Esti Hírlap, 1968. szeptember (13. évfolyam, 206-230. szám)

1968-09-02 / 206. szám

XflI. évfolyam, 206, szám 1968. szeptember 2n hétfő Rakétatámadas Da Nang ellen Lelőtt amerikai repülőgépek ♦ Lángoló raktárak Saigon, szeptember 2. A dél-vietnami felszaba­dító hadsereg tüzérsége ma hajnalban rakétákkal tá­madta Da Nangot, Dél- Vietnam második legna­gyobb városát. A Da Nan.g elleni első rakétatámadás célpontjai főleg amerikai lé­tesítmények voltak, nyolc rakéta el is találta a várost átszelő folyómenti amerikai katonai raktárakat. A városban levő ameri­kai légitámaszpontra öt rakéta esett. A mintegy háromnegyed­órás tüzérségi támadásnak amerikai részről 10 halálos és 41 sebesült áldotta volt. A Da Nangtól délre fekvő területen a szabadságharco­sok aknavetőkkel támadták Dien Ban és Tam Ky váro­sokat. Az amerikai légierő gépei tegnap a 19. szélességi kör­től délre hajtottak végre tá­madásokat. Célpontjaik fő­leg a folyami közlekedés lé­tesítményei voltak. A VNA közlése szerint a YDK légvédelme Quang Ninh tartomány felett két amerikai repülőgépet lelőtt, s ezzel az amerikaiak repü- lőgópvesztesége £szak-Viet- nam felett 3128-na emelke­dett. Párizsi jelentés szerint az előzetes megbeszéléseken a francia fővárosban résztve­vő mindkét küldöttség ün­nepet tart ma. A VDK kül­döttsége az ország függet­lenné válásának évforduló­ját ünnepli, az amerikai küldöttség pedig a Labour Day-t (a munka napját). Ma reggel az iskolában „És most, kis elsősök, hozzátok fordulok . .; Lás­sam, tudtok-e háromszor él- í jent mondani az iskolá­nak...” Az első éljen, amit rna reggel a Bacsó Béla úti 1- es számú általános iskola igazgató bácsijának kérésé­re kiáltottak a tornapado­kon ülő kis elsősök, bizony, még gyengécske volt, a má­sodik már valamivel erő­sebb, a harmadikra egészen megjött a bátorságuk. Hi­szen ebben az iskolában még kiabálni is lehet... Reggel nyolc órakor gyü­lekeztek már az izgatott kis nebulók, s a legalább olyan izgatott szülők, hogy részt vegyenek a tanévnyitó ün­nepségen. Ma az országban 126 ezer kis első osztályos kezdi meg tanulmányait, összesen 1 255 000 gyerek hallgatja meg a tanévnyi­tás ünnepélyes szavait az alsófokú tanintézetekben. A középiskolák diákjainak száma 228 ezer. Másfél mil­lió fiatal számára tehát a mai nappal megkezdődött az új tanítási évad. Az első elsősök (Wormser íelv.) Reform készül a szakmunkásképzésben NA G YSZABÁSÚ VIZSGÁL A T ÉS KORSZERŰSÍTŐ MUNKA A Munkaügyi Miniszté­riumban kidolgozták a szakmunkásképzés fejlesz­tésének irányelveit, s kije­lölték a legfontosabb fel­adatokat, amelyeket a kép­zés korszerűsítéséért meg kell oldani. A kollégiumi határozatok végrehajtásá­ra feladattervet készítet­tek, amelynek alapján a szakmunkásképzés egészet átfogó fejleszté­si, korszerűsítési munka kezdődött. Ennek alapján Sor került a szakmunkásképzés helyze­tének elemzésére, a refor­mot megvalósító korszerű­sítési elvek kidolgozására. Tekintettel arra, hogy ez komplex feladat, a kor­szerűsítésnek ki kellett ter­jednie a nevelési-oktatási ■folyamat egészére. Ezért a szorosan vett korszerűsíté­si tervek kidolgozásakor megvizsgálták az intéze­tekben folyó nevelőmun­kát, a képzés személyi és tárgyi feltételeit, a jogi szabályozást és kidolgoz­ták a korszerűbb irányítást megoldó tanügyigazgatási feladatokat. A minisztérium — a vizsgálatok alapján — elkészítette elvi állásfog­lalását a szakmunkás- képzés korszerűsítését tartalmazó reformtervek­hez. E nagy jelentőségű munká­ról — a szakmunkáskép­zés jövőjéről van szó — Si­mon Sándortól, a minisz­térium szakoktatási főosz­tályának munkatársától kértünk tájékoztatót. (Folytatás a 3. oldalon) KISSÉ FELHŐS IDŐ, ESŐ NÉLKÜL Várható időjárás Budapesten ma estig: Kissé felhős idő, eső nélkül. Mérsékelt északnyugati szél. A hőmér­séklet délután 25, este 21 órakor 18 fok körül lesz. DUBCEK: Csehszlovákia közösség szilárd tagja ♦ Véget ért a CSKP KB ülése ♦ Bejelentések, személyi változások « Elhalasztják a pártkongresszust Nyárádi Róbert jelenti Prágából: Véget ért a CSKP KB ülése. A tanácskozás meg­kezdése annyit már jelzett, hogy az önmagát rendkívüli pártkongresszusnak mi­nősítő, két héttel ezelőtti, antidemokratikus konfe­renciát mellőzték. Vasárnap este a csehszlo­vák rádióban közlemény je­lentette be, az ülésszak be­fejezését. A kiadott kom­müniké ismertette a plénu- mon elmondott Dubcel:-be- szédet, a Központi Bizott­ság három pontból álló ha­tározatát és a személyi vál­tozásokat. Alexander Dubcek, a párt Központi Bizottságának el­ső titkára beszédében hang­súlyozta: nincs értelme ál­landóan a múltról beszélni, abból a jövőre vonatkoztat­va kell .következtetéseket levonni. Elismerte, hogy a párt nem számolt meg­felelően a nemzetközi helyzettel és az erőviszo­nyokkal. Ennek következtében stra­tégiai és politikai hibákat követtek el a munlcában; így az SZKP vezetőségének megcsappant a bizalma a CSKP vezetői iránt. Hang­súlyozta, hogy az SZKP ve­zetői a moszkvai tárgyalá­son kifejtették véleményü­ket, hogy kölcsönös érdek fűződik ahhoz, hogy a két állam és párt között a kap­csolatok szorosak, barátiak legyenek és tovább fejlőd­jenek. Nem akarunk és nem is fogunk kitérni Moszkvá­ban vállalt kötelezettsé­geink elől — mondotta Dubcek. Szólott a bevezetésre ke­rülő legfontosabb intézke­désekről. Ezek között emlí­tette a sajtócenzúra ideiglenes bevezetését. Ezt az ország külpolitikai és állambiztonsági érdekei teszik szülcségessé. Elmon­dotta, hogy egyes nem kí­vánatos, szocialistaellenes erők a demokráciával visz- szaéltek. Ezért a Nemzeti Fronton kívül semmiféle párt, csoportosulás és szer­vezet tevékenységét nem engedélyezik. A párt első titkára hang­súlyozta, hogy Csehszlová­kia a szocialista országok közösségének, a Varsói Szerződésnek szilárd tagja és az ebből fakadó összes kötelezettségeit teljesíti. El­utasította Csehszlovákia semlegességének gondola­tát. Dubcek javasolta, hogy a szeptember 9-re tervezett rendkívüli pártkongresszust egy későbbi, jól meggondolt időpontra halasszák el. A párt előtt álló főbb fel­adatokat a következőkben összegezte: — Az új helyzet figye­lembevételével a párt ak­cióprogramjának végrehaj­tása. Srazza vills -Kongd 3 Hatalmon a hadsereg A Brazzaville-i Kongó­ban, ahol az utóbbi napok­ban véres harcok folytak Massamba-Dcbat elnök hí­vei és a hadsereg között, legfrissebb jelentések sze­rint a katonaság teljesen átvette az irányítást. A hadsereg vezetői fölszólí­tották a fegyveres érőket, térjenek vissza kaszár­nyáikba. A köztársasági elnök sorsa egyelőre isme­retlen, és diplomáciai meg­figyelők valószínűnek tart­ják, hogy már szombat óta őrizetben van. A pénteki és szombati harcokban legalább 300-an vesztették életüket. Az ál­dozatok nagy része a köz- társasági elnökhöz hű Népi Forradalmi Mozgalom ifjú­sági szervezetéhez tarto­zott. Ezek a fiatalok fontos szerepet játszottak a kö­zép-afrikai ország politikai életében és kubai szakér­tők által kiképzett fegyve­res osztagaik a korábbi ál­lamcsíny-kísérletek idején is fegyveresen álltak szem­ben a hatalom megragadá­sára készülő hadsereggel. Unctad Az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési értekezletének ma kezdődő hetedik tanács­üléséin, Genfben részletesen megvizsgálják az Unctad mechanizmusát és munka­módszereit, fennállása négyéves tapasztalatai alap­ján. Várható, hogy különö­sen figyelmet fordítanak majd az Unctad működése megjavításának. ARANY A Francia Nemzeti Bank közlése szerint az ország arany- és devizatartalékai az elmúlt héten 200 millió 400 ezer frank értékkel csökkentek. — A párt egységének szorosabbra fűzése. — A kommunista és mun­kásmozgalom egységének továhbi erősítése. — A kapcsolatok fejlesz­tése a szocialista országok­kal. — A federatív államjogi elrendezés végrehajtása. A központi bizottság plé­numán 29-en szólaltak fel. Mindkét irányban voltaic szélsőséges megnyilvánulá­sok, amelyeket a részvevők határozottan visszautasítot­tak. Végül • három pontból álló hatá­rozatot fogadtak el. • Jóváhagyták a moszk­vai értekezleten szüle­tett megállapodást. O Ugy döntöttek, hogy a szeptember 9-re terve­zett rendkívüli lcongresz- szust elhalasztják. A kong­resszus előkészítésére bi­zottságot hoznak létre Spa- cek elnökletével. Személyi kérdések. A CSKP KB elnökségé­nek tagjai a következők: Dubcek, Cernik, Bilak, Er- ban, Hetes, Hrdinova, Hú­súk, Kadrna, Mlynar, Neu- bert, Pillér, Pinkává, Sá- dovsky, Slavik, Simecek, Si­mon, Smrkovsky, Spacek, Tazky, Zrak. Svoboda köz- társasági elnök a pártel­nökség teljes jogú tisztelet­beli tagja lett. A CSKP KB elnökségé­nek póttagjai: Barbirek, Lenárt, Polacek. A Rudé Praúó új főszer­kesztője Jiri Sekera. Az ed­digi főszerkesztő, Oldrich Svestka a Tribuna című pártfolyóirat főszerkesztője lett.

Next

/
Thumbnails
Contents