Esti Hírlap, 1967. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1967-07-01 / 153. szám

Afar délelőtt es Bfsée-pehté&sm !?*#>+) Megkezdődött a szovjel-imncia csúcstalálkczé Párizs, július 1. Koszigin szovjet miniszter- elnök repülőgépe ma reggel leszállt a Párizs melletti Or­ly repülőtéren. A szovjet kor­mányfőt, aki Kubából hazautaziában újból felkeresi a francia fő­várost, hogy a közel-keleti válság kirobbanása óta má­sodízben is tanácskozzék De Gaulle elnökkel, a repülóté- rend Andre Bettencourt, a francia külügyminisztérium államtitkára üdvözölte. A rövid repülőtéri fogadta­tás után Koszigin gépkocsiba ült, és a párizsi szovjet nagykö­vetségre hajtatott. A szovjet kormányfő az Elysée-palotában ma délelőtt találkozott De Gaulle elnök­kel. A megbeszélést, amely először négyszemközt, majd néhány szovjet és francia személyiség bevonásával fo­lyik le, szűkkörű ebéd követi De Gaulle elnök magánlakosz­tályában. A szovjet kormányfő előre­láthatólag a délutáni órák­ban folytatja útját Moszkvá­ba. Koszigin ezt megelőzően június 15-án találkozott De Gauíle-lal, amikor az ENSZ rendkívüli közgyűlésére utaz­ta ban szintén megszakította útját a francia fővárosban. A szovjet kormányfő teg­nap utazott el Havannából. Repülőgépe útközben leszállt az új-foundlandi Gander re­pülőtéren. A szovjet kor­mányfő öt órát időzött a vá­rosban és környékén, felke­resett egy papírgyárat, és megtekintette a város köze­lében levő vízesést. Abból az alkalomból, hogy Koszigin a Kanadához tar­tozó Uj-Foundlandra érke­zett, táviratban üdvözölte őt Pearson kanadai minisz­terelnök, aki üzenetében rámutatott arra, hogy a két ország tár­sadalmi rendszerének külön­bözősége ellenére egyaránt törekszik a konfliktusok ki­terjedésének megakadályozá­sára. A kanadai miniszterel­nök közölte, hogy kormánya kész együttműködni a világ­szerte fellépő feszvijtségejt és problémák megoldásában. PodgerniJ folytatta útiéi Szíriába Tbiliszi, július 1. Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke, aki Szíriába vezető útján pénteken este megállt Tbili­sziben, Grúzia fővárosában, ma repülőgépen folytatja út­ját Damaszkuszba. Saradat a Temininél Róma, július l. Saragat elnök pénteken megszemlélte a tűzoltók munkáját az elpusztult ró­mai főpályaudvaron. Hiva­talos szervek arról tájékoz­tatták, hogy a modern főpá­lyaudvar újjáépítése, dollár­ban kifejezve, több millióba fog kerülni a városnak. A tűz okát még mindig nem si­került megállapítani. Sajtótájékoztató Miskolc jövőjéről Új város az Avason KÖZÚT A JÁRDA ALATT ♦ HARMINCEMELETES LAKÓHÁZ, SPORTCSARNOK, ÁRUHÁZ Miskolc, július 1. Az ország második legna­gyobb városának közeli jö­vőjével ismerkedtek a szak­emberek és a sajtó képvise­lői a miskolci galéria nagy­termében, az ÉM miskolci tervező vállalat ma délelőtt megnyitott kiállításán. Kere­pesi Ferenc igazgató bejelen­tette, hogy több éves munka után el­készült az új »vasi város­rész beépítési terve. A 150 hektárnyi területen csaknem négy és fél milliárd forintos beruházással létesí­tendő városrész átlagosan 10 emeletes lakóházainak lő MELEG IDŐ A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése vasárnap estig: Kevés felhő, száraz, meleg idő. Gyenge, napközben kissé megélénkülő szél. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 28 fok. A héten csúcsforgalom volt a Dagály strandfürdőben. A hő­ség elől tízezrek menekültek a hús vízbe. Képünkön: egy fia- 'rmber látható, aki halmozza az élvezeteket: sört iszik a hűs hullámok között. (Wormser felv.) Ma véget ér a KISZ kongresszusa Az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában ma folytatta munkáját a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­ség VII. kongresszusa. Részt vett a tanácskozáson és az el­nökségben foglalt helyet Biszku Béla, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára és Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja. Csillik András, a mandá­tumvizsgáló bizottság elnöke előterjesztette jelentését. El­mondta, hogy a küldöttek kö­zött ott voltak a magyar if­júság valamennyi rétegének tagjai: 177-en az ipari, illetve közlekedési dolgozókat, 100- an a mezőgazdasági szak­munkásokat és értelmiségie­ket, 88-an a különböző szak­munkásképző intézetek, kö­zép- és felsőfokú oktatási in­tézmények tanulóit képvisel­ték. A vita tanulságait, a fel­szólalásokban elhangzott ész­revételeket, javaslatokat Mé­hes Lajos, a KISZ KB titká­ra foglalta össze. A KISZ VII. kongresszusának részve­vői magas politikai érettség­ről tettek bizonyságot. A 37 hozzászóló különféle problé­mákat vetett fel, de egyben mindannyian azonosak vol­tak: az ifjúságot foglalkozta­tó főbb kérdéseket, a jöven­dő feladatokat reálisan szem­lélték, s a tanácskozást a munkásszolidaritás érzése hatotta át. Most — hangsú­lyozta Méhes Lajos — a min­dennapi szorgos munkára van szükség. Az összefoglaló után a kül­döttek egyhangúlag elfogad­ták a kongresszus határoza­tait. A zárt ülésen, amely ez után következett, megválasz­tották a KISZ 105 tagú köz­ponti bizottságát és 17 tagú központi pénzügyi ellenőrzé­si bizottságát. (A kongresszus előrelátha­tóan a kora délutáni órákban ér véget.) BÚCSÚ Plókor Ignác, az Egyesüli Izzó Kossuih-dijas gyalusa nyugalomba vonult. A tizen­ötszörös kiváló dolgozót a gyár vezetősége, pártbizottsá­ga és munkatársai búcsúz­tatták. A képen: Dienes Bé­la vezérigazgató köszönti Pióker Ignácot. (MTI foto — Maár felv.) Varsó nem a Pabst-terv szerint épül A BARÁTSÁG-STAFÉTA A BARÁTSÁG HÁROMSZÖGBEN • BUDAPESTI CSUKLÓSOK A VARSÓI UTCÁKON Varsó, július 1. (Munkatársaink telefonje­lentése.) Medvét nem tudtak kapni a BZ am Abend munkatár­sai, hogy városuk élő jelké­pével búcsúztassák a Barát­ság stafétát. (A berlini állat­kert mackói az utolsó pilla­natban — a kánikulára hi­vatkozva — lemondták ven­dégszereplésüket.) De nélkü­lük is tarka júniális képét öltötte a berlini utca, amikor német kollégáink búcsút vet­tek tőlünk. A berlini postá­sok rezesbandája csinnadrat- tázott, konfettizápor zuhogott az emeleti ablakokból és csi­nos berlini lányok tűztek vö­rös szegfűt gomblyukunkba... A Barátság staféta —nagy délkeleti, majd északkeleti kerülővel — a csehszlovák— német—lengyel „barátság­háromszögön” át folytatta út­ját. Varsói testvérlapunk, az Express Wieczorny itt újabb ötlettel járult a csillagtúra menetrendjének biztosításá­hoz. Immár hét kocsira fel­nőtt karavánunkhoz nyolca­diknak a Lengyel Autóklub egyik „sárga angyala”, a gördülő autójavító-műnely- nek is beillő „pomoc drogo- u'o” csatlakozott. Szerencsé­re, nem akadt munkája. Pedig nem volt könnyű do­log bevergődni a lengyel fő­városba: felszántott betonon, az épülő autósztrádákat ke­rülgető terelőutakon, építő­anyaghegyek és toronydaruk között bukdácsoltunk át. Varsó lélegzetelállító ütem­ben épül és szépüL (Folytatás a *. oldalon) ezer lakásában 50 ezer em­ber kap majd otthont; több, mint amennyi jelenleg Eger városban él és a káposztás­megyeri mellett az ország legnagyobb városrésze lesz. Az új létesítmény egyik tervezési érdekessége a vá­rosias sűrítés. Világszerte pa­nasz, hogy az új lakótelepe­ken az emberek lakást kap­nak ugyan, de hiányzik a városiasság érzete, általában nincs keret és fórum a kö­zösségi élethez. Ezért az ava- si új városrész központja (színházzal, áruházzal, étte­remmel, kultűrházzal, ren­delőintézettel, mozival, hiva­tali intézményekkel) már az igényeknek és a gazdaságos­ságnak megfelelően erősen koncentrált. Másik érdekes­ség: az észak-déli irányban húzódó főútvonalon a forgalom a gyalogos­szint alá süllyesztve halad majd, a gyalogosok tehát közvetle­nül sehol nem találkoznak járművekkel. A bölcsődék, óvodák, iskolák, a lakóépü­letek mögötti sávban, a domboldal erdős, parkosított részein kapnak helyet. Az avasi városrész négy ütem­ben épül, elsőként 2500 la­kást adnak át, a tervek sze­rint 1970-ben. A kiállításon több mint félszáz fotó és makett ismer­teti Észak-Magyarország leg­nagyobb magas- és mélyépí­tési tervező vállalatának egyéb kész terveit. Közöttük a 11 és 15 emeletes diósgyő­ri városközpontét (lesz 30 szintes lakóház is, az ország­ban Miskolcon épülnek a leg­magasabb házak), összesen 2200 lakással. Elkészült Ta­polca részletes távlati terve — 200 ágyas szállodával, a strand a jelenleginek kétszeresére bővül, a miskolci nagyáruház — a Corvin után az ország legna­gyobb áruháza — és a 120 ezer kötetes megyei könyv­tár terve is. A már felépített SZOT-székház melletti sza­kaszhoz állandó kiállítási csarnok, 200 ágyas tranzit­szálló, 3000 férőhelyes sport- csarnok és egy nagy oktatá­si intézmény terve készült el. Balogh László Újabb részletek a szovjet hajó elleni amerikai támadásról Szállítmánya: hat és fel ezer tonna liszt Moszkva, július 1. A haiphongi kikötőben csütörtök délben amerikai bomba esett a „Mihail Frun­ze” szállítóhajó fedélzetére, amely ott kirakodás alatt állt Az emiatt tiltakozó szovjet jegyzék után a moszkvai tengerhajózási minisztérium közölte: a ha jó hat és fél ezer tonna szövi jet lisztet szállított Vietnam­ba és június 12-én érkezett a haiphongi kikötőbe. A fedélzetre esett úgyne­vezett „gömbbomba” gya­logság ellen alkalmazott fegyver, amelyből robbanás után sok ezer apró golyó repü szerteszét. Filippov, a „Mihat". Frunze” kapitánya rádión azt jelentette Moszkvába, hogy a hajó személyzetében sérülés nem történt, de a robbanás megrongálta a fedélzetet, a fedélzeti építményeket és a mentőcsónakokat. A támadás teljesen tiszta időben tör­tént, amikor az amerikai pi­lótáknak világosan kelleti látniuk a fedélzetien lev" szovjet felségjelzést.

Next

/
Thumbnails
Contents