Esti Hírlap, 1967. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-02 / 232. szám

A franda járási választások második fordulója Októberi sétahajó zás (Vijant íelvj Waldeck Rochet az FKP sikeréről 78 kommunista tanácsnok a Párizs környéki új megyékben A Vörös-tengeren rekedt a Székesfehérvár VALÓSZÍNŰLEG AFRIKÁT KÖRÜLHAJÓZVA TÉR HAZA • CSAKNEM KÉTMILLIÓ VÍZI UTAS A BALATONON Párizs, október 2. A franciaországi járási vá­lasztások második forduló­jában a kommunista pánt és az egész baloldal folytatta előretörését. London, október 2. Stanley Levinson telefon­jelentése: Scarboroughban ma nyílik meg a hatalmon levő Mun­káspárt évi kongresszusa. Az 1200 küldött, aki 6 400 000 szavazatot képvisel, előrelát­hatólag éles bírálatot gyako­rol a Wilson-kormány kül- és belpolitikájának számos vo­natkozása felett Több mint 400 határozati javaslatot ter­jesztettek be. Ezek zöme élesen támadja a kor­mányt, amiért felvételét kért a Közős Piacba, nagyarányú munkanélküli­séget előidéző gazdaságpoli­tikát folytat és mert fenn­tartás nélkül támogatja az amerikaiak vietnami agresz- szióját Ma este a közoktatás és közlekedés ügye kerül sző­nyegre, a vita azonban szerdán éri majd el a forr- pooiját, amikor Wilson szó­lal fel. Az egy évvel ezelőtt nagy garral beindított gazdaságpo­litika védelmére nem is a brit miniszterelnök vállal­kozott hanem a pénzügymi­niszter, aki számok idézésé­vel és felsorakoztatásával próbálja meggyőzni a küldöt­teket: szükség volt a meg­szorításokat tartalmazó gaz- dr-ságpolitika bevezetésére. Úgy tudják, hogy a kül­dötteknek legalább fele sza­vaz a kormány ellen a főbb A választások nyertese, vagy mint a Reuter nevezi, a választások „legdinamiku­sabb ereje” a Francia Kom­munista Pánt volt, amely Párizs térségében a lét­kérdésekben : De ha le is sza­vazzák, nem valószínű, hogy a kormány módosítja politi­káját több tanácstagi helyet sze­rezte meg, vidéken pedig megszilárdította pozícióit. Párizs térségében — ahol 1964 óta hat új megye léte­sült — 192 mandátumból 78- at kaptak a kommunisták. Vidéken 56-ról 97-re nö­velte az FKP mandátumai­nak számát Waldeck Rochet, a Fran­cia Kommunista Párt főtit­kára ma újságíróknak kom­mentálta a járási választások eredményeit. MSndeisekelőU megjegyezte, hogy a gauJe- ista és más reakciós körök képviselőd által toiditoitt kommunista-ellenes kam­pány csődöt mondott. A má­sodik forduló megerősítette az első eredményeit, vagyis az általános baloldali elő­rehaladásban jelentősen előretört a kommunista párt. Azok a szavazópolgárok, altík az első fordulóban a balol­dali pártok jelöltjeire sza­vaztak, a második forduló­ban a kommunistákra adták le voksukat minden olyan he­lyen, ahol a baloldali erők kommunista jelöltet indítot­tak — hangoztatta a főtit­kár. Husszein király Moszkvába repült Husszein jordániai király ma reggel Ammamibói repülő­gépen elindult Moszkvába. A király, Podgomij szovjet ál­lamfő meghívására négy na­pot tölt a Szovjetunióban, tárgyalásokat folytat a szov­jet vezetőkkel a közel-keleti helyzetről. Üzbég kulturális napok Má este a Vígszínházban ünnepélyesen megnyitják az október 11-ig tartó üzbég kulturális napok eseményso­rozatát. Dr. Kardos László akadémikus megnyitó szavai után az üzbég delegáció ve­zetője, Turszunov Minavár, az Üzbég Kommunista Párt Politikai Bizottságának pót­tagja mond ünnepi beszédet. Az est második részében üz­bég vendégművészek — éne­kesek, balett-táncosok, népi és esztrádzenekar — és a Bahor táncegyüttes ad mű­sort Holnap délben üzbég népi iparművészeti kiállítás nyílik az Iparművészeti Mú­zeumban. Ma délelőtt dr. Bélái Jó­zsef, a MAHART vezérigaz­gatója sajtótájékoztatón is­mertette a hajózás idei ered­ményeit, a soron következő időszak feladatait, terveit és az új gazdasági mechaniz­mussal kapcsolatos tenniva­lókat Elmondta: a magyar hajózás a tavalyi igen sike­res év után az idén még nagyobb feladatok teljesíté­sére vállalkozott. Jelentősek & beruházások is: saját erő­ből csaknem 65 millió forin­tot fordítanak fejlesztésre. Az első hatezer tonnás mélytengeri hajót még az idén átveszik. A folyami hajózás nemzet­közi áruszállítási feladatát az év első nyolc hónapjában nagyrészt teljesítette. Leg­fontosabb és egyben a legna­gyobb tetei az import vasérc fuvarozása volt Szeptember közepéig a MAHART befe­jezte egész évi bauxit-szállí­tási tervét. A magyar tengerhajózást is érzékenyen érintette a Szue­zi-csatorna lezárása. Ennek következtében a Vörös-tengeren maradt a Székesfehérvár nevű ten­gerjáró hajó, s valószínű, hogy Afrika körülhajózá­sával kell hazahozni. A Duna-tengeri forgalmat A figyelmetlenség, a gon­datlanság, a közlekedési sza­bályok megsértése a hét vé­gén ISO közlekedési bates etet okozott. A karambolok, a szeren­csétlenségek következtében hat ember meghalt, négy életveszélyesen, 49 sú­lyosan és 46 könnyebben megsérült Mezőnyárád és Mezőkövesd között, figyel­metlenül vezette személygép­kocsiját Kiss Sándor 33 éves gépkezelő és elütötte Papp Sándor 55 éves állatenyész- tőt, aki a helyszínen meg­halt Kiss Sándort a rendőr­ség előzetes letartóztatásba helyezte. Iváncsa község ha­tárában Gogola József 47 éves ellenőr személygépko­csijával elütötte a kivilágí­tó tlan kerékpárján közlekedő Simon János 34 éves lakatost, aki a helyszínen meghalt. A felelősség megállapítására a rendőrség vizsgálatot indított. gátolja az alacsony vízállás, emiatt a visszatérő Duna- tengerjáró hajók már hosz- szabb ideje csak az ál-dunai kikötőkig jutnak el, s oda, illetve onnan uszállyal kell szállítani az árut Ami a személyszállítást il­leti : az utasok száma a folya­mi forgalomban 1 millió 400 ezer, a Balatonon 1 millió 800 ezer volt. A Szántód és a ti­hanyi rév között közlekedő kompok az első nyolc hó­napban a vártnál háromne­gyed millió utassal többet szállítottak. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd es­tig: Kevés felhő, a reggeli órákban többfelé párás, he­lyenként ködös idő. Kedden nyugat felől felbősödés, a Dunántúlon eső, zivatar már lebet Fokozatosan megélén­külő déli-délnyugati szét A hőmérséklet alakulásában lé­nyeges változás nem lesz. Bu­dapesten ma délelőtt a hő­mérséklet 17 fok. Ittasan és vigyázatlanul hajtotta lovaskocsiját Taksonyban Sáska Benő 67 éves tsz-tag és a kocsival az árokba borult. Az idős ember a helyszínen meghalt. A job­bágyi vasútállomáson egy mozgó személyvonatra akart felugrani Dobrócsi Sándor 75 éves nyugdíjas. A kerekek alá esett és a szerelvény ha­lálra gázolta. Balatonfüredcn Nagy Sándor 33 éves eszter­gályos a megengedettnél gyorsabban vezette személy- gépkocsiját s ezen kívül nem adta meg az áthaladási el­sőbbséget egy nyergesvonta­tónak, amellyel összeütkö­zött. Nagy a helyszínen meg­halt. Bogyiszló község hatá­rában ittasan és vigyázatla­nul hajtotta lovaskocsiját Keresztes István 42 éves fo- gatos, s a lovaskocsiról le­esett. Keresztes olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy orvoshoz szállítás közben meghalt. ITTA TÉL... ..legalábbis Alhionban, ahol a két „H”: Harold Wilson munkáspárti és Heath konzervatív pártvezér népszerűsége egyaránt fagypont alá süllyedt... (A Times karikatúrája) Vendéglő a felhőkben Moszkva, október í. Hamarosan másodpercenkénti 1 méteres sebességgel száguldó expressziéit viszi a vendégeket a „hetedik menyországba”, a Moszkva kfirnyéki Osztankinóban épüld Aj teievfziútorouy tetején levó étte­rembe, amely kOr alakú, s lassan forog a televíz-iótorony tengelye kö­rül. Mire a vendég elkölti sakfogásos ebédjét vagy vacsoráját, anél­kül, hogy asztalától elmozdult volna, megismerkedett Moszkva egész panorámájával. Borús Időben a látogatók közelről szemlélhetik a fel­hők játékát. 400 határozati javaslat... Ma nyílik a Munkáspárt kongresszusa A HÉTVÉGE SZOMORÚ KRÓNIKÁJA: 150 baleset — hat ember meghalt

Next

/
Thumbnails
Contents