Esti Hírlap, 1968. augusztus (13. évfolyam, 180-205. szám)

1968-08-01 / 180. szám

Xffl. évfolyam. 180. szám 1963. augusztus 1, csütörtök KIKÜLDÖTT MUNKA TÁRSUNK A Csúcsforgalom a fesztiválon A bolgár ifjúság napja ♦ Viták a Szabad Tribünön Aranyérem a társastáncban ♦ A gálaest sikere Szófia, augusztus 1. A fesztivál mai. ötödik napja, a bolgár néppel és ifjúságával való barátság jegyében zajlik. Délelőtt 9 órától a Barátáág-park épí­tésében vesznek részt a de­legációk. ugyanebben az időpontban a Nemzeti Klubban magyar—román találkozó kezdődik. Délután a finn delegáció tagjait látjuk vendégül, a küldött­ség munkásfiataljai pedig egy bolgár gyár ifjúmun­kásaival találkoznak. \ Folytatódik a vita a Sza­bad Tribünön, amelyen ma Az ifjúság és a politika cí=- mű téma került napirend­re. A fesztiválnak ez a politikai vitafóruma, a szó­fiai egyetem egyik előadó­termében kapóit helyet. A 4Ü0 részvevőnek angol, francia, német, bolgár, spa­nyol és orosz nyelven for­dítják az elhangzottakat. A magyar delegációt hatan képviselik: Bárányi Ferenc költő, Antal Imre, dr. Pa­lánkat Tibor, Kelen Zsuzsa, Tóth Tibor és Han Anna. Kö2ülük eddig Kelen Zsu­zsa szólalt fel a kapitaliz­mus és szocializmus téma. eléggé mozgalmas és heves vitájában. Folytatódnak a művésze­ti versenyek is. A kulturá­lis delegáció a társastánc­ban megszerezte első aranyérmét. Perényi Eszter és Sebestyén Ernő hegedű- művészek, valamint Lux Erika zongoraművész to­vábbjutottak a második fordulóba. Tegnap délelőtt versenyeztek az operaéne­kesek, a legnagyobb kö­zönségsikert Begányi Fe­renc aratta. Ma délben a Sendika filmszínházban vetítik az Apa című filmet, a rilal kolostorban pedig a feszti­vál fotópályázatának érté­kelésére és a fotóművészek találkozójára kerül sor. A tegnapi Vecserni Novini közli Méhes Lajosnak, a KISZ KB-titkárának nyi­latkozatát, amelyben elis­merően szól a bolgár ven­dégszeretetről, a rendező- és előkészítő bizottság munkájáról és a magyar delegáció nevében megkö­szönte az eddigi sok­irányú törődést és gondos^ kodást. Lezajlott a gálaest, ame­lyen a legnagyobb sikert a KISZ Központi Művész- együttes Rajkó-zenekara és Madarász Katalin aratta. Nagy tetszéssel fogadta a közönség a Budapest show-t, amelyet az eszt- rádegyüttes adott elő. Ma a Pécsi Balett mutatja be önálló műsorát a Nemzeti Színházban. A N.vevszki téri szabadtéri színpadon Bulgária—Magyarország barátsági műsort rendez­nek. A Plinka szállóban a szovjet delegáció sportoló tagjai Schirilla Györggyel találkoztak. Szovjetunióbeli útjára emlékezve, hatalmas serleget adtak át neki. Schirilla. aki a Nemzetközi Sportklubban tart előadá­sokat elmúlt évi hosszútáv­futásáról, Szófiában sem tagadja meg önmagát, reg­geli edzésadagként rend­szeresen felfut a 2200 mé­teres Vitosára. Bende Ibolya DVL- » tETXA )f; Újabb amerikai csapatok érkeztek Saigon, augusztus 1. A dél-vietnami hazafias erők mára virradó éjjel ak­nákkal támadták a kor­mánycsapatok több meg­erősített állását Saigon kö­zelében. A dél-vietnami fő­várostól 20 kilométernyire északnyugatra fekvő Dúc Hoában 20 akna csapódott be a kormányhadsereg 23. gyalogos hadosztályának főhadiszállására. Az amerikaiak egy kato­nai szóvivője Saigonban ma bejelentette, hogy újabb 4300 amerikai katona érke­zett Dél-Vietnamba. Az Egyesült Államokból szúz repülőgéppel szállították őket Da Nangba. DECEMBER 31-IG: megszólal az új Kossuth-adó Érdekes munka következik: felemelik a lakihegyi acáltornyot Mára befejezték a laki­hegyi rádióadó toronyszer­kezetének emelésével kap­csolatos technikai előkészí­tést. Budapest határában a. aj. 4 méter magas torony hamarosan tovább emelke- ik néhány méterrel, hogy alatta új, az eddiginél erő­sebb porcelántalpat készít­hessenek. Ismeretes: több hónapja tart a Kos­suth-adó rekonstrukciója, amelynek során kicserélik a régi berendezéseket. A to­rony megemelésével a munka jelentős állomásá­hoz érkezik. A Kossuth-adót 1948-ban adták át, és a 135 kilowat- tos adó ma már nem felel meg a korszerű rádiózás feltételeinek, gyenge a ha­tósugara, az ország határ­szélein már alig lehet hal­lani a Kossuth-rádió mű­sorát. A közeljövőben 135 kilowattos adó helyé­be két. egyenként 150 kilowattos adót szerelnek fel. A berendezés két egysége egymástól függetlenül is működhet. Ha az egyik adó javításra szorul, a másik 180 kilowattos teljesít­ményre is képes. A Kos­suth-rádió új adóit az Elektromechanikai Vállalat készítette. Az első 150 kilo- wattos adó szerelését befe-. jezték, megtörténtek a mé­rések, a próbák is. A má­sodik egység belső szerelé­si munkálataival a napok­ban készültek el; ezt au­gusztus végén próbálják ki. Hamarosan új, feltűnő színt kap a hatalmas adó­torony. A legújabb légiforgalmi egyezmény szerint a la­kihegyi adó vasszerkeze­tét élénk színre kell fes­teni, hogy messziről feltűnő le­gyen, tehát fekete-sárga, vagy narancssárga-felié' lesz. A Posta és az Elekt­romechanikai Vállalat ígé­ri: az új Kossuth-adó de­cember 31-ig megszólal. Új mongol külügyminiszter A Mongol Népköztársaság Nagy Népi Háruljanak el­nöksége egészségi állapotá­ra való tekintettel, saját ké­résére felmentette tisztsége alól Mangalin Dugerszuren külügyminisztert, és egy­idejűleg kinevezte Luvszan- dorzsijn Tojvot, a külügy­miniszter eddigi első he­lyettesét a Mongol Népköz- társaság külügyminiszteré­vé. A mentöosztag tragédiája San Jósé (Costa Rica), augusztus í. Ismét halálos áldozatokat követelt az Arénái tűzhá­nyó. Az újabb kitörés a mentőosztagok nyolc tagjá­nak halá'át okozta, négy személy megsebesült. Éhségsztrájk Caracas, augusztus 1. A venezuelai politikai el­ítéltek éhségsztrájkot kezd­tek, amellyel azokat az elv- társaikal kívánják támogat­ni. akiket minden bírósági ítélet nélkül tartanak fog­va. Japán pártküldöttség Moszkvában A Japán Kommunista Párt hattagú küldöttsége Hakamadának, az elnökség tagjánák a vezetésével két­hetes látogatásra a Szovjet­unióba utazott. Bemutatkozott a Hovercraft London, augusztus 1. A Nagy-Britannia és Franciaország közötti utas- forgalmat lebonyolító „Mounlbatten Hovercraft", a világ legnagyobb szár­nyashajója próbaútján 39 perc alatt jutott el Dover­ből Boulognéba. ÁGCSERNYŐN Az ágesernyői szovjet—csehszlovák pártközi megbeszélések szünetében a két küldött­ség tagjainak közös sétáján egy kislány virággal köszönti Svobodu elnököt. Körü­lötte Koszlgin, Smrkovsky és Podgornij. (MTI Tclefoto.) Augusztus visszahozza a nyarat Esőtől már nem kell tartani Talán majd augusztus!... Júliustól búcsúzva egy-két sorban a legravaszabb, leg­félrevezetőbb nyári hónap­ról szólj urak. Legfélreve­zetőbb volt, .mert ha az egész hónap átlagát nézzük: idei júliusunk a legyeid á- sabban szabályos volt. De ha alaposabban megnézzük — visszaemlékezünk az iz­zasztó forróságokra, kora- télnek is beillő hidegekre jogosan kérdezhetjük: hol itt a szabályosság? Ugyanis július első felének átlag középhpmérséklete kerek 3,5 fokkal volt melegebb, mint a szabályos, 11-én a nap rekordját érte el: 37,4‘volt a hőség, s alig tíz napra rá, 21-én az or­Árváltozások Csehszlovákiában Prága, augusztus 1. Mától Csehszlovákiában egyes árucsoportoknál kis­kereskedelmi árváltoztatá­sokat hajtanak végre. Egy­évi forgalomra átszámítva a kiskereskedelmi árak körülbelül 404,7 millió ko­ronával emelkednek. Ezen belül az élelmiszerek ára 307,7 millió, a ruházati cik­keké 41 millió, az iparcik­keké 136 millió koronával lesz magasabb. Ugyanakkor más árucikkeknél 54,7 mil­lió korona értékű kiskeres­kedelmi árleszállításra ke­rül sor. A kiskereskedelmi árak főleg azoknál az árucsopor­toknál csökkennek, melyek­nél eddig nagy volt a for­galmi adó, és amelyekből a kínálat nagyobb, mint a ke­reslet. szagban a legmelegebb ér­ték 18,8 volt! A szélsőségek kiegyenlítődése, matemati­kai játéka miatt mondhat­juk csak, hogy: az egész hó­nap átlaga a sok évi átlag­nak felelt meg. Talán most majd augusz­tus hozza el a nyugodt, ki­egyensúlyozott nyarat. A napi prognózis is bíztat: a gyors változások után Kö- zép-Európa felett nyuga­lomba jutott a levegő és lassú leszálló légmozgás, vagyis egy anticiküonos helyzet alakult ki. Ez okoz­za. hozza el a csendes, na­pos. száraz időt. A félmele­gedés folytatódik. Hazánkban már a magasabb légrétegek­ben igen erős felmelege­dés kezdődött. Tegnap csak az időinként megnövekedő felhőzet miatt nem érezhettük annyira a megérkezett meleget, de a délutáni órákban már álta­lában mindenütt 25 tok volt a hőmérséklet. Esőt sehon­nan sem jelentettek. A kö­vetkező 24 órára is mérsé­kelten meleg lesz az idő, ami azt jelenti, hogy a 39 fok feletti kánikulától nem kell tartanunk, de a múlt, borús, napos idők után már strandolhatunk is. Elsőtől nem kell tartanunk. KEVÉS FELHŐ Várható időjárás Buda­pesten ma estig; Kevés fel­hő, eső nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután 23, este 21 órakor 22 fok körül lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents