Esti Hírlap, 1968. május (13. évfolyam, 102-127. szám)

1968-05-02 / 102. szám

KM. évfolyam, 192. szám 1363. május 1 csütörtök Demonstráció az új, jobb világért KÁDÁR JÁNOS NYILATKOZATA SZÁZEZREK A FELVONULÁSI TÉREN Szolidaritás, béke, szocializmus Beszámoló Budapest májusi seregszemléjéről \ budapesti dolgozók szinpompás felvonulása közben Kádár János meglátogatta az ünnepségre meghívott külföldi vendégeket. dául kifejezésre jutott az idei ünnepen is, amely har­cos kiállás volt a hősiesen küzdő vietnami nép ügye, valamint a szovjet—magyar barátság mellett, az összes haladó erők egységéért. Mindenki számára meggyő­zően bizonyította azt is, hogy a szocializmusban a have és a munka egyfor­mán fontos feladat. Ezt példázták az üzemek, gyá­rak transzparensei is, ame­lyek jogos büszkeséggel hirdették azokat a nagy és szép eredményeket, ame­lyeket a szocializmus konk­rét feladatainak megoldá­sában jó munkával elértek. — Szép hagyomány — s ennek nagyon örülünk —, hogy a szakszervezetele meghívására az ünneplő budapestiek soraiban, a tribünökön számos külföldi ország szervezett dolgozói­nak képviselői is jelen vol­tak. Hazatérve, hírül ad­hatják majd, hogy a magyar munkásosztály­ban, a magyar népben szilárdan és elevenen él a nemzetközi szolidaritás eszméje, az internaciona­lizmus és a szocialista hazafiság érzése. — Május elsejét a világ minden részén — termé­szetesen más és más kö­rülmények között — meg- ünneplik a munkások, ál­talában a haladó emberek. A szocialista országokban állami ünnep ez a nap, de úgy hiszem, a jóérzésű emberek mindenütt a mi népünkéhez hasonló érzé­sekkel és gondolatokkal emlékeznek meg r a mun­kásosztály nagy napjáról. Azonosak legidőszerűbb harci jelszavaink is: „El a kezekkel Vietnamtól! Éljen a béke!’’ — Ezért is vagyok meg­győződve arról, hogy ezen a napon találkoz­nak a világ összes haladó emberének érzései, gon­dolatai, s ki-ki a maga hazájában ttgyanazért a célért vonul ki a£~ utcára, tüntet, de­monstrál az új, jobb vilá­gért. — Megragadom az al­kalmat, hogy májusi szép ünnepünk alkalmából szív­ből minden jót kívánjak a magyar kommunistáknak, a közös céljainkért becsüle­tesen, tisztességesen dolgo­zó valamennyi honfitár­sunknak. (MTI) Erőt. optimizmust sugárzó demonstrációval, a harcos szolidaritás jegyében ün­nepelte Budapest dolgozó népe a 24. szabad május elsejét. Tiszteletére ünnepi köntöst öltött a felvonulások tere. Az ötágú csillaggal ékesített díszemclvény árbocán hatal­mas vörös zászlót lengetett a szél. Az emelvényről nézte végig a felvonulást Kádár Ja­nói. az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Iaxionczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; Fock Jenő, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke,' Apró Antal. Biszku Béla, Fehér Lajos, Gáspár Sándor, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső. Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Ajtai Miklós, Ilku Pál. Németh Károly, a Politikai Bizottság póttagjai. Aczél György, a Központi Bi­zottság titkára. Dobi István, az Elnöki Tanács nyugalmazott elnöke. Brutyó János, a pár! Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke, Sarlós István, a Fővárosi Tanács végre­hajtó bizottságának elnöke, Erdei Ferenc, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára. Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Erdei Lász'óné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke, Egri Gyula, az MTS elnöke, valamint több más közéleti személyiség, a munkásmozgalom több veterán harcosa. GÁSPÁR SÁNDOR ÜNNEPI BESZÉDE Kilenc óra 50 perckor Gáspár Sándor, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsá­nak főtitkára köszöntötte a főváros és az ország dolgo­zó népét. A nemzetközi munkás- osztály ünnepén — kezdte beszédét — a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága és a Szak- szervezetek Országos Taná­csa nevében szeretettel kö­szöntjük nagy ünnepünk minden részvevőjét. Knszöntjük hazánk mun­kásosztályát, egész dol­gozó népét, amely a szo­cializmust építő tetteivel, helytállásával bebizo­nyítja törhetetlen munka- és békeakaratát, jövőbe vetett hitét. Sok évtizede annak, hogy az öntudatra ébredt mun­kásosztály első ízben bon­totta' ki vörös zászlaját. Azok emelték magasra a vörös lobogót, akik hittek a munkásosztály történelmi hivatásában és harcoltak egy boldogabb, igazságo­sabb, emberibb társadalo­mit. Május elseje a nemzetkö­zi munkásosztály igaz ügyének, a társadalom megújulásának ünnepe. E társadalom ma már testet öltött valóság, megvalósult a szocializmusban, a szo­cialista világrendszerben. Forró testvéri üdvözle­tünket és legjobb kíván­ságainkat küldjük e na­pon a Szovjetunió népei­nek, amelyek a történe­lemben először vitték diadalra május eszméik Testvéri üdvözletünket küldjük május ünnepén va­lamennyi szocialista ország dolgozóinak, a szocialista közösség népeinek. 'Kö­szöntjük és szolidaritásunk­ról biztosítjuk a tőkésorszá­gokban a jobb életért, a de­mokratikus szabadságjogo­kért, a békéért küzdő osz­tálytestvéreinket. Együtt­érzésünkről és szolidaritá­sunkról biztosítjuk a gyar­mati iga alól felszabadult országok dolgozóit, vala­mint a szabadságukért és nemzeti függetlenségükért harcoló népeket. Május elseje a proletár nemzetköziség harci napja. Ma ez az ünnep világszer­te hatalmas tiltakozás az amerikai imperialisták gálád vietnami háborúja ellen. Tudjuk és teljesítjük a har- (F oly tatás a 3. oldalon) Kádár János, -ez MSZMP Központi Bizottságának el­ső titkára a budapesti dol­gozók május elsejei sereg­szemléjéről a következő nyilatkozatot adta a sajtó képviselői nek: — A budapestiek szín­pompás felvonulása — úgy gondolom — képet adott arról is, hogyan ünnepelte országszerte dolgozó népünk az idei május elsejét. Ez a nap a munkásosztály nagy ünnepe, a: internacionaliz­mus nagyszerű eszméjét jelképezi, a világ dolgozói­nak nemzetközi összetarto­zását szimbolizálja. S ter­mészetesen egyben megra­gadó látvány is, a felvo­nulók magabiztos, jókedvű seregszemléje feledhetetlen élményt nyújt. — A május elseje azon­ban — tette hozzá Kádár János — nemcsak népünk ünnepi hangulatának, hanem egy­ben országunk általános helyzetének is hű kifeje­zője. Ezt éreztem és közvetlenül tapasztaltam a közelmúlt olyan eseményein, ahol al­kalmam volt részt venni, mint például a Hazafias Népfront kongresszusán, a Láng Gépgyár jubileumi ünnepségén, vagy legutóbbi vidéki utamon. A legkülön­bözőbb rétegekkel történt találkozásaim során ismé­telten meggyőződhettem ar­ról, hogy népünk — a mun­kásosztály pártjának veze­tésével — öntudatosan, ha­tározóit lépésekkel halad előre a szocializmus építé­sének útján. Bízik politi­káinkban, amely kiegyensú­lyozott, s évről évre újabb eredményeket hoz. Mint részvevő, ezt láttam tükrö­ződni a budapestiek sereg­szemléjén is, és gondolom, ugyanez jellemezte ország­szerte a május elsejei ren­dezvényeket. — Eszméinket, törekvé­seinket, céljainkat jelké­pezik mindenkor a május elsejék. Az internacionalizmus pél­A nagyszabású demonstráció zárójeleneteként a budap esti sportolók gyönyörű élőképet varázsoltak a díszemel­vény elé, s kirajzolták a térre: „Veled vagyunk, Vietnam”.

Next

/
Thumbnails
Contents