Esti Hírlap, 1968. július (13. évfolyam, 153-179. szám)

1968-07-01 / 153. szám

Együgyű, dm rokonszenves isten Az ember tragikomédiája ♦ Obrazeov kaméleonjai Szergej Obrazeov, a Szovjetunió érdemes művé­sze, a moszkvai Állami Bábszínház igazgatója, tíz esztendő után ismét ha­zánkba látogatott. Ezúttal csak felesége kísérte el, tár­sulata még nem fejezte be a színházi évadot. Békés­csabai meghívásnak tett eleget: az I. Nemzetközi Bábfesztivál zsűrijének el­nöke. — őszintén örülök, hogy ismét Magyarországra jö­hettem, de most látom csak, milyen nehéz feladatra vál­lalkoztam — mondja. — Ennyi kitűnő együttes pro­dukcióját nem könnyű tár­gyilagosan mérlegelni, mint ahogy arra se tudnék ha­marjában választ adni, me­lyik tetszett a legjobban. GYŐZ A SZERELEM — Esténként felnőttek foglalnak helyet nálunk a nézőtéren — folytatja Ob­razeov. — Szatirikus báb­műsorainkon szívből ka­cagnak, de ami még ennél is fontosabb: egy-egy fo­nákságot sikerül a humor eszközeivel leleplezni. „Az ember tragikomédiája'’ — Stock műve — is ezek kö­zé a műsoraink közé tarto­zik. A mi bábu-istenünk rokonszenves, kedves, ám kissé együgyű figura. An­nál fortélyosabb, furfango­sabb az Ördög. Csakhogy végül mindkettőjük mes­terkedése lelepleződik, győz a földi szerelem, Ádám és Éva „bűnös von­zalma”, amely évezredek óta tart és aminél rokon­szenvesebbet semmiféle is­teni, ördögi vagy hivatali praktika sem „találhat ki” az emberek számára. — Belgiumban és több külföldi turnénkon sikert aratott ez a produkciónk, akárcsak egy másik, amely ugyancsak felnőtteknek szól. Ebben a közélet ka­méleonjait vettük célba. „Hőse” egy bányaigazgató, akiből — kitűnő összeköt­tetései révén — színház­igazgató lesz. Sem az egyik, sem a másik helyen nem válik be, de ezzel mitsem törődnek a befolyásos tá­mogatók : akadémikussá „léptetik elő”, míg nem le­lepleződik tehetségtelen- sége. Végül a további tervekre terelődik a szó. Szergej Obrazeov örömmel újságol­ja: nemsokára új bábszín­házát avatnak Moszkvában. Szebbet, korszerűsbbet és főleg tágasabbat a koráb­binál. SZÍVESEN JÖNNÉK — A mi közönségünk na­gyon szereti a bábműfajt. Valamennyi köztársaság­ban működik egy allami bábegyüttes és igen sok a tehetséges amatőr csoport. Kijevben például két peda­gógus szervezett egy gye­rekekből álló együttest. Az igazgatót a gyerekek vá­lasztják maguk közül. — Tervez-e magyaror­szági turnét a moszkvai bábszínház? — Hivatalosan erről még nem tárgyaltam, de szive- vesen jönnénk Budapestre. Jövőre úgyis Belgrádban vendégszereplünk, talán akkor útba ejthetnénk Ma­gyarországot is... Gyapay Dénes Szegedi Aida olaszul Az idei Szegedi 'Szabad­téri Játékokon, Verdi Aida című daljátéka teljes egé­szében olasz nyelven hang­zik el. Nemcsak a meghí­vott külföldi vendégművé­szek, a magyar szólisták, hanem a több mint száz­tagú kórus is a mű eredeti nyelvén énekli az operát. EURÓPA, PARTY Svájcban egy olyan televí­ziós show-t forgattak, amit a belga, az NSZK, a francia, az osztrák, a cseh­szlovák és a svájci televízió készít közös produkcióban. Képünkön három világhírű énekese a könnyűműfajnak: Pét u iá Clark, Adriano Ce- lentano és Nino Ferrer. (MTI külföldi képszolgálat.) Don Juan a Szigeten JEGYZETEK A PÉCSI BALETT BEMUTATÓJÁRÓL A HELYSZÍN. A néző még világosban érkezik. A palota épülettömbje, az apácazárda falai, még el­ütnek a természetes kör­nyezettől. Mire az előadás elkezdődik, a lámpák fénye új rendet teremt: minden szenzációsan a helyén van. Az eredeti fák, a díszlet­bokrok, a táncolni való térségek. Szombaton a Vérnász, tegnap a Don Juan bizonyította: a szigeti színpad az ország legesz­ményibb környezetét adja. A díszlettervező — ez eset­ben Fülöp Zoltán — úgy „nyújthatja át” a nézőknek a terepet, mintha minden fa a darab kedvéért került volna a helyére. AZ AUTÓ ÉS A KERÉK­PÁR. Már két évvel ez­előtt is, amikor először mu­tatták be Ede Imre ko­reográfiájában a Don Jüant, sokat beszéltek az ötletről — némileg túlzott jelentőséget tulajdonítva az egésznek —, hogy egy ra­gyogó autócsoda tetején gördül be a nőtipró hős a színre. De „játszik” még a Ki mit tud? A zt hiszem, az egész korosztál) t, az egész magyar fiatalságot más­képp ítélik meg, akik végig ülték a tévé vetélke­dőjének sorozatát. Erről folyt a szó a vasárnapi autóbuszokon, a strandokon, a sét au lakon és az ottho­nokban. Valamiről, ami ter­mészetes, magától értetődő, mindnyájunk előtt ismert és tudott volt, azok előtt is, akik annyiszor mondták már legyintve: ezek a mai fiatalok! Mégis a jóleső meglepetés erejével hatott. B izonyára sok tehetség nem jutott el a kame­rákig. Sok fiú és lány gon­dolt az iskolai, üzemi, falusi szerepléseken a művészi hi­vatás meghódítására, akik már a selejtezőknél kiestek. Az ilyen esetek miatt nem szeretem a művészi verse­nyeket. De ez a verseny más volt! A balladamondó kis- lány győzött meg róla, aki oly szépen szerepelt, s aztán nevetve, őszinte barátsággal csókolta meg a másik kis­lányt. aki korábban kiütötte a „küzdelemből ’. A kis Andrásból, emberi számítás szerint — igazi művész lesz. A versmondóik többsége viszont különböző elméletírás gyakorlati pá­lyákra készül. A kisfiú el­mélyült zongorázása sikert aratott volna önálló műsor- számként is, de a mostani rendkívüli siker a Nagy Zsuzsával, Galkó Balázzsal, Szegvári Menyhérttel és -a többiekkel közösen kialakí­tott légkörben. — más, több volt. Gálvölgyi Jánost sze- retnémk még gyakran látni a tévé műsoraiban, paródiái nagyszerűen szórakoztatnak. I.ehet, hogy jó színész,, ren­dező, vagy író lesz belőle, lehet, hogy elmaradt nyom­datechnikánk egyik avatott megú.iítója. Csak akkor len­nénk szomorúak — ismétel­jük meg Major Tamás inté­sét —, ha olcsó „haknizó” parodistává válna. Szeretek min,dent, ami so­kaknak felüdülést, szórako­zást nyújt, így a tehetséges táncdalóneklést is. Mégis örülök, hogy ez a verseny nem avatott jövendő dizőz- sztárokat. Furcsa módom, részben ennek a negatívu­mának köszönhető, hogy a vártnál komolyabb, általá­nosabb elégedettséget kel­tett! E gyik laptársunk ünnepi vezércikket szentéit tegnap a magyar művészet és a magyar művészek vi- lágrangjának, nemzetközi sikereinek. Nagy nevek, ki­vételes tehetségek sokasága szerepel a föld minden ré­szén színházakban, filmen, koncertdobogókon, de a tu­domány műhelyeiben és fó­rumain is: magyar nevek. (Az egyik svájci opera in­tendánsa nemrégiben így nyitotta meg társulatának ülését: „Azt hiszem, ideje lenne bevezetni operánk­ban hivatalos nyelvként — a magyart...”) Sok tehet­séget adtunk a világnak, alighanem a keleténél job­ban — vagy rosszabbul — pazaroltuk őket és a neve­lésükre fordított áldozatot. Nem ..provinciális” büszke­ség csupán, nem is önámí­tás, ha ezt emlegetjük. S okfelé panaszkodnak a külföldi művészkö­rök és szaklapok, hogy a fiatalság nem érdeklődik a komoly szépségek iránt, s ez már-már a művészi hi­vatás elsorvadásához, egyes műfajok megbénulásához vezet. (A nyugatnémet ope­rák és szimfonikus együt­tesek zenészutánpótlása las­san egészen kiapad.) A most végéhez ért Ki mit tud? ve­télkedő optimizmussal tölt­het el bennünket: a mi te­hetségforrásunk ma is bő­ven árad, a szépség vonzza fiataljainkat, művészetünk­nek továbbra is lesznek avatott művelői és — élve­ződ. Fodor Lajos Bemutatkozik az új orgona Érdekes lemez kerül for­galomba a közeli napok­ban. A Hanglemezgyártó Vállalat új lemezének cí­me: Bemutatjuk a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főis­kola új orgonáját. A be­mutatást Lukin László rö­vid magyarázó szövege ve­zeti be, az előadást Gergely Ferenc illusztrálja, majd Pécsi Sebestyén a Himnusz dallamára improvizál az új orgonán. Más érdekességeket is tartogat ez a hónap a művészlemez gyűjtőinek. Palsstrina-misék jelennek meg lemezen Missa sine nomine címmel a győri Zeneművészeti Szakiskola női kara közreműködésével. Ismeretes, hogy korunkban hatalmas újjáéledését éli a barokk muzsika, s az érdeklődés fokozottabban Bach kortársai és elődei fe­lé irányul. Ezeket a mes­tereket képviseli most Muffat, Froberger és Hot- teterre, akiknek kamara­műveit Pongrácz Péter, Jeney Zoltán, Lajos Atti­la. Lehotka Gábor és Se­bestyén János adja elő. Szerepel még a hónap le­mezkiadványai közt Ditters­dorf D-dúr szimfónia con- certante című műve nagy­bőgőre, brácsára és kama­razenekarra, a Leningrad i Kamarazenekar előadásá­ban, valamint Prokofjev V. szimfóniája a Moszkvai Filharmonikusok előadásá­ban. S ugyancsak a közeli napokban jelenik meg egy mai magyar kórusműveket bemutató lemez, amelyen Petőfi- és József Attila- versek megzenésítései hang­zanak el; Szabó Fe­renc, Tardos Béla és Lendvcy Kamilló kórus­műveit a Magyar Rádió és Televízió Énekkara adja elő Vásárhelyi Zoltán ve­zényletével. Antonioni új filmjéről *— Mindaz, ami Vietnam­ban történik, olyan tény, amivel kapcsolatban nincs helye semmiféle felelőtlen demagógiának, és egysze­rűen idiótáknak tartom mindazokat, akik ezt a há­borút politikai szájhőskö­désre használják fel — je­lentette ki a Cinema Nuovo című olasz filmművészeti folyóiratnak adott nyilat­kozatában Antonioni, a vi­lághírű rendező. — Azok számára, akik eddig nem is­merték volna a Vietnamról alkotott véleményemet, el­mond hatom: szégyen letes, civilizációellenes háborúnak tartom; méltónak egy olyan fasiszta hatalomhoz, mint Johnson Amerikája. Egyet­len reménységünk, hogy lé­tezik egy másik Amerika is, a fiatalok Amerikája, s róluk szól majd új filmem, a Zabrieski Point. A film két főszereplője két isme­retlen fiataf lesz, most vá­lasztom ki Amerikában ezeket a szereplőket. Nem szívesen forgatok még egy filmet Monica Vitti nélkül, de nem szándékozom örök­ké külföldön dolgozni, ha­nem a Zabrieski Point el­készítése után visszatérek Olaszországba, és újra Mo­nica Vitti főszereplésével csinálok filmet. A Budapesti Ifjúsági Szín­pad (Pinceszínház) tagfelvételt hirdet. Jelentkezési korhatár 16—25 éves korig, írásban. 1968. július 15-ig. Címün£: Budapest, 1X„ Török Pál utca 3. (x) Tanuljon táncolni gyorsan, kulturáltan néhány órán, Ha- rasztiné tánctanárnál, XIU-, Balzac u. 54. 295—431, 4—8-ig. (x) balettben egy lovas-posta­kocsi — tegnap este sok baj volt a lovacskával —, egy hátas öszvér és három ke­rékpár is. Hogy jön ez ösz- sze Gluck klasszicizáló mu­zsikájával? De hát az egész balett ezekre a vég­letekre épült. A népi ruhá­kon mértani idomok: négy­szög- és háromszögalakú foltok, ugyanez a motívum még krinolinós szoknyákon is. Novíciák lihegése a mi- nistráns gyerek után, hi­deg-rideg önfegyelem és semmivel sem törődő ön­elengedés, évszázados ha­gyományú balettmozdula­tok és groteszk módéin táncelemek. Az ellentmon­dás veleje maga Don Juan. Nem szemrehányás, csak elismerés illetheti, ha vala­ki — mint Eck Imre —egy műalkotás minden részleté­ben annak lényegét, egé­szét szolgálja. DON JUAN VARIÁCIÓ. A színpadon minden nő, a hős halála után, új.jászüli a maga kis Don Jüanját. Az életben minden kor meg­szüli a maga Don Juan-va­riációját. Ez a táncoló Don Juan nem filozófus, nem moralista, mint Moheré­nél vagy Mozartnál, nem egy misztikus tünemény eszköze, mint a közelmúlt egy tévéjá téka ban. Ez a Don Juan a megtestesült szekszualitás, ilyenformán nincs nő, aki ellenálljon neki. Van ugyan jó. meg rossz, lelkiismerete is — darabonként két-két kitűnő táncosnő —, ámbár ez nem túlságosan illik a mi Don Jüanunkhoz. S mert felrúg minden konvenciót, mert vállalja önmagát, elnyeri rokonszenvünket. S mert semmifajta más érzelem, vagy pláne felelősségtudat nem „felhőzi be” képzelet­beli barátunk jellemét, el kell nyerje örök büntetését. Hát nem autóval kell egy ilyen hősnek a színpadra érkeznie? MOSOLY AZ ARCO­KON. Mikor az expozíció rideg, merev spanyol eti­kettet képviselő kartánca és kettőse után megjelenik Don Juan, pökhendien szé­les mozdulatokkal, akkor már kiül a mosoly a száj­szegletekre, és a bölcs derű alig hagyja el a nézőket az előadás végéig. Mert ez en­nek a kitűnő előadásnak legalapvetőbb vonása; a derű. Gluck különböző ze­neműveiből összeállított, teljesen egységesen ható muzsika, a végleteket pom­pásan egymáshoz illesztő koreográfia, a Don Jüanhoz szervesen hozzátartozó gusztusos erotika, s mind­ennek egy kicsit felülről, távolról való kezelése. Ta­lán nem túlzás azt állítani, hogy ez a Don Juan a ma­gyar balettszínpad olyan nyeresége, amit sokszor és sokáig lehet rrtég kamatoz­tatni. Bcrnáíh László Az Úttörő Áruház gyermek­napi ajándékait az állatkerti Barlang moziban 1968. július 11-én 10 órakor sorsolják. Belé­pésre jogosultak a gyermekna­pi állatkerti belépőjegy-tulaj­donosok! (x) JÚLIUSI ELŐFIZETÉSES SZELVÉNYEIVEL MÉG RÉSZT VEHET AZ ELŐFIZETÉSES LOTTÓSZELVÉNYEK KÜLÖN AJÁNDÉKSORSOLÁSÁN! Főnyeremények: SZEMÉLYGÉPKOCSI, VIDEOTON SZÍNES TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉK, FORTUNA TELEVÍZIÓK

Next

/
Thumbnails
Contents