Esti Hírlap, 1968. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

1968-01-02 / 1. szám

Xil. évfolyam, 1. szám- 1968. január 2. kedd Eleibe lépett a gazdasági reform Nagyobb induló készletek • 86 vállalat kiilkereskedik * Egymillióid forintos Losonczi Pál újévi köszönt ó je Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elnöke január 1-én, délben, újévi köszöntőt mon­dott a rádióban és a televízióban. hiteligény u MINTEGY KÉT ÉS FÉL ÉVI ELŐKÉSZÍTŐ MCN. KA UTÄN, AZ ORSZÁG PART- ÉS GAZDASÁGI FÓRUMAIN LEZAJLOTT SOKOLDALÚ VÉLE­MÉNYCSERE ALAPJÁN MA ÉLETBE LÉPETT A GAZDÁLKODÁS ÚJ IRÁ­NYÍTÁSI RENDSZERE. Ezúttal először ma olyan tervek teljesítését kezdték el a vállalatok, amelyeket kötelező mutatók nélkül, önállóan dolgoztak ki. A Ganz-MÁVAG nem a mennyiséget akarja ebben az esztendőben növelni, ha­nem a minőséget és a terme­lés gazdaságosságát ja­vítja. Az első negyedévben Zala­egerszegen új üzemet nyit, ahol saját járművei részé­re hűtőket gyárt, s így je­lentős importtól mentesül. A 31-es Építőipari Vállalat összesen 210 építményt ad át az idén, a többi között az Alföldi Porcelángyár edénygyárát. A Május 1. Ruhagyár 6—8 százalékkal több ka­bátot és kosztümöt ké­szít, mint tavaly, ennek nagy részét a hazai vásárlóknak és mintegy 900 ezer kabá­tot exportra. Az új gazdálkodási rend­szer feleslegessé tette a kö­zépirányító szerveket, s azok december 31-én meg­szüntették működésüket. Az ott dolgozók többsége a vállalatoknál kapott mun­kát. A vállalati szerveze­teknek különböző új for­mái alakultak: megkezdte működését 14 egyesülés, amelyek a vál­lalatok megbízása alap­ján összehangolják tevé­kenységüket, segítik a piacszerzést és a műszaki fejlesztést. Ilyen egyesülés jött létre a mű­szeriparban, a vaskohászat­ban, az építőanyagiparban. Tíz szénbanya vállalat lét­rehozta a Bányászati Ellá­tó- és Szolgáltató KFT-t, amely hazai és importált Ma reggel a fokvárosi Groote Schuur kórházba halálos agysérüléssel be­szállítottak egy 24 éves, színes bőrű férfit. Az orvo­sok azonnal megkezdték a szükséges vizsgálatokat ar­ra vonatkozóan, alkalmas-e a haldokló szíve az átültetésre. Ugyanebben a kórházban fekszik Blaiberg, 58 éves szívbeteg fogász. Lapzártakor érkezett a jelentés, hogy műszaki anyagokkal, gé­pekkel, alkatrészekkel lát­ja el a megbízó vállalato­kat. (Folytatás a 3. oldalon) 9 óra előtt 15 perccel az agysérüléses fiatalember meghalt, és a professzor csoportja haladéktalanul hozzákez­dett a nagy műtéthez. A hírügynökségek emlékeztet­nek arra, hogy a „sziradó" ezúttal néger és ez annyit jelent, hogy Barnard pro­fesszor — a beteg paciens­sel egyetértésben — túltet­te magát a dél-afrikai faji előítéleteken, — Egy eredményekben, gondokban bővelkedő esz­tendőtől búcsúzunk — mon­dotta, — S mégis, ha a gon­dokat és az örömöket a mér­leg serpenyőjébe vetjük, jóleső érzéssel mondhatjuk, hogy erőfeszítéseinknek nem maradt el a jutalma. 1967 végén sikerekben gaz­dag esztendőt zárunk. Ered­ményes évet, mert népünk a gazda öntuda­tával élt, munkálkodott: tudva azt, hogy amit jó lelkiismerettel megteremt, az mindannyiunké, hiszen jövendő közös céljainkat szolgálja. Ebben a biztos tudatban dolgozott, erejét megfeszít­ve munkásosztályunk. Ez a felismerés sarkallta tettek­re az új életben mind több örömét lelő parasztságun­kat. S hasonló érzéseket táplál az értelmiség is. Ezért tudott egész dolgozó népünk alkotásainak magas színvo­nalával sok elismerést sze­rezni itthon és határainkon túl. Az 1967-es esztendő tehát népköztársaságunkba n a cselekvés, s a meg na­gyobb tettekre való felké­szülés esztendeje volt. S ebben népünk tisztelet­re méltóan helytállt. A kölcsönös bizalomnak és a szilárd magabiztosságnak megvolt az alapja: pártunk kipróbált, határo­zott és humánus politi­kája. amelynek valóra- váltásáa egész társadal­munk eredményesen mun­kálkodott. Tovább szilárdítottuk új társadalmi rendünk alap­jait. S az új esztendőben magasabb szinten, nagyobb igényekkel folytathatjuk a munkát. A jó alapokon mind közelebb juthatunk a nagy célhoz, a szocializmus teljes felépítéséhez. Nyugodtan láthatunk hoz­zá az új gazdaságirányítási rendszer megvalósításához, ami népünk érdeke. Hazánk minden jó szándékú fia tet­tekkel járul hozzá a közös nagy ügy sikeréhez. Ahogy idehaza a társa­dalmi, a gazdasági haladás érdekében munkálkodunk, úgy a külföldi országokhoz, népekhez fűződő kapcsola­tainkban is alapvető célunk a haladás erőivel való még szorosabb szövetség és test­véri jó barátság. Történelmünk során soha nem állt még népünk előtt ilyen egységesen vállalt, a nép döntő többségének rokonszenvét kivívott központi cél. Ennek jegyében ünnepeltük meg a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 50. év­fordulóját is. A felemelő, szép ünnepségek fényében még világosabban láthat­tuk, fél évszázad alatt mi­lyen hatalmas erővé nőtt a szovjet nép és a szocializ­mus eszméje. A hősök — közöttük a magyar internacionalisták — vére hullatása, tettei nyomán új célok, új lehető­ségek sokasága tárult fel a világ előtt. A figyelem, amellyel az emberiség a nagy évfordulót kísérte, ar­ról tanúskodott, hogy a Le­nin által elvetett magból a föld minden részén kisarjad a szabadság reménye. Még van nálunk jócskán tenni­való, de abban a biztos tu­datban élünk,-hogy a történelem legnemesebb eszmeit hordozzuk. S a nyugodt életre, a békés, alkotó munkára vágyó emberiség a mi táborunk­ra tekint. Sajnos, az ég nem olyan felhőtlen a világ felett, aho­gyan azt a haladó emberi­ség szeretné. A mi békés, teremtő munkánkkal szem­ben állnak az erőszak, a há­ború erői. Amíg mi minden szándékot, az ember’ tudás egészét a g.nzdagabb, a tel­jesebb élet. szolgálatába iparkodunk állítani, a reak­ció erői szervezkednek. Jól vannak az ausztráliai ötös ikrek Brisbane, január 2. Az ausztráliai ötös ikrek­ről, akik vasárnap szület­tek, elsőízben adtak ki or­vosi közleményt, amely sze­rint nincs többé ok az aggo­dalomra. Ezúttal hozták nyilvánosságra súlyukat is. A három kislány és a két kisfiú átlagban másfél kilót nyom. Az anya ugyancsak jól érzi magát. Szomorú szilveszter Párizs, január 2. A szilveszteri és újévi országúti balesetek különö­sen sok halálos áldozatot követeltek Franciaország­ban. Hétfő estig 71 halottja és 667 sebesültje volt a közlekedési katasztrófák­nak. Vonatkarambolok Johannesburg, január 2. A dél-afrikai Transvale- ban egy vegyesvonat össze­ütközött egy személyvo­nattal. A szerencsétlenség­nél tizenhárom színes bőrű meghalt. Huszonöt utast, köztük négy súlyosan sebe­sültet, kórházba szállítot­tak. Az Indiana-állambeli Dunreith (USA) állomásán egymásba szaladt két te­hervonat, az egyik vegyi­anyagot szállító teherkocsi kigyulladt. A hatóságok a helység 236 lakosát eltávo­lították a veszélyes körzet­ből. hogy megállítsák, sőt, visz- szafordítsák a társadalmi fejlődés menetét. Gondoljunk az Amerikai Egyesült Államok vietnami kegyetlen, embertelen há­borújára. A távoli ország­ban egy hős nép védelmezi a rátámadó ragadozóval szemben hazáját, értékeit, eszméit, haladásba vetett hitét. S ez a nép a haladás erőinek támogatásával em­berfeletti hősiességet tanú­sít szabadságának, szocialis­ta vívmányainak véde’mé- ben. Vietnamon kívül a világ számos más eseménye is ta­núsítja, hogy az imperialis­ták felelőtlenül játszanak a tűzzel. Ez arra figyelmez­tet: a haladó világnak össze­fogásra, határozottságra és józanságra van szüksé­ge, hogy megálljt paran­csoljon a háborús uszitók- nak. Az új esztendő küszöbén nem állunk tehát problé­mák és teendők nélkül. Itt­honi kötelességeinken kívül előttünk áll a másik nagy cél, a békéért vívott küzde­lem további fokozása, és a mind szorosabb együttmű­ködés a haladás erőivel. Népünk közös akaratának és nyugalmának, a haladás tábora erejének és eltökélt­ségének, valamint a szocia­lizmus ügye mellett világ­szerte megmutatkozó ro- konszenv tudatában meg­alapozott optimizmussal, új sikerek reményeivel vágha­tunk ntki az új esztendő­nek. Kívánom, hogy 1968 népünk számára békés, eredményekben gazdag, bol­dog új esztendő legyen. CSIKÓS NAGY BÉLA TANULMÁNYA Magyar siker Angliában Loudon, január 2. Az angol Köz^&ídaságt Intézet hivatalos kiadvá­nyaként megjelent angol nyelven Csikós Nagy Bélá­nak, az Országos Arhivatal elnökének Árképzés Ma­gyarországon című munká­ja. A mű szakmai körök­ben oly nagy -‘rdeklődést keltett, hogy például a Daily Telegraph újév nap­ján, teljesen szoaatlan mó­don, nem a könyvrovatban, hanem vezércikkben fog­lalkozott Csikós Nagy Béla művével. A vezércikk „meglepően bátornak” tart­ja a magyar gazdasági re­form alapelveit, a könyv stílusát „csodálatraméltó­nak" nevezi, majd tréfásan javasolja, hogy cserealapon küldjék el Magyarországra Aubrey Jones-1, az angol kormány ár- és jövedelem­hivatalának elnökét, s Csi­kós Nagy Bélát nevezzék ki az angol ár- és j elved elein hivatal elnökévé. Mao fogadáson Peking, január 2. Mao Ce-tung, a Kír.aí Kommunista Párt elnöke, az új év előestéjén ünnepi fogadáson vett részt, ame­lyen több, mint húszezren köszöntötték. A fogadáson jelen volt Csou En-laj mi­niszterelnök, Lin Piao hon­védelmi miniszter és a párt központi bizottságának több tagja. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szerda estig: Változóan felhős, párás, többfelé ködös idő, ma valószínűleg csapadék nélkül, holnap, elsősorban nyuga­ton, kisebb havazásokkal. Gyenge, időnként kissé meg­élénkülő, változó irányú szél. Az éjszakai lehűlés kele­ten is erősödik. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet —1 fok volt. A kettős ünnepen a téli sportok kedvelői birtokukba vették a Széehenyi-hegy lej­tőit. A sizők, szánhúzók Paradicsomában jói érezték magukat a kicsinyek és a na­gyok. (Wormser íelv.) Ma reggel megkezdődött a második szívátültetés

Next

/
Thumbnails
Contents