Esti Hírlap, 1967. augusztus (12. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

A TEGNAPI DE GAULLE-NVILATKOZAT UTÁN ismét fellángolt a vita a francié sajtéban i Humanité: a beavatkozók mm adhatnak leckét a be nem avatkozásból... Nem oszlatta el a kétsége­ket és -nem vetett véget a francia sajtóban folyó vitá­nak az a nyilatkozat, amelyet De Gaulle tábornok tett a minisztertanács hosszúra nyúlt tegnapi ülésén kanadai utazásáról. A nyilatkozat francia nem­zeti ügynek minősíti a hat és fél milliós kanadai francia kisebbség támoga­tását, jogai kivívásában. A nyilatkozat szerint a most százéves kanadai kormány számukra nem biztosítja az „egyenlőséget, testvériséget és szabadságot”. A nyilatko­zat tagadja a más államok bclügyeibe való beavatkozás vádját, hangoztatva a qué­beci tartományi kormány kü­lönleges jogi helyzetét és ez­zel összefüggésben azt, hogy a francia elnök ennek a kor­mánynak és nem az ottawai kormánynak volt a vendége. Ami az ottawai látogatás elmaradását illeti, ezért a felelősséget De Gaulle tá­bornok a kanadai kor­mányra hárítja, amely nyilatkozatával „elfo­gadhatatlannak” minősítette azt a kívánságot, hogy „Que­bec szabad legyen”. A ma reggeli francia lapok közül a szélsőségesen Ameri- ka-barát Aurore, valamint a Combat tovább folytatja éles tá­madását De Gaulle tábor­nok ellen kanadai útján el­hangzott kijelentései és a hétfői kormánynyilatkozat miatt. A Figaro vezércikkírója, mérsékeltebben ugyan, de ugyancsak bírálja az elnököt. A France Soir és a Paris Jour cikkírói most- már tel­jes mértékben támogatják és kedvezően magyarázzák az elnök kijelentéseit. Az Hu­manité viszont, amely jogos­nak minősíti a kanadai fran­cia kisebbség problémáinak megoldására való törekvést, fenntartásokat hangoztat az­zal a módszerrel szemben, ahogy De Gaulle tábornok ebben az ügyben eljárt, és szembe állítja ezt a Francia- ország tengeren túli terüle­tein élő népek jogainak el nem ismerésével. A kommunista lap azon­ban határozottan leszögezi: nem kíván belekeveredni abba az összpontosított til­takozási hangorkánba, amelyet az „amerikai párt” emberei indítottak az el­nök ellen. Azok, akik minden körülmé­nyek között szószólói az Egyesült Államok, beavatko­zásainak, nem adhatnak sen­kinek sem leckét — a be nem avatkozásból — írja az Humanité. Lehel Miklós Ottawa „minden betűt" tanulmányoz Ottawa, augusztus 1. Ottawai -kormánykörökben egyelőre nem kommentálják a francia minisztertanács ál­lásfoglalását De Gaulle elnök kanadai útjával kapcsolat­ban. Kanadai hivatalos kö­rökben leszögezték, hogy mielőtt bármiféle válaszban részesíthetnék a párizsi mi­nisztertanács után kiadott közleményt, annak minden betűjét a leggondosabban ta­nulmányozni fogják. A Reuter-iroda jelentése szerint a párizsi nyilatkoza­tot Kanadában úgy fogják fel, hogy Franciaország nem támogat semmiféle „különle­ges politikai változást Fran- cia-Kanadában, habár általá­ban a változtatások pártján van”. Ottawai hivatalos körökben viszont felhívták a figyelmet arra, hogy a párizsi közle­mény homályban hagyja: va­jon Franciaország a kanadai kormányt, az egész államszö­vetség, vagy pedig csak An- gol-Kanada kormányának is­meri el. A balatonfüredi kikötő Belga vendégek az Izzóban Paul Struye, a belga szená­tus elnöke és felesége, Achil- le van Ackere a belga képvi­selőház elnöke és felesége kedden Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke tár­saságában látogatást tett az Egyesült Izzóban. A vendége­ket Vaszily György műszaki igazgató, vezérigazgató-he­lyettes fogadta. Az utolsó forduló dönt Salgótarjánban az Aszta­los János nemzetközi sakk- ferrilékverseny utolsó előt­ti fordulójának eredmé­nyei: Haág—Samkovics 1:0, Szimagin—Damja­novics 1:0, Szabó—Barcza döntetlen, Csőm—Paoli dr. 1:0. Csőm ezzel a győzelmé­vel megszerezte a nemzetkö­zi mesteri címhez elegendő hét pontot. Mi lesz veled Baross tér — mi lesz veletek, Ba­ross tériek? A Baross-szo- bor hamarosan nem áll, áll viszont már a palánk, s mögötte feldübörög a lég­kalapács. Hogy aztán újabb légkalapácsok, kompresszo­rok és más ricsajos masi­nák, csikorgó daruk, pöfögő dömperek kövessék... S ez így lesz sok-sok hőnapotj át, míg el nem készül a legújabb pesti aluljáró­rendszer. Most rajzolónk beszéli el képben látomá­sát a Baross térről. (Szűr-Szabó József rajzf) „Forró nyár“ Washingtonban is Tűzharc a Fehér Ház szomszédságában ? Hosszú évek óta első íz­ben, az amerikai „forró nyár” a többségében néger lakosságú szövetségi fővá­rost, Washingtont is hatal­mába kerítette. A Reuter- iroda ma reggel gyorshírben jelentette, hogy nem egészen két kilomé­ternyire a Fehér Háztól, négerek és karhatalmi erők tűzharcot vívtak. A rendőrség szóvivője ké­sőbb azt állította, hogy a Fe­hér Ház környékén nem volt tűzharc: „o szemetesvödrök­ben robbanó petárdák hang­ját tévesztették össze puska­ropogással.” Az elnöki rezi­dencia környékén három órán át tartottak a néger­tüntetések. Az amerikai elnök reziden­ciájától északkeletre fekvő útkereszteződésnél a rend­őrök fedezékbe menekültek. A város egy másik pontján a tűzriasiztásra kivonuló rendőröket és tűzoltókat a néger tüntetők palackokkal és kövekkel verték vissza. Előzőleg az éjszaka folyamán 50—60 négerből álló csopor­tok járták a főváros utcáit. Legalább 50 embert letartóz­tattak. Hét helyről jelentettek tü­zet. A Wisconsin állambeli Milwaukee városban, ahol lezárták a repülőteret, elvág-, t.ák a várost a külvilágtól és 24 órás kijárási tilalmat ren­deltek el, ma reggel megint lövöldözés volt a néger ne­gyedben. A rendőrgolyók két négert sebesítettek meg. Több helyen tüzek lobognak. Krémest szállítani szigorúan A KÖJÁL tájékoztatója a tartós kánikuláról A több mint másfél hónap­ja tartó kánikula tapaszta­latairól tartott sajtótájékoz­tatót ma délelőtt dr. Gács Ferenc, a Fővárosi KÖJÁL igazgatója. Elmondta: az élelmiszeriparban, a kereske­delemben és a vendéglátó- iparban fokozott gondosságra van szükség. Az élelmiszer­kereskedelem és a vendég­látóipar vezető szervei teljes egyetértésben hozzák meg intézkedéseiket, de egyes vál­lalati és kerületi vezetők ezeket nem hajlandók elfo­gadni. Nap nap után tapasztal­ják az ellenőrök és a vásár­lók, hogy — bár tilos — a cukrászsütemény mellett gombát, földesárut, paradi­csomot tárolnak. Budapesten három esztendeje nem volt tömeges fagylaltmérgezés, s most ennek további elkerülé­sére szigorú intézkedéseket kell hozni. A lefőzött fagy­laltmasszát gyakran nem tá­rolják az előírt hideg helyen, a szállító edényen nem tün­tetik fel a készítés pontos ' dátumát. A megolvadt fagy­laltmasszát újra felhasználni szigorúan tilos! A KÖJÁL néhány nappal ezelőtt intéz­kedett: semmiféle krémest nem szabad szállítani. Bármilyen tömeges fertő­zés, vagy mérgezés megaka­dályozásának előfeltétele, hogy a lakosság együttmű­ködjön a KÖJÁL-ellenőrök- kel. A fülledi meleg idő tovább tort A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szerda es­tig: Nappali felhőképződés, csak szórványosan előforduló délutáni és esti záporokkal, zivatarokkal. Gyenge, napköz­ben átmenetileg kissé megélénkülő, változó irányú szél. Fül­ledt, meleg idő. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 29 fok volt.

Next

/
Thumbnails
Contents