Esti Hírlap, 1967. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

A szovjet tudomány és technika Megnyílt a jubileumi kiállítás V. A. Kirillin megnyitja a kiállítást A városligeti vásárvár«! területén ma reggel megnyílt a szovjet hatalom fél évszázadának tudományos technikai eredményeit bemutató jubileumi kiállítás. A megnyitó ünnepségre érkezett vendégek a vásár zászlódíszbe öltözött főterén gyülekeztek. A nagyméretű Lenin-portré fölött a magyar és szovjet állami zászlókat, valamint a Szovjetunió köztársaságainak zászlóit lobogtatta a szék A megnyitón részt vett Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Apró Antal, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai, Ptillai Árpád, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára, dr. Bíró Jó­zsef, dr. Horgos Gyula, Kiss Árpád, dr. Lévárdi Ferenc, Nagy József né, dr. Traut- mann Rezső és Veres József miniszterek, dr. Rusznyák István, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia elnöke, vala­mint a magyar politikai, gaz­dasági, tudományos-kulturá­lis élet számos vezető képvi­selője. Részt vettek az ün­nepségen a kiállítás megnyi­tása alkalmából hazánkba érkezett szovjet kormány- küldöttség tagjai. Vlagyimir Kirillin, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa elnökhelyette­se, a küldöttség vezetője, Borisz Jegorov űrhajósorvos, a Szovjetunió hőse, Mihail Lavrentyev, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának alelnöke. Ott volt F. J. Tyi- tov, a Szovjetunió magyaror­szági nagykövete, továbbá a budapesti diplomáciai képvi­seletek számos más vezetője és tagja. A szovjet és a magyar himnusz elhangzása után dr. Ajtai Miklós, a Minisz- tartanács elnökhelyettese, a Politikai Bizottság póttagja lépett a mikrofonhoz. Köszön­tötte a szovjet kormánykül­döttség tagjait, méltatta a kiállítás jelentőségét, s hang­súlyozta: ez a kiállítás csak jelképes ízelítő abból a hatalmas tárházból, amit a szovjet tudomány és technika a múlt fél év­század alatt alkotott. Ezután V. A. Kirillin, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, a szovjet kormányküldöttség vezetője mondott megnyitó beszédet. Ismertette a kiállí­tás célját és tartalmát. El­mondta: a a Szovjetunió nagy jelen­tőséget tulajdonít az or­szágaink közötti tudomá­nyos-műszaki együttmű­ködésnek, amelynek jó hagyományai vannak. A szovjet kormány igen fon­tosnak tartja ezt a kiállítást is. Meggyőződésünk — mon­dotta a szovjet kormány- küldöttség vezetője —, hogy a népeink között évről évre erősödő barátság és nézet- azonosság további fejlődésé­hez ez a kiállítás is hozzá­járul majd. Ezután ismertet­te Kosziginnak, a Szovjet­unió Minisztertanácsa elnö­kének üzenetét. Beszéde vé­gén V. A. Kirillin köszönetét mondott mindazoknak a (Wormser ielv.) szerveknek, amelyek magyar részről hozzájárultak a ki­állítás megrendezéséhez. A megnyitó ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget, ezután V. A. Ki­rillin elvágta a kiállítás be­járatát jelképesen elzáró nemzeti színű szalagot, s a vendégek a kiállítás megte­kintésére indultak. Magyar siker Edinburghben A Reuter hírügynökség je­lentése szerint az idei edin­burghi fesztivál legnagyobb sikerét Bartók Béla A kék­szakállú herceg vára című operájának tegnap esti elő­adása aratta. A fesztivál kö­zönsége meleg ünneplésben részesítette Faragó Andrást a kékszakállú herceg és Szőnyi Olgát, Judit megsze­mélyesítőjét. A londoni szimfonikus zenekart Ker­tész István vezényelte. Az arab csúcsértekezlet határozatai Khartoum, szeptember 1. Az arab csúcsértekezlet tegnap három ülést tartott A munkát magyar idő sze­rint éjfél után szakították félbe és úgy határoztak, hogy ma reggel a Szudán hotelben még egy zárt ülést tartanak Meghalt Ehrenburg Moszkva melletti nyaraló­jában ma reggel, hetvenhat­éves korában elhunyt Úja Grigorjevics Ehrenburg. * összehasonlíthatatlan egyé­nisége volt a szovjet iroda­lomnak. íróról és műveiről még életében többet vitat­koztak, mint talán bárki máséról e században. Voltak, akik politikai barométernek tekintették — ami ellen egyébként éppen a közel­múltban, ő maga is tiltako­zott —, voltak, akik rajong­tak publicisztilMi írásaiért, ismét mások a mai szovjet regényirodalom legvonzóbb alakjaként esküdtek rá. De még ellenfelei közül is csak nagyon kevés akadt, aki ne becsülte volna nagyra a hu­szadik század e nagy, harcos humanistáját. Egyéniségének ereje kész­tetett a vélemények polari- zálására, s ez az egyéniség hallatlanul vonzó volt. Min­denekelőtt sziporkázóan okos, de nem híján való a leglágyabb és a legkemé­nyebb érzelmeknek sem. S ami leginkább tündökölt: szellemének örökké nyugta­lan, halála pillanatáig me­rész, kutató bátorsága. Nem félt a szellem kalandjaitól sem, de mindig erős és meg­bízható kötelékek fűzték az emberiség haladásának ügyéhez. E nyugtalan, varázsos szel­lem művészi lecsapódásainak két végpontját szinte egy­szerre tarthatta kezében a magyar olvasó. Az első írá­sok egyikét, a szarkazmusá­ban is'megejtő bájú Julio Jurenito-t és a hét évtizedre ■visszatekintő memoárt, az Emberek, évek, életem-et. S ami a két mű megírása kö­zött volt, az: Európa e szá­zadi hisitóriáskönyve — egy mindig az események születé­sének pillanatait a helyszí­nen vizsgáló újságíró-irómű- vész zárt életműve. Ebben a háború alatt írt háromezer cikke ugyanolyan súllyal fog­lal helyet, mint regényei, a Moszkvai sikátor, a Párizs bukása, a Vihar, a Kilence­dik hullám, vagy az Olvadás. Nincs szovjet polgár, aki e háború alatt ne tanult vol­na hazaszeretetei és náoi­Bajnokság és magyar—bolgár súlyemelő-viadal a Sportcsarnokban Ma és holnap délután a Sportcsarnok kettős súlyeme­lőverseny színhelye lesz: az 1967. évi országos felnőtt súlyemelő-bajnokságot ren­dezik meg, amelyet nemzet­közivé avat a Magyarország —Bulgária országok közötti viadal. A két ország váloga­tottja hivatalos összecsapá­son először találkozik egy­mással, bar már hatszor —a Duna Kupában — összemérte tudását a két együttes; a mérleg: 5:1 Veres Győzőék javára. Ma délütán 17 órától három súlycsoportban — lég-, pehely- és könnyűsúly­ban — avatnak bajnokot, ta­lálkozik a két ország egy-egy súlyemelője, holnap délután 16 órától pedig a váltó-, kö­zép-, félnehéz- és nehézsú­lyúak bajnoki küzdelmével, összecsapásával folytatódik a verseny. Tegnap délután hat súly­emelővel érkezett meg a bol­gár válogatott Budapestre. Középsúlyú versenyzőt nem hoztak — a világcsúcstartó, világbajnok Veres Győző el­lenfél nélkül marad. A két­napos találkozó már a po­rondra lépés előtt l:0-ás ma­gyar vezetéssel kezdődik. A két csapat várható ösz- szeállítása: légsúly: Nurikjan —Nagy (Földi), pehelysúly: Petkov—Földi (Benedek), könnyűsúly: Tilev—Bagócs, váltósúly: Lecsev—Bakos, félnehézsúly: Pencsev—Tóth Géza, nehézsúly: Veszelinov —Csitneki. gyűlöletet Ehrenburgtól, s így lett hadvezérek, ágyúk, tankok és hősök mellett a győzelem egyik jelentékeny kovácsa ez a vézna, nem valami szép, a frontokon is jobbára fegyver nélkül köz­lekedő kis ember. S ha a vi­lág békemozgalmának eszmé­je ma már a földkerekség legeldugottabb zugaiban is otthonra lelt, s a béke legva­dabb ellenségeinek legalább­is számolniuk kell ezzel az eszmével: megintcsak Ehren- burg életművének egy részé­vel találkozunk. Tulajdonképpen nem volt életkora. Csak most figyel­tünk fel rá, hogy 76 éves már, amikor halálhírét hall­juk. Példázata volt annak, hogy az ifjúság nem egysze­rűen az évek számának a függvénye. Alighanem az egyik legfiatalabb szovjet író halálát gyászolja ma a világ közvéleménye. — bel — a nyilvános záróülés előtt. * Az éjszakai órákig elnyúló ülésen az államfők a nap folya­mán kidolgozott határozati javaslatokat tanulmányoz­ták. A szudánl tájékoztatás­ügyi miniszter szerint meg­vitatásra kerültek a katonai, politikai és gazdasági kérdé­sek egyaránt Az AFP értesülései szerint egyes határozatok titkosak lesznek. Az értekezlet folyo­sóin szerzett kiszivárgott hí­rek szerint, a határozatok három nagy kérdést ölelnek fel: • Pénzügyi segítség a há­ború áldozataivá vált arab országoknak; © Az arab országok közös politikai és diplomá­ciai akciója az agresszió kö­vetkezményeinek felszámo­lására; (Folytatás az 5. oldalon) A Meteorológiai Intézet előze­tes előrejelzése szombat estig: Változó mennyiségű felhőzet. Szórványosan záporok, zivata­rok. Mérsékelt nyugati, észak- nyugati szél. A zivata­rok idején átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet alakulásában lé­nyeges változás nem lesz. Buda­pesten ma délelőtt a hőmérsék­let 25 fok volt. Évnyitó - csokiosztással Elsőként Maár Ági érkezik, fehér blúzban, a bátyja hoz­za, Gábor: ő már harmadi­kos. Az elsősöket külön pa­dok várják az udvar köze­pén, ennek a végébe ül le Ági is. Tízig kitünően számol, macskát is tud rajzolni, csak még arra kíváncsi, leírni hogy lehet. Most majd ha­marosan ez is kiderül. Az el­sősök padjai egykettőre be­népesülnek tisztára pucolt hatévesekkel, és Ibolya néni — Kovács Imréné —, az el­sősök tanítónénije megkezdi az ajándékok kiosztását: mindenki egy tábla csokit kap, Azután elcsitul a zaj, az énekkar rázendít a Himnusz­ra: a Somogyi Béla utcai is­kolában is megkezdődött ün­nepélyesen az 1967—68-as tanév. Ági érkezett elsőnek Mindenki egy tábla csokit kap (Wormser felv.)

Next

/
Thumbnails
Contents