Esti Hírlap, 1968. április (13. évfolyam, 78-101. szám)

1968-04-01 / 78. szám

Washington vietnami politikájának csődje^ Johnson visszavonul Részleges bombázási szánét Új helyzet a választási küzdelemben Washington, április 1. Kiss Csaba, az MTI tudó­sítója jelenti: Johnson elnök vasárnap este rádió- és tv-beszéd ben bejelentette, hogy nem je­lölteti magát újra az idei elnökválasztáson. Az elnök egyúttal azt is közölte, hogy részleges bombázási szüne­tet rendelt el a VDK elleni légiháborúban. Az ameri­kai hadiflotta és a légierő egységei a továbbiakban csak a demilitarizált öve­zettől közvetlenül északra eső részeket támadják. Az elnök azonban azt is beje­lentette, hogy újabb csapatokat rendel Vietnamba és megnöveli a katonai költségvetést. Az elnök bejelentése azt jelenti, hogy ez év decem­berivel visszavonul a Fe­hér Házból. Az elnök azzal indokolta döntését, hogy „egyetlen percet sem akar elnökségéből személyes, vagy pártpolitikai kérdé­seknek áldozni a jelenlegi helyzetben”.' Hangoztatta, „nem fóg .'törekedni arra, hogy a'Demokrata Párt je­lölje az elnökségre és nem fogadja el a jelölést”. Egy­úttal azonban intett attól, hogy vissza­vonulását „a gyengeség jelének” vegyék, és azt mondotta, hogy „egy erős, magabiztos és éber Amerika az, amely tisztes­séges békét keres és tiszte­letben tartja kötelezettsé­geit, bármibe is kerüljön ez". Johnson beszédét előre je­lezték és másfél órával an­nak elhangzása előtt az új­ságírók rendelkezésére is bocsátották az előzetes szö­veget. Ebben azonban nem szerepeltek megjegyzései arról, hogy nem jelölteti magát újra. A bejelentés valóságos politikai bom­barobbanást jelentett VV ashi ngton ban. Robert Kennedy szenátor újságíróknak nem volt haj­landó kommentálni John­son lépését, Eugene Mc­Carthy szenátor pedig azt .mondotta csupán, hogy Johnson visszavonulása ,,teljesen új helyzetet te­remt a választási kampány­ban". Az elnök negyven perces beszédében azzal indokolta döntését, hogy az Egyesült Államokban „mélységes megoszlás van", és utalt arra, hogy egyesek politikai szempontból akar­ják kihasználni a vietnami háborút. Johnson egységet követelt az amerikai nép­től. Beszédének első felében az elnök a vietnami hábo­rúval foglalkozott. Az el­nök előre nagy propagan­dával beharangozott be­szédére alig 36 órával a Wisconsin! próbával as/, tá­sok előtt került sor. A pró- baválasztásokon a béke­programmal induló Eugene McCarthy szenátornak ko­moly győzelmi esélyei van­nak. Az elmúlt napokban McCarthy jés Robert Ken­nedy szenátor élesen támadta az elnö­köt, mert nem tesz lé­péseket a vietnami béke hely r «állításáért. (Folytatás az 5. oldalon) A Bükkben már zöldül a fű, s vasárnap sok kiránduló kereste fel a napfényes lejtő­ket (MTI-foto, Szebellédy felv.) Lehár-per Becsben Becs, április 1, Lehár Ferenc örököse, Papházay Emtni, a zene­szerző . tábornokfivérének özvegye Becsben pereske­dik. A 'Zürichben élő gaz­dag örökösre egymillió schilling forgalmi adót ve­tett ki az osztrák adóhiva­tal azokkal a jövedelmek­kel kapcsolatban, amelyek Lehár-múvek külföldi elő­adásából származnak. Az örökös nem fizet, hanem az alkotmány bíróságig viszi a pert. Az ügyvédi érvelés szerint ilyenfajta adóztatás sehol a világon nincs, a bécsi hatóságok jogtalanul akarnak keresni az 1948- ban Ausztriában — egyéb­ként magyar aáliampolgár- ként — elhunyt zeneszerző örökösén. 639b New York, április 1. Az Egyesült Államok kormányának vietnami po­litikájával szemben meg­nyilvánuló elégedetlenség növekedésére mutat a Gal­lup közvéleménykutató in­tézet legutóbbi körkérdése. A megkérdezettek 63 szá­zaléka azt válaszolta, hogy nem ért egyet az Egyesült Államok vietnami politi­kájával. Januárban ilyen véleményt a megkérdezet­teknek csak 47 százaléka hangoztatott. Mai sajtótájékoztató Tovább hódít a tv Ma délelőtt a televízió­ban Gödör Ferenc, a Ma­gyar Rádió és Televízió el­nökhelyettese sajtótájékoz­tatót tartott a II. negyed­évi műsortervről Beveze­tőül ismertette, hogy a múlt negyedévben — no­vember 30-tól február 29-ig — 74 ezerrel nőtt a televí­zió-előfizetők száma, most tehát 1 224 989 tv-vevőké­szüléket tartanak nyilván. (A műsorról szóló részletes tudósításunk a 2: oldalon.) MA: NASSZER—GRECSKO TALÁLKOZÓ LÖVÖLDÖZÉS HEBRONBAN ♦ HUSSZEIN NYILATKOZATA Grecsko marsall, szovjet honvédelmi miniszter, aki szombaton érkezett négy­napos látogatásra az EAK- ba, tegnap meglátogatta a Szuezi-csatoma övezetét. Grecsko ma este találkozik Nasszer elnökkel. Az AFP jelentése sze­rint izraeli hivatalos kö­rökben riadalmat keltett az El Khalil (Hebron) városá­ban lejátszódott tegnapi lövöldözés, amely­ben két személy halt meg. köztük egy izraeli rendőr. A riadalmat az a tény okoz­ta, hogy El Khalil vagy 50 kilométerrel fekszik bel­jebb a tűzszüneti vonaltól a megszállt jordániai terü­leten, ami annak a bizonyí­téka, hogy az. izraeli hiva­talos állítások ellenére az ellenállási mozgalom a tűz­szüneti vonalon belül fo­lyik. Ennek ellenére Tel Avivban továbbra is azt ál­lítják, hogy az arab ellen­állókat a Jordán folyó ke­leti partjáról küldik át. A nyugati diplomaták szerint az arab ellenállási mozga­lom erősödik. Jordánia fővárosában, Ammanban tegnap Husz- szein király elnöklete alatt fontos tanácskozást tartot­tak. Husszein ezután nyi­latkozatban meglepetésé­nek adott kifejezést Fejszál szaud-arábiai király vála­sza miatt, aki az arab csúcsértekezlet összehívá­sával kapcsolatosan — mint ismeretes — azt vála­szolta, hogy abban az eset­ben vesz részt a csúcsérte­kezleten, ha Jordánia elő­zőleg kijelenti, miszerint Jarring ENSZ-megbízott küldetése sikertelenül vég­ződött. A király hozzátette: Gunnar Jarring feladata annak a megállapítása, hogy küldetése sikerült-e vagy sem. Az arab népeknek még az esetleges sikertelenséget sem áll érdekében bejelen­teni, mert nehéz helyzetbe kerülnének az ENSZ-szel, és a világ közvéleményé­vel szemben. Sikertelenség esetén ugyanis így a világ azt hihetné, hogy emiatt mi vagyunk felelősek és nem az arab nemzetek ellen­sége. A napfényes, meleg idő a sportolókat is kicsalta a Bala­ton partjára, a tihanyi komp csúcsforgalmat bonyolított le. Képünkön; a vitorlázó válogatott keret tagjai. (MTI Foto — Kovács felv.) Gépkocsi-erdő sütkérezett a Ituna-kanyarban az első, „majdnem nyári” vasárnapon. (MTI foto — Iladas felv.) Bírálta Makarioszt Nicosia, április 1. Szpiridakisz ciprusi neve­lésügyi miniszter hétfőn bí­ráló hangon nyilatkozott Makariosz elnök függet­lenségi politikájáról. Szpiri­dakisz beszédében tovább­ra is az enózisz (Görögor­szághoz csatlakozás) mellett foglalt állást. JFöidronffés Hétfőn reggel erős föld­rengést észleltek Japán nyugati részén és több szi­geten. Kárckról még nem érkezett jelentés, de a ható­ságok két méter magas szökőárt észleltek a part mentén, és ezért riadóké­szültséget rendeltek el. Több' helyen a földrengés megsza­kította a vasúti összekötte­tést. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd es­tig: Hétfőn kevés felhő, száraz idő. Holnap napközben nyugat felől kisebb felhöátvonulások, eső nélkül. A szél éjszakára mérséklődik, kedden napközben délnyugatira fordul és megélénkül. Az éjszakai lehűlés kissé fokozó­dik. Egy-két helyen gyenge talajmrnti fagy. A nappali felmei ?g2-Jés lényegesen nem változik. Budapesten ma délelőtt 15 fok volt. SZÉP VASÁRNAP

Next

/
Thumbnails
Contents