Esti Hírlap, 1967. december (12. évfolyam, 283-306. szám)

1967-12-01 / 283. szám

EL TÁ VOZOTT NAP Irány: Szicília! HOLNAP INDUL A CSÖRGŐSIPKA Édesanya-keresőben * Mészáros Mária első játékfilmje • A Kék fény műsorában ezúttal a bűnüldözés techni­kai apparátusával ismerked­hettünk meg. A modern tu­domány legújabb vívmányai segítik a nyomozókat nehéz munkájukban; ezeket a gé­peket és berendezéseket lát­hattuk munka közben. A jól szerkesztett, fordulatos ri- portműsor nem éppen szív­derítő eseteket mutatott be, a nyomozás gyakorlatának példáiként; éppen ezért — bár a műsor későn este, jó­val az esti mese után került bemutatásra — fel kellett volna hívni külön is a figyel­met a korhatárra... • Fejér megye valóságos tranzitmegyéje hazánknak: kirándulók és kempingezők, autós turisták és a hétvégi különvonatok utasai csak átrobognak rajta, az állomá­sokon és útszéli fákon kivül alig-alig láthatnak valamit. A megye nevezetességeit szellemes, ötletes képsorok­ban bemutató műsor — a Nézze meg az ember! — fel­keltette a nézők érdeklődé­sét, jó ügynek tett jó szol­gálatot. Az adásban, amelyet Keres Emil vezetett könnye­dén, elegánsan, a népi tánc­tól a táncdalig, műemlékek érzékletes bemutatásától az őstörténeti revüig minden felvonult, ami vonzóvá teheti az országnak ezt a tájegysé­gét. • A Halló, fiúk! Halló, lá­nyok! nemzetközi műsora, amelyet az Intervízió is át­vett, kellemes estét szerzett a magyar nézőknek is: jól megválasztott riportalanyok szellemes szavai, jó érzékkel összeállított zeneszámok tet­ték kellemessé. Jó műsor volt. Cs. I. — Én láttam meg előbb! — De én érintettem meg előbb! Ilyen és hasonló viták zaj­lottak le nemrég, amikor a Szent István körúti Bizomá­nyi Áruház néhány hónapi tatarozás után újra megnyílt s a vevők, műgyűjtők be­nyomultak a zárvatartás alatt felgyűlt festmények kö­zé. Igen nagy az érdeklődés a képek iránt, ezt tükrözik a BÄV képárverései is. Holnap nyílik meg a vállalat Kini­zsi utca 12. szám alatti nagy­termében a 17. művészeti- kép-aukció kiállítása, amely a december 12-én délután 5 órakor tartandó árverést ké­szíti elő. Az árverést a szom­szédos Műszaki Egyetem nagytermében (Kinizsi utca 1—7.) tartják meg. Ma délelőtt dr. Soós János igazgató mutatta be a kiál­lítást az újságíróknak. Száz­hatvanöt kép kerül árverés­re. A kiállítás egyik „sláge­re” Aba Novak Vilmos is­mert és jellegzetes képe, a Gazdag cirkusz. (Kikiáltási ár: 15 ezer forint.) Egri Jó­zsefnek kilenc képét állítot­ták ki, és kiemelkedik közü­lük a nagy művész önarcké­pe. Több Mednyánszky-iiép szerepel az eladandók kö­zött. valamint Mészöly Géza egyik fő műve, a Tanya a pa­tak partján. A ritkaságokat Nemcs-Lampérth, Tihanyi Lajos és Uitz Béla egy-egy képe képviseli. A műgyűjtők válogathat­nak ezenkívül hét Szőnyi- kiápben, valamint Barcsay, Csók, Czóbel, Derkovits, Fe- renczy, Glatz, Gulácsy. Ivá- nyi-Griinwald, Hollóssy, Kemstok, Lotz, Márffy, Rippl-Rónaí, Perlmutter, Rudnay és Vaszary festmé­nyeiben. Néhány külföldi és antik kép gazdagítja a vá­lasztékot, valamint két győ­Egy árvaházban felnőtt lány megtudja, hogy szülei nem haltak meg a háború­ban, minit addig hitte, hanem élnek valahol. Keresésükre indul, ám, amikor megismer­kedik az édesanyjával, rá­döbben, hogy semmi sem fű­zi ehhez a riadt parasiztasz- szonyhoz, aki alighogy meg­szülte, el is dobta őt magá­tól, hogy szabaduljon meg­gondolatlan szerelmének kö­vetkezményétől. ÉNEKES A FŐSZEREPBEN A film címe: Eltávozott nap. Főszerepeit Kovács Ka­ti (a lány), Horváth Teri (az anya), valamint Pálos Zsu­zsa, Szirtes Ádám, Agárdy Gábor, Juhász Jácint és Ko­zák András játssza, operatőr Somló Tamás, a zenét Szö­rényi Levente szerezte. A forgatókönyvet írta és a fil­met rendezte: Mészáros Már­ta, akinek ez az első nagy­játékfilmje. (Eddig rövid­filmjeit láttuk: legutóbb a Borsos Miklósról készültet, előzőleg a Szentendre és a Dunaújváros című kisfdlm- jeit.) NŐK FILMJEI — Nemzetközi viszonylat­ban is nagyon kevés nő ren­dez játékfilmet, nálunk pe­dig jelenleg ön az egyetlen nagyjátékfilm-rendező nő. Milyen sajátos gondokat okoz ez a sajátos helyzet, s milyen speciális elképzelésekkel in­nyörű ikon. Az aukció mind a képek száma, mind értékük tekintetében: rekord. Az ár­verés eredményétől is rekor­dot vár a vállalat. (—k) Az Alkú világ­premierje A Fővárosi Műsornaptár a decemberi budapesti szín­házi bemutatók között (a Pesti Színházban) szerepel­tette Arthur Miller Alku cí­mű drámáját. A cselekmény, amely két testvér életének szembesítése, New Yorkban játszódik: a darabnak mind­össze négy szereplője van. A Vígszínház igazgatósága közölte: Miller drámájának decemberi bemutatásától el kellett tekinteniük, mert a világhírű amerikai író kérte a színházat, hogy csak a feb­ruári New York-i világpre­mier után tűzzék műsorra Budapesten új drámáját. Elő­reláthatólag ez lesz a mű el­ső európai bemutatója. □ HINCZ GYULA 14 il­lusztrációval ajándékozta meg a Petőfi Irodalmi Mú­zeumot. Grafikái többek kö­zött József Attila, Karinthy Frigyes és Illés Béla művei­hez készültek. □ KOVÁTSNÉ NAGY EMERENCIA és KOVÄTS BÉLA festőművészek kiállí­tása nyílik holnap a Bakonyi Múzeumban, Veszprémben. dúl neki a játékfilmrendezöi pályának? — Valóban, fél kézen meg lehet számolni az ismert rendezőnőket; talán csak a francia Agnes Varda, a cseh­szlovák Vera Chytilova, a szovjet Larissza Sepityko és az amerikai Shirley Clark számít igazán elismertnek. S ez valószínűleg nem vélet­len, hiszen tényleg rendkí­vül „férfias” szakma a film- rendezés: a húsz-harminc forgatási nap olyan intenzív fizikai, szellemi és idegi kon­centrációt, erőnlétet igényel, amire — a jelek szerint — kevés nő képes. Nekem vi­lágviszonylatban két női ren­dező imponál: Agnes Varda meg Sepityko, akinek Szár­nyak című kitűnő filmjét ná­lunk is vetítették. (S az iro­dalomban Simone de Beau­voir, aki gondolati szempont­ból túllépett az úgynevezett „női irodalom” határain — azt is mondhatnám, hogy gondolatilag szinte férfi —, de érzelem világa nagyon is nőies. Ez a magatartás a — bizonyára elérhetetlen — esz­ményképem.) Aat hiszem, a magyar filmgyártásban bő­ven van mit tenni a nők áb­rázolása ügyében, hiszen Fábri filmjeit, s az Egy pi­koló világost kivéve, egyet­len rendezőnk sem teremtett igazán jó női figurákat; leg­15.00: Hírek. — 15.15: Üzenetek. — 15.55: Falusi délután. — 16.57: Hallgatóink figyelmébe! — 17.00: Hírek. — 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. — 17.15: Mozart: g-moll szimfónia. — 17.40: Nyitott stú­dió. — 18.00: trj zenei Újság. — 18.40: Üj magyar nóta felvéte­leinkből. — 19.00: Esti Krónika. — 19.29: Hallgatóink figyelmébe! — 19.30: Törpék között óriás. Swift műveiből születésének 300. évfordulóján. — 20.30: Nyilvános tánczenei hangverseny a rádió 6-os stúdiójából. — 21.00: Hírek. — 31.05: Esti pihenő — muzsi­kával. — 22.00: Hírek. — 22.15; Két Afrika a Kongó két partján. VI. — 22.25: Népdalok. — 22.45: A tudósok és a világ problémái. — 22.59: Zenekari muzsika. — 24.00: Hírek. — 0.10: Sanzonok. PETŐFI 15.00: Bundschuh István cite- rázik. — 15.15: Brüsszeltől Brüsszelig. — Csendélet a Közös Piacban. — 15.40: Mcseoperák- ból. — 16.00: Hírek. — 16.05: Könnyű hangszerszólók. — 16.17: Mai témák, mai dalok. — 16.27: Horgászok ötperce. — 16.32: Francia -muzsika. — 16.50: Ma­gánvélemény — közügyekben. — 17.00: ötórai tea. — 18.00: Hírek. — 18.10: Cigánydalok, csárdások. — 18.34: Láttuk, hallottuk. — 18.54: A Szófiai Nemzeti Opera­ház vendégjátéka. Muszorgszkij: Honvanscsina. — Háromfelvoná- sos operaj— Közben: 19.52: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00: Esti Krónika II. — Közben: Erzel­jobb filmjeink nőalakjai is meglehetősen szimplák, jel­legtelenek. A szabálytalan, saját egyéniségük kialakítá­sára törekvő, „férfiúi” am­bíciókkal megáldott — vagy megvert? — nőalakok izgat­nak, az ő problémáikról sze­retnék filmeket csinálni. A FŐSZEREPBEN: KOVÁCS KATI — Milyen meggondolások vezették, hogy első filmje fő­szerepét nem gyakorlott szí­nésznőre\ hanem Kovács Ka­tira, a népszerű táncdaléne- kesnőre bízta? — Amikor a forgatóköny­vet írtam, Kovács Katit még nem isimertem, de pontosan ilyen egyéniségre gondol­tam. Amikor megláttam az Ünnepnapok című film egyik jelenetében, azonnal tud­tam, hogy megtaláltam fil­mem főszereplőjét: pontosan az a lány mozgott a vásznon, akiről a forgatókönyvem szólt. Most, a forgatás befe­jezése után, s az anyag vég­leges összeállítása előtt még fogalmam sincs, milyenre si­került maga a film, de abban biztos vagyok, hogy ha min­den más rossz volna is ben­ne, Kovács Kati alakítása — kitűnő. (zs. i.) mes párbeszéd. Paul Verlaine verse. — 23.00: Hírek. URH 18.00: Hírek. —18.10: Tánczene — 18.55: URH Zenei Kalauz. — 19.28: Kamarazene. — 20.01: Közvetítés Berlinből: a Berlini Rádió ének­karának és szimfonikus zeneka­rának hangversenye. — 21.36: Közvetítés Chartresból. Vlado Perlemuter zongoraestje. — 22.35: Webern-művei — V. rész. — 23.00: Hírek. December 2. — szombat KOSSUTH 4.30: Hírek. — 4.32—7.57: Reg­geli zenés műsor. — Közben: 5.00: Hírek. — 5.30: Reggeli Kró­nika. — 5.45: Falurádió. — 6.00: Hírek. — kb. 6.30: Hírek. — kb. G.45: Hallgatóink figyelmébe! — 7.00: Reggeli Krónika II. — utá­na: körzeti időjárásjelentés. — kb. 7.30: Üj könyvek. — kb. 7.40: A budapesti mozik műsora. — 8.00* Hírek. — 8.05: Műsorismer­tetés. — 8.22: Lányok, asszonyok. — 8.42: Kórusok, hangszerszólók. — 9.15: Dallal-tánccal a világ körül. — 9.50: Farkas Antal fú­vósműveiből. — 10.00: Hírek. — 10.09: Svéd Sándor régi dalokat és áriákat énekel. — Közben: 10.39: Tamási Áron két elbeszé­lése. — 10.59: Svéd Sándor mű­sorának folytatása. — 11.32: Or­vosok a mikrofon előtt. — 11.37: Régi híres művészek zongoráz­nak. — 12.00: Hírek. — 12.15: Egy éj Velencében. Részletek Strauss aperettjéből. — 13.00: A buda­pesti színházak műsora. — 13.03: Barabás Tibor emlékezése Jó­zsef Attilára. — 13.18: Yo­landa Marculescu és Libero de Luca énekel. — 13.45: Tudó­Holnap reggel indul útjá­ra a Nemzeti Színház nyolc színésze és műszaki gárdája — Szicíliába. Ismeretes, hogy Pirandello szülőhazájában most ünnepük a drámaíró születésének 100. évforduló­ját. Az ünnepségek rendezői az elmúlt évadban megnéz­ték a Katona József Színház­ban a Csörgősipka című Pi- randello-komédiát Egri Ist­ván rendezésében és nyom­ban meghívták a társulatot az ünnepségekre; sőt: a ma­gyar együttesé az ünnepség záróakkordja: a díszelőadás. A rendező, Bakó József díszlettervezővel együtt, már kedden útnak indult; a nyolc színész: Berek Kati, Kálmán György, Makkai Margit, Mé­□ ELBERT JÁNOS fordí­totta Edward Albee Nem fé­lünk a farkastól című drá­máját, amely Lengyel György rendezésében de­cember 15-én kerül bemuta­tásra a Madách Színház Ka­maraszínházában. □ A SZOVJET EX LIB­RIS 1917—1967 című kiadvá­nyában az Országos Széche­nyi Könyvtár a kisgrafika e kedvelt műfajának sok érde­kességét mutatja be. □ FERENCVÁROSI pin­cetárlat sorozat indul. A Mester utca 5. szám alatti helyiségben Xantus Zoltán nyitja meg holnap este Ga- rabuczy Ágnes és Tóth László képkiállítását. □ ANOUILH Torreádor keringő című darabját mu­tatja be a szegedi Nemzeti Színház, Mészöly Dezső for­dításában, Angyal Mária rendezésében. □ A RÁDIÓ népszerű Pó­diumának legközelebbi adá­sa Finnországot mutatja be a hallgatóknak, versek, zene, személyes élmények és úti­jegyzetek segítségével, de­cember 6-án. □ RACINE: Pereskedők című színműve — Illyés Gyula fordításában — rövi­desen magnetofonszalagra kerül. A rádió változatot Soly- mosi Ottó rendezi, főszerep­lők: Major Tamás, Básti La­jos, Mezei Mária, Agárdy Gábor és Dőry Virág. mányos könyvespolc. — 13.50: Hirdetőoszlop. — 14.05: Mezei csokor. — 14.25: Zempléni Kornél zongorázik. — 14.45: Hétvégi kül­politikai figyelő. PETŐFI 4.26—7.57: Azonos a Kossuth- rádió műsorával. — Közben: 6.20: Torna. — 10.00: A hét könnyü- és tánczenei műsoraiból. — 12.00: Bartók-művek. — 13.15: Shirley Bassey énekel. — 13.47: Vízállás- jelentés. — 14.00: Hírek. — 14.05: Idő járás jelentés. — 14.08: „Mo­rognak a vének.” Az Ifjúsági Rádió műsora Ady Endréről. — 14.39: A Stúdió 11 dzsesszfelvéte- leiből. — 14.59: Orvosok a mik­rofon előtt. SZÍNHAZAK PÉNTEKI MŰSORA Operaház: Háry János (K-bér- let, 3. előadás, 7) — Operaház Erkel Színháza: Bánk bán (ifj. el., 6) — Nemzeti Színház: Czil- eli és a Hunyadiak (7) — Katona József Színház: A fösvény (7) — Madách Színház: örvény (7) — Madách Színhá2 Kamaraszínháza: Színház (7) — Vígszínház: Macska a forró te­tőn (7) — Pesti Színház: A trükk (7) — Thália Színház: Tigris és hiéna (7) — József Attila Szín­ház: Ketten az úton (L-bérlet, 2. előadás, 7) — Fővárosi Operett­színház: Lili (P-bérlet, 1. el., 7) — Bartók Gyermekszínház a Fő­városi Operettszínházban: Az utolsó mohikán (3) — Vidám Színpad: Alom az államban (fél 8) — Kis Színpad: Ilyennek lia- zudtalak (7) — Mikroszkóp Szín­pad: Erem a színházban (fél 9) — Egyetemi Színpad: A belga vokálkvartett hangv (Egyetemi és Főiskolai bérletsorozat, 2. el., I. B. bérlet, fél 8) — Állami Bábszínház: A három kismalac (10); Dani Bogárországban (3) — Kamara Varieté: Helló, Dolcsi! (6 és fél 9). száros Ági, Pártos Erzsi, Su- ka Sándor, Fülöp Zsigmond és Balogh Zsuzsa, valamint a műszakiak, holnap reggel in­dulnak el repülőgéppel Ró­mába. Onnan vonat viszi őket Nápolyba, majd hajó Palermóba. Első és második fellépésük Palermóban lesz december 3-án és 4-én, a harmadik Trapaniban, a ne­gyedik Sanbuka di Siciliá- ban, az ötödik pedig Agri- gentóban: ez a fellépés lesz a díszelőadás. Itt kerül sor a Pirandello-emlékkiállítás, valamint az író szülőházá­nak és sírjának meglátogatá­sára és a díszelőadásra. A társulat december 12-én ér­kezik vissza Budapestre. □ JAJ, A MAMA, Baróti Géza, Garai Tamás, Tamássy Zdemkó és Dallos László ze­nés vígjátékát — amelyet néhány évvel ezelőtt a Kis Színpad játszott, bemutatta a bernburgi (NDK) Kari Ma­ria Weber Theater. □ REX GILDO, a hazánk­ban is népszerű osztrák tánc- dalénekes — filmszínész lesz: A bűnös asszonyok tor­nya című osztrák film fősze­repére szerződtették. A pro­dukció másik érdekessége, hogy — Budapesten készül, Fritz Umgelter irányításá­val. CSÓK Marcello Mastroiamni, a rend­kívül jó megjelenésű olasz filmszínész nemrég megrovó le­velet kapott egy nézőtől: Kedves művész úr! Szégyellheti magát! Minden filmjében más és más növel csó- kolódzik, Mért nem tud kitar­tani egy mellett? ... □ A BUDAPESTI művé­szeti KlSZ-szervezetek klub­jának rendezésében nyílt meg a klub Népköztársaság útjai helyiségeiben Nagy Nán­dor festőművést és Kocsis András szobrászművész ki­állítása. □ A MAGYAR NEMZE- * TI GALÉRIA kölcsönözte Munkácsy- és Paál László- műveket mutatott be a Pest- erzsébeti Múzeum. □ GEORGIJ CSICSERIN- RÖL, Szovet-Oroszország el­ső külügyi népbiztosáról, fil­met forgatnak Moszkvában. □ BERKESI ANDRÁS új rádiódrámáját közvetítik de­cember 8-án, a Kossuth- adón. írói büszkeség Az ismert író villájában nemrég betörők jártak. Az eset után a mester büszkén panaszkodott: — Nemcsak a pénzem meg az aranyórám vitték el, ha­nem a legújabb regényemet is! □ HÁROM JUBILEUMI ELŐADÁS lesz decemberben a Magyar Állami Operaház­ban. A Rigolettót ötszázad- szor, a Hoffmann meséit há- romszázhuszonötödször, Ver­di Simone Boccanegra cí­mű operáját századszor játsszák. Aba Novak cirkusza SOK SZÉP KÉP A KINIZSI UTCÁBAN DECEMBER 12-ÉN ÁRVERÉS Piaf utóda a szovjet katonaegyüttes próbáján Párizsban ven­dégszerepel a szovjet hadsereg művészegyütte­se. Az egyik pró­bán megjelent Mireille Mathieu, az Edith Piaf örö­kébe lépő, népsze­rű francia énekes­nő. Az együttes franciaországi műsorában a ki­tűnő fiatal mű­vésznő egy szóló­számot énekel. Képünkön: Mi­reille Mathieu próba közben a szovjet hadsereg művészegyüt­tesének ének- és zenekarával. December 1. — péntek KOSSUTH NíeFterbázi La jós: FÉBFSHOB — Bemutató: december 9 -én a JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZBAN Meghűlés ellen fogyasszon csipkeszörpöt

Next

/
Thumbnails
Contents