Esti Hírlap, 1967. december (12. évfolyam, 283-306. szám)

1967-12-01 / 283. szám

Ülést tartott * ä Budapesti Pártbizottság A Magyar Szocialista Mun­káspárt Budapesti Bizottsága Németh Károlynak, a párt- bizottság első titkárának el­nökletével ülést tartott. A pártbizottság kibővített ülése meghallgatta a Központi Bi­zottság 1967. november 23— 24-i üléséről adott tájékozta­tást; a soron következő gaz­daságpolitikai feladatokról Szépvölgyi Zoltán, az idősze­rű bel- és külpolitikai kérdé­sekről Katona Imre — a pártbizottság titkárai — tar­tottak tájékoztatót. EMBEREVŐ mRISEK VIETNAMBAN Harcok a demilitarize!! övezetnél Saigon, december 1. Tegnap a demilitarizált övezet térségében került sor a legsúlyosabb harcokra Vietnamban: az amerikai tengerészgyalogosok 15 ha­lottat és 53 sebesültet vesz­tettek a jól beásott partizán- erőkkel szemben. A harcok Con Thien-től, a szeptemberi véres ütközetek színhelyétől, mintegy négy kilométerre folytak. A partizánok tőrbe­csaltak egy amerikai tenge­részgyalogos-egységet, majd tűzharcot vívtak az oda- küldött erősítésekkel is. Az amerikai állítás szerint a partizánok 26 halottat vesztettek. Az Észak-Vietnam felett uralkodó felhős időjárás kö­vetkeztében az amerikai haditengerészet gépei csu­pán a part menti térségekben hajtottak végre fegyveres felderítést. A B—52-es ne­hézbombázók a közép-viet­nami fennsíkon és a demili­tarizált övezet térségében szórták le bombaterhüket. A háborús krónikához tar­tozik, hogy mára virradóan a partizánok Saigontól 30 ki­lométerre felgyújtottak egy amerikai raktárát; több száz tonna vegyi­anyag égett el. Egy hírügynökségi jelentés arról számol be, hogy a de­militarizált övezet közelében tegnap embercvő tigris támadott meg egy amerikai tengerészgyalogost. A kato­nának sikerült kiszabadíta­nia magát és kisebb sérülé­sekkel megúszta a kalandot. A UPI ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az elmúlt húsz évben számos tigris vált ember - evővé Vietnamban, mert a szüntelenül tartó harcok következtében meg­szokták, hogy a csataterek közelében zsákmányt talál­nak. A vadászok szerint a vadállatok megtanulták, hogy a puskalövés ember je­lenlétét jelzi és zsákmányt lesve, megindulnak a hang irányába. Ez a tigris ugyan­csak olyan helyen kószált, ahol a múlt hónapokban sú­lyos harcok dúltak. Podgomij Finnországba látogat Moszkva, december 1. Podgomij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke december 4-én Helsinkibe érkezik. Kekko- nen finn köztársasági elnök meghívására részt vesz a Finnország függetlenségének 50. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken. Megrendítő levelet csempésztek ki Jaroszról: PUSKATUS, SKORPIÓCSÍPÉS, SZOMJÚSÁG vagy elpusztultok — hangzik a fasiszta diktatúra fenyege­tése. Fogytán az energia M iután mindent megtett, hogy a szellem napvilá­gát kioltsa, a görög rezsim most a valóságos villanyok jó részét is kénytelen kioltani. Fogytán az energia: a kor­mány elrendelte, hogy a ház­tartások az eddiginek egy- harmadára csökkentsék vil­lanyáram-fogyasztásukat, a bojlereket csak este 11 cs reggel 6 között szabad mű­ködtetni, a villanyfűtőteste- kct és légkondicionáló be­rendezéseket pedig egyálta­lán nem szabad bekapcsolni. Minden második utcai lám­pa fényét kioltották. Az üz­letek és a szállodák egy ré­szének le kell mondania a neonreklámok és a kirakati fények bekapcsolásáról. A lifteket csak a legfelső eme­letekre szabad használni. Szi­gorú áramkorlátozásokat ve­zettek be az iparban is. Ba- zil Kardamákisz egykori ve­zérkari főnök lett az energia „generálisa”... Fogytán az energia Gö­rögországban. Demokraták és hazafiak letartóztatására és kemény terrorítéletekkel va­ló sújtására egyelőre még futja... (bt) Moszkva, december 1. 2800 Jarosz szigeti politikai fogoly megrendítő levelét köz­li a Novosztyi szovjet hír­ügynökség. A görög fasiszta diktatúra áldozatai a sziget­ről kicsempészett levelükben elmondják: minden törvé­nyesség sárbatiprásával hur­colták őket a szákiakkal borí­tott, kopár szigetre. A foglyok között betegek, háborús rokkantak, idős nők is vannak. Az őrség fegyelmező eszköze velük szemben: a puskatus és a szurony. Egy-egy bör­töncellában 100—200 embert zsúfoltak össze. Akiknek nem jutott hely a börtönben, azok szabiid ég alatt alszanak, ki­téve a mérges kígyók mará­sának és a skorpiócsípésnek. A vizet a szigetre Pireusz­ból: listfön srátiftják. A hajó gyakran késik, vagy egyál­talán nem érkezik meg. Ilyenkor a foglyok szom­jaznak. A szigeten éjjel-nappal bömböl a rabtartók hangszó­rója. A „nemzeti nevelés” szövege mindig ugyanaz: „Ne foglalkozzatok politikával, hagyjátok ott a pártokat”. A cél: a napról napra fokozódó fizikai és lelki terror segít­ségével rákényszeríteni a foglyokat arra, hogy aláírja­nak egy nyilatkozatot, mely­ben megtagadják elveiket, és amelynek fejében elhagyhat­nák a szigetet Aláírjátok, í v VA [• int&etV CIPRUS; Elhárult a közvetlen összecsapás veszélye Törékenynek tartják a kompromisszumot részletmegbeszélések ered­ményeit. A UPI rámutat, hogy nem lehet nagyon bízni egy kompromisszumos megálla­podás tartósságában, mert a nehezen kialakított kényes egyensúlyt bármikor felbo­ríthatják a ciprusi görögök és törökök újabb összecsapá­sai, illetve a török és görög kormány esetleges újabb el­lentétei. Grivasz tábornok a cipru­si Nemzeti Gárda állítólag leváltott vezetője Athénban újságíróknak nyilatkozott. Nemsokára vissza akar térni Gipcusca és .továbbra is küz­deni kíván az enoziszért. Amikor az egyik újságíró megkérdezte tőle, továbbra is parancsnoka-e a ciprusi Nemzeti Gárdának, Grivasz így szólt: „Erre nem vála­szolhatok önnek”. A UPI jól tájékozott athé­ni források alapján úgy tud­ja, hogy az egész ciprusi vál­ság kirobbantásával most Szpandidakisz altábornagyot, a görög hadügyminisztert — az áprilisi katonai puccs irá­nyítóját — vádolják. A hírek szerint Szpandidakisz utasí­totta a ciprusi Nemzeti Gár­dát, hogy támadja meg a két török falut, amely után ki­robbant a válság. erősítenék az ENSZ rend­fenntartó egységeit. A cipru­si fegyveres alakulatokat fel­oszlatják, annak a kislétszá- mú görög és török katonai egységnek a kivételével, amelyik 1960 óta állomásozik a szigeten. New York-i ENSZ-körökben óva intenek viszont attól a feltételezéstől, hogy sikerült már mindent rendezni. V Thant tegnap tárgyalt a három érdekelt ország nagyköveteivel. A tárgyalások most „igen ké­nyes szakaszba” érkeztek és még túl korai megjósolni e Ciprus szigetére visszatért a nyugalom és megszűnt a közvetlen török—görög ösz- szecsapás veszélye is. Mind­azonáltal még megoldatlan az az alapvető kérdés, amely Törökországot és Görögorszá­got a háborús szakadék szé­lére sodorta. Nicosiái kormánykörökben körvonalazták a megállapo­dás részleteit, amelyeknek értelmében Ciprus szigetéről kivonnák azokat a külföldi katonai egységeket, amelyek 1963 óta kerültek a szigetre és ezzel párhuzamosan meg­IS A H AT: Előkészületek az arab csúcsra Ma reggel folytatód.tak a Kremliben a szovjet—szíriai tárgyalások. Koszigin, Novi­kov, Gromiko és Grecsko marsall a Zuajen és Makhusz vezette szíriai delegációval mindenekelőtt a közel-kelet; helyzetet tekinti át. A Pravda mai számában hosszabb cikk kommentálja a tegnap megkezdett szovjet —szíriai eszmecserét. A cikk szerzője hangsúlyozza: a két ország kapcsolatai rendkí­vül örvendetesen* fejlődtek. A moszkvai tárgyalások min­denekelőtt azt tisztázzák, hogy az izraeli agresszió kö­vetkeztében kialakult hely­zetben milyen politikai, gaz­dasági és katonai segítségre van szüksége Szíriának. Az iraki kormány hivata­losan közölte az Arab Liga kairói főtitkárságával, többé nem ragaszkodik ahhoz, hogy az ötödik arab csúcsértekez­letet a liga székhelyén, Kai­róban tartsák meg, hanem annak színhelyéül elfogadja Rabatot. Ezzel az utolsó aka­dálya is elhárult annak, hogy az arab állam- és kormány­fők értekezletét, amelyet a külügyminiszterek december 9-én kezdődő előkészítő kon­ferenciája előz meg. december 12-én, Marokkó fővárosában rendezzék meg. Marokkó kairói nagyköve­te tegnap már át is adta az Arab Liga főtitkárságának kormánya hivatalos kérését, hogy a csúcsértekezletre szó­ló meghívókat továbbítsák valamennyi arab állam kor­mányának. A meghívókat előreláthatólag ma szétkül­dik. Még nem tudni, hogy a meghívásra végül hány arab állam válaszol kedvezően, egyelőre csak annyi biztos, hogy Szíria távol marad az értekezlettől. A UPI rabati tudósítója szerint Hasszán marokkói ki­rály ma két magas rangú kormánytisztviselőt küld Algériába, illetve Tunéziába, hogy rábeszéljék Bumedien algériai és Burgiba tunéziai elnököt az értekezleten való részvételre. Bumedien koráb­ban közölte, hogy nem kíván részt venni a csúcstalálkozón, s képviseletében Buteflika külügyminisztert küldi Ra­batba. Burgiba részvétele azért kétséges, mert márciu­si szívrohamának következ­ményeit még nem heverte ki egészen, és orvosai sze­rint nem ajánlatos hosszabb utazást tennie. ★ Moszkva, december 1. Adriano Guerra telefonje­lentése: V. kerületiek - Nyugat-Bsrlinben Nyugat-Bérűn. decemberi. A Welt a budapesti V. ke­rületi Tanács küldöttségének nyugat-berlini charlotten- burgi látogatásával foglal­kozik. A lap ismerteti a magyar küldöttség úticélját (a jövő májusra Charlottenburgba tervezett magyar kiállítás előkészítése), meleg hangon ír a magyarok tiszteletére rendezett fogadásról, és a magyar küldöttségről. A lap idézi Löffler charlottenburgi kerületi képviselőtestületi elnök szavait: „A jó akarat legyőzheti a fennálló nehéz­ségeket”, valamint a magyar küldöttség vezetőjének meg­állapítását: „Remélem, együtt dolgozhatunk majd a békéért”. A jól értesült detektív halála Maffiaperek három olasz városban A kecske sem lakott jól, a káposzta sem maradt meg Londoni lázadás a „hátsó padsorban"’ kozást jelentetitek volm Na.gy-Britannda belügyeibe. Most azonban kiderült, hogy az új pénzügyminisz­ter, Roy Jenkins az. 1,4 mil­liárd dolláros kölcsönt a ke­mény feltételekkel együtt fogadta el. E feltételek ér­telmében a brit kormánynak szigorú takarékossági intéz­kedéseket kell életbe léptet­nie, vagyis alacsony szinter kell tartania a béreket. Ez az oka a munkáspárti képvi­selők újabb lázadásának. London, december 1. Stanley Levinson jelenti: Több munkáspárti képvi­selő támadja a kormányt az alsóházban, mert félrevezette a parlamentet a iont leérté­kelésekor. A hátsó padsorok­ban helyet foglaló képvise­lők ugyanis azért támogat­ták a font devalválását, mert a kormány arra hivatkozott, hogy csak olyan nemzetközi kölcsönökkel tudták volna a régi árszinten tartani a fon­tot, amelyek súlyos beavat^ félelmetes gonosztevője, aki­ket a karabinierik félnapos csatában tettek ártalmatlan­ná a város közelében levő hegységben. A tárgyalás hatodik nap­ján egy agrigentói asszony felismerte az egyik vádlott­ban a Tandoi nyomozó ellen végrehajtott merénylet egyik részvevőjét, aki véletlenül az ő gyermekét is agyon­lőtte a szűk utcában végrehajtott támadás során. f — Te vagy a gyilkos! — mondta szemébe Nanni Da- mante nyolcéves kisfiú gyil­kosának az ügy koronatanú­ja, Nanni édesanyja, aki hét évvel ezelőtt házuk kapujá­ból, közvetlen közelről tanú­ja volt a gyilkosságnak és fia halálának. A gyilkossággal vádolt gengszter — akárcsak 21 tár­sa — tagadja, hogy a kérdé­ses időpontban Agrigentóban tartózkodott. Róma, december 1. Gino Pállotta telefonje­lentése: Az olasz közvéleményt élénken foglalkoztatja az or­szág három városában folyó maffiaper. Annál is inkább, mert a három ügy csaknem kétszáz vádlottja eddig egy­értelműen tagadja, hogy.bár- mi köze is volt a vádiratban feltüntetett cselekmények­hez. Furcsaságában és titokza­tosságában a Lecce városká­ban megkezdett per túltesz a catanzaróin és a palermóin. Hét éve géppisztolysorozattal lete­rítették Agrigento egyik utcáján Aldo Tandoi de­tektívet. A nyomozó évek óta egyik vezetője volt a maffia elleni harcnak, és rendkívül sokat tudott a szicíliai bandákról. Hét év múltán — más bűn­tettek révén — kézre került Agrigento környékének 21 MA DÉLELŐTT PLUSZ 1 FOK VOLT A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szombat es­tig: Főleg az éjszakai és délelőtti órákban erősen párás, kö­dös idő. A köd feloszlása után néhány órás napsütés. Csapa­dék nem lesz. Többfelé élénk, fokozatosan mérséklődő észa­ki, északkeleti szél. Az éjszakai lehűlés délen is erősödik. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet plusz 1 fok volt.

Next

/
Thumbnails
Contents