Esti Hírlap, 1967. október (12. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-02 / 232. szám

Mi a haza? Ismerek valakit, aki a sa­ját magyarságáról nem tud másképp beszélni, csak könnybe lábadt szemmel. Azt már felesleges is hozzáten­ném, hogy a Himnuszra, egy klasszikus magyar költő ál­tala ismert verssoraira ugyancsak könnybe lábad a szeme. Ez a valaki ahhoz a nemzedékhez tartozik, ame­lyik már az első világháborút is végigszenvedte. Egészen a felszabadulásig a legkiszol­gáltatottabb paraszt-proletár volt, akit csak el lehet kép­zelni. Nem iskolázott, de ér­deklődő, olvasni szerető em­ber. Mégis: sem olvasmányai, sem saját élettapasztala, a világon semmi meg nem győzheti róla, hogy a haza fogalma nem csupán a költé­szet és az érzelem tartomá­nyában létezik. Mert ugyan­ez az ember, ha azt kíván­nám tőle. hogy a hazáért minden áldott nap, mondjuk, tisztítson meg egy ablakot —, a harmadik napon valószínű­leg elodázná feladatát a ne­gyedik napra, illetve jövő hétre. Arról már nem is szól­va, hogy minden új, a társa­dalomért, a közrendért, a jö­vőért megnyilatkozó szándé­kot előítélettel fogad, s nem­csak bizalmatlan, hanem még a megértés lehetőségét is el­hárítja magától. Ha én len­nék az egyetlen, aki szemé­lyesen ismer ilyen típust, bi­zonyára nem hallgattam vol­na izgalommal a Petőfi-adó Mi a haza? című előadását. Farkas Sándor egyetemi ta­nár húsz percen keresztül fejtegette, hogy a sallangos, szószátyár hazafiság hogyan háborította fel Kölcseytől Adyig, Wesselényitől József Attiláig mindazokat, akik igazán felelősséget éreztek a hazáért. Azért a hazáért, amely nem csupán érzelmi tényező, hanem a szülőföl­dön, az anyanyelven és a kö­zös múlton való csüggésen kívül elsősorban felelősségre kötelezi fiait, mert a haza társadalmi-politikai fogalom is. Az előadás korrekt volt, logikus és elemző. Sajnos, éppen azok számára nem volt meggyőző, akik a legjobban rászorulnak a fogalom tisztá­zására. A pedáns és száraz érvek, a szenvtelen okfejtés bizonyára csak olaj volt a tűzre ott, ahol lobogó szenve­déllyel tiltakoznak a haza fo­galmának racionális felfogá­sa ellen. A téma rendkívül fontos — a réteg, amelyiknek gondolataiban ez a téma a legnagyobb zűrzavarban ka­varog, nagyon érzékeny. Be­széljünk a hazáról sokszor és sokat — de ne így. (nóti) Újra Dosztojevszkij A Félkegyelmű és a Fehér éjszakák rendezője, Pirjev ismét Dosztojevszkij-regény, a Karamazov-testvérek film- revitelén dolgozik. „A Kara- mazov-testvérekre már a Félkegyelmű forgatása köz­ben gondoltam — mondja. — Állandóan foglalkoztatott a megfilmesítés problémája, kerestem a megoldást, de nem találtam. Ezért lemond­tam tervemről — de most új­ra visszatértem hozzá. Még most is, amikor n forgató- könyv már kész és minden jelenetet átgondoltam, újra és újra a' legkisebb részletet is felülvizsgálom, mert kol- lektíyánk felelőssége rendkí­vül hagy.. TEGNAP NYÍLT A SZABÓ LŐRINC KIÁLLÍTÁS „Mint egy megőrült ingyenmozi...” Forzicia hét változatban Műhelytitkok, képek, kéziratok Illatorgona „Költő vagyok: védtelen ember! / Mindig csupasz az idegem’’ — panaszolja zakla- (tottan Szabó Lőrinc a Mű­helytitok című versében: nem tud megpihenni, agya zakatol „mint egy megörült ingyenmozi’’, nem tudja ki­kerülni, hogy ne érezze ön­magát, kínjában kénytelen írni, ,.remélve, hogy így ha­marabb megtudom, mi fáj...” S már csak abban reményke­dik, hogy „egyszer elromlik a műhely / Melyben gép, s nyersanyag vagyok / S úgy megszabadulok a verstől / Mint testétől a halott.” Tíz évvel e vers Után csak­ugyan végleg „megszabadult a verstől”, s vele a kantél, az öngyötrő, öntisztító munká­tól — az élettől. A tépett ide­gek megpihentek. S ennek is éppen egy évtizede már. Puritán kegyelettel A Műhelytitok költőjének műhelytitkai, egy tépett idegzet röntgenképe az, ami a tegnap délelőtti megnyitó- ünnepséggel a közönség (U tárult, egy okos és puritán kegyelettel megszerkesztett szép kiállításon. A művészeti hetek keretében tegnap dél­előtt nyitotta meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban (a Ká­rolyi palota termeiben) Ily- lyés Gyula és Kardos László akadémikus, a Szabó Lőrinc- emlékkiállítást. Műhelytitkok. Eredeti verskéziratok: a munkájával örökké elégedetlen, sorait új­ra meg újra javító költőről vallanak. A forzicia éneke hét kéziratváltozatban sora­kozik. A látogató, ha elmé­lyül bennük, a legnagyobb titkot, a mű születését lesheti meg. Segített a család — Az olvasó elé a kész mű a maga teljességében, befe­jezettségében kerül. A kiál­lítással azt tárjuk fél, ho­gyan születik a mű, milyen életdarabokból tevődik ösz- sze a teljesség. Ebben van az eredeti anyagok, a kéziratok varázsa! — mondja Fehér Erzsébet, aki tudományos felkészültsége mellett töret­lenül megőrizte diáklány-lel­kesedését, s aki Parancs Já­nossal, valamint Piros Tibor grafikussal (s a költő család­jának nagyvonalú segítségé­vel) megrendezte a kiállítást. Illyés említette a megnyitó beszédben — épp a jelen ki­állítás dicséretére — az el­rettentő ellenpéldát: egy haj­dani szalontai Arany-kiállí­tást, ahol a költő veseköveit is ki tették üveg alá. A teg­nap megnyílt kiállítástól mi sem áll távolabb, iránt ez az irodalomtól idegen fetisiz- mus. Az itt kiállított relik­viák valóban közelebb hoz­zák a költőit, s költészetét ré­gi és új híveihez. Hetvenhét rab íme egy: az illatorgona. Hetvenhét föJcímíkézett, be­dugaszolt üvegcse sorakozik, a költő „illatorgonája”. Mel­lette a vers, a Varázsló illa­tok, amelynek első sora: „Van hetvenhét rabom, het­venhét kis üvegem", s mely­ben oly mámorosán ír az il­latok képzeletébre&ztő va­rázslatáról. Vagy á képek. Mindenek­előtt a költőt ábrázoló két híres festmény: a Rippl-Ró- naié és a Bemáth Aurélé, meg Cink Károlynak a lép­csőházat díszítő fotója. Sza­bó Lőrinc arca, ez a csap­zott hajú, csiupa-ideg, csupa- erő, vad és intellektuális, vil­logó szemüvegű arc segít közelebb jutni versedhez. Fencsik Flóra Nem a képen lát­ható olasz szár­mazású francia színésznő miatt kiáltanak rendő­rért, hanem a tv- darob címe Halló, rendőr!, amely­ben utoljára ját­szott. Arme Joli- vet az avant-garde színházakban tűnt fel, egyebek közt egy Ionesco-da- rabban kapott szerepet, s játszott a nálunk is nagy sikerrel bemuta­tott Camoletti- darabban, a „Le­szállás Párizsban” című komédiában. HALLÓ, RENDŐR! Október 2. — hétfő KOSSUTH: 15.00: Hírek. — 15.15: Rádió- egyetem. Zenei tagozat: Dvor- zsák, Smetana. — 16.05: Gyer­mekrádió. — 16.45: Pol-beat. — IS.55: Hallgatóink figyelmébe! — 17.00: Hírek. — 17.05: Külpoliti­kai figyelő. — 17.20: Hangverseny a stúdióban. — 17.50: Van új a Nap alatt. Tudományos híradó. — 18.05: Népzenei Magazin. — 19.00: Esti Krónika. — 19.25: Sporthíradó. — 19.34: Hallgatóink figyelmébe! — 19.35: Világsláge­rek magyar előadásban. — 20.00: Szovjetunió — 1967. I. rész. — 21.00: Hírek. — 21.05: Pataky Kálmán operetldalokat énekel. — 21.19: A Magyar Rádió és TV szimfonikus zenekarának új fel­vételeiből. — 22.00: Hírek. —* — 22.20: Joszif Kobzon énekel. — 22.40: Korunk gondolkodói a ma­nipulációról. — 23.00: Operarész­letek. — 24.00: Hírek. — 0.10: Vi­rágénekek. PETŐFI: 15.15: Vitézek egykor és ma. —* 15.25: Zsolnay Hédi énekel. — 15.40: Falusi percek. — 15.45: Csajkovszkij: Anyegin — záróje- lenet. — 16.00: Hírek. — 16.05: Édes anyanyelvűnk. — 16.10: A kis karvaly. — Mexikói népda­lok. — 16.30: A kert. Rónai György versei. — 1G.35: Tito Gobbi énekel. — 1G.50: Angyal­földön — októberben. — 17.00: ötórai tea. — 18.00: Hírek. — 18.10: Kadosa Pál: József Attila dalok. — 18.30: Tücsökzene. Em­lékezés Szabó Lőrincre, halálá­nak 10. évfordulóján. — 19.00: Egy szerelem három éjszakája. Részletek Ránk!—Hubay—Vass zenés játékából. — 19.30: Jó éj­szakát, gyerekek! — 19.35: Köz­vetítés a Zeneakadémia kister­méből: a Janacek vonósné­gyes hangversenye. — Közben: kb: 20.20: A tanító. Anna Seghers írá3a. — kb. 21.20: Majláth Júlia táncdalaiból. — 21.30: Nőkről— nőknek! — 22.00: Nótacsokor. — 22.25: A hét előadóművésze: Gönther Ramin. — 23.00: Hírek. URH 18.00: Hírek. — 18.05: Tánczene. — 18.50: Zongoramüvek. — 19.20: A Saar-vidéki Rádió Kamaraze­nekarának hangversenye. — 20.42: Operarészletek. — 21.37: Dzsessz. — 21.55: Hangverseny az új orgona szept. 9-i átadása al­kalmából — a Zeneakadémia nagyterméből. — 23.00: Hírek. Október 3. — kedd KOSSUTH; 4.30: Hírek. — 4.32—7.57: Reg­geli zenés műsor. — Közben: 5.00: Hírek. — 5.30: Reggeli Kró­nika. —i 5.45: Falurádió. — 6.00: Hírek. — kb. 6.30: Hírek. — kb. 6.45: Hallgatóink figyelmébe» — 7.00: Reggeli Krónika II. — utá­na: körzeti időjárás-jelentés. — kb. 7.30: Uj könyvek. — 8.00: Hí­rek. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.22: Mignon. — 8.50: Hol tör­tént? — 9.00: Gyermekrádió. — 9.40: Lili bárónő. Részletek Husz- ka—Martos operettjéből. — 10.00: Hírek. — 10.30: Az én könyvtá­ram. — 10.4S: Liszt—Kovács Gyu­la féld.: n. magyar rapszódia. — 11.00: Iskolarádió. — 11.35: Báthy Anna és Alexander Kipnis Brahms-dalokat énekel. — 12.00; Ádáin: bariton, Éva: alt, Lucifer: tenor Ránki György Az ember tragédiája megzenésítéséről Utazásra készül Ránki György zeneszerző. Pénte­ken indul Kanadába és az Egyesült Államokba: tanul­mányúnál összekötött csalá­di látogatásra. Mintegy há­rom hónapig lesz távol. író­asztalán nagyszabásúnak ter­vezett munka vázlatai, meg­komponált részei: Madách Imre drámai költeményének operaváltozata. — Régóta érlelődik ben­nem a gondolat, hogy dal­művet komponálok Az em­ber tragédiájából — mondja Ránki György. — Nem nyú­lok Madách szövegéhez, s le­hetőleg nem hagyok ki belő­le semmit. Nem igaz, hogy ilyen szempontból bármelyik rész fárasztó, vagy talán unalma« lenne, hiszen min­denütt szenvedélyes. Nem hiszek abban, hogy ez a szö­veg távol áll a zenétől. Ügy gondolom, hogy legkésőbb 1969-re elkészülök a szinte monodrámának nevezhető operámmal. — Hogyan lehet ilyen ha­talmas művet egy estén ze­nés színházban, operai vál­tozatban előadni? — Egy estén sehogy. Előbb azt hittem, hogy három es­tére, trilógiának komponá­lom meg, utóbb úgy hatá­roztam, hogy két estére tö­möri tem. — A hangok? — Adám: bariton, Éva: alt, Lucifer: tenor. Ránki ezután utazásának állomásairól beszélt: — Montreal az első város. Ezt követi Toronto, majd Pittsburg, New York, Det­roit, Cleveland, onnan sze­retnék eljutni Kaliforniába, és Rejkjavikon, Londonon és Párizson át haza. Remélem, sok színházi és zenei ese­mény szemtanúja lehetek. Az antifasiszta témájú, „Caba­ret” című musicalhoz (Kurt Weill özvegye, Lotte Lénia játszik benne, aki most 66 éves) és a Chagall-festmény inspirálta, nagy sikerű zenés darabhoz már meg is szerez­ték számomra a jegyeket... Kristóf Károly VIDÁM SZÍNPAD:' Álom az államban Az új műsor alcíme: Cso- daváró kabaré, és, persze, végig arról szól, hogy éppen­séggel nem csodát kell várni az új mechanizmustól. A jó­zan ész diadalát, az egészsé­ges erők összpontosítását, a tehetség maximális érvénye­sülését kell biztosítani. A néző is jobban teszi tehát, ha nem vár csodát a szín­házban. A csoda ugyanis az lenne, s ellentétben állna a természetes színházi folya­mattal, ha két olyan csúcs­teljesítmény után, mint ami­lyen a Több nyelven beszé­lünk'. és a Nyugalom, a hely­zet változatlan volt, a szín­ház harmadszorra is szuper­műsort tudna nyújtani. Ez a csoda nem következett be. A bevált és összeszokott szerzői triász: Róna Tibor, Litványi Károly, Romhányi Hírek, — 12.15: Francia muzsika. — 13.00; A budapesti színházak műsora. — 13.03: A német kul­túra hete. Ember, mint te . . . — 13.18: Az Állami Népi Együttes műsorából. — 13.54: Történetek dúrbán és mollban. — 14.14: A Magyar Rádió és TV Gyermek- kórusa énekel. — 14.24: Változó térkép: Korea. — 14.44: Muzsika gyermekeknek. PETŐFI: 4.26—7.57: Azonos a Kossuth rádió műsorával. — Közben: 6.20: Torna. — 9.54: Idegen nyelvű víz- jclzőszolgálat. — 10.00: Suppé: Boccaccio. Operett két részben. Közben: 11.07: Tavasz Bolíviá­ban. — 11.27: Az operett folyta­tása, — 12.43: Házunk tája. Falu­rádió. — 13.03: Sibelius: II. Szimfónia. — 13.47: Vízállásjelen­tés. — Kettőtől hatig ... Zenés délután. — 14.00: Hírek. — 14.05: Időjárásjelcntés. — 14.08: Borda­lok operettekből. — 14.20: Ifjúsá­gi Krónika. — 14.32: Népszerű művek — híres karmesterek. — 14.55: Falusi percek. SZÍNHAZAK HÉTFŐI MŰSORA: Nemzeti Színház: Az ember tragédiája (7) — Katona József Színház: A fösvény (7) — Ma­dách Színház: A mi kis váro­sunk (7) -- Madách Színház Ka­maraszínháza: A bolond lány (7) — Vígszínház: Uzbég kulturális napok (megnyitó ünnepség, 7) — Pesti Színház: Egy őrült naplója (7) — Thália Színház: Vihar (7) — József Attila Színház: Egy nő, akinek lelke van (B béri. 1. el., 7) — Fővárosi Operettszínház: Nagymama (7) — Bartók Gyer- mekszinház a Fővárosi Operett­színházban: Az utolsó mohikán (nyilvános főpróba, du. 3) — Ze­neakadémia Kisterem: A Janá- cek-vonósnégy es hangversenye (fél 8). József hármasfogata most Szántó Jenővel kvartetté bő­vült. A műsorlapon, rava­szul, nem árulták el, hogy melyik számot ki írta. (Csak a verses jelenetekről tudjuk, hogy mögöttük mindig Rom- hányit kell keresni.) S ezzel talán azt is érzékeltetni akarják, hogy jóért-gyengá- ért egy emberként, kollektí­ván vállalják a felelősséget. A kabaré egészen magas csúcsairól olykor a hossza­dalmasság, a laposság és a közönségfárasztás síkságaira száll alá az egyenetlen mű­sor. Ehhez az is hozzájárul, hogy úgy tűnik: az előadás sem érlelődött ki még telje­sen. Horváth Tivadar rende­zése a technikai biztonsagot megteremtette már, de mű- vészileg-tartalmilag még to­vább kell csiszolnia. A színé­szek még nem tudják töké­letes biztonsággal szövegü­ket, de ezen túlmenően a megvalósítás is lehetne sok­szor jobb. Például a most is kitűnő Kabos Lászlónak a műsor legötletesebb darab­jában, az Ébredésben (1952- ben aludt el egy szemináriu­mon és ma ébred fel) sokkal jobban kellene csodálkoznia, jóval nehezebben kellene megérteni a heljTzetet, mint ahogy teszi. Vagy: a Majális­kép kitűnő és látványos öt­let, Romhányi versei Is a megszokott bravúros elegan­ciával gördülnek. Mégis hosszadalmas, unalmas a je­lenet, s úgy érzem, nemcsak azért, mert nem elég jól „adják el” a színészek. Térjünk azonban vissza n jóra. Kiemelkedő a Beavat­kozás című jelenet. Uj me­chanizmus a fogorvosi szék­ben, ez Kazal és Kibédy ke­zében mesteri gazdára is ta­lált. Jó A gong előtt című duóra írt konferansz, remei Lórán Lenke és Horváth Ti vadar magánszáma, mint szövegben, mind megvalósí­tásban. Paródiáiban „mexi­kói” formát mutat Alfonzó Aranyérmes a produkciója. Barabás Tamás

Next

/
Thumbnails
Contents