Esti Hírlap, 1968. március (13. évfolyam, 52-77. szám)

1968-03-01 / 52. szám

XI. évfolyam, 52. szám 196$. március 1. péntek riÉÉ* I r ■ r Folytatja munkáját a konzultatív találkozó Ma Budapesten folytatja munkáját a kommunista és munkáspártok konzultatív találkozója. Az eddigi gya­korlatnak megfelelően a magyar ábécé szerint követ­kező pártok képviselői ve­szik át a tanácskozás soros elnökeinek tisztét. A teg­napi ülésen a Ceyloni Kom­munista Párt és a Chilei Kommunista Párt küldötte elnökölt. A napirendhez a mongol, a török, a hondu- rasi és a kolumbiai testvér­párt képviselője szólt hoz­zá. Valamennyien határozot­tan síkraszálltak a kom­munista és munkáspártok világértekezletének ösz- szehívása mellett; a kolumbiai küldött úgy nyilatkozott, hogy ezt a ta­nácskozást legkésőbb ez év végéig meg kell tartani. A mongol és a török testvér­párt képviselője ugyancsak ilyen határidő mellett fog­lalt állást, de a helyszínre is javaslatot tett: Moszkvát ajánlotta. A konzultatív találkozón tegnap esti ülést is tartot­tak, amelyről a következő közleményt adták ki: Február 28-án nézetelté­rés támadt a Szíriái Kom­munista Párt és a Román Kommunista Párt küldött­ségei között Ezt követően a Szíriái Kommunista Párt küldöttsége egyetértett az­zal, hogy töröljék a jegyző­könyvből a Román Kom­munista Párt küldöttsége által kifogásolt részeket. A Román Kommunista Párt küldöttsége elégedettségét fejezte ki efelett. A konzultatív találkozó a Román Kommunista Párt küldöttségének helyeslé­sével az incidenst lezárt­nak tekintette, és tovább folytatta munkáját. Mindazonáltal február 29- én a Román Kommunista Párt küldöttsége pártja központi bizottságának inst­rukciója alapján újra meg­kérdőjelezte az egyhangú­lag helyeselt megoldást, amelyet ő maga is elfoga­dott. Azt követelte, hogy a konzultatív találkozó ma­rasztalja el a Szíriái Kom­munista Párt küldöttségét, és jelezte, hogy elhagyja az ülést, ha az nem veti magát alá ennek a követelésnek. A mélységesen demokra­tikus légkörben és az elv­társi megértés szellemében lezajlott hosszú vita, vala­mint több küldöttség arra irányuló erőfeszítései elle­nére, hogy mindenki által elfogadható megoldást ta­láljanak, a Román Kom­munista Párt küldöttsége továbbra is ragaszkodott követeléséhez. A konzultatív találkozó hűséges kívánt maradni az általa meghatározott irányvonalhoz, amely azt tűzi ki célul, hogy megte- gyünk minden erőfeszítést a nemzetközi kommunista mozgalom egységének megerősítéséért. A találkozónak nem célja, hogy bármely testvérpártot elítéljen. Ekkor a Finn Kommunis­ta Párt küldöttsége a követ­kező javaslatot terjesztette elő: „Javasoljuk, a reggeli ülés jegyzőkönyve utaljon rá, a konzultatív ta­lálkozó részvevői megelége­désüket fejezték ki, hogy rendeződött a Szíriái Kom­munista Párt és a Román Kommunista Párt közötti nézeteltérés, és el vannak szánva arra, hogy szabad, baráti és elvtársi légkörben elérjék a találkozó elé ki­tűzött célokat. A jegyzőkönyv állapítsa meg azt is, hogy minden egyes párt maga felel saját felszólalásaiért.” Ezt a javaslatot a konzul­tatív találkozó- kedvezőén fogadta. A Román Kommunista Párt küldöttsége mindezt nem vette figyelembe, és magára vállalta a felelős­séget, hogy elhagyja az ülést. A konzultatív találkozó sajnálkozva vette tudomá­sul ezt a döntést, s folytat­ja munkáját, hogy elérje célját, a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásának előkészíté­sét, a nemzetközi kommu­nista mozgalom egysége, az imperializmus ellen és a bé­kéért folytatott harc érde­kében. Elutazott a román pártküldöttség A Román Kommunista Párt küldöttsége, amely Paul Niculescu-Mizilnek, a Román Kommunista Párt KB Végrehajtó Bizottsága és állandó elnöksége tagjá­nak, a Központi Bizottság titkárának vezetésével részt vett a kommunista és mun­káspártok budapesti kon­zultatív találkozóján, ma reggel elutazott hazánkból. A román pártküldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Ko­mócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tag. ja, a Központi Bizottság titkára és Gyenes András, a KB külügyi osztályának he­lyettes vezetője búcsúztatta. Jelen volt Dumitru Turcus, af Román Szocialista Köz­társaság budapesti nagy­követe is. A vendégek az új Óbuda makettje előtt (Wormser felv.) Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnö­ke, ma délelőtt a Városhá­zára látogatott. Látogatásá­ra elkísérte Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizott­ságának póttagja, a Buda­pesti Pártbizottság első tit­kára és Szépvölgyi Zoltá n, a Budapesti Pártbizottság tit­kára. A vendégeknek Sarlós István, a Fővárosi Tanács vb-elnöke beszámolt a Fővárosi Tanács munká­járól, majd Bartos István elnökhelyettes bemutatta a tanácsteremben rendezett városfejlesztési kiállítást. A vendégek megtekintették KENNAN Washington vietnami tévedéséről Newark, március 1. McCarthy minnesotai sze­nátor tegnap beszédet man­ÉPÜL AZ OLAJÓRIÁS Toronyerdő. Százhalombattán épül az ország legnagyobb olajfinomítója. Itt dolgoz­zák fel a Barátság kőolajvezetéken érkező szovje^ alapanyagot. Az olajat ezekben a hatalmas csőkemencékben melegítik fel. (Riportunk a 4. oldalon.) (Wormser felv.) dott a demokratapártiak Newarkban rendezett nagy­gyűlésén. A szenátor az el­nökválasztásokon a vietna­mi háború befejezését sür­gető békeprogrammal kí­ván fellépni. McCarthy előtt felszólalt George Kennan, az Egye­sült Államok volt moszkvai nagykövete. Kennan az Egyesült Államok vietnami politikáját tévedésnek mi­nősítette és hangoztatta, hogy McCarthy megválasz­tása révén e háborúnak vé­get lehetne vetni. „Mindaz, amit a mostani kormány Vietnammal kap­csolatban tett, nem más, mint tévedés. Tévedés, amelyhez hasonló egész tör­ténelmünkben kevés talál­ható” — hangsúlyozta Ken­nan. az új zuglói, páskomligeti és újlipótvárosi építkezések és a Baross tér rendezésé­nek tervét. Hosszabban időztek az óbudai építkezé­seket bemutató makett előtt. A munkák Óbudán már megkezdődtek, s a kö­vetkező években Kelenföld mellett az óbudai lesz a legnagyobb fővárosi építke­zés. Mező Lajos terve csak­nem teljesen megújítja az ősi városrészt. A legújabb építészeti törekvéseket tük­röző elképzelés napos, óriá­si parkban elhelyezett ne­gyedet álmodott ide, a Fló­rián tér helyén világvárosi jellegű fórummal. A tervek megtekintése után a Fővá­rosi Tanács vezetőinek kí­séretében a vendégek a bu­dai Várba látogattak. SZÓRVÁNYOS HAVAZÁS A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése szom­bat estig: Felhőátvonula- sok, inkább csak keleten szórványos havazásokkal. Néhány helyen reggeli pá­rásság, köd. Mérsékelt, he­lyenként élénk, az ország keleti felében erős keleti, északkeleti szél. Budapes­ten ma délelőtt a hőmér­séklet 5 főik volt. Olimpiai tiltakozás London, március 1. Telefonjelentés. 35 munkáspárti és liberá­lis képviselő indítványt ter­jesztett elő az alsóházban, mely tiltakozik amiatt, hogy Dél-Afrika ismét részt ve­het az olimpián. A határo­zat felszólítja a brit olim­piai bizottságot, hogy járjon közbe a Nemzetközi Olim­piai Bizottságnál a döntés megváltoztatása érdekében. (levin son) Moszkva, március 1. Adriano Guerra telefon­jelentése: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezető testületé­nek haladéktalan összehívá­sát javasolta a szovjet olim­piai bizottság tegnap meg-, tartott ülésén. „Dél-Afrika részvétele a mexieói olim­pián súlyosán érint vala­mennyi tisztességesen gon­dolkodó sportembert. Amíg nem késő, vizsgálják meg a nemzetközi olimpiai mozga­lom illetékes vezetői Dél- Afrika részvételét, ellenke­ző esetben veszélybe kerül nemcsak a soron következő olimpia, hanem az egész nemzetközi sportmozgalom — állapította meg a szovjet olimpiai bizottság tegnapi ülése. Fock Jenő a Városházán

Next

/
Thumbnails
Contents