Esti Hírlap, 1968. július (13. évfolyam, 153-179. szám)

1968-07-01 / 153. szám

XU!, évfolyam, 153, szám 1968. július 1, hétfő Küldöttségünk ind Tallinnba étkezett Volgograd, július 1. A magyar part- és kor­mányküldöttség. amely Ká­dár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével jú­nius 27-e óta tartózkodik a Szovjetunióban, Volgogiód­ban tett kétnapos látogatá­sának befejeztével, ma el­utazott a hős városból. A magyar delegáció útjának következő állomása Tallinn, Észtország fővárosa. Tallinn, július 1. . Bajnok Zsolt és IIái'el József, az MTI tudósítót jelentik: A tallinniak őszinte sze­DUBCEK: Külpolitikánk alapja a Szovjetunióval való szövetség Vasárnap a Brno közelé­ben fekvő Lisneben, a béke és a Szovjetunióval való barátság hagyományoís ün­nepén. beszédet mondott Ale­xander Dubcek. a CSKP KB első titkára. Az ünnepi nagygyűlésen, amelyen mintegy 60 000 ember vett részt, jelen volt Cservonyenko. a Szovjet­unió csehszlovákiai nagy­követe, Puporics szovjet űrhajós és Spacek, a CSICP dét-morvai területének első titkára. Beszédében Dubcek le­szögezte: külpolitiliánk fő és alapvető vonala a Szov­jetunióval való szoros szö­vetség. A Szovjetunióval és a szocialista országokkal fennálló szövetségi cs ba­rátsági politika az égési csehszlovák nép létér­deke. 1938-ban túlságosan keserű leckét kaptunk. Ezért lét­érdekünknek tartjuk, nem­csak a Varsói Szerződés­ben való részvételt, hanem annak az elérését, hogy ez a Védelmi szövetség képes és kész legyen fellépni kí­vülről jövő fenyegetés ese­tén. Népíronl­küldöttség utazóit Csehszlovákiába Ma reggel népfrontkül- döltség élén Csehszlovákiá­ba utazott Erdei Ferenc, a Hazafias Népfront főtitkára. Búcsúztatására a Nyugati pályaudvaron megjelent a népfront több vezetője és ott volt ladislav Vince, Csehszlovákia budapesti nagykövetségének ideigle­nes ügyvivője. Turisták és lírák Az év első négy hónap­jában 4 769 800 turista tar­tózkodott Olaszországban, 7.8 százalékkal több, mint a múlt év hasonló időszakában. A látogatók 204 500 OOO 000 lírát költöt­tek el Olaszországban. Autöaúaiok Párizs, július 1. A most nyilvánosságra hozott statisztikai adatok szerint 1967. december 31-én 206 000 000 gépkocsi közlekedett a világ ország­útjain, közülük 56 százalék Amerikában, 32 százalék Európában. Tavaly Európa 9 933 484 autót, Észak-Ame­rika 9 023 736 autót gyár­tott. A múlt év egyik érdekes­sége volt Japán előretöré­se. Ez az ország 1960-ban 482 000, 1967-ben pedig már 3 146 846 járművet gyár­tott, és világviszonylatban a hetedik helyről a máso­dik helyrej^üzdötte fel ma­gát az Egyesült Államok mögött; az ipari célra gyár­tott járművek tekintetében pedig az első helyen áll. Ezekből 1 771 091 járművet, azaz nyolcszor annyit gyár­tott, mint Franciaország, amely a Közös Piac autó­gyártó országai között az első helyet foglalja el. A HÁROM NAGYHATALOM KÉPVISELŐI ma aláírták az atomsorompó-szerződést Koszigin felhívása a világ kormányaihoz Az atomsorompó-szer- ződéshez csatlakozott há­rom nagyhatalom: a Szov­jetunió, az Egyesült Álla­mok és Nagy-Britannia képviselői, ma ünnepélyes külsőségek között aláírták a szerződést. Az okmány ünnepélyes aláírásának színhelye a három fővá­ros: Moszkva, Washing­ton és London, mindegyik fővárosban, mindhárom nagyhatalom meghatalmazottja, kézje­gyével látja el a szerződést. Minthogy Washingtonban még hajnal van, (hat órá­val mutat kevesebbet az óra), az amerikai főváros­ban csak később kerül sor az ünnepélyes aktusra. Moszkvában és London­ban azonban már a dél­előtt folyamán aláírták a nukleáris fegyverek to­vábbterjedésének meg­akadályozását célzó szer­ződést. A szovjet fővárosban el­sőként Andrej Gromiko külügyminiszter látta el kézjegyével az okmányt. Utána Llewellyn E. Thompson, az-Egyesült Ál­lamok moszkvai nagyköve­te, majd Sir Geoffrey Har­rison, Nagy-Britannia moszkvai nagykövete írta alá a szerződés példányát. Az ünnepségen jelen volt és beszédet mondott Koszigin mi­niszterelnök. A szovjet miniszterelnök kormánya nevében, fontos leszerelési javaslatokat ter­jesztett elő. Koszigin bejelentette, hogy a szovjet kormány memo­randumot juttatott el a vi­lág összes kormányaihoz. A memorandum intézkedéseket javasol a fegyverkezési hajsza megszüntetésére, bele­értve a nukleáris fegyve­rek alkalmazásának eltil­tását, a magfegyverek előállítá­sának megszüntetését. a nukleáris fegyverkészle­tek csökkentését, továbbá a stratégiai fegyverek cél­ba juttatását szolgáló esz­közök korlátozását és ké­sőbbi csökkentését. Mint a szovjet minisz­tertanács elnöke közölte, hazája indítványozta a tizen- nyolchatalmi genfi lesze- rélési bizottságnak, hogy sürgősséggel foglalkoz­zon a nukleáris fegyverek al­kalmazásának eltiltására vonatkozó konvenció-ter­vezettel. é A szerződéshez csatla­kozó más országok képvi­seletében az aláírásra már tegnap Moszkvába érkezett a többi között Manescu romád külügyminiszter, Winiewicz lengyel külügy­miniszter -helyettes, vala­mint Aiken ír miniszterel­nök-helyettes és külügymi­niszter. Londonban a Lancaster House-ban Wilson mi­niszterelnök rövid beszé­det mondott, majd Mi­chael Siewart, brit külügy­miniszter, David Bruce, amerikai és Mihail Szmir- novszkij, szovjet nagykövet írta alá az egyezményt. Ez­után több mint húsz állam londoni misszióvezetője csatlakozik a szerződéshez. A Magyar Népköztársa­ság nevében Varsányi György, ideiglenes ügyvivő írja alá a szerződést. Fokozódó felmelegedés A hűvös levegő beáram­lása, amely a hét végén a hőséget rövid időre meg­szakította, még éjszaka Is tartott, de már a kora dél­előtti órákra viharos szele mérséklődött, s kelet fe'.é fordult. Így — rövid láto­gatása után — a Kárpát-medence és Közép-Európa nagy része a csendesedő és a derült idő zónájába került. Országunk fölé egy nagy- kiterjedésű, lassú, leszálló légáramlás zónája került — úgy is mondhatjuk: anti­ciklon —, s ez a fokozódó felmelegedést, a napos időt hozza. Várható időjárás Budapesten ma estig: Derüli, szá­raz. meleg idő. Mérsékeli északnyugati szél. a hőmérsék­let kora délután 29, este 21 órakor 23 fok körül lesz. 171 KÖZLEKEDÉSI BALESET A HÉT VÉGÉN 11 HALÁL AZ UTAKON A hét végén 171 közleke­dési baleset történt. A ka­rambolok, az összeütközések következtében 11 ember vesztette életét, 7 életveszé­FRANCIA VÁLASZTÁSOK Erős gaulle-ista többség az új nemzetgyűlésben Nagyarányú gaulle-ista győzelmet hozott — na­gyobbat, mint a gaulle-is- ták legmerészebb álmaik­ban is elképzelték — a nemzetgyűlési választások tegnap lezajlott második fordulója Franciaországban. A két gaulle-ista pártnak 113-mal több képviselője van az új nemzetgyűlésben, mint az előzőben volt. A voltaképpeni gaulle- ista párt a giscardista független köztársaságiak nélkül, egymagában is, nagy abszolút többséggel rendelkezik. Franciaországban sok évti­zed óta most fordult elő először, hogy egyetlen párt megszerzi a nemzetgyűlési mandátumok abszolút többségét. A baloldali pártok, ame­lyeket ezúttal nem segített a választási fegyelem, je­lentős veszteségeket szen­vedtek. A második fordu­lóban a baloldali egység­A mandátumok megoszlása a következő: Gaulle-isták 355, Kommunisták 33, Baloldali Szövetség 57, Centrum 29, Ultra baloldali pártok 1, Egyéb baloldali pártok 2, Különböző jobboldali csoportosulások 8. jelöltek nem kapták meg azoknak a szavazatoknak az összességét, amelyek egy héttel ezelőtt a balol­dali pártokra jutottak. I!y módon mandátumaiknak több mint a felét elvesz­tették. A kommunistáknak az eddigi 73 helyett 33, a Demokrata-Szocialista Bal­oldali Szövetségnek 118 he'yett 57 képviselője lesz az új nemzetgyűlésben. A baloldali vereségekben a májusi események idején folytatott felelőtlen politi­kájával jelentős szerepet játszó PSV eltűnt a nem­zetgyűlésből. Szellemi vezetőjüket. Pierre Mendes-France volt miniszterelnököt, sem választották meg újra. A Demokrata-Szocialista Baloldali Szövetségen belül a vereség megváltoztatta a belső erőviszonyokat. A legsúlyosabb veszteségek Mitterrand pártját, a köz- társasági intézmények kon­vencióját érték, a szövet­ségben ezen belül meg­erősödött a szocialista párt vezető szerepe. A centristák, akik a második fordulóban min- deUtitt a gaullé-istákat tá­mogatták, nemcsak lét­számban meggyengülve ke­rültek ki a választási küz­delemből (még a képvise­lőcsoport alakításához szükséges 30 mandátumot sem szerezték meg), hanem a nagyarányú gaulle-ista többség következtében par­(Folytatás az 5. oldalon.) lyes, 43 súlyos és 92 könnyű sérülést okozott a figyel­metlenség, a gondatlanság, a közlekedési szabályok megsértése. Néhány eset a hétvége baleseti krónikájá­ból: Tegnap délelőtt Szeged és Röszke között egy fényso­rompóval ellátott vasúti át­járóban Bolesnikov Barivoj 50 éves jugoszláv bankigaz­gató nem vette észre a fény­sorompó tilos jelzését ás személygépkocsijával bele­rohant egy tehervonati». A baleset következtében a sze­mélyautó vezetője és 13 éves Ljiljana nevű kislánya a helyszínen, felesége a kór­házba szállítás közben meg­halt. Zorán nevű, 12 éves fia könnyű sérülést szenve­dett. A borzalmas szeren­csétlenség ügyében a vizs­gálat folyamatban van. Soltvadkert községben a megengedettnél nagyobb se­bességgel, figyelmetlenül vezette motorkerékpárját Kockás László 31 éves MÁV lakatos s járművével az árokba borult. Kockás sú­lyos sérüléseibe a kórházba szállítás közben belehalt. Pestújhelyen, a Cserven- ka utcában Rétfalvi József 26 éves gépkocsivezető itta­san, a megengedettnél gyor­sabban. vezette személygép­kocsiját s járművével a fel­ső vezetéket tartó oszlopnak rohant. A baleset követ­keztében a személyautó utasai közül Bató Sándor 32 éves kőműves életveszélyes, Binder Andor 39 éves beta­nított munkás súlyos sérü­léseket szenvedett. Rétfalvi és a kocsi negyedik utasa is megsérült. A szabálytalanul közlekedő, ittas gépkocsive­zetőt a rendőrség ő/uetbe vei te. retettel, rokonérzéssel fo­gadták magyar vendégeiket. A magyar, szovjet és észt zászlókkal díszített repülő­téren a gépből kiszálló Kádár Jánost és a delegáció tagjait I. Kabin, az Észt Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának eJső titkára, A. Mjuriszep, az Észt Legfelsőbb Tanács El­nökségének elnöke és V. Klauszort, az pszt minisz­tertanács elnöke, valamint a köztársaság több más ve­zető személyisége fogadta. A magyar vezetők szívé­lyesen üdvözölték a repülő­téren összegyűlt dolgozókat, akik tapssal, éljenzéssel vi­szonozták a köszöntést. A bensőséges fogadtatás után a küldöttség szállására hajtott. A szállás a festői szépségű Toompen várhe­gyen, a várpalotában van. .A cár 46 méter magas tor­nyán, ahol az észt lobogó jelzi, hogy itt van a kor­mány székhelye, most pi- ros-fehér-zöld zászlót is lengetett a szék Delegációnk másfél na­pot tölt Tallinnban, s egyebek között barátsági nagygyűlésen vesz részt, amelyen felszólal Kádár Já­nos is.

Next

/
Thumbnails
Contents