor felépí­tése ezt sugallja —, hogy nemcsak egy nép sorsáról van szó, hanem egész Euró­páról : — Európa, s vele együtt az egész világ, elmondhatatla­nul sokat köszönhet a görög kultúrának. Saját szellemi örökségünkért, az egész euró­pai kultúra alapjaiért is har­colunk, amikor a görög nép legjobb fiainak bebörtönzése ellen felemeljük tiltakozó szavunkat! — mondta Ortu­tay Gyula*-'. -Ti» A VÁROS NEM ALKUSZIK A műsor Euripidésszel in­dult. Királyok ellen című versét mondta el Koncz Gá­bor, majd Byron Az új görög dalnok-jóból mondott el rész­leteket Bitskey Tibor. Benjá­min László Görögök című versét szavalta Csernus Ma­rtnain. Felléptek a Magyaror- s**Scn élő görög politikai me­nekültek táncosai és éneke­sei is: énekkaruk görög nép­dalokat adott elő, táncosaik pedig egyebek között a híres és népszerű Zorba-táncát, Theodorakisz zenéjére. Theo- dorakisz zeneszerző felhívá­sát a világ népeihez, s egy naplórészletet a jurái haláltá­borban sínylődő hazafiakról Bodor Tibor olvasott fel. Majd egy mai görög költő Kát. — 21.4«: Szülök, nevelők egymásközt. Amiről egész évben szó volt... — 22.0«: Tv-hiradó — 2. kiadás. A TELEVÍZIÓ MŰSORA PÉNTEK DÉLELŐTT: 9.00: Iskola-tv. Élővilág (ált. isk. V. oszt.). — 9.45: Évvégi ösz- szefoglalás. Vetélkedő. — 9.55: Fizika (ált. isk. VII. oszt.). Az utca — fizikusszemmel. — 10.16: Kutyaházban. Magyarul beszélő angol film (ism.). — 11.35: Hol­napi gondok. Riportfilm (ism.). — 14.30—15.15: Élővilág (ism.). — 15.25: Fizika (ism.). SZÍNHAZAK CSÜTÖRTÖKI MŰSORA: Operaház: Simoné Boccanegra (C-bérl. 9. el., 7) — Erkel Szín­ház: A denevér (Ney-bérl. 10. el. és Föisk. béri. X. sor. 5. el., 7) — Nemzeti Színház: A Kreml to­ronyórája (a Moszkvai Művész Színház vendégjátéka, 7) — Ka­tona József Színház: Rendkívüli kiadás (7) — Madách Színház: Az áruló (7) — Madách Színház Ka­maraszínháza: Ex (7) — Vígszín­ház: Egy hölgy a Maximból (7) — Odry Színpad: Éjszakai tele­fon (fél 8) — József Attila Szín­ház: Lulu (7) — Thália Színház: Tóték (7) — Fővárosi Operett- színház: My fair Lady (7) — Ze­neakadémia Kisterem: Az Álla­mi Hangversenyzenekar estje, közr. Dénes Vera (Bachtól — Bartókig béri. 6. el., fél 8) — Vi­dám Színpad: Nyugalom, a hely­zet változatlan (fél 8) — kis Színpad: Bolond vasárnap (7) — Kamara Varieté: Sztrip 10 (6, fél 3) — Ligeti Sátorcirkusz: A Szovjet Állami örmény Nagy­cirkusz vendégjátéka (du. fél 4, 5>. Manolisz Glezoszhoz szóló verse következett, s Ortutay Gyula beszéde után* a három magyar költő olvasta fel írá­sait. A résztvevők meghall­gatták és elfogadták a tilta­kozó távirat szövegét. A vá­ros nem alkuszik — ez volt s címe Ritszosz görög költő versének —, akinek válságos helyzetéről épp a ma reggeli lapok adnak hírt. Csernus Mariann Elli Beloiannisz versét mondta el; az Atlasz­együttes pedig egy megrendí­tő új szerzeményét szólaltat­ta meg, a pbl-beat műfaj egyik újszülöttjét. A Vándor­kórus pedig a Görög parti­zándalt, a Buchenwaldi ria­dót és a Vörös Csepelt éne­kelte. így ívelt át a műsor érzé­kelhetően Euripidésztől a munkásmozgalmi indulóig és a legmaibb életérzést kifejező pol-beatig. A gyűlésen részt­vevők felkavart lélekkel, Európa kultúrájáért érzett jogos aggodalommal és fel­háborodással indultak el táviratukat átadni a Frange- pán utcából a görög követség elé. (f. f.) MA ESTE: a Kreml toronyórája A Budapesten tartózkodó Moszkvai Művész Színház együttese ma tartja bemu­tatkozó előadását a Nemzeti Színházban. Pagogyin A Kreml toronyórája című drámája kerül színre, ame­lyet a magyar közönség már ismer, hazai előadásban. Szimultán film A Meghalni Madridért rendezője, Chris Marker ér­dekes vállalkozást kezdemé­nyezett. Ismert kollégáival — köztük Vardával, Lelouche- sal, Yoris Yvens-szel — szimultán filmet készít a vietnami háború hatáséról más országok életére. A fil­mesek előzetes forgatókönyv nélkül, egymástól teljesen függetlenül kezdik ed a felvé­teleket. A dokumentumsza- lagok montázsát azonban már közösen végzik majd. Címet szintén közösen adnak a filmnek, amikor már elké­szült. Yoris Yvens Hanoiból hoz filmszalagot, amellyel kiegészíti Lelouche ugyan­csak Vietnamból származó tekercseit. (Mint a Nouveau Candide írja, a filmmani- festztumnak az a célja, hogy a nézők elgondolkozzanak egy; az egész emberiséget érintő kérdésen. Gyilkosság ai Alhambrában A párizsi Alhambra revü-' színházban játszották nagy sikerrel azt a zenés, táncos krimit, amit most a Győri Kisfaludy Színház mutatott be. A darab címe: Gyilkosság az Alhambrában. A szerep- osztás különlegessége, hogy ebben a darabban lépett fel először színpadon Sárosi Ka­talin, a közismert tánc dal - énekesnő. Kellemes meglepe­tés, hogy színészi feladatát is sikerrel oldotta meg. Egyéb­ként a darabban a 'beat ze­nétől kezdve a dallamos chansonig mindenfajta zené megtalálható. * IV. Az Állami Biztosító értesíti a IV. és IX. kerületi üzemek Biz­tosítási és önsegélyző Csoportjai­nak azon tagjait, akik a Háború és béke június harma­dik! előadásához kaptak Jegye­ket, hogy a műsorkezdés idő­pontja megváltozott. A vetítés a Corvin moziban 'Háromnegyed 4 ■helyett fél 5-kor kezdődik.! ts.) Iicrsi Tamás KORONA ÉS JOGAR Magyarország története a honfoglalástól 1849-ig cím­mel, tegnap megnyílt az állandó kiállítás a Nemzeti Mú­zeumban. Képünkön: a királyi korona, a jogar és ország­alma másolata a kiállításon. (MTI foto - Szebellédy Géza felv.)

Next

/
Thumbnails
Contents