Esti Hírlap, 1968. február (13. évfolyam, 27-51. szám)

1968-02-01 / 27. szám

Xill. évfolyam, 27. szám 1968. február 1. csütörtök Kádár János az Ikarus-gyárban Ma délelőtt Kádár János, a/. MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára meglátogatta az Ikarus- gyárat. A látogatásra vele érkezett Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga póttagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Jakab Sándor, a Központi Bizottság tagja, György fcyula, a kohó- és gépipari .miniszter helyettese és Vzsoki István, a XVI. kerü­leti pártbizottság első titká­ra. A gyár nevében Hirth Ferenc, az Ikarus igazgató- • íj ja, Matusek István, az Ika­rus pártbizottságának titká- 'f' ra. Kiss Jenő. a KISZ és Molnár Lajos az szb titkára fogadta az érkezőket. Az első programpont ép­pen a program megbeszélé­se volt: a főmérnök és a pártbizottság titkárának tá­jékoztatója után indulnak a vendégek az üzem megte­kintésére, közös ebéd után gyűlésen találkoznak a gyár dolgozóival, s a késő délutáni órákban baráti beszélgetéssel fejező­dik be a látogatás. Az igazgatói tanácste­remben Szentirmai Kornél főmérnök emlékeztetett Kádár János hat évvel ez­előtti látogatására, amikor még a gyár egészen más gondokkal küzdött, mint manapság. Elmondta, hogy akkor az Ikarus termelésé­nek felfuttatása majdnem megoldhatatlannak lát­szott. részben a fényezés problémái miatt, hiszen évi 2500-nal több busz fénye­zését nem tudták elvégez­ni. Másrészről a motorok színvonala is olyan gondot okozott, amely előre jelez­te, hogy ha nem változtat­nak, akkor nem tarthatnak lépést a világpiac igényei­vel. A hat esztendő alatt azonban sikerült a gyárnak sok mindent saját erőből megoldania, mindenekelőtt új fényezési technológiát bevezetni, és a termelést a szalagszert! munkára átállítani. Mind­ezt úgy végezték el, hogy a gyár termelése közben évről évre növekedett. El­képzelhető, milyen gondot okozott az, hogy a fényezé­si és egyéb, nagyon igényes gyártási folyamatok köz­ben falat húztak, betont törtek, építkeztek a gyár­ban. Végül is sikerült el­érni, hogy 1967-ben már több mint 3300 autóbusz hagyta el a gyárat. Időköz­ben a már ismert jármű­fejlesztési program értel­mében olyan terveket kel­lett kidolgozni, amelyek le­hetővé teszik, hogy 1968-ban 4200, 19C9-ben 5500, 1910-ben pedig 7000 autóbusz hagyja el az Ikarus gyártelepét. Nagy segítség ehhez, hogy a Magyar Népköztársaság megvásárolta a MAN mo­tor licencét, és 814 millió forintos beruházással lehet bővíteni a gyárat. Az előzetes tájékoztató nem hallgatott a gyár gondjairól sem. Például: csak a budapesti gyártele­pen mintegy 770 új munka­erőre lenne szükség ebben az esztendőben, s ez az ál­talános munkaerő-helyze­ten kívül azért is súlyos probléma a XVI. kerület­ben, mert egy sor hasonló, autós jellegű üzem tevé­kenykedik itt, nagy a szak­ma elszívó hatása. Éppen ezért most valamivel tá­volabb próbálnak munka­erőt keresni, s ' azzal a tervvel is foglal­koznak, hogy saját bu­szaikkal szállítsák be 50 —60 kilométer körzetből a dolgozókat. Beszélt a főmérnök árprob­lémákról is, amelyek jel­legzetesen új gondok elé állítják a nagy gyár veze­tőit. Míg ugyanis az autó­busz hazai és külföldi el­adási ára általában fix, meghatározott, addig a mintegy G00 kooperáló vál­lalat jó néhány cikkének az árát felemelték, s ez az olló természetesen nagyon kényelmetlenül szorítja a gyár nyereségre törő ter­veit. Befejezésül a főmér­nök szólt arról a hatásról, amely a gyár termelése ré­vén becslése szerint mint­egy 100 ezer embert érint, tekintettel arra, hogy a kooperáló vállalatokkal együtt ilyen sokan dolgoz­nak olyan munkaterületen, amelyek kisebb vagy na­gyobb részben összefüggés­ben vannak az autóbusz­iparral. A főmérnök után Matu­sek István párttitkár tar­tott tájékoztatót a párt- és társadalmi szervezetek helyzetéről. Tizenegy óra után né­hány perccel a vendégek elindultak üzemlátogatásra. Az első állomás a sajtoló­üzem volt. Forradalmi Tanács alakult a dél-vietnami fővárosban Hírügynökségek gyorshír­ben jelentik, hogy ma reg­gel minden eddiginél heve­sebb harcok folytak Saigon­ban, Del-Vietnam fővárosá­ban. A főváros irányába ame­rikai tankok dübörögnek, hogy Saigonban csatlakoz­zanak a hazafias erők meg­újuló rohamaival szemben védekező amerikai és sai- goni kormánycsapatokhoz. Saigon fölött a reggeli órák­ban ismét megjelentek az amerikai repülőgépek és bombaterheiket külvárosi lakóterületekre szórták. Nyugati hírügynökségek az észak-vietnami távirati irodára hivatkozva beszá­molnak arról, hogy a parti­zánok és a helyi lakosság Saigon szá mos pontján a Párizs, február 1. Nem tetszett a tv műsora Felix Laurent 53 éves Rhone megyei textilgyáros­nak, ezért Párizsba utazott, felment az Eifíel-toronyba, amely egyúttal a francia televízió adótornya is, és tiltakozása jeléül lehajítot­ta onnan a iv-készülékét. A készülék a torony alatti gyepre esett, s szerencsére senkiben sem tett kárt, A készülék ledobása után rá- rohanó öröknek a műsor mialt elégedetlen Laurent kezükbe ragadták a hatal­mat. A hazafias erők a la­kosság támogatásával Saigonban létrehozták a f orradalmi Tanácsot. Az AP gyorshírben jelen­ti, hogy a főváros sűrűn la­kott körzeteiben a lakóhá­zakat partizánok járják vé­gig, s a lakosság üdvrivalgá­sa között számolnak be a Forradalmi Tanács megala­kulásáról. Amerikai források szerint Dél-Vletnam más terüle­tein is tovább tart a haza­fias erők támadássoroza­ta. Ma reggel a partizánok még mindig hat del-vietnami, kulcsfontosságú várost tar­tottak teljes egészében vagy részben ellenőrzésük alatt. Mint az AFP közli, a ha­nyugodtan kijelentette: ..A magam módján harcolok a jobb tv-műsorért.” Orvosnő felesége és há­rom gyermeke, akik a tör­téntekről meglepődve érte­sültek, elmondták: Laurent péntek este nézte utoljára a tv-t, és ekkor rendkívül izgatottnak látszott. A furcsa módon tiltakozó textilgyárost előállították a rendőrségre, ahol minde­nekelőtt elmeorvossal vizs­gáltatják meg. zafias erők három zászlóal­ja elfoglalta a Saigontól 360 kilométerre északkeleti irányban fekvő Ban Me Thuot nevű várost, vala­mint a Mekong deltavidé­kén levő Kien Hoát. A dél-vietnami fennsíkon fekvő Kontum városának felét szintén a hazafias erők tartják kézben. A partizá­nok legújabb jelentések szerint bevonultak a Sai­gontól hatvan kilométerre levő My Tho városba. Rész­ben a hazafias erők ellenőr­zése alatt áll Chaa Phu és Chau Doc is. H ué városának közép­pontjában, a citadella épü­letén továbbra is a partizá­nok vörös zászlója leng. Lapzártakor érkezett je­lentések szerint kiújultak a harcok Saigon központjá­ban is. Az AFP saigoni tu­dósítója szerint a dél-viet­nami fővárosban kora reggel a helyzet nyugodtnak látszott, de néhány óra múlva már heves harcok dúltak. Az amerikaiak és a dél­vietnami kormánycsapa­tok bombázzák és akna- tűzzel árasztják el a város VIII. kerületét, számos he­lyen tűzvész pusztít. Ugyancsak lapzártakor az AFP a Dél-vietnami Nemze­ti Felszabadítási Front rá­diójára hivatkozva gyors­hírben jelenti, hogy Saigon­ban és Huéban Forra­dalmi Tanács alakult. Dél­vietnami hazafiak ma dél­előtt rohammal elfoglalták a Saigon közelében levő Dalat városát és kezükbe került a Can Tho-i állomás, a Mekong-deltavidék leg­nagyobb rádióadója. TILTAKOZÁSUL A MŰSOR ELLEN Ledobta televízióját az Eiffel-toronyból Eredménytelen I PÁRIZSI VISSZHANG a kutatás Nagy politikai kudarc Ma gyakorlatilag meg­szüntették,a még szomba­ton eltűnt Minerve francia tengeralattjáró legénysé­gének megmentéséért foly­tatott kutatást. Harminc hajó és több tucat helikop­ter összesen 5000 ember részvételével kutatott mindeddig eredménytele­nül az 52 tagú legénységgel hullámsírba merült tenger­alattjáró után, melynek 100 órás oxigéntartaléka már bizonyosan régebben kime­rült. Mától csökkentett erőkkel folytatják a hajó­test keresését. Vitathatatlanul döntő po­litikai kudarc az Egyesült Államok számára — ezt ál­lapítják meg szinte egyön­tetűen a francia lapok, a vietnami partizánok nagy­arányú, mindenekelőtt sai­goni támadásáról — jelenti Lehel Miklós. A Combat ma reggeli számának vezércik­ke leszögezi ugyan, hogy a* amerikaiak valószínűleg visszaszerzik az ellenőrzést Saigon felett, de nyilvánva­ló. hogy: 1. a partizánok nem veszíthetik el a hábo­rút, és 2. politikai tekintet­ben az amerikaiak máris elvesztették ezt a háborút. afgán miniszterelnök meg­hívására rövid baráti láto­gatáson Afganisztánban tartózkodott, ma hazain- dult Kabulból. Koszigin hazautazott Az Ikarus-gyár igazgatói tanácstermében Matusek 1st ván, a pártbizottság titkára üdvözli a vendégeket. Bozsán felv. Kabul, február 1. Álekszej Koszigin, a Szovjetunió minisztertaná­csának elnöke, aki Elemadi Bajbakov tokiói tárgyalásai Bűbíf$fi®í. szjj^jet minisz­tereinek az álla­mi tervb^t|kúg,;elnöke, aki a japán koymánjr meghívá­sára két hetet ; Japánban töltött, ma hazautazott Moszkvába. Bajbakov meg­beszéléseket folytatott Sza- to miniszterelnökkel, Miki Takeo külügyminiszterrel, Mizuta pénzügyminiszter­rel, Siina külkereskedelmi és iparügyi miniszterrel, valamint a japán kormány és az üzleti körök más kép­viselőivel. ENYHE, PÁRÁS IDŐ A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése péntek estig: Enyhe, változóan fel­hős, párás, néhány helyen ködös idő, csapadék nélkül. Gyenge, változó irányú, pénteken napközben kissé megélénkülő délnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges vál-. tozás nem lesz, éjjel néhány fokos fagy. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet plusz 3 fok volt. Saigon külvárosát bombázták az amerikaiak

Next

/
Thumbnails
Contents